Про утворення Міжвідомчої комісії з питань проведення оборонного огляду
Постанова Кабінету Міністрів України; Склад колегіального органу, Положення від 01.10.2008874
Документ 874-2008-п, попередня редакція — Редакція від 01.11.2011, підстава - 1109-2011-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 1 жовтня 2008 р. N 874
Київ
Про утворення Міжвідомчої комісії з питань
проведення оборонного огляду
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 445 ( 445-2010-п ) від 16.06.2010
N 1109 ( 1109-2011-п ) від 20.10.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Міжвідомчу комісію з питань проведення оборонного
огляду у складі згідно з додатком.
2. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з питань
проведення оборонного огляду, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 29

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 1 жовтня 2008 р. N 874
СКЛАД
Міжвідомчої комісії
з питань проведення оборонного огляду

Віце-прем'єр-міністр України (відповідно до розподілу
повноважень) - голова Міжвідомчої комісії
Перший заступник Міністра оборони - заступник голови
Міжвідомчої комісії
Заступник Міністра внутрішніх справ - начальник Головного
штабу
Перший заступник Міністра економіки
Заступник Міністра закордонних справ
Заступник Міністра промислової політики - голова Агентства з
питань оборонно-промислового комплексу
Перший заступник Міністра транспорту та зв'язку
Заступник Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
Заступник Міністра фінансів
Перший заступник Голови Держприкордонслужби - директор
Департаменту охорони державного кордону
Перший заступник начальника Головного управління -
командувача внутрішніх військ - начальник штабу
Заступник Голови ДПтС
Заступник Голови Держспецзв'язку
Перший заступник Генерального директора НКАУ
Заступник Голови СБУ
Заступник начальника Управління державної охорони
Начальник головного штабу - перший заступник Голови
Адміністрації Держспецтрансслужби
Заступник Голови Служби зовнішньої розвідки
{ Склад в редакції Постанови КМ N 445 ( 445-2010-п ) від
16.06.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1109
( 1109-2011-п ) від 20.10.2011 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 жовтня 2008 р. N 874
ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію
з питань проведення оборонного огляду

1. Міжвідомча комісія з питань проведення оборонного огляду
(далі - Комісія) є дорадчим органом, що діє при Кабінеті Міністрів
України.
Комісія утворюється з метою забезпечення організації
проведення оборонного огляду і взаємодії центральних органів
виконавчої влади та інших заінтересованих державних органів при
виконанні завдань оборонного огляду.
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, указами Президента України і
постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до
Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України, актами Кабінету
Міністрів України та цим Положенням.
3. Комісія провадить свою діяльність згідно з принципами
рівноправності її членів та відкритості в роботі.
4. Основними завданнями Комісії є:
збирання і проведення моніторингу інформації про виконання
завдань, пов'язаних з оборонним оглядом;
опрацювання рекомендацій (пропозицій) щодо визначення
оптимальних шляхів виконання завдань, пов'язаних з оборонним
оглядом;
вивчення матеріалів з питань оборонного огляду та надання
організаційної допомоги представникам центральних органів
виконавчої влади та заінтересованих державних органів під час
проведення оборонного огляду;
координація роботи експертних комісій (робочих груп) у
міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади та
заінтересованих державних органах під час проведення оборонного
огляду;
розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства з
питань стратегічного, зокрема оборонного планування.
5. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
організовує роботу із збирання і проведення моніторингу
інформації про виконання завдань, пов'язаних з оборонним оглядом;
взаємодіє з державними органами, громадськими і міжнародними
організаціями, підприємствами, установами та організаціями з
питань, що належать до її компетенції;
інформує громадськість про стан здійснення заходів щодо
проведення оборонного огляду.
6. Комісія має право:
отримувати в установленому порядку від центральних органів
виконавчої влади та інших заінтересованих державних органів
інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
залучати в установленому порядку до виконання завдань,
пов'язаних з проведенням оборонного огляду, представників
громадських та міжнародних організацій;
вносити на розгляд керівників органів виконавчої влади
пропозиції з питань, що належать до її компетенції.
7. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови і
членів Комісії.
Посадовий склад Комісії затверджує Кабінет Міністрів України.
Головою Комісії є Віце-прем'єр-міністр України (відповідно до
розподілу повноважень), заступником голови Комісії - перший
заступник Міністра оборони.
Голова Комісії затверджує персональний склад Комісії та
вносить в разі потреби до нього зміни.
У разі відсутності голови Комісії його обов'язки виконує
заступник або один із членів Комісії за дорученням голови
Комісії. { Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 445 ( 445-2010-п ) від
16.06.2010 }
8. Голова Комісії:
організовує роботу Комісії;
скликає і веде засідання Комісії;
підписує листи, звернення та інші документи, підготовлені
Комісією за результатами її роботи.
9. Засідання Комісії проводяться не рідше одного разу на три
місяці. Член Комісії має право ініціювати проведення позачергового
засідання.
10. Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні
більш як половина її членів.
Пропозиції щодо розгляду питань на засіданні Комісії вносять
голова та члени Комісії.
До участі в засіданні Комісії можуть залучатися представники
державних органів, підприємств, установ, громадських та
міжнародних організацій.
11. На своїх засіданнях Комісія розглядає питання, що
належать до її компетенції, та за результатами розгляду готує
відповідні пропозиції і рекомендації, які зазначаються в протоколі
засідання, для їх подання на розгляд Кабінету Міністрів України.
Пропозиції і рекомендації Комісії вважаються схваленими, якщо
за них проголосувало більшість присутніх на засіданні членів
Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос
головуючого на засіданні.
Протокол засідання Комісії підписує головуючий на засіданні.
Пропозиції та рекомендації Комісії можуть бути реалізовані
шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України відповідних рішень.
12. Для організаційного та інформаційного забезпечення роботи
Комісії утворюється аналітична група, яка:
вивчає, проводить аналіз та оцінку відповідної інформації;
готує порядок денний засідання Комісії, матеріали, що
підлягають розгляду на її засіданні, та надсилає їх членам
Комісії;
інформує членів Комісії про результати її діяльності.
Склад аналітичної групи Комісії та положення про неї
затверджує голова Комісії.вгору