Документ 877-2003-п, поточна редакція — Редакція від 01.08.2006, підстава - 1074-2006-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 червня 2003 р. N 877
Київ
Про затвердження Програми реалізації державної
політики у сфері боротьби з незаконним обігом
наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів на 2003-2010 роки
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1757 ( 1757-2004-п ) від 25.12.2004
N 1074 ( 1074-2006-п ) від 01.08.2006 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Програму реалізації державної політики у сфері
боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів на 2003-2010 роки, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 червня 2003 р. N 877
ПРОГРАМА
реалізації державної політики у сфері боротьби
з незаконним обігом наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів
на 2003-2010 роки
( У тексті Програми слово "Держкомсім'ямолодь" замінено
словом "Мінсім'ядітимолодь" згідно з Постановою КМ
N 1757 ( 1757-2004-п ) від 25.12.2004 )

I. Загальні положення
Ця Програма спрямована на забезпечення зменшення обсягів
незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів та зниження рівня незаконного вживання наркотичних
засобів і психотропних речовин.
Незважаючи на комплекс запобіжних заходів, що здійснюються
органами державної влади, рівень поширення наркоманії в країні
залишається високим. На кожні 10 тис. населення в середньому 21
особа незаконно вживає наркотичні засоби та психотропні речовини.
Особливе занепокоєння викликає підвищення рівня розповсюдження і
вживання наркотичних засобів та психотропних речовин серед молоді.
Відсутність чіткого механізму подання допомоги громадянам у
критичній ситуації, яка може спричинити незаконне вживання
наркотичних засобів та психотропних речовин, низький рівень їх
обізнаності з наслідками такого вживання та недостатня можливість
отримання кваліфікованої інформації з цих питань призводять до
загострення проблеми. Не відповідає рівню загрози наркоманії в
державі також стан профілактичної і соціальної роботи у сфері
лікування та реабілітації осіб, хворих на наркоманію.
Продовжують збільшуватися обсяги контрабандного надходження
наркотичних засобів на територію України. Відбувається інтенсивна
перебудова нелегального наркоринку - висококонцентрований опій,
кокаїн, героїн, синтетичні наркотичні засоби поступово витісняють
традиційні для України опійну макову солому і марихуану. Мають
місце факти надходження наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів у незаконний обіг внаслідок порушення правил їх
виробництва, зберігання, розподілу та торгівлі.
II. Мета, етапи і завдання
Метою Програми є визначення та здійснення у період до
2010 року заходів щодо протидії поширенню наркоманії і
злочинності, пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів.
Програма виконуватиметься поетапно.
На першому етапі (2003-2005 роки) робота проводитиметься за
такими напрямами:
удосконалення нормативно-правової бази в сфері протидії
зловживанню наркотичними засобами і психотропними речовинами та їх
незаконному обігу;
проведення моніторингу поширення наркоманії та незаконного
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та
пов'язаних з цим втрат суспільства, а також коригування на основі
його результатів програм протидії поширенню наркоманії і
злочинності, пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, на національному і
регіональному рівні;
удосконалення механізму міжвідомчого співробітництва у сфері
протидії поширенню наркоманії шляхом обміну інформацією, досвідом
роботи, проведення спільних заходів, участі у науково-дослідних
розробках та дослідженнях;
створення сучасного міжвідомчого автоматизованого банку
даних, пов'язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів;
удосконалення заходів превентивного характеру щодо
запобігання незаконному вживанню наркотичних засобів і
психотропних речовин шляхом інформування, виховання, освіти,
раннього втручання, консультування, лікування, реабілітації,
недопущення рецидивів, подальшого обстеження і соціальної
реабілітації за умови надання можливості особам, які цього
потребують, своєчасно отримувати необхідну допомогу і послуги
відповідних служб;
забезпечення стабільного функціонування та удосконалення
наркологічних закладів;
удосконалення системи контролю у сфері обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, зокрема культивування
наркотиковмісних рослин, та недопущення їх відпливу в незаконний
обіг;
створення потужного потенціалу протидії поширенню наркоманії
та боротьби з наркобізнесом в Україні, вжиття адекватних заходів
щодо матеріально-технічного та кадрового зміцнення підрозділів,
які ведуть боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів;
проведення наукових досліджень, здійснення конструкторських
розробок щодо удосконалення існуючих методів лікування хворих на
наркоманію, створення зразків криміналістичної та спеціальної
техніки, проведення селекційних робіт, пов'язаних із створенням
безнаркотичних сортів рослин маку та конопель;
створення міжвідомчої лабораторії з метою дослідження і
систематизації відомостей про синтетичні та напівсинтетичні
наркотичні засоби і психотропні речовини, вилучені з незаконного
обігу, накопичення інформації про технологічні процеси, які
застосовуються у підпільних нарколабораторіях, результати
перевірок хіміко-фармацевтичних та сільськогосподарських
підприємств, діяльність яких пов'язана з обігом наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів чи культивуванням
наркотиковмісних рослин;
створення передумов для формування суспільства, в якому б
підтримувався здоровий, продуктивний спосіб життя як альтернатива
незаконному вживанню наркотичних засобів.
На другому етапі (2006-2010 роки) робота здійснюватиметься за
такими напрямами:
інтеграція України у європейський інформаційний простір,
обмін інформацією з питань боротьби з незаконним обігом
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
впровадження науково-технічних розробок щодо
медико-соціального та економічного розв'язання проблеми скорочення
попиту на наркотичні засоби;
постійне удосконалення методики проведення антинаркотичної
профілактичної роботи;
збільшення кількості відповідних спеціалістів у сфері
профілактики наркоманії та лікування осіб, хворих на наркоманію;
впровадження в практику нових концепцій та методик лікування,
надання спеціалізованої психологічної допомоги, здійснення
реабілітації і ресоціалізації осіб, хворих на наркоманію;
забезпечення функціонування та розвитку мережі спеціальних
виховних закладів для дітей і підлітків з девіантною поведінкою,
молодіжних клубів антинаркотичної спрямованості, опорних
навчально-методичних центрів розроблення та впровадження науково
обґрунтованих програм профілактики наркоманії, лікування,
реабілітації та ресоціалізації осіб, хворих на наркоманію;
підготовка та видання спеціальних посібників з питань
профілактики наркоманії та лікування осіб, хворих на наркоманію,
забезпечення впровадження навчальних програм антинаркотичного
змісту в навчальних закладах;
подальше удосконалення механізму боротьби на державному рівні
з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів шляхом реформування структури правоохоронної системи
та приведення її у відповідність із світовими стандартами;
здійснення ефективного контролю у сфері обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів згідно з узятими
Україною відповідними зобов'язаннями перед міжнародним
співтовариством.
III. Очікувані результати
Виконання Програми передбачає:
скорочення обсягів незаконного обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів та зниження рівня незаконного
вживання наркотичних засобів і психотропних речовин;
формування в суспільстві, насамперед у молоді, неприйнятного
ставлення до наркоманії як явища та підвищення ефективності
існуючого механізму боротьби з його поширенням;
створення цілісної системи взаємодії державних органів,
підприємств, установ, організацій та громадських об'єднань у сфері
боротьби з наркоманією, незаконним обігом наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів та здійсненні превентивних
заходів на національному і міждержавному рівні;
поглиблення міжнародного співробітництва у сфері боротьби з
наркоманією та незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів.
IV. Організаційне та фінансове забезпечення
Виконавцями Програми визначаються міністерства, інші
центральні і місцеві органи виконавчої влади, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська
міські державні адміністрації.
Питання щодо стану виконання цієї Програми, щороку
розглядається на засіданні Кабінету Міністрів України, а також на
засіданнях Національної координаційної ради боротьби з наркоманією
при Кабінеті Міністрів України із заслуховуванням звітів
міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади - виконавців Програми.
Фінансування заходів Програми здійснюватиметься відповідно до
законодавства за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів,
підприємств, установ, організацій, у тому числі громадських, та
інших юридичних осіб (за їх згодою), залучених в установленому
порядку коштів міжнародних організацій, а також інших джерел, не
заборонених законодавством.
За рахунок коштів державного бюджету фінансується здійснення
профілактичних заходів, діагностика, лікування і реабілітація
осіб, хворих на наркоманію, у тому числі тих, що утримуються в
установах виконання покарань Державної кримінально-виконавчої
служби, робота правоохоронних органів, спрямована на запобігання,
викриття та розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним обігом
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та
науково-технічне забезпечення реалізації основних напрямів
боротьби з їх незаконним обігом. { Абзац четвертий розділу IV із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1074 ( 1074-2006-п )
від 01.08.2006 }
Обсяги фінансування Програми за рахунок коштів державного
бюджету (орієнтовний розрахунок наведено у додатку) підлягають
уточненню під час формування показників його проекту на
відповідний рік виходячи з реальних можливостей бюджету і
результатів виконання Програми.
V. Заходи щодо посилення боротьби з незаконним
обігом наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів
------------------------------------------------------------------ Зміст заходу | Строк |Орієнтовний |Відповідальні |виконання,| обсяг | виконавці | роки |фінансування,| | |тис. гривень | ------------------------------------------------------------------ Організаційно-правові заходи
1. Подати Кабінетові 2003-2004 МВС, Служба
Міністрів України безпеки,
пропозиції про внесення МОЗ,
змін до актів Держмит-
законодавства стосовно служба
вдосконалення порядку
обігу наркотичних
засобів, психотропних
речовин, їх аналогів і
прекурсорів та
посилення
відповідальності за
його порушення
2. З урахуванням практики -"-
застосування
законодавства в сфері
протидії незаконному
обігу наркотичних
засобів, психотропних
речовин, їх аналогів і
прекурсорів та Закону
України "Про
оперативно-розшукову
діяльність"
( 2135-12 ) розробити
нормативно-правові акти
щодо:
удосконалення порядку -"- МВС, Служба знищення конфіскованого безпеки, або вилученого Мін'юст, обладнання, що МОЗ за використовувалося для погодженням незаконного виробництва з Генеральною чи виготовлення прокура- наркотичних засобів і турою і психотропних речовин, Верховним використання якого в Судом законному обігу визнано недоцільним
здійснення контролю за 2003 МОЗ, МВС, обігом наркотичних Служба засобів, психотропних безпеки, речовин та прекурсорів Держмит-
служба,
Мін'юст
удосконалення порядку 2003 МОЗ, МВС, провадження діяльності, Служба пов'язаної з обігом безпеки, наркотичних засобів, Мінпром- психотропних речовин і політики прекурсорів
установлення 2003-2004 МВС, Служба відповідальності безпеки, посадових осіб Державна фінансових та інших податкова установ, підприємств і адміні- організацій за страція, неналежне виконання Мін'юст за вимог статті 7 Закону погодженням України "Про заходи з Верховним протидії незаконному Судом обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними" ( 62/95-ВР )
установлення правил 2003 МОЗ, ввезення на митну Держмит- територію України та служба, вивезення за її межі Служба наркотичних безпеки, (психотропних) МВС лікарських засобів хворими
удосконалення порядку -"- Держмит- транзиту через служба, територію України Служба наркотичних засобів, безпеки, психотропних речовин і МВС, МОЗ прекурсорів
3. Створити міжвідомчу -"- 1000 МВС, Служба
лабораторію з технічним 2004 800 безпеки,
оснащенням, що Держком-
відповідає рівню кордон,
європейських Держмит-
стандартів, для служба,
дослідження та ведення Мінагро-
електронного каталогу політики,
відомостей про Мінеко-
синтетичні та номіки
напівсинтетичні
наркотичні засоби та
психотропні речовини,
вилучені з незаконного
обігу, збирання та
систематизації
інформації про
технологічні процеси,
які застосовуються в
підпільних
лабораторіях,
проведення перевірок
об'єктів
фармацевтичної,
мікробіологічної і
хімічної промисловості,
науково-дослідних
організацій, навчальних
закладів, а також
об'єктів
агропромислового
комплексу з питань
дотримання ними
встановлених
законодавством правил
обігу наркотичних
засобів, психотропних
речовин і прекурсорів
та культивування
наркотиковмісних рослин ----------------------- Разом 1800
4. З метою визначення МОЗ, МВС,
ступеня незаконного Державний
поширення наркотичних депар-
засобів, психотропних тамент з
речовин і прекурсорів питань
та пов'язаних з цим виконання
втрат проводити: покарань,
Держкомстат
моніторинг незаконного 2003 800 вживання наркотичних 2004 400 засобів та 2005 400 психотропних речовин 2006 400
2007 400
2008 400
2009 400
2010 400 ----------------------- Разом 3600
комплексні дослідження 2003-2005 Служба впливу незаконного безпеки, обігу наркотичних Держкомнац- засобів, психотропних міграції, речовин і прекурсорів, МВС, геополітичних факторів Держком- та міграційних процесів кордон на загальну ситуацію у цій сфері і стан злочинності
аналіз наявної Служба інформації про наміри безпеки, зарубіжних кримінальних МВС, структур створити Держком- стійкі канали кордон транзитного переміщення через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів з країн Центральної, Південно-Західної, Південно-Східної Азії та Латинської Америки, а також комерційних структур, діяльність яких викликає підозру в їх причетності до легалізації (відмивання) коштів, отриманих від наркобізнесу; заходи щодо запобігання транснаціональній наркозлочинності
дослідження 2003-2005 МВС криміналістичних аспектів виявлення та розкриття злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
дослідження науково 2003-2004 МОН, обґрунтованих Академія принципів профілактики педагогічних наркозалежності наук, серед дітей і Мінсім'ядіти- підлітків молодь
дослідження рівня 2003 200 МВС, Служба латентності незаконного 2004 200 безпеки обігу наркотичних засобів і психотропних речовин та пов'язаної з наркоманією злочинності, визначення можливих шляхів його зниження ----------------------- Разом 400
визначення обсягів 2003 Держ- матеріальних втрат та комстат, збитків у сфері Націо- виробництва від нальна поширення зловживання академія наркотичними засобами і наук, МОЗ, психотропними Мінпраці речовинами (аварії, прогули, травмування, непрацездатність тощо)
визначення обсягів 2003-2004 МОЗ витрат у сфері охорони здоров'я, пов'язаних з лікуванням осіб, хворих на наркоманію, проведенням реабілітаційних заходів, утриманням персоналу тощо
визначення обсягів -"- МВС, Служба витрат, пов'язаних з безпеки, процесуальними діями та Держком- оперативно-розшуковою кордон діяльністю правоохоронних органів у сфері боротьби з наркозлочинністю
5. Створити єдину 2003 1600 МВС, Служба
міжвідомчу 2004 1000 безпеки,
автоматизовану систему Держком-
збирання, аналізу та кордон,
узагальнення інформації Держмит-
про осіб, які причетні служба,
до незаконного обігу Мінфін,
наркотичних засобів, Мінеко-
психотропних речовин і номіки
прекурсорів (з
перспективою її
інтегрування в
міжнародну систему) ----------------------- Разом 2600
6. Розробити регіональні 2003 Рада
програми, спрямовані на міністрів
протидію незаконному Автономної
обігу наркотичних Республіки
засобів, психотропних Крим,
речовин і прекурсорів обласні,
та поширенню Київська та
наркоманії, особливо Севасто-
серед підлітків та польська
молоді, у районах і міські
містах з високими держадмі-
темпами зростання ністрації
незаконного вживання
наркотичних засобів і
забезпечити їх
виконання
7. Залучати в 2003-2010 Рада
установленому порядку міністрів
недержавні благодійні Автономної
та громадські Республіки
організації з метою Крим,
фінансової підтримки обласні,
заходів, передбачених Київська та
Програмою. Севасто-
Налагоджувати і польська
розвивати зв'язки з міські
неурядовими держадмі-
міжнародними ністрації,
громадськими МВС, МОН,
організаціями та Служба
фондами безпеки,
Держмит-
служба,
Державний
департамент
з питань
виконання
покарань,
МОЗ,
Мінсім'ядіти-
молодь
8. Проводити аналіз стану -"- Національна
виконання цієї Програми коорди-
та відповідних наційна рада
регіональних програм, боротьби з
ефективності здійснених наркоманією
передбачених програмами при Кабінеті
заходів на засіданнях Міністрів,
Національної МВС, МОЗ,
координаційної ради Держмит-
боротьби з наркоманією служба,
при Кабінеті Міністрів Держком-
України, координаційних кордон,
рад боротьби з Служба
наркоманією при Раді безпеки,
міністрів Автономної Рада
Республіки Крим, міністрів
обласних, Київській та Автономної
Севастопольській Республіки
міських Крим,
держадміністраціях обласні,
Київська та
Севасто-
польська
міські
держадмі-
ністрації
9. Розробити та впровадити
в практику:
удосконалену систему 2003 340 МВС, методів експрес-аналізу 2004 300 Національна наркотичних засобів та академія психотропних речовин у наук, позалабораторних умовах Державний та діагностики їх департамент залишків у з питань біосередовищі через виконання тривалий час після покарань, вживання МОЗ ----------------------- Разом 640
технічні засоби 2003 200 МВС, дистанційного виявлення 2004 200 Національна наркотичних засобів і академія психотропних речовин за наук, одорологічним принципом Державний
департамент
з питань
виконання
покарань ----------------------- Разом 400
прилади визначення 2003 200 -"- наявності наркотичних 2004 200 засобів на основі спектрального аналізу проб слідів ----------------------- Разом 400
10. Створити міжвідомчий 2003 800 МВС, Служба
центр підготовки та 2004 200 безпеки,
підвищення кваліфікації Держмит-
працівників підрозділів служба,
боротьби з незаконним Держком-
обігом наркотичних кордон,
засобів МВС, СБУ, Державний
Держмитслужби, департамент
Держкомкордону, з питань
кримінально-виконавчої виконання
системи покарань ----------------------- Разом 1000
Запобігання незаконному вживанню
наркотичних засобів і
психотропних речовин
11. Розробити науково 2003 МОН, МОЗ,
обґрунтовану 2004 200 Академія
методологію та методику 2005 педагогічних
антинаркотичного 2006 200 наук,
профілактичного 2007 Мінсім'ядіти- навчання серед молоді 2008 молодь та дітей, а також 2009 200 включити до навчальних програм професійно-технічних та вищих навчальних закладів, що готують фахівців для роботи з населенням, антинаркотичну просвітню тематику з питань пропаганди здорового способу життя, соціальних аспектів боротьби з наркоманією та запобігання їй ----------------------- Разом 600
12. На основі вивчення 2003 12 МОН,
соціально-психологічних 2004 500 Академія
аспектів профілактики 2005 12 педагогічних
наркотичної залежності 2006 12 наук, МОЗ,
серед неповнолітніх 2007 500 Мінсім'ядіти- підготувати і видати 2008 12 молодь, для батьків, педагогів, 2009 12 Національна психологів, а також 2010 12 академія інших спеціалістів, які наук залучені до навчально-виховного процесу, посібники з проблем формування у дітей та підлітків негативного ставлення до вживання наркотичних засобів і психотропних речовин ----------------------- Разом 1072
13. Сприяти поданню 2003 6400 Мінсім'ядіти-
консультаційної, 2004 6400 молодь, психолого-педагогічної 2005 6400 МОН, МОЗ, допомоги неповнолітнім 2006 6400 Академія та молоді у навчальних 2007 6400 педагогічних закладах, центрах 2008 6400 наук, соціальних служб для 2009 6400 Державний сім'ї, дітей та 2010 6400 департамент молоді та центрах з ресоціалізації питань наркозалежної молоді виконання "Твоя перемога", покарань, установах Рада виконання покарань та міністрів слідчих ізоляторах Автономної Державної Республіки кримінально-виконавчої Крим, служби, а також обласні, підтримувати програми, Київська та здійснювані іншими Севасто- закладами і установами польська соціального міські спрямування, діяльність держадмі- яких пов'язана із ністрації профілактикою негативних проявів у молодіжному середовищі, та організувати і забезпечити діяльність консультаційних пунктів для ін'єкційних споживачів наркотиків "Довіра" центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
----------------------- Разом 51200
14. Забезпечити проведення 2003 1000 Мінсім'ядіти-
центрами соціальних 2004 1000 молодь, служб для сім'ї, дітей 2005 1000 Рада та молоді 2006 1000 міністрів просвітницьких заходів 2007 1000 Автономної через мережу 2008 1000 Республіки спеціалізованих служб 2009 1000 Крим, для дітей, молоді, їх 2010 1000 обласні, батьків з питань Київська профілактики та наркоманії, пропаганди Севасто- здорового способу польська життя, формування міські практичних навичок держадмі- протистояння шкідливому ністрації впливу наркотичних засобів і психотропних речовин ----------------------- Разом 8000
15. Розробити і впровадити 2003 1790 Мінсім'ядіти-
систему підготовки 2004 1790 молодь, соціальних працівників 2005 1790 МОЗ, МОН, для роботи у 2006 1790 МВС, Рада наркологічних закладах, 2007 1790 міністрів центрі ресоціалізації 2008 1790 Автономної наркозалежної молоді 2009 1790 Республіки "Твоя перемога", інших 2010 1790 Крим, закладах і установах обласні, соціального Київська та спрямування, діяльність Севасто- яких пов'язана із польська профілактикою міські негативних проявів у держадмі- молодіжному середовищі. ністрації Вивчити практику залучення до антинаркотичної роботи осіб, які вилікувались від наркотичної залежності, та їх родичів ----------------------- Разом 14320
16. Вжити заходів до 2003 1080 Держте-
інформування населення 2004 1080 лерадіо,
про наслідки вживання 2005 1080 МОЗ, МВС,
наркотичних засобів. 2006 1080 Служба
Організувати 2007 1080 безпеки,
роз'яснювальну роботу у 2008 1080 Державний
друкованих та 2009 1080 департамент
аудіовізуальних засобах 2010 1080 з питань
масової інформації, виконання
проведення "круглих покарань,
столів" із залученням Академія
лікарів, педагогів, педагогічних
працівників центрів наук,
соціальних служб для Мінкультури,
сім'ї, дітей та Мінсім'ядіти- молоді, соціологів, молодь працівників органів внутрішніх справ щодо стратегії державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та створити цикл телепередач антинаркотичної спрямованості на основі науково обґрунтованих методів оцінки їх ефективності ----------------------- Разом 8640
17. Забезпечити на базі 2003 600 МОЗ, МВС,
Науково-методичного 2004 600 Державний
та клініко- 2005 600 департамент
реабілітаційного 2006 600 з питань
центру з проблем 2007 600 виконання
хімічних залежностей 2008 600 покарань,
(м. Київ) навчання 2009 600 Рада
фахівців у системі 2010 600 міністрів
освіти, охорони Автономної
здоров'я, органів Республіки
внутрішніх справ, Крим,
органів і установ обласні,
виконання покарань та Київська та
слідчих ізоляторів Севасто-
Державної польська
кримінально-виконавчої міські
служби навичок держадмі-
проведення сучасної ністрації
профілактичної
протинаркотичної роботи
серед різних верств
населення ----------------------- Разом 4800
18. Переглянути і внести 2003-2004 МОЗ, МОН,
зміни до навчальних Рада
програм з наркології у міністрів
вищих медичних Автономної
навчальних закладах та Республіки
закладах післядипломної Крим,
освіти з урахуванням обласні,
державних стандартів Київська та
надання наркологічної Севасто-
допомоги; розглянути польська
питання про включення міські
до кваліфікаційного держадмі-
реєстру спеціальності ністрації
"адиктолог" з метою
удосконалення
підготовки медичних
фахівців з питань
медичної і соціальної
профілактики
наркотичної залежності
19. Вжити заходів до 2003 1080 МОН,
формування у молоді 2004 15080 Академія
навичок ведення 2005 15080 педагогічних
здорового способу 2006 1080 наук,
життя. З урахуванням 2007 1080 МОЗ, МВС,
вікових особливостей 2008 15080 Мінкультури,
розробити буклети і 2009 1080 Мінсім'ядіти- плакати, комп'ютерні 2010 1080 молодь, ігри, що містять Держте- застереження щодо лерадіо, незаконного вживання Рада наркотичних засобів або міністрів психотропних речовин, Автономної створити Республіки освітньо-розважальні Крим, програми, фільми з обласні, популяризації здорового Київська та способу життя. Щороку Севасто- організовувати польська Всеукраїнський урок міські здоров'я із залученням держадмі- відомих діячів у галузі ністрації науки, культури, спорту тощо ----------------------- Разом 50640
20. Продовжити розроблення
і впровадження у
практику:
сучасної методики щодо 2003 МОЗ, профілактики, Академія лікування, реабілітації педагогічних та ресоціалізації осіб, наук, хворих на наркоманію, а МОН також організаційно- методичних моделей її реалізації
лікарських засобів, що 2003 МОЗ мають меншу наркотичну дію з більш високим знеболюючим ефектом
21. Проводити 2003 1060 Мінсім'ядіти-
культурно-мистецькі 2004 1060 молодь, заходи під гаслом 2005 1060 Мінкультури, "Життя без наркотиків", 2006 1060 Держтеле- а також видовищно- 2007 1060 радіо, МВС, освітні акції 2008 1060 МОЗ, Рада до Всесвітнього дня 2009 1060 міністрів боротьби з наркоманією 2010 1060 Автономної ("Мистецтво проти Республіки наркоманії", "Рок проти Крим, наркотиків" тощо) з обласні, метою пропаганди Київська та здорового способу життя Севасто- серед молоді польська
міські
держадмі-
ністрації ----------------------- Разом 8480
22. Розробити і забезпечити 2003 1700 Мінсім'ядіти-
різні види зовнішньої 2004 1700 молодь, реклами, а також 2005 1700 МОН, МОЗ, тиражування 2006 1700 Академія інформаційно- 2007 1700 медичних просвітницьких 2008 1700 наук, матеріалів (буклетів, 2009 1700 Академія плакатів, пам'яток) із 2010 1700 педагогічних застережливими написами наук, та розміщенням їх у МВС, громадських місцях Державний (метрополітені, іншому департамент міському транспорті, на з питань залізниці тощо) з метою виконання формування у свідомості покарань, громадян, особливо Рада молоді, негативного міністрів ставлення до вживання Автономної наркотичних засобів та Республіки психотропних речовин Крим,
обласні,
Київська та
Севасто-
польська
міські
держадмі-
ністрації ----------------------- Разом 13600
23. Забезпечити створення 2003 421,4 МВС, МОН,
та показ освітніх 2004 421,4 Мінкультури
фільмів (10 фільмів по 2005 за участю
30 хвилин) з проблем 2006 Національної
наркоманії та СНІДу, а кінотеки
також інших сучасних
фільмів вітчизняного та
зарубіжного виробництва
з цих проблем на
каналах телебачення ----------------------- Разом 842,8
24. Підготувати і провести 2003 5 Мінкультури
всеукраїнську читацьку за участю
конференцію "Щоб не Спілки
потрапити на стежку письменників
біди" із залученням
відомих авторів
публікацій з проблем
наркоманії ----------------------- Разом 5
25. Забезпечити здійснення 2003-2005 МОЗ, Рада
контролю за міністрів
впровадженням галузевих Автономної
стандартів медичних Республіки
технологій Крим,
діагностично- обласні,
лікувального Київська та
процесу у сфері Севасто-
наркологічної польська
діяльності в практику міські
лікувально- держадмі-
реабілітаційних ністрації,
закладів незалежно від Держспожив-
їх відомчого стандарт,
підпорядкування та МВС, Служба
форми власності з метою безпеки,
підвищення якості Державний
медико-соціальної департамент
антинаркотичної роботи. з питань
Вирішити питання щодо виконання
створення державного покарань
реєстру закладів,
установ та організацій
усіх форм власності, що
мають право подавати
лікувально-
реабілітаційну
допомогу особам,
хворим на наркоманію
26. Забезпечити вивчення 2003-2010 МОЗ, Рада
вітчизняного досвіду міністрів
роботи із застосування Автономної
методик "замісної Республіки
терапії" для лікування Крим,
та соціальної обласні,
реабілітації осіб, Київська та
хворих на наркоманію Севасто-
польська
міські
держадмі-
ністрації,
Держспожив-
стандарт,
МВС, Служба
безпеки,
Державний
департамент
з питань
виконання
покарань
27. Забезпечувати за 2003 200 МВС, Служба
державним замовленням у 2004 200 безпеки,
межах визначеної 2005 200 Держмит-
чисельності підготовку 2006 200 служба,
кадрів за 2007 200 Держком-
спеціалізацією 2008 200 кордон,
"боротьба з 2009 160 Державний
наркобізнесом", а також 2010 160 департамент
лікарів-наркологів, з питань
психологів, соціальних виконання
працівників для роботи покарань,
у наркологічних МОЗ, МОН
закладах незалежно від
відомчої належності ----------------------- Разом 1520
28. Забезпечити існуючу 2003-2010 Рада
мережу державних та міністрів
комунальних Автономної
територіальних Республіки
наркологічних закладів Крим,
необхідним обласні,
устаткуванням з метою Київська та
зміцнення Севасто-
матеріально-технічної польська
бази, недопущення міські
об'єднання чи злиття їх держадмі-
із закладами іншого ністрації,
профілю, створення МОЗ
територіальних
наркологічних об'єднань
29. Вивчити практику та 2003-2004 МОЗ, МВС,
провести оцінку Державний
ефективності департамент
застосування з питань
примусового лікування виконання
осіб, хворих на покарань,
наркоманію Мін'юст
30. Забезпечити лабораторії 2003 2500 Державний
в установах 2004 2500 департамент
виконання покарань 2005 1200 з питань
Державної 2006 1200 виконання
кримінально-виконавчої 2007 1200 покарань
служби 2008 1200
устаткуванням, 2009 1200
медичним обладнанням та 2010 1200
засобами медичного
призначення, необхідним
для проведення
діагностики методом
експрес-аналізу
наркотичних засобів та
діагностики їх залишків
у біосередовищах
організму через
тривалий час після
вживання ----------------------- Разом 12200
31. Забезпечити стаціонарне 2003 1100 МОЗ,
обстеження та лікування 2004 1200 Державний
засуджених осіб, хворих 2005 1300 департамент
на наркоманію, із 2006 1500 з питань
застосуванням сучасних 2007 1700 виконання
засобів і методів (схем 2008 1800 покарань
лікування), що 2009 1900
визначені МОЗ 2010 2000
----------------------- Разом 12500
Контроль за обігом наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів
32. Створити банк даних 2003 1000 МВС
усіх видів об'єктів, 2004 130
функціонування яких 2005 130
пов'язане з обігом 2006 130
наркотичних засобів, 2007 130
психотропних речовин і 2008 130
прекурсорів, що 2009 130
підлягає ліцензуванню 2010 130 ----------------------- Разом 1910
33. Щороку розробляти та 2003-2010 МОЗ,
подавати Кабінетові Мінекономіки, Міністрів України МВС, Служба пропозиції щодо безпеки за затвердження квот, у участю межах яких здійснюється ДАК "Ліки виробництво, України" виготовлення, зберігання, ввезення та вивезення наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць II і III переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
34. Забезпечити здійснення -"- МОЗ, Служба
контролю за безпеки,
експортно-імпортними Держмит-
операціями та їх служба,
сертифікацією у сфері МВС
обігу наркотичних
засобів, психотропних
речовин і прекурсорів
35. Продовжити роботу щодо 2003 200 Мінагро-
виведення сортів 2004 200 політики,
однодомних конопель з 2005 200 Мінпром-
низьким вмістом 2006 200 політики,
тетрагідрокан- 2007 200 Академія
набінольних 2008 200 аграрних
сполук та розробити 2009 200 наук
способи закріплення 2010 200
таких властивостей у
нових сортах, а також
із створення
високопродуктивних
сортів маку з низьким
вмістом опійних
алкалоїдів ----------------------- Разом 1600
36. Розробити зразки 2003 360 Мінпром-
сільськогосподарської 2004 360 політики,
техніки для збирання 2005 360 Мінагро-
наркотиковмісних політики,
культур з метою Академія
зменшення втрат урожаю, аграрних
скорочення термінів наук
його збирання та
зменшення частки ручної
праці ----------------------- Разом 1080
37. Створити ефективну 2003-2004 МОЗ, МВС,
систему здійснення Служба
контролю за дотриманням безпеки,
суб'єктами Держмит-
підприємницької служба,
діяльності порядку Мінагро-
провадження діяльності, політики
пов'язаної з обігом
наркотичних засобів,
психотропних речовин і
прекурсорів, та у разі
виявлення порушень
вимог законодавства
вживати відповідних
заходів
38. Посилити ефективність 2003-2010 МОЗ, Рада
державного контролю за міністрів
дотриманням Автономної
лікувально- Республіки
профілактичними Крим,
та аптечними закладами обласні,
законодавства щодо Київська та
діяльності, пов'язаної Севасто-
з обігом наркотичних польська
засобів, психотропних міські
речовин і прекурсорів. держадмі-
Здійснювати постійний ністрації,
контроль за МВС
обґрунтованістю
списання наркотичних і
психотропних препаратів
з простроченою дією,
забезпечувати
централізовану доставку
наркотичних
(психотропних)
лікарських засобів з
аптечних складів у
спеціально обладнаних
транспортних засобах
під охороною.
Забезпечити проведення
двічі на рік перевірок
дотримання онкологічною
службою порядку
призначення наркотичних
і психотропних
лікарських засобів
онкохворим, які
лікуються у домашніх
умовах. Встановити
суворий облік
використання лікарських
засобів, які викликають
залежність
39. Здійснювати 2003 1020 МОЗ, МВС,
систематичний контроль 2004 1020 Мінагро-
за дотриманням 2005 1020 політики
суб'єктами 2006 1020
підприємницької 2007 1020
діяльності ліцензійних 2008 1020
та інших умов 2009 1020
провадження діяльності, 2010 1020
пов'язаної з обігом
наркотичних засобів,
психотропних речовин і
прекурсорів, проводити
обстеження приміщень,
рівня їх укріпленості,
наявності охорони,
перевірки кола осіб,
допущених до роботи з
наркотичними засобами,
психотропними
речовинами і
прекурсорами ----------------------- Разом 8160
40. Удосконалити правовий 2003-2010 Служба
механізм регулювання безпеки,
діяльності, пов'язаної МВС, МОЗ
з використанням
фізичними і юридичними
особами прекурсорів з
метою недопущення їх
незаконного обігу.
Щороку здійснювати
перевірку законності
проведення
експортно-імпортних
операцій з наркотичними
засобами, психотропними
речовинами і
прекурсорами, зокрема з
підконтрольними
лікарськими засобами
41. Посилити контроль за -"- МВС,
культивуванням Мінагро-
наркотиковмісних рослин політики,
шляхом оперативного Рада
контролю за діяльністю міністрів
сільськогосподарських Автономної
підприємств, які Республіки
отримали ліцензію на Крим,
право їх вирощування, обласні
підвищити вимоги до держадмі-
формування насіннєвого ністрації
фонду, що
використовується,
здійснення охорони
посівів, місць
зберігання і переробки
цих рослин, порядку
знищення відходів і
пожнивних залишків. За
підсумками посівних
кампаній інформувати
Кабінет Міністрів
України про вжиті
заходи щодо недопущення
надходження
наркосировини у
незаконний обіг
42. Забезпечити -"- МОЗ, Рада
обов'язкове міністрів
погодження оптових Автономної
закупівель, у тому Республіки
числі за імпортом, Крим,
наркотичних обласні,
(психотропних) Київська та
лікарських засобів, а Севасто-
також оптової польська
реалізації зазначених міські
груп лікарських держадмі-
засобів на ністрації
внутрішньому ринку з
метою створення
цілісної системи
контролю за діяльністю
підприємств, які
займаються оптовою
торгівлею наркотичними
(психотропними)
лікарськими засобами
Боротьба із злочинністю, пов'язаною з
незаконним обігом наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів
43. Здійснити заходи щодо
збільшення штатної
чисельності
підрозділів, які ведуть
боротьбу з незаконним
обігом наркотичних
засобів, психотропних
речовин і прекурсорів,
у межах чисельності,
затвердженої
законодавством,
зокрема:
органів внутрішніх 2003-2010 МВС, справ - на 3000 штатних Мінекономіки одиниць оперативного складу
органів Служби -"- Служба безпеки - на 130 безпеки, штатних одиниць Мінекономіки
митних органів - на 95 -"- Держмит- штатних одиниць служба,
Мінекономіки
Державної -"- Державний кримінально-виконавчої департамент служби - на 100 з питань штатних одиниць виконання оперативного складу покарань,
Мінекономіки

44. Організувати у рамках 2003 470 МВС, Служба
існуючих міжнародних 2004 460 безпеки,
угод щодо 2005 460 Держком-
співробітництва у сфері 2006 460 кордон,
боротьби з 2007 460 Держмит-
наркозлочинністю 2008 460 служба,
навчання та підвищення 2009 460 МЗС за
кваліфікації 2010 470 участю
працівників громадських
правоохоронних органів організацій
на базі відповідних і
відомств зарубіжних благодійних
країн з метою фондів
удосконалення (за їх
професійних навичок та згодою)
обміну досвідом
протидії незаконному
обігу наркотичних
засобів, психотропних
речовин і прекурсорів ----------------------- Разом 3700
45. Продовжити з 2003-2010 МВС, Служба
урахуванням безпеки,
міжнародного досвіду у Держком-
сфері боротьби з кордон,
незаконним обігом Держмит-
наркотичних засобів та служба
психотропних речовин
роботу з реформування
правоохоронної системи
України і приведення її
у відповідність із
світовими стандартами,
забезпечити
інтегрування служб, що
здійснюють протидію
наркобізнесу, до
відповідних міжнародних
організацій
46. Проводити щороку -"- МВС, МОЗ,
комплексні операції за участю
"Допінг", "Батискаф" з ДАК "Ліки
метою виявлення джерел України"
і перекриття каналів
надходження у
незаконний обіг
наркотичних засобів,
психотропних речовин і
прекурсорів з
хіміко-фармацевтичних
підприємств, аптечних
закладів, інших місць
їх виробництва,
зберігання і реалізації
47. Здійснити заходи щодо 2003 13050 Рада
зміцнення 2004 11850 міністрів
матеріально-технічної 2005 11850 Автономної
бази підрозділів 2006 11850 Республіки
органів внутрішніх 2007 2250 Крим,
справ, Служби безпеки, 2008 2250 обласні,
Прикордонних військ, 2009 2250 Київська та
митних органів, 2010 2250 Севасто-
оперативних підрозділів польська
Державної міські
кримінально-виконавчої держадмі-
служби, які ністрації,
безпосередньо ведуть МВС, Служба
боротьбу з незаконним безпеки,
обігом наркотичних Держмит-
засобів, психотропних служба,
речовин і прекурсорів Держком- кордон,
Державний
департамент
з питань
виконання
покарань,
Мінфін,
Мінеко-
номіки ----------------------- Разом 57600
48. Забезпечити 2003 8100 МВС, Служба
експертно- 2004 6300 безпеки,
криміналістичні 2005 5100 Держмит-
підрозділи органів служба,
внутрішніх справ, Мінеко-
Служби безпеки та митні номіки
лабораторії
високотехнологічним
обладнанням ----------------------- Разом 19500
49. Забезпечити перекриття 2003 250 МВС,
на ділянках державного 2004 250 Держком-
кордону з Росією, 2005 250 кордон,
Білоруссю та Молдовою 2006 250 Держмит-
каналів проникнення в 2007 250 служба,
Україну наркотичних 2008 250 Служба
засобів, психотропних 2009 250 безпеки,
речовин і прекурсорів 2010 250 МЗС
шляхом систематичного
проведення міждержавних
операцій "Канал" та
опрацювати питання щодо
можливості їх
проведення з іншими
суміжними зарубіжними
країнами ----------------------- Разом 2000
50. Проводити щороку 2003-2010 МВС,
оперативно- Мінагро-
профілактичні операції політики,
"Мак" з метою виявлення Рада
і знищення незаконних міністрів
посівів маку та Автономної
конопель, недопущення Республіки
незаконного отримання Крим,
наркосировини. У разі обласні,
виявлення фактів Київська та
надходження Севасто-
наркосировини у польська
незаконний обіг вживати міські
заходів до позбавлення держадмі-
сільськогосподарських ністрації
підприємств, які не
забезпечили належної
охорони їх посівів,
ліцензій на право
культивування
наркотиковмісних
культур
51. У взаємодії із 2003 140 Служба
спецслужбами зарубіжних 2004 140 безпеки,
країн в установленому 2005 140 МВС,
порядку організувати 2006 140 Держком-
проведення комплексу 2007 140 кордон,
заходів для викриття і 2008 140 Держмит-
ліквідації каналів 2009 190 служба,
контрабандного 2010 190 МОЗ
надходження в Україну
наркотичних засобів,
психотропних речовин і
прекурсорів та
проведення їх
міжнародних
контрольованих
поставок, розблокування
наркогруп з
міжнародними зв'язками,
знешкодження підпільних
нарколабораторій,
усунення умов, що
сприяють їх виникненню.
Здійснити аналіз
наявних шляхів
незаконного переміщення
наркотичних засобів,
психотропних речовин і
прекурсорів через
державний кордон,
розробити методику їх
виявлення та вилучення.
Забезпечити обмін із
спецслужбами зарубіжних
країн інформацією щодо
суб'єктів
підприємницької
діяльності, які беруть
участь у міжнародних
операціях з
контрольованими
речовинами ----------------------- Разом 1220
52. Проводити у 2003-2010 МВС, МОН,
навчально-виховних МОЗ, Рада
закладах регулярні міністрів
оперативно- Автономної
профілактичні заходи з Республіки
метою запобігання Крим,
проникненню до них обласні,
наркотичних засобів і Київська та
психотропних речовин та Севасто-
поширенню їх серед польська
школярів і студентів. міські
Інформувати щороку про держадмі-
їх результати ністрації
Національну
координаційну раду
боротьби з наркоманією
при Кабінеті Міністрів
України
53. Проводити щокварталу 2003-2010 МВС, Рада
перевірки у міністрів
розважальних закладах Автономної
та місцях проведення Республіки
дозвілля (кафе, Крим,
дискотеки, нічні клуби обласні,
тощо) з метою Київська та
припинення діяльності Севасто-
тих, де виявлено факти польська
торгівлі або вживання міські
наркотичних засобів чи держадмі-
психотропних речовин ністрації
Міжнародне співробітництво
54. Продовжити практику 2003 130 МЗС, Служба
укладання 2004 130 безпеки,
багатосторонніх і 2005 130 МВС,
двосторонніх угод у 2006 130 Держмит-
сфері протидії 2007 130 служба,
незаконному обігу 2008 130 Держком-
наркотичних засобів, 2009 130 кордон,
психотропних речовин і 2010 130 МОЗ
прекурсорів.
Розширювати
співробітництво з
міжнародними
організаціями,
створеними з метою
протидії поширенню
наркоманії та
наркобізнесу, шляхом
участі у виконанні
програм боротьби з
незаконним обігом
наркотичних засобів і
психотропних речовин,
легалізацією
(відмиванням) грошей,
отриманих від
діяльності, пов'язаної
з наркобізнесом ----------------------- Разом 1040
55. Підтримувати на 2003 130 Служба
постійній основі 2004 130 безпеки,
контакти з 2005 130 МВС,
правоохоронними 2006 130 Держком-
органами і спецслужбами 2007 130 кордон,
зарубіжних країн з 2008 130 Держмит-
питань протидії 2009 180 служба
незаконному обігу 2010 180
наркотичних засобів,
психотропних речовин і
прекурсорів, брати
участь у міжнародних
семінарах-нарадах,
конференціях тощо ----------------------- Разом 1140
56. Вжити заходів до 2003 270 Служба
формування інституту 2004 270 безпеки,
офіцерів зв'язку з 2005 270 МВС, МЗС,
питань боротьби з Держмит-
організованою та служба,
наркозлочинністю при Держком-
дипломатичних кордон
представництвах України
за кордоном у країнах,
які є постачальниками
наркотичних засобів та
психотропних речовин
або через території
яких пролягли злочинні
канали перевезення
наркотиків, з метою
зміцнення
співробітництва у сфері
боротьби з
наркобізнесом ----------------------- Разом 810
57. Активізувати 2003 80 Служба
співробітництво з 2004 80 безпеки,
державами - учасницями 2005 80 МВС, МЗС,
ЄС, СНД, ГУУВМ у сфері 2006 80 МОЗ,
боротьби з незаконним 2007 80 Мін'юст,
обігом наркотичних 2008 80 Держмит-
засобів, психотропних 2009 80 служба,
речовин і прекурсорів у 2010 80 Держком-
рамках відповідних кордон
багатосторонніх та
двосторонніх договорів ----------------------- Разом 640
58. Вивчати і впроваджувати 2003 80 Націо-
зарубіжний досвід з 2004 80 нальна
питань запобігання 2005 80 коорди-
поширенню наркоманії та 2006 80 наційна
боротьби з 2007 80 рада
наркобізнесом, 2008 80 боротьби
забезпечити участь 2009 80 з нарко-
представників України в 2010 80 манією
міжнародних семінарах, при
наукових конференціях Кабінеті
тощо Міністрів,
МОЗ, МЗС,
МВС, МОН,
Служба
безпеки,
Державний
депар-
тамент з
питань
виконання
покарань,
Мінсім'я-
діти-
молодь,
Академія
педаго-
гічних
наук ----------------------- Разом 640
59. Розширювати партнерські 2003-2010 МОЗ, МВС,
відносини з Об'єднаною МОН, МЗС,
програмою ООН/СНІД Державний
(ЮНЕЙДС) та іншими департамент
міжнародними з питань
організаціями, що виконання
працюють у сфері покарань,
протидії наркоманії та Мінсім'ядіти- СНІДу, сприяти молодь виконанню міжнародних програм та проектів щодо запобігання поширенню у суспільстві таких негативних явищ
60. Вивчити можливість 2003 80 МВС, МЗС,
залучення фінансової 2004 80 Служба
допомоги з боку 2005 80 безпеки,
європейських та 2006 80 Держмит-
світових урядових і 2007 80 служба,
неурядових міжнародних 2008 80 Держком-
організацій та 2009 80 кордон,
спеціальних установ з 2010 80 МОЗ
метою створення в
Україні об'єднаної бази
даних "Наркобізнес". У
рамках міжгалузевої
співпраці з ЄС
підтримати клопотання
про можливе приєднання
України до
Взаємовигідної програми
PHARE стосовно
інформаційних систем у
сфері боротьби з
наркоманією в країнах
Центральної та Східної
Європи та участі в
роботі ЄМЦН (Лісабон)
стосовно співпраці у
галузі моніторингу ----------------------- Разом 640
61. Забезпечити участь 2003 80 Служба
України в роботі 2004 80 безпеки,
Комісії ООН з 2005 80 МВС, МЗС,
наркотичних засобів та 2006 80 МОЗ
реалізацію схвалених 2007 80
нею стратегій 2008 80
2009 80
2010 80 ----------------------- Разом 640
62. Подавати Міжнародному 2003-2010 МОЗ,
комітетові з контролю Служба
за наркотиками звіти безпеки,
щодо обігу наркотичних МВС,
засобів, психотропних Мінпром-
речовин і прекурсорів, політики,
зокрема дані про Держмит-
потребу, інвентарний служба,
запас, виробництво, Держком-
використання кордон
наркотичних засобів, а
також заходи щодо
недопущення їх
незаконного обігу
63. Вивчити систему -"- Служба
організації та безпеки,
функціонування у МВС, МЗС,
зарубіжних країнах Держмит-
підрозділів боротьби з служба
наркобізнесом і
транснаціональною
наркозлочинністю з
метою можливого
запровадження їх
досвіду у вітчизняній
практиці та налагодити
тісну взаємодію у сфері
протидії контрабанді
наркотичних засобів,
психотропних речовин і
прекурсорів
{ Розділ V із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1757
( 1757-2004-п ) від 25.12.2004, N 1074 ( 1074-2006-п ) від
01.08.2006 }

Додаток до Програми
ОРІЄНТОВНИЙ РОЗРАХУНОК
обсягів фінансування за рахунок державного бюджету
заходів щодо посилення боротьби з незаконним обігом
наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів на 2003-2010 роки
(тис. гривень)
---------------------------------------------------------------------------------- Виконавці | Усього | У тому числі за роками | |---------------------------------------------------------- | | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 ---------------------------------------------------------------------------------- Загальні
видатки 301579,8 49528,4 58591,4 52182 32852 23740 37352 23712 23622
У тому числі:
Мінагро-
політики 2680 560 560 560 200 200 200 200 200
МВС 50120,8 14182,4 11662,4 8341 3181 3181 3181 3191 3201
Мінкультури 5 5
МОЗ 16560 2420 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
МОН 43576 14688 14000 200 488 14000 200
Мінсім'я-
дітимолодь 112976 14122 14122 14122 14122 14122 14122 14122 14122
Держмит-
служба 41300 11300 10800 9600 9600
Державний
департамент
з питань
виконання
покарань 26300 3800 3900 2700 2900 3100 3200 3300 3400
Служба
безпеки 8062 3139 839 839 629 629 629 679 679вгору