Документ 874-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.10.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.10.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 9 жовтня 2019 р. № 874
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 і від 31 травня 2017 р. № 512

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 “Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 54, ст. 2180; 2011 р., № 88, ст. 3199; 2012 р., № 56, ст. 2238, № 89, ст. 3606; 2013 р., № 35, ст. 1238; 2014 р., № 24, ст. 735, № 77, ст. 2196; 2016 р., № 9, ст. 415, № 18, ст. 721, № 21, ст. 829, № 38, ст. 1459, № 52, ст. 1823, № 65, ст. 2192; 2017 р., № 34, ст. 1094, № 59, ст. 1775, № 69, ст. 2073; 2018 р., № 37, ст. 1290, № 96, ст. 3173; 2019 р., № 11, ст. 375, № 12, ст. 415, № 13, ст. 473, № 43, ст. 1503) і від 31 травня 2017 р. № 512 “Про порядок здійснення перекладу на українську мову актів Європейського Союзу acquis communautaire” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 59, ст. 1775; 2019 р., № 27, ст. 951) зміни, що додаються.

2. Міністерству юстиції у двотижневий строк підготувати та внести в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до актів Кабінету Міністрів України, що випливають з цієї постанови.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім абзацу п’ятого підпункту 15, абзацу другого підпункту 19, підпунктів 20 і 21, абзаців тринадцятого та чотирнадцятого підпункту 24 пункту 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 і від 31 травня 2017 р. № 512, затверджених цією постановою, які набирають чинності у місячний строк з дня опублікування цієї постанови.

Прем'єр-міністр України

О.ГОНЧАРУК

Інд. 81
ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2019 р. № 874

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 і від 31 травня 2017 р. № 512

1. У Регламенті Кабінету Міністрів України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950:

1) у пункті 1 § 4:

в абзаці першому слова “проект Основних напрямів бюджетної політики” замінити словами “Бюджетну декларацію”;

абзаци другий - п’ятий виключити;

2) доповнити Регламент § 5-1 такого змісту:

§ 5-1. Планування діяльності

1. Кабінет Міністрів забезпечує планування своєї нормотворчої діяльності з розроблення проектів концепцій реалізації державної політики у відповідній сфері, концепцій державних цільових програм та концепцій законів, проектів нормативно-правових актів.

З цією метою Секретаріат Кабінету Міністрів формує план-графік підготовки зазначених проектів актів (далі - план-графік).

2. План-графік формується відповідно до пропозицій центральних органів виконавчої влади, інших суб’єктів, зазначених у пункті 1 § 48 цього Регламенту.

Пропозиції до плану-графіка готуються на основі завдань, встановлених законами України, міжнародно-правовими зобов’язаннями України, актами Кабінету Міністрів, протокольними рішеннями Кабінету Міністрів та дорученнями Прем’єр-міністра.

Пропозиції до плану-графіка щодо розроблення проекту акта в ініціативному порядку повинні містити обґрунтовані підстави для його розроблення.

3. Пропозиції до плану-графіка готуються за формою, розробленою Секретаріатом Кабінету Міністрів, та містять, зокрема, таку інформацію:

назва проекту акта та підстава для його розроблення;

суть проекту акта;

обґрунтування необхідності прийняття акта (до проекту акта, який пропонується розробити в ініціативному порядку);

відповідальний структурний підрозділ;

орієнтовний строк проведення консультацій із заінтересованими сторонами (у разі необхідності проведення таких консультацій);

орієнтовний строк надсилання проекту акта на погодження із заінтересованими органами;

строк внесення до Кабінету Міністрів.

4. Секретаріат Кабінету Міністрів забезпечує постійне оновлення плану-графіка на підставі пропозицій суб’єктів внесення проектів актів на розгляд Кабінету Міністрів, які надсилаються Секретаріату Кабінету Міністрів з урахуванням нових завдань, встановлених законами України, міжнародно-правовими зобов’язаннями України, актами Кабінету Міністрів, протокольними рішеннями Кабінету Міністрів та дорученнями Прем’єр-міністра.”;

3) у першому реченні абзацу другого пункту 3 § 6 слова “Державного секретаря Кабінету Міністрів” замінити словами “Державного секретаря Кабінету Міністрів України (далі - Державний секретар Кабінету Міністрів)”;

4) пункт 5-1 § 12 виключити;

5) доповнити Регламент § 12-1 такого змісту:

§ 12-1. Нарада державних секретарів

1. Для координації роботи з підготовки проектів концепцій реалізації державної політики у відповідній сфері, концепцій державних цільових програм та концепцій законів, а також проектів законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів, підвищення їх якості Державний секретар Кабінету Міністрів проводить наради за участю державних секретарів міністерств.

2. На нараді державних секретарів, зокрема:

1) заслуховується інформація державних секретарів міністерств:

про початок роботи над проектами концепцій реалізації державної політики у відповідній сфері, концепцій державних цільових програм та концепцій законів, проектами законів та інших нормативно-правових актів і включення їх до плану-графіка;

про проекти актів, які підготовлено для надсилання на погодження заінтересованим органам, перелік центральних органів виконавчої влади, яким буде надіслано відповідні проекти актів, та строки їх погодження;

2) розглядаються зауваження Мін’юсту за результатами правової експертизи проектів актів, а також Секретаріату Кабінету Міністрів щодо відповідності проектів актів законодавству, Програмі діяльності Кабінету Міністрів, іншим стратегічним та програмним документам, зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, у тому числі міжнародно-правовим, та праву Європейського Союзу (acquis ЄС), принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, вимогам нормопроектувальної техніки;

3) виробляються пропозиції щодо підвищення якості проектів актів, що готуються для розгляду Кабінетом Міністрів, та їх доопрацювання з метою усунення виявлених невідповідностей.

3. На нараду державних секретарів можуть запрошуватися в разі потреби посадові особи, участь яких необхідна для обговорення питань порядку денного наради.

4. За результатами наради Секретаріат Кабінету Міністрів складає протокол, який підписується Державним секретарем Кабінету Міністрів та надсилається учасникам наради.

5. Наради державних секретарів проводяться в міру потреби.

6. Для організаційно-технічного забезпечення проведення нарад визначається відповідальна особа з числа працівників Секретаріату Кабінету Міністрів.”;

6) пункт 5 § 14 виключити;

7) у § 28-1:

у пункті 1 слова “, попереднього розгляду проектів нормативно-правових актів, основних напрямів” замінити словами “шляхом вироблення узгодженої позиції щодо проектів нормативно-правових актів, концепцій”;

у пункті 2:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

“1) врегульовує розбіжності щодо проектів концепцій реалізації державної політики у відповідній сфері, концепцій державних цільових програм та концепцій законів, а також проектів законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів, стосовно яких:

заінтересованими органами виявлено потенційний негативний вплив реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін у сферах, віднесених до їх компетенції, висловлено інші зауваження щодо суті проекту акта, зокрема стосовно обставин (ризиків та обмежень), які створюють значні перешкоди щодо реалізації державної політики у сферах, віднесених до їх компетенції;

Секретаріатом Кабінету Міністрів висловлено зауваження щодо суті проекту акта;”;

підпункт 2 виключити;

у підпункті 3 слова “висновки та” виключити;

доповнити параграф пунктом 7 такого змісту:

“7. За рішенням Прем’єр-міністра питання врегулювання розбіжностей щодо проектів, зазначених у пункті 2 цього параграфа, може бути розглянуто на нараді під головуванням Прем’єр-міністра або за його дорученням на нараді під головуванням Першого віце-прем’єр-міністра чи віце-прем’єр-міністра.”;

8) пункт 2 § 28-3 викласти в такій редакції:

“2. Рішення урядового комітету приймаються відповідно до пунктів 2-4 § 55 цього Регламенту.”;

9) у § 28-6:

в абзаці першому пункту 5 слова “які висловили до нього зауваження і пропозиції” замінити словами “якими виявлено потенційний негативний вплив реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін у сферах, віднесених до їх компетенції, або висловлено інші зауваження щодо суті проекту акта, зокрема стосовно обставин (ризиків та обмежень), які створюють значні перешкоди щодо реалізації державної політики у сферах, віднесених до їх компетенції”;

у пункті 8 слова “експертного” і “шляхом голосування” виключити;

10) у § 33:

абзац другий пункту 3 викласти в такій редакції:

“Головним розробником проектів актів Кабінету Міністрів з питань, пов’язаних із здійсненням Кабінетом Міністрів повноважень суб’єкта управління або загальних зборів АТ “Українська залізниця”, є Мінінфраструктури, інших суб’єктів господарювання державного сектору економіки - Мінекономіки, а проектів актів з питань управління державними банками - Мінфін.”;

пункт 5 після абзацу першого доповнити новими абзацами такого змісту:

“Мінфін під час погодження проекту акта опрацьовує підготовлені розробником фінансово-економічні розрахунки впливу реалізації акта на надходження та витрати державного та/або місцевого бюджетів. За результатами розгляду Мінфін оформляє висновок за встановленою ним формою.

Мінекономіки під час погодження проекту акта опрацьовує його на предмет впливу реалізації акта на такі показники економічного і соціального розвитку:

валовий внутрішній продукт;

індекс споживчих цін;

рівень зайнятості;

рівень безробіття;

експорт;

валове нагромадження основного капіталу.

За результатами опрацювання Мінекономіки оформляє висновок за встановленою ним формою.”.

У зв’язку з цим абзаци другий - п’ятий вважати відповідно абзацами одинадцятим - чотирнадцятим;

11) у § 34:

у пункті 1 слова “аналізує стан справ у відповідній сфері правового регулювання, причини, які зумовлюють необхідність підготовки проекту” замінити словами “вивчає стан справ у відповідній сфері, визначає проблему, яка потребує розв’язання, аналізує причини її виникнення, визначає цілі та обирає шляхи їх досягнення, визначає перелік заінтересованих сторін та прогнозує вплив реалізації акта на їх ключові інтереси”;

доповнити параграф пунктом 4 такого змісту:

“4. Якщо реалізація акта, проект якого розробляється, матиме вплив на ключові інтереси заінтересованих сторін, розробник готує прогноз такого впливу.

Прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін в обов’язковому порядку готується до проекту постанови Кабінету Міністрів, яким передбачається нормативно-правове врегулювання суспільних відносин та який стосується прав і обов’язків суспільних груп, об’єднаних спільним інтересом.

Прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін не готується до проектів актів організаційно-розпорядчого характеру.”;

12) пункт 1 § 35 після слів “концепції закону” доповнити словами “, який стосується зобов’язань України за Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, іншими міжнародними договорами України у сфері європейської інтеграції,”;

13) параграф 36 викласти в такій редакції:

§ 36. Опрацювання на відповідність європейським стандартам у сфері дотримання прав людини

Під час розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів, а також проекту розпорядження Кабінету Міністрів про схвалення концепції реалізації державної політики у відповідній сфері, концепції державної цільової програми та концепції закону, що зачіпає права та свободи, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, розробник забезпечує врахування положень зазначеної Конвенції та практики Європейського суду з прав людини і зазначає про це у пояснювальній записці до проекту акта.”;

14) параграф 36-1 виключити;

15) у § 37:

у пункті 1:

абзац перший викласти в такій редакції:

“1. Розробник надсилає заінтересованому органу проект акта Кабінету Міністрів, завізований керівником органу, який є розробником, разом з пояснювальною запискою, до якої у випадках, визначених пунктом 4 § 34 цього Регламенту, додається прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін, висновками про проведення антидискримінаційної та гендерно-правової експертизи, а також порівняльною таблицею (якщо проектом акта передбачено внесення змін до інших актів Кабінету Міністрів).”;

в абзацах першому та третьому слова “, висновками про проведення антидискримінаційної та гендерно-правової експертизи” виключити;

у пункті 2 слова і цифри “за зверненням розробника у строк, встановлений § 38 цього Регламенту” замінити словами і цифрами “у строк, встановлений розробником відповідно до § 38 цього Регламенту”;

пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Свою позицію щодо проекту акта Кабінету Міністрів керівник заінтересованого органу доводить до відома розробника шляхом надсилання листа за своїм підписом.

Зауваження надаються виключно з тих питань, що належать до компетенції заінтересованого органу та стосуються суті проекту акта, зокрема виявлених обставин (ризиків та обмежень), які у разі прийняття акта створюватимуть значні перешкоди щодо реалізації державної політики у сферах, віднесених до компетенції заінтересованого органу, а також прогнозів впливів реалізації акта.

Заінтересований орган аналізує вплив реалізації акта, проект якого надіслано на погодження, на ключові інтереси заінтересованих сторін у сферах, віднесених до його компетенції, та в разі виявлення потенційного негативного впливу готує власний прогноз за формою згідно з додатком 4-1 і надсилає його розробникові.

Зауваження до проекту акта не можуть стосуватися нормопроектувальної техніки та редакційних уточнень тексту проекту акта.”;

в абзаці першому пункту 4 слова “викласти окремі положення проекту у відповідній редакції” замінити словами “внести розробнику відповідні пропозиції”;

16) пункт 2 § 37-1 викласти в такій редакції:

“2. Результати цифрової експертизи проекту акта Кабінету Міністрів Мінцифри відображає у висновку за встановленою ним формою.”;

17) в абзаці першому § 38 слова і цифру “, узагальнених у планах-графіках, що готуються відповідно до § 4 цього Регламенту” виключити;

18) у § 43 слова “, копії проекту акта з візами” виключити;

19) у пункті 1 § 44:

слова “, висновками про проведення антидискримінаційної та гендерно-правової експертизи” виключити;

слова і цифри “та довідкою, зазначеною у пункті 3 § 36 цього Регламенту” замінити словами “а також порівняльною таблицею (якщо проектом акта передбачено внесення змін до інших актів Кабінету Міністрів)”;

20) в абзаці першому § 45 слова “забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (гендерно-правова експертиза)” замінити словами “недискримінації (антидискримінаційна експертиза)”;

21) перше речення пункту 1 § 46 після слів “з урахуванням практики Європейського суду з прав людини” доповнити словами “, а також висновок за результатами антидискримінаційної експертизи”;

22) абзац другий пункту 1 § 49 виключити;

23) у пункті 1 § 50:

абзаци другий і третій замінити абзацами такого змісту:

“1) пояснювальна записка (додаток 4), до якої додаються:

фінансово-економічні розрахунки, проведені відповідно до пунктів 2 і 3 § 34 цього Регламенту;

прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін, оформлений згідно з додатком 4-1 (у випадках, передбачених пунктом 4 § 34 цього Регламенту);

пропозиції за результатами громадської антикорупційної та/або громадської антидискримінаційної експертизи проекту акта (у разі її проведення);

звіт про стратегічну екологічну оцінку, довідки про консультації з органами виконавчої влади та про громадське обговорення, підготовлені відповідно до статей 11-13 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку” (у разі здійснення стратегічної екологічної оцінки);

довідкові та інші інформаційно-аналітичні матеріали, що обґрунтовують необхідність прийняття акта (у разі потреби);”.

У зв’язку з цим абзаци другий - дванадцятий вважати відповідно абзацами другим - шістнадцятим;

доповнити пункт після абзацу дев’ятого новим абзацом такого змісту:

“3-1) висновки Мінфіну та Мінекономіки (крім випадків, передбачених § 39 цього Регламенту);”.

У зв’язку з цим абзаци десятий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим - сімнадцятим;

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

“4-1) довідка, зазначена у пункті 3 § 35 цього Регламенту (до проектів актів, зазначених у пункті 1 § 35 цього Регламенту);”;

абзац п’ятнадцятий виключити;

24) у § 52:

у першому реченні пункту 1 слова “(фахову і юридичну, а також цифрову)” виключити;

пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Під час проведення експертизи Секретаріат Кабінету Міністрів, зокрема:

1) перевіряє проект акта на відповідність:

Конституції та законам України, актам Президента України, чинним міжнародним договорам України, а також на узгодженість з актами Кабінету Міністрів;

Програмі діяльності Кабінету Міністрів, іншим стратегічним та програмним документам;

зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, у тому числі міжнародно-правовим, та праву Європейського Союзу (acquis ЄС);

2) перевіряє повноту врахування зауважень заінтересованих органів;

3) оцінює реалістичність досягнення поставленої мети обраним способом розв’язання проблеми, реалістичність прогнозу очікуваних результатів реалізації акта, достатність наведених критеріїв (показників) оцінки його ефективності та можливі ризики реалізації акта;

4) оцінює реалістичність, достовірність та повноту підготовленого головним розробником прогнозу впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін та у разі потреби готує власний прогноз впливу, оцінює позицію головного розробника щодо відсутності такого впливу;

5) аналізує регуляторний вплив проекту регуляторного акта.”;

підпункт 1 пункту 3 доповнити абзацом такого змісту:

“принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (гендерно-правова експертиза);”;

пункт 4 доповнити новим першим реченням такого змісту: “Секретаріат Кабінету Міністрів перевіряє внесений до Кабінету Міністрів проект акта на відповідність вимогам, установленим цим Регламентом.”;

25) параграф 53 викласти в такій редакції:

§ 53. Висновок Секретаріату Кабінету Міністрів

За результатами експертизи проекту акта Кабінету Міністрів Секретаріат Кабінету Міністрів оформляє висновок за формою, встановленою Державним секретарем Кабінету Міністрів.”;

26) доповнити Регламент § 54-1 такого змісту:

§ 54-1. Розгляд на нараді державних секретарів

1. Якщо Мін’юстом за результатами правової експертизи висловлено зауваження до проекту акта Кабінету Міністрів або Секретаріатом Кабінету Міністрів зроблено висновки про його невідповідність законодавству, Програмі діяльності Кабінету Міністрів, іншим стратегічним та програмним документам, зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, у тому числі міжнародно-правовим, та праву Європейського Союзу (acquis ЄС), принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, а також у разі наявності розбіжностей у позиціях Секретаріату Кабінету Міністрів та головного розробника щодо відповідності проекту акта вимогам нормопроектувальної техніки такі зауваження та висновки розглядаються на нараді державних секретарів.

2. На нараді заслуховується позиція Мін’юсту та Секретаріату Кабінету Міністрів щодо виявлених ними невідповідностей, а також позиція головного розробника та виробляються пропозиції щодо підвищення якості проекту акта.

3. Рішення, прийняті на нараді державних секретарів за результатами розгляду проекту акта, містять рекомендації головному розробнику щодо його доопрацювання.

4. Головний розробник протягом трьох робочих днів з моменту отримання протоколу наради може відкликати проект акта для його доопрацювання та повторного внесення в установленому порядку до Кабінету Міністрів. В іншому разі проект акта залишається в редакції головного розробника.”;

27) у § 55:

у пункті 1:

в абзаці першому слово “експертним” виключити;

в абзаці другому слова “обов’язково” і “з метою прийняття остаточного рішення щодо підтримки проекту акта” виключити;

пункти 2-4 викласти в такій редакції:

“2. Якщо за результатами розгляду проекту акта на засіданні урядового комітету розбіжності щодо нього врегульовано та підтримано позицію головного розробника, такий проект подається для розгляду на засіданні Кабінету Міністрів.

3. Якщо за результатами розгляду проекту акта на засіданні урядового комітету розбіжності щодо нього врегульовано та головний розробник погодився з висловленими зауваженнями, такий проект повертається головному розробнику для доопрацювання. Якщо строк доопрацювання не визначено, проект вноситься до Кабінету Міністрів не пізніше ніж через 10 днів після його розгляду на засіданні урядового комітету та подається для розгляду на засіданні Кабінету Міністрів після проведення Секретаріатом Кабінету Міністрів повторної експертизи.

4. Якщо за результатами розгляду проекту акта на засіданні урядового комітету розбіжності в позиціях головного розробника та заінтересованих органів не врегульовано, такий проект подається для розгляду на засіданні Кабінету Міністрів у редакції головного розробника для прийняття остаточного рішення.”;

пункти 5-7 виключити;

у першому реченні пункту 9 слово “експертного” виключити;

28) у пункті 1 § 55-1:

в абзаці першому:

у першому реченні слова “та завізований Першим віце-прем’єр-міністром, Віце-прем’єр-міністром” виключити;

у другому реченні слово “експертного” виключити;

абзац другий викласти в такій редакції:

“За рішенням Прем’єр-міністра до порядку денного засідання Кабінету Міністрів може бути включено проект акта без попереднього розгляду урядовим комітетом.”;

29) у § 56:

пункт 7 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

“прогноз впливу на ключові інтереси заінтересованих сторін;”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий і шостий вважати відповідно абзацами шостим і сьомим;

доповнити параграф пунктом 8 такого змісту:

“8. Концепція реалізації державної політики у відповідній сфері не повинна містити положень нормативно-правового характеру.”;

30) параграфи 66, 67, 67-1, 68 і 69 виключити;

31) в абзаці другому пункту 1 § 70 слова “Основних напрямів бюджетної політики, порядок підготовки та внесення яких” замінити словами “Бюджетної декларації, порядок підготовки та внесення якої”;

32) параграф 76 викласти в такій редакції:

§ 76. Організація виконання

Прем’єр-міністр або за його дорученням Перший віце-прем’єр-міністр визначає органи виконавчої влади, які є відповідальними за забезпечення виконання законів України, постанов Верховної Ради та актів Президента України.”;

33) підпункт 2 пункту 1 § 79 викласти в такій редакції:

“моніторинг виконання органами виконавчої влади актів Кабінету Міністрів та доручень Прем’єр-міністра в частині дотримання строків, визначених для їх виконання.”;

34) у пункті 1 § 80 слова і цифри “планів, зазначених у § 76 цього Регламенту,” виключити;

35) у тексті Регламенту:

слово “Мінекономрозвитку” замінити словом “Мінекономіки”;

слова “антитерористичної операції” замінити словами “операції Об’єднаних сил”;

слова “Державне агентство з питань електронного урядування” в усіх відмінках замінити словом “Мінцифри”;

36) додатки 2 і 2-1 виключити;

37) додаток 4 викласти в такій редакції:


“Додаток 4
(до пункту 1 § 50)
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2019 р. № 874)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту ____________________________________
(назва проекту акта)

1. Резюме

Зазначається мета прийняття акта (в одному реченні формулюється результат, якого планується досягти) та ціль державної політики, визначена Програмою діяльності Кабінету Міністрів, на досягнення якої спрямовано проект акта.

2. Проблема, яка потребує розв’язання

Стисло викладається суть проблеми, яка потребує розв’язання, та причини її виникнення.

3. Суть проекту акта

Розкривається суть основних положень проекту акта та зазначаються механізм, інструменти, шляхи та/або заходи, спрямовані на розв’язання існуючої проблеми.

4. Вплив на бюджет

Наводиться результат фінансово-економічних розрахунків впливу реалізації акта на надходження та витрати державного та/або місцевого бюджетів. Фінансово-економічні розрахунки, проведені відповідно до пунктів 2 і 3 § 34 цього Регламенту, додаються до пояснювальної записки.

Якщо реалізація акта не потребує фінансування з державного чи місцевого бюджетів, інформація про це зазначається окремо.

5. Позиція заінтересованих сторін

Зазначається інформація про консультації із заінтересованими сторонами. Результати таких консультацій додаються до пояснювальної записки із зазначенням позицій сторін, а також відображаються у формі прогнозу впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін, який додається до пояснювальної записки (додаток 4-1).

Якщо проект акта стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, зазначається позиція відповідних заінтересованих сторін: уповноважених представників всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування чи відповідних органів місцевого самоврядування, уповноважених представників всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, їх спілок, а також визначається ступінь відображення такої позиції в проекті акта.

Якщо проект акта стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності, наводиться інформація про надсилання такого проекту акта на розгляд Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій, а також про ступінь відображення у ньому рекомендацій, наданих зазначеним органом.

Якщо проект акта виносився на громадське обговорення відповідно до вимог Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 84, ст. 2945), зазначається інформація про результати такого обговорення.

6. Прогноз впливу

У разі коли реалізація акта матиме вплив на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави; розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров’я, покращення чи погіршення стану здоров’я населення або його окремих груп; екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами, інші суспільні відносини, про це зазначається окремо та наводяться дані і розрахунки, які підтверджують чи обґрунтовують такий прогноз, а також зазначаються можливі шляхи мінімізації негативного впливу.

7. Позиція заінтересованих органів

Зазначається, чи стосується проект акта сфери компетенції інших органів, та стисло викладається їх позиція.

8. Ризики та обмеження

Зазначається про наявність у проекті акта положень, що стосуються прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, створюють підстави для дискримінації, стосуються інших ризиків та обмежень, які можуть виникнути під час реалізації акта.

Інформація про результати громадської антикорупційної та/або громадської антидискримінаційної експертизи наводиться у разі її проведення.

9. Підстава розроблення проекту акта

Зазначається підстава розроблення проекту акта (на виконання акта законодавства, концепції реалізації державної політики у відповідній сфері, плану, доручення Прем’єр-міністра, за власною ініціативою тощо).

_______________________________
(посада керівника головного розробника)

___________
(підпис)

_____________________
(ім’я та прізвище)

___ ____________ 20__ р._________
Примітка. Пункти 5, 6 і 8 включаються до пояснювальної записки у разі потреби.
Пояснювальна записка до проекту акта Кабінету Міністрів, реалізація якого матиме вплив на ключові інтереси заінтересованих сторін, подається разом із додатком 4-1.
У випадках, передбачених абзацом другим пункту 4 § 34 цього Регламенту, додаток 4-1 до цього Регламенту подається в обов’язковому порядку.
Пояснювальна записка до проекту розпорядження Кабінету Міністрів повинна містити інформацію, зазначену в пунктах 1, 3, 4, 7 і 9 цього додатка. Інші пункти включаються у разі потреби.”;

38) додаток 5 доповнити пунктом 5-1 такого змісту:

“5-1. Проект акта не підтримано

____________________________________
(ініціали та прізвище)

_________________________________
(посада)”;

39) додаток 6 викласти в такій редакції:


“Додаток 6
(до пункту 1 § 50)
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2019 р. № 874)

ПРОТОКОЛ УЗГОДЖЕННЯ ПОЗИЦІЙ
щодо проекту ________________________________
(назва проекту акта)

1. Неврегульовані розбіжності

Суть зауваження

Положення
спірної частини проекту акта (у разі потреби)

Аргументи розробника
щодо відхилення зауважень

Найменування органу виконавчої влади, що подав зауваження
2. Враховані зауваження

Суть зауваження

Положення
спірної частини проекту акта (у разі потреби)

Спосіб врахування

Найменування органу виконавчої влади, що подав зауваження
3. Заходи, вжиті для врегулювання розбіжностей

Стисло повідомляється про вжиті розробником заходи, спрямовані на пошук взаємоприйнятного рішення та врегулювання спірних позицій, зазначається, чи проводилися переговори, консультації, робочі зустрічі, наради тощо, а також зазначається інформація про керівників органів виконавчої влади, які взяли в них участь.

____________________________
(посада керівника головного розробника)__________________
(ім’я та прізвище)

“___”_______________20 ___ р.”;
40) додаток 7 викласти в такій редакції:


“Додаток 7
(до пункту 1 § 50)
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2019 р. № 874)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту _______________________________
(назва проекту акта)

Зміст положення акта законодавства

Зміст відповідного положення проекту акта

Пояснення змін


__________________________
(посада керівника структурного
підрозділу головного розробника)

____________________
(ім’я та прізвище)

_____ ______________ 20__ р.”;41) додаток 8 виключити;

42) у додатку 9:

у підрозділі 2 розділу I:

доповнити підрозділ після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

“прогноз впливу на ключові інтереси заінтересованих сторін;”.

У зв’язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно абзацами п’ятим - сьомим;

абзац шостий викласти в такій редакції:

“результати проведення консультацій (узагальнюється інформація, що відображає ставлення заінтересованих сторін до запропонованого варіанта розв’язання проблеми, з урахуванням висловленої ними позиції щодо прогнозу впливу на їх ключові інтереси);”;

підрозділ “Регуляторний вплив” підрозділу 2 розділу II викласти в такій редакції:

“Прогноз впливу

Наводиться прогноз впливу на ключові інтереси заінтересованих сторін.”;

43) додатки 12-1 і 13 виключити.

2. У Порядку здійснення перекладу на українську мову актів Європейського Союзу acquis communautaire, пов’язаних з виконанням зобов’язань України у сфері європейської інтеграції, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 512:

1) доповнити Порядок пунктами 1-1-1-3 такого змісту:

“1-1. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, державні колегіальні органи, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (далі - ініціатор) подають Урядовому офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України (далі - Урядовий офіс) пропозиції до орієнтовного плану перекладу актів acquis ЄС за формою згідно з додатком.

Орієнтовний план перекладу актів acquis ЄС формується з урахуванням строків імплементації актів acquis ЄС відповідно до зобов’язань України у сфері європейської інтеграції.

1-2. Урядовий офіс організовує щороку роботу з підготовки орієнтовного плану перекладу актів acquis ЄС з урахуванням зобов’язань України у сфері європейської інтеграції і права Європейського Союзу (acquis ЄС) та забезпечує його подання до 30 січня поточного року на розгляд Кабінету Міністрів.

Орієнтовний план перекладу актів acquis ЄС та зміни до нього, що підготовлені та внесені відповідно до цього Порядку, протягом 10 робочих днів з дати розгляду на засіданні Кабінету Міністрів оприлюднюються на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади.

1-3. Забезпечення виконання орієнтовного плану перекладу актів acquis ЄС здійснюється за рахунок коштів, передбачених з цією метою в Державному бюджеті України на відповідний рік, або за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги.”;

2) в абзаці другому пункту 2 слова і цифри “Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 54, ст. 2180; 2011 р., № 88, ст. 3199)” замінити словами “цього Порядку”;

3) у пункті 6 слова “координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України (далі - Урядовий офіс)” і “(далі - ініціатор)” виключити;

4) доповнити Порядок додатком такого змісту:


“Додаток
до Порядку

ПРОПОЗИЦІЇ
до орієнтовного плану перекладу актів acquis ЄС

Назва, номер та дата акта acquis ЄС, що підлягає перекладу

Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади, державний колегіальний орган, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна, Київська та Севастопольська міська держадміністрація, що ініціює здійснення перекладу

Відповідність Угоді про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (із зазначенням статті Угоди), та іншим міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції

Строк виконання зобов’язання”.
вгору