Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2018 р. № 1021
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2019877
Документ 877-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.10.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.10.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 12 жовтня 2019 р. № 877
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2018 р. № 1021

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2018 р. № 1021 “Про затвердження Державної цільової програми з фізичної, медичної, психологічної реабілітації і соціальної та професійної реадаптації учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, на період до 2022 року” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 98, ст. 3239) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

О.ГОНЧАРУК

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 2019 р. № 877

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2018 р. № 1021

1. У постанові:

1) назву постанови викласти в такій редакції:

Про затвердження Державної цільової програми з медичної, фізичної реабілітації та психосоціальної реадаптації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, на період до 2023 року”;

2) пункти 1 і 4 викласти в такій редакції:

“1. Затвердити Державну цільову програму з медичної, фізичної реабілітації та психосоціальної реадаптації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, на період до 2023 року (далі - Програма), що додається.”;

“4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям подавати кожного півріччя до 15 числа року, що настає за звітним періодом, Міністерству у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та подання до 1 березня узагальненої інформації Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.”.

2. Державну цільову програму з фізичної, медичної, психологічної реабілітації і соціальної та професійної реадаптації учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, на період до 2022 року, затверджену зазначеною постановою, викласти в такій редакції:


“ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 грудня 2018 р. № 1021
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 2019 р. № 877)

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
з медичної, фізичної реабілітації та психосоціальної реадаптації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, на період до 2023 року

Мета Програми

Метою Програми є забезпечення здійснення заходів з медичної, фізичної реабілітації (далі - реабілітація) та психосоціальної реадаптації (далі - реадаптація) постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення (далі - учасники), на період до 2023 року, спрямованих на проведення чіткого та прозорого адміністрування їх потреб, з урахуванням особливостей чоловіків та жінок, підвищення рівня самоусвідомлення ними участі у відповідних процесах реадаптації до цивільного життя, посилення їх соціального захисту, підтримку належного психічного стану, вирішення невідкладних питань надання послуг із реабілітації та реадаптації (відповідно до потреб), а також на підвищення ефективності взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян і міжнародних організацій із зазначених питань.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Основними шляхами розв’язання проблеми реабілітації та реадаптації учасників є:

проведення аналізу міжнародного досвіду та запровадження нормативно-правового підґрунтя реабілітації та реадаптації учасників;

професійний розвиток фахівців, задіяних у виконанні Програми;

ефективне інформування та адміністрування потреб громадян у сфері соціального захисту та реабілітації і реадаптації учасників та членів їх сімей;

психосоціальна реадаптація учасників із залученням членів їх сімей, у тому числі сприяння зайнятості, підвищенню конкурентоспроможності учасників на ринку праці;

медична та фізична реабілітація учасників;

моніторинг виконання Програми та контроль за здійсненням заходів і завдань Програми.

Можливі два основні варіанти розв’язання визначених проблем.

Перший варіант полягає в адаптації системи соціального захисту учасників до їх реальних, актуальних потреб і надання їм реабілітаційних послуг та послуг з реадаптації. Таким підходом (практикується з 2014 року) не забезпечується розв’язання системних проблем, оскільки він передбачає не зміну принципів організації системи реабілітації та реадаптації, а ситуативне реагування на потреби та запити із застосуванням існуючих методик.

Другий варіант передбачає зміну принципів організації системи реабілітації та реадаптації учасників, у тому числі (в разі потреби) із залученням членів їх сімей, і запровадження новітніх моделей організації та управління реабілітаційними і соціальними послугами та послугами з реадаптації, застосування нових методик оцінювання якості результатів реабілітації та реадаптації, розроблення та запровадження єдиної системи адміністрування потреб учасників.

Результати проведення аналізу досвіду держав, у яких діє ефективна система реабілітації та реадаптації ветеранів, свідчать про доцільність його застосування в Україні відповідно до потреб зазначеної категорії громадян. Практикою США та Хорватії у зазначеній сфері доведено ефективність організації спеціалізованих реабілітаційних центрів для ветеранів, зокрема центрів подолання наслідків психологічних травм. Вдалим прикладом є співпраця Уряду Ізраїлю та Ізраїльської асоціації травми - об’єднання громадських професійних організацій. Завдяки такій співпраці організовано національну мережу центрів забезпечення стресостійкості населення, в яких надається системна психосоціальна підтримка особам, що потребують невідкладної психологічної допомоги, а також послуги психотерапії та психологічної реабілітації.

Моніторинг практики організації реабілітації та реадаптації учасників в Україні виявив її низьку ефективність, тому досягнення цілей Програми можливе лише в межах другого варіанта розв’язання визначених проблем.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведено в додатку 1.

Завдання і заходи Програми

Завдання і заходи Програми здійснюватимуться з дотриманням принципу забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків і жінок, урахуванням непропорційного впливу психотравмуючих подій, залученням членів сімей учасників.

Завдання і заходи Програми наведено в додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання визначених Програмою заходів дасть змогу створити систему реабілітації та реадаптації учасників та членів їх сімей.

Удосконалення законодавства у зазначеній сфері сприятиме поліпшенню організації та підвищенню результативності реабілітації та реадаптації учасників, а також зменшенню прямих та опосередкованих витрат бюджетних коштів.

Застосування інструментів електронного урядування, міжвідомчих електронних протоколів, розроблення та запровадження єдиної системи адміністрування потреб ветеранів війни сприятиме створенню умов для забезпечення ефективної міжвідомчої координації, оперативного прийняття рішень та моніторингу потреб понад 350 тис. учасників, а також членів їх сімей.

Запровадження прозорої системи обліку та оцінювання якості наданих реабілітаційних послуг та послуг з реадаптації як складової національної системи адміністрування потреб учасників дасть змогу здійснювати ефективне управління бюджетними коштами.

Завдяки запровадженню єдиної електронної картки (посвідчення) учасника буде мінімізовано корупційну складову процесів надання статусу, реабілітаційних послуг та послуг з реадаптації. Також наведене сприятиме підвищенню якості отримуваної інформації, посиленню контролю використання бюджетних коштів та вимог до оцінювання ефективності заходів, що здійснюватимуться.

Удосконалення галузевих стандартів реабілітації та реадаптації, розроблення та удосконалення державних стандартів соціальних послуг, у тому числі психологічних, з урахуванням успішного світового досвіду створить базові передумови для підвищення якості надання таких послуг.

Проведення організованої інформаційної кампанії з активним залученням громадськості та засобів масової інформації, спрямованої на інформування учасників, а також членів їх сімей про можливості, запропоновані Програмою, підвищить рівень поінформованості про реабілітаційні послуги та послуги з реадаптації.

Комплексний підхід до розв’язання зазначених проблем допоможе підвищити ефективність взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій з питань соціального захисту, матеріально-технічного, медичного, соціально-побутового, морально-психологічного, культурного забезпечення, медичної та фізичної реабілітації, психологічної, професійної, трудової, фізкультурно-спортивної та соціальної реадаптації учасників, а також членів їх сімей.

Відповідно до викладеного планується забезпечити такі показники:

охоплення послугами із психологічної реадаптації: у 2019 році - до 80 відсотків; протягом 2020-2023 років - до 100 відсотків учасників, щодо яких визначено потребу в отриманні психологічних послуг;

охоплення послугами з медичної та фізичної реабілітації: у 2019 році - 40 відсотків учасників, які отримали захворювання, поранення або каліцтво під час або внаслідок участі в антитерористичній операції або забезпеченні здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; у 2020 році - 55 відсотків; у 2021 році - 70; у 2022 році - 85; у 2023 році - до 100 відсотків;

охоплення заходами професійної реадаптації, спрямованими на стимулювання можливостей учасників (у тому числі проходження професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації): у 2019 році - до 30 відсотків учасників з числа демобілізованих, звільнених у запас або відставку, які мають право та виявили бажання скористатися зазначеними заходами; у 2020 році - до 60 відсотків; у 2021-2023 роках - до 100 відсотків.

Виконання Програми дасть змогу відпрацювати інструменти ефективного адміністрування наданих послуг, спрямованих на задоволення потреб учасників з урахуванням особливостей чоловіків та жінок, на державному та місцевому рівні. Набутий у зазначеній сфері досвід може бути поширений на задоволення потреб інших соціальних груп населення. Також виконання заходів Програми сприятиме підвищенню рівня довіри до владних інститутів у суспільстві, позитивного ставлення до учасників та ветеранів війни, патріотичного виховання молоді.

Очікувані результати виконання Програми наведені в додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету, зокрема в межах бюджетних призначень на організаційне забезпечення діяльності органів влади, бюджетної програми КПКВ 1501040, інших бюджетних програм; місцевих бюджетів; коштів міжнародних організацій, зокрема Міжнародного банку реконструкції та розвитку, та інших не заборонених законодавством джерел.

Орієнтовний обсяг видатків становить 1852682 тис. гривень, у тому числі за роками: 2019 рік - 113467 тис., 2020 рік - 506891 тис., 2021 рік - 449468 тис., 2022 рік - 462758 тис., 2023 рік - 320098 тис. гривень.

Обсяг бюджетних коштів для виконання завдань і заходів Програми уточнюється у відповідних бюджетних програмах головних розпорядників бюджетних коштів, відповідальних за виконання відповідних завдань і заходів Програми, під час складання проектів державного та місцевих бюджетів на відповідний рік.”.

3. Додатки 1-3 до Програми викласти в такій редакції:


“Додаток 1
до Програми
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 2019 р. № 877)

ПАСПОРТ
Державної цільової програми з медичної, фізичної реабілітації та психосоціальної реадаптації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, на період до 2023 року

1. Концепцію Програми схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 475 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 59, ст. 1809).

2. Програму затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2018 р. № 1021 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 98, ст. 3239) - в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2019 р. № 877.

3. Державний замовник - координатор - Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

4. Державні замовники - Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, МОЗ, Міноборони, МВС, Міністерство культури, молоді та спорту, Адміністрація Держспецзв’язку, СБУ (за згодою), Національна гвардія, Управління державної охорони (за згодою), Служба зовнішньої розвідки (за згодою).

5. Керівник Програми - Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

6. Виконавці заходів Програми: Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, МОЗ, Міноборони, МВС, Міністерство культури, молоді та спорту, Національна гвардія, Адміністрація Держспецзв’язку, СБУ (за згодою), Управління державної охорони (за згодою), Служба зовнішньої розвідки (за згодою), місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування (за згодою), об’єднання громадян (за згодою), міжнародні організації (за згодою).

7. Строк виконання Програми - 2019-2023 роки.

8. Фінансування Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету, зокрема в межах бюджетних призначень на організаційне забезпечення діяльності органів влади, бюджетної програми КПКВ 1501040, інших бюджетних програм; місцевих бюджетів; коштів міжнародних організацій, зокрема Міжнародного банку реконструкції та розвитку, та інших не заборонених законодавством джерел.

Орієнтовний обсяг видатків становить:

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, тис. гривень

У тому числі за роками

2019

2020

2021

2022

2023

Державний бюджет

1057703

102677

200521

241192

252935

260378

Місцеві бюджети

780265

9463

305043

196963

209823

58973

Міжнародний банк реконструктції та розвитку

1206011313


747

Інші джерела

2654

1327

1327
Усього

1852682

113467

506891

449468

462758

320098

Обсяг видатків на виконання завдань і заходів Програми за джерелами фінансування уточнюється під час складання проектів державного та місцевих бюджетів на відповідний рік.Додаток 2
до Програми
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 2019 р. № 877)

ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової програми з медичної, фізичної реабілітації та психосоціальної реадаптації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, на період до 2023 рокуДодаток 3
до Програми
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 2019 р. № 877)

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової програми з медичної, фізичної реабілітації та психосоціальної реадаптації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, на період до 2023 року

Найменування завдання

Найменування показника виконання завдання

Одиниця виміру

Значення показника

усього

у тому числі за роками

2019

2020

2021

2022

2023

1.

Проведення аналізу (аудиту) системи реабілітації та реадаптації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення (далі - учасники), та членів їх сімей

кількість аналітичних документів

одиниць

5

4

1
2.

Удосконалення нормативно-правових актів з реабілітації та реадаптації

кількість розроблених і прийнятих нормативно-правових актів

-“-

5


4


1


3.

Аналітичне та методичне забезпечення проведення реабілітації та реадаптації; розроблення та впровадження стандартів реабілітації та реадаптації

-“-

-“-

12


5

3

2

2


відсоток оцінених реабілітаційних установ

відсотків

100


50

504.

Ефективне адміністрування потреб

кількість програмних продуктів

одиниць

42


2кількість комплектів обладнання

-“-

22

кількість проведених заходів

-“-

1
1


5.

Ефективне інформування

кількість проведених інформаційних кампаній

-“-

4


1

1

1

1відсоток охопленої аудиторії, у тому числі соціальною рекламою

відсотків

100


25

50

75

100

6.

Кадрове забезпечення

кількість посад фахівців із соціальної роботи з учасниками та членами їх сімей в об’єднаних територіальних громадах

осіб

5603


2603

1500

1500


7.

Запровадження декомпресії як етапу відновлення психофізіологічного стану та реадаптації

відсоток учасників, які пройшли декомпресію

відсотків

20

20

20

20

20

20

8.

Забезпечення вивчення індивідуальних психологічних потреб учасників

відсоток кількості учасників, щодо яких створено психологічний профіль (наростаючим підсумком)

-“-

100

10

30

50

70

100кількість учасників, які отримали послуги із психологічної реадаптації

осіб

18420

1920

3510

3800

4270

4920кількість функціонуючих центрів психосоціальної реадаптації ветеранів війни (наростаючим підсумком)

одиниць

25

5

5

5

5

5кількість учасників, які отримали послуги із професійної реадаптації

осіб

17110

3800

3600

3400

3230

3080кількість утворених центрів психічного здоров’я і реабілітації ветеранів війни

одиниць

1

1

9.

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням

кількість учасників, забезпечених санаторно-курортним лікуванням

осіб

68675

5887

15697

15697

15697

15697

10.

Підготовка та участь української команди учасників у спортивних змаганнях, у тому числі у змаганнях в паралімпійському стилі Invictus Games


кількість заходів щодо відбору до національної збірної та проведення змагань на регіональному, загальнонаціональному та міжнародному рівні

одиниць

59

3

3

25

3

25

11.

Проведення аналізу ефективності виконання нормативно-правових актів щодо реабілітації та реадаптації учасників, передбачених у Програмі

відсоток військовослужбовців та звільнених у запас/демобілізованих учасників, охоплених заходами у межах Програми

відсотків

100

20

20

20

20

20кількість аналітичних документів

одиниць

25

5

5

5

5

5”.
вгору