Документ 868-2012-п, перша редакція — Прийняття від 19.09.2012
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

1) абзаци четвертий і шостий пункту 2 викласти в такій редакції:

“припинення або запобігання кримінальним та адміністративним правопорушенням;”;

“виявлення кримінальних правопорушень і участь у їх розкритті та розшуку осіб, які їх вчинили;”;

2) в абзаці другому пункту 8 слово “злочину” замінити словами “кримінального правопорушення”.

45. Абзац перший пункту 11 Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. № 915 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 52, ст. 2115) замінити двома абзацами такого змісту:

“11. Підставами для відмови у наданні дозволу на зміну імені є:

здійснення стосовно заявника кримінального провадження або його перебування під адміністративним наглядом;”.

У зв’язку з цим абзаци другий - п’ятий вважати відповідно абзацами третім - шостим.

46. Назву § 151 і пункт 4 § 151 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 54, ст. 2180; 2011 р., № 88, ст. 3199), викласти в такій редакції:

“§ 151. Розгляд документів прокурорського реагування та надання тимчасового доступу до документів”;

“4. Тимчасовий доступ до документів (постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів, листів, інших документів) із зазначенням їх реквізитів надається уповноваженим особам протягом робочого дня за дорученням Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів на підставі оригіналу ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з наданою копією ухвали слідчого судді, суду, яка реєструється у Секретаріаті Кабінету Міністрів після пред’явлення оригіналу такої ухвали, особі, зазначеній в ухвалі, надається тимчасовий доступ до документів, зокрема, можливість ознайомлення з ними або виготовлення копії відповідних документів або, якщо це передбачено в ухвалі, їх вилучення (здійснення виїмки). Посадові особи Секретаріату Кабінету Міністрів надають допомогу у складенні опису документів, що вилучаються (виїмка яких здійснюється). У разі вилучення документів у Секретаріаті Кабінету Міністрів залишаються опис, а також копії таких документів, які виготовляються у Секретаріаті Кабінету Міністрів.

Посадові особи Секретаріату Кабінету Міністрів не мають права відмовляти у наданні можливості ознайомлення з документами, виготовлення з них копій або вилучення (виїмки) документів у разі, коли це передбачено в ухвалі слідчого судді, суду і тимчасовий доступ до документів, зокрема їх вилучення (виїмка), здійснюється особою, зазначеною у відповідній ухвалі, з дотриманням вимог кримінального процесуального законодавства.

Посадова особа Секретаріату Кабінету Міністрів, яка за викликом слідчого судді, суду бере участь у розгляді клопотання про тимчасовий доступ до документів Кабінету Міністрів, згідно з яким передбачається вилучення (виїмка) документів, зобов’язана вжити заходів для доведення відсутності реальної загрози зміни або знищення таких документів у Секретаріаті Кабінету Міністрів.

У разі вилучення документів Секретаріат Кабінету Міністрів відповідно до частини третьої статті 100 Кримінального процесуального кодексу звертається з клопотанням про повернення в установленому порядку оригіналів вилучених документів.”.

47. В абзаці другому пункту 16 Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 р. № 1064 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 65, ст. 2516; 2008 р., № 21, ст. 600; 2011 р., № 84, ст. 3078), слова “дізнання чи досудового слідства” замінити словами “досудового розслідування”.

48. У Порядку отримання дозволу суду на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини, та використання добутої інформації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007 р. № 1169 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 73, ст. 2725):

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Цей Порядок визначає процедуру отримання дозволу суду на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини (далі - дозвіл), зокрема на негласне обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, застосування аудіо-, відеоконтролю особи чи місця, здійснення спостереження за особою, застосування технічних засобів для зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, електронних інформаційних мереж (далі - захід), а також використання інформації, добутої під час здійснення заходів (далі - інформація).”;

2) пункти 8 і 13 виключити;

3) у пункті 14 слова “розслідування кримінальної справи” замінити словами “здійснення досудового розслідування злочинів”;

4) у тексті постанови слова “подання” і “постанова” у всіх відмінках замінити словами “клопотання” і “ухвала” у відповідному відмінку.

49. В абзаці другому пункту 14 Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності співробітників кадрового складу розвідувальних органів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. № 1331 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 89, ст. 3255), слово “злочину” замінити словом “кримінального”.

50. У Порядку зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, вилучених з незаконного обігу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 2008 р. № 422 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 34, ст. 1135):

1) в абзаці першому пункту 5 слова “додається до кримінальної справи або справи з матеріалами перевірки” замінити словами “долучається до матеріалів кримінального провадження”;

2) в абзаці першому пункту 9 слова і цифри “дізнавача, слідчого, прокурора або суду, в провадженні яких перебувають матеріали перевірки, що проводиться згідно з вимогами статті 97 Кримінально-процесуального кодексу України або кримінальної справи” замінити словами “слідчого, прокурора, слідчого судді або суду, які здійснюють кримінальне провадження”;

3) в абзаці другому пункту 10 слова “кримінальної справи або справи з матеріалами перевірки” замінити словами “кримінального провадження”;

4) у додатку 1 до Порядку слова “Номер кримінальної справи або матеріалу дослідчої перевірки” замінити словами “Номер кримінального провадження”;

5) у додатку 2 до Порядку слова “Номер кримінальної справи або справи з матеріалами перевірки” замінити словами “Номер кримінального провадження”.

51. Підпункт 7 пункту 24 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561; 2010 р., № 1, ст. 38, № 86, ст. 3018; 2011 р., № 30, ст. 1298, № 67, ст. 2574, № 77, ст. 2859; 2012 р., № 37, ст. 1373, № 39, ст. 1474), викласти в такій редакції:

“7) батьки яких під час здійснення кримінального провадження тримаються під вартою, що підтверджується ухвалою слідчого судді (суду);”.

52. В абзаці третьому пункту 6 Порядку тимчасового вилучення посвідчення водія і ліцензійної картки на транспортний засіб та їх повернення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 р. № 1086 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 98, ст. 3224; 2011 р., № 89, ст. 3231), слова “закрито на підставі порушення за тим самим фактом кримінальної справи” замінити словами “за тим самим фактом закрито у зв’язку з передачею матеріалів прокурору або органу досудового розслідування”.

53. У підпункті 3 пункту 4 Технічного регламенту неавтоматичних зважувальних приладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 р. № 190 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 18, ст. 574), слова “слідство” замінити словом “провадження”.

54. У Порядку видачі, продовження строку дії та анулювання дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2009 р. № 322 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 26, ст. 871, № 59, ст. 2073; 2010 р., № 51, ст. 1696; 2011 р., № 61, ст. 2435; 2012 р., № 7, ст. 249):

1) в абзаці дванадцятому пункту 5 слова “не перебуває під слідством” замінити словами “стосовно нього не здійснюється кримінальне провадження”;

2) в абзаці дев’ятому пункту 14 слова “перебуває під слідством” замінити словами “стосовно нього здійснюється кримінальне провадження”.

55. У Порядку використання наркотичних засобів і психотропних речовин під час дресирування службових собак для розшуку таких засобів і речовин, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 831 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 60, ст. 2121; 2010 р., № 78, ст. 2762; 2011 р., № 85, ст. 3112):

1) у пункті 1 слова “чи постановою суду або постановою органу дізнання, слідчого, прокурора про закриття справи” замінити словами “чи ухвалою суду або постановою слідчого або прокурора про закриття кримінального провадження”;

2) у пункті 6 та додатку 1 до Порядку слова “слідства або дізнання” замінити словом “розслідування”;

3) у додатку 2 до Порядку слово “дізнання,“ виключити, а слово “слідства” замінити словом “розслідування”.

56. Пункт 22 Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку транспортних засобів Збройних Сил України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. № 1032 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 75, ст. 2568), викласти в такій редакції:

“22. Зняття з обліку транспортного засобу, стосовно якого є відповідне судове рішення, а також транспортного засобу, що є речовим доказом у кримінальному провадженні, забороняється.”.

57. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. № 8 “Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 1, ст. 26) слова “Внести до постанов Кабінету Міністрів України” замінити словами “Внести до постанови Кабінету Міністрів України”, а слова “та від 23 листопада 2006 р. № 1640 “Про затвердження Положення про Державний комітет з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 47, ст. 3133; 2007 р., № 90, ст. 3306)” виключити.

58. У Порядку та умовах виплати компенсації у разі каліцтва чи інвалідності працівника прокуратури або одноразової допомоги у разі його загибелі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. № 174 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 13, ст. 623):

1) в абзаці другому пункту 12 слово “злочину” замінити словами “кримінального правопорушення”;

2) у пункті 13 слова “У разі порушення проти працівника прокуратури кримінальної справи” замінити словами “Якщо стосовно працівника прокуратури розпочато кримінальне провадження,”.

59. Абзац четвертий переліку поважних причин неприбуття чи несвоєчасного прибуття військовозобов’язаного до військового комісаріату для призову на збори, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. № 673 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 58, ст. 2023), викласти в такій редакції:

“здійснення стосовно військовозобов’язаного кримінального провадження, а також застосування до нього адміністративного стягнення або кримінального покарання, яке робить неможливим його прибуття;”.

60. У постанові Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 р. № 50 “Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для надання громадянам правової допомоги в кримінальних справах за рахунок держави” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 6, ст. 284; 2012 р., № 12, ст. 447, № 48, ст. 1888):

1) у назві і тексті постанови слово “справах” замінити словом “провадженнях”;

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

у назві і абзаці першому пункту 1 слово “справах” замінити словом “провадженнях”;

у підпункті 1 пункту 3:

абзац перший викласти в такій редакції:

“оплату праці адвокатів, які надавали правову допомогу в кримінальних провадженнях, у визначених законом випадках.”;

в абзаці другому слова “в такому разі” виключити, а слово “справах” замінити словом “провадженнях”.

61. У Порядку і правилах обов’язкового страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2011 р. № 358 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 26, ст. 1065):

1) в абзаці одинадцятому пункту 42 слова “порушено кримінальну справу проти страхувальника/вигодонабувача” замінити словами “стосовно страхувальника або вигодонабувача розпочато кримінальне провадження”;

2) у додатку 2 до Порядку і правил абзац одинадцятий пункту 25 викласти в такій редакції:

“відстрочити виплату страхового відшкодування у разі, коли за фактом настання страхового випадку стосовно страхувальника або вигодонабувача розпочато кримінальне провадження, до прийняття відповідного рішення компетентним органом”.

62. Підпункт 2 пункту 67 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 р. № 703 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 51, ст. 2035), виключити.

63. В абзаці другому пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 2011 р. № 804 “Деякі питання надання платних послуг науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 57, ст. 2296) слова “дізнання, досудового слідства” замінити словами “досудового розслідування”.

64. У Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або бюджетних установ, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 р. № 845 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 61, ст. 2431):

1) в абзаці п’ятому пункту 7 слова “дізнання, досудового слідства” замінити словами “досудового розслідування”;

2) підпункт 1 пункту 41 викласти в такій редакції:

“1) шкоди, заподіяної громадянинові незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду;”;

3) в абзаці третьому пункту 42 слово “злочину” замінити словами “кримінального правопорушення”, а слова “розслідування відповідної кримінальної справи” - словами “досудового розслідування відповідного кримінального правопорушення”.

65. У підпункті 3 пункту 5 Порядку надання кредитів позичальникам Державної спеціалізованої фінансової установи “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1231 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 93, ст. 3384), слова “у встановленому законодавством порядку визнані потерпілими у кримінальних справах” замінити словами “відповідно до кримінального процесуального законодавства є потерпілими у кримінальних провадженнях”.

66. У Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1232 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 94, ст. 3426):

1) у підпункті 16 абзацу першого пункту 15 та абзаці другому пунктів 31 і 40 слова “порушення кримінальної справи” замінити словами “початку досудового розслідування”;

2) у пункті 16:

підпункт 5 викласти в такій редакції:

“5) вчинення кримінального правопорушення, що встановлено обвинувальним вироком суду або постановою (ухвалою) про закриття кримінального провадження за нереабілітуючими підставами;”;

у підпункті 6 слова “слідчих органів” замінити словами “відповідною постановою про закриття кримінального провадження”;

3) в абзаці шістнадцятому додатка 6 до Порядку слова “порушення кримінальної справи” замінити словами “початку досудового розслідування”.

67. У пункті 2 Порядку і умов проведення конкурсу та вимогах до професійного рівня адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1362 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 101, ст. 3718; 2012 р., № 43, ст. 1668), слова “провадження дізнання, досудового слідства і розгляду кримінальних справ у суді” замінити словами “кримінального провадження”.

68. У пункті 1 Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1363 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 101, ст. 3719; 2012 р., № 43, ст. 1668), слова “дізнання та досудового слідства” замінити словами “досудового розслідування”.

69. У постанові Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 р. № 15 “Про затвердження Порядку внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 4, ст. 151, № 5, ст. 177):

1) у вступній частині постанови слова і цифри “статті 154-1 Кримінально-процесуального кодексу України” замінити словами і цифрами “статті 182 Кримінального процесуального кодексу України”;

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 1 слова “органу дізнання,“ виключити, а слова “Кримінально-процесуального кодексу України” замінити словами “Кримінального процесуального кодексу України”;

у пункті 3:

в абзаці другому слово “, підсудним” виключити;

в абзаці четвертому слова “державному, комунальному суб’єкту господарювання” замінити словами “суб’єкту господарювання, що є у державній або комунальній власності”;

у пункті 4 слова “у постанові (ухвалі) судді чи” замінити словами ”в ухвалі слідчого судді,“;

у пункті 6 слова “посадовій особі або органу, в провадженні яких перебуває кримінальна справа” замінити словами “слідчому, прокурору або суду, який здійснює кримінальне провадження”;

у пункті 7 слова “Кримінально-процесуальним кодексом України” замінити словами “Кримінальним процесуальним кодексом України”;

в абзаці четвертому пункту 8 слова “постанови (ухвали) судді чи” замінити словами “ухвали слідчого судді,”;

пункт 9 викласти в такій редакції:

“9. Звернення застави у дохід держави здійснюється на підставі копії ухвали слідчого судді, суду, вироку суду, в яких міститься рішення про звернення застави в дохід держави, прийняте у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України. Копія ухвали слідчого судді, суду, вироку суду протягом п’яти днів з дня набрання ними законної сили надсилається слідчим суддею (судом), який їх постановив чи ухвалив, органу Казначейства, в якому відкрито депозитний рахунок суду, на який було внесено заставу.”.

70. В абзаці третьому пункту 3 та другому реченні пункту 6 Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 р. № 16 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 4, ст. 152), слова “провадять оперативно-розшукову діяльність, попереднє слідство” замінити словами “здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування”.

71. У Порядку розгляду питань, пов’язаних з підготовкою і внесенням подань щодо осіб, призначення на посаду та звільнення з посади яких здійснюється Президентом України або Кабінетом Міністрів України чи погоджується з Кабінетом Міністрів України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. № 298 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 30, ст. 1107):

1) в абзаці третьому пункту 8 слова “перебування під слідством” замінити словами “здійснення стосовно нього кримінального провадження”;

2) у додатку 1 до Порядку слова “перебування під слідством” замінити словами “здійснення стосовно нього кримінального провадження”.

72. У постанові Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. № 305 “Питання оплати послуг адвокатів, які надають вторинну правову допомогу особам, затриманим в адміністративному або кримінально-процесуальному порядку, а також у кримінальних справах” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 30, ст. 1114, № 54, ст. 2171):

1) у назві, пункті 1 і абзаці другому пункту 2 слова “кримінально-процесуальному” і “справах” замінити словами “кримінальному процесуальному” та “провадженнях” відповідно;

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

у назві, пункті 1 та абзаці першому пункту 4 слова “кримінально-процесуальному” і “справах” замінити відповідно словами “кримінальному процесуальному” і “провадженнях”;

у пункті 2:

в абзаці другому слова “кримінально-процесуальному” замінити словами “кримінальному процесуальному”;

в абзаці третьому:

слово “справах” замінити словом “провадженнях”;

слова “кримінальній справі, який” замінити словами “кримінальному провадженні, який”;

слова “у кримінальній справі, у якій” замінити словами “, у якій”;

у додатку до Порядку слово “справи” замінити словами “кримінального провадження”, а слово “дослідчих” - словом “процесуальних”;

у Методиці, затвердженій зазначеною постановою:

пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Ця Методика визначає механізм обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом або на тимчасовій основі на підставі договору у кримінальних провадженнях, виходячи з установленого розміру оплати за годину роботи адвоката, розрахункового часу, що витрачається адвокатом на надання вторинної правової допомоги в одному кримінальному провадженні, з урахуванням особливостей стадій кримінального провадження, протягом яких адвокат здійснював захист, повноти участі адвоката у відповідних процесуальних діях, а також ступеня складності кримінального провадження.”;

у пункті 2:

в абзацах першому і третьому слова “провадження у кримінальній справі” замінити словами “кримінального провадження”;

в абзаці четвертому слова “в одній кримінальній справі” замінити словами “в одному кримінальному провадженні”;

в абзаці шостому слова “провадження у справі” замінити словами “кримінального провадження”;

в абзацах сьомому та восьмому слово “справи” замінити словами “кримінального провадження”;

у пункті 3:

в абзацах першому, другому, п’ятому і восьмому слова “провадження у справі” замінити словами “кримінального провадження”;

в абзаці третьому слова “у справі” замінити словами “у кримінальному провадженні”, а слова “у цій справі” - словами “у цьому кримінальному провадженні”;

абзац одинадцятий після слова “стадій” доповнити словом “кримінального”;

у таблиці 1:

слова “провадження у справі” замінити словами “кримінального провадження”;

слова “досудове слідство/додаткове розслідування” замінити словами “досудове розслідування”;

слова “досудового слідства” замінити словами “досудового розслідування”;

слова “розгляді справи” замінити словами “судовому провадженні”;

у пункті 4:

в абзацах першому, сьомому, дев’ятому, одинадцятому і дванадцятому слово “справи” замінити словами “кримінального провадження”;

абзаци четвертий і десятий викласти в такій редакції:

“кількість підозрюваних, обвинувачених у кримінальному провадженні;”;

“Кспів - коефіцієнт складності кримінального провадження за кількістю підозрюваних, обвинувачених у кримінальному провадженні;”;

в абзаці п’ятому слова “взяття під варту” замінити словами “тримання під вартою”;

в абзаці шостому слова “справ для стадій досудового слідства і” замінити словами “кримінального провадження для стадій досудового розслідування і судового”;

у пункті 5 слово “справи” замінити словами “кримінального провадження”;

у пункті 6:

в абзаці першому слово “справи” замінити словами “кримінального провадження”;

в абзаці другому слова “обвинуваченими у справі особами” замінити словами “підозрюваними, обвинуваченими у кримінальному провадженні”;

у таблиці 3 слова “слухання справи колегіальним складом суду” замінити словами “здійснення судового провадження судом колегіально”;

у пункті 7 і таблиці 4 слово “справа” у всіх відмінках замінити словами “кримінальне провадження” у відповідному відмінку;

у таблиці 5 слово “справи” у всіх відмінках замінити словами “кримінального провадження” у відповідному відмінку, а слова “співобвинувачених особи у справі” - словами “підозрюваних, обвинувачених у кримінальному провадженні”;

у пункті 10 слова “взяття під варту” замінити словами “тримання під вартою”;

в абзаці першому пункту 11 слово “справи” замінити словами “кримінального провадження”, а слово “слідства” - словом “розслідування”;

абзац перший пункту 12 викласти в такій редакції:

“Коефіцієнт особливої складності стадії кримінального провадження (Кос) застосовується у разі оскарження адвокатом в судовому порядку в інтересах захисту особи у кримінальному провадженні незаконних рішень, дій чи бездіяльності органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, слідчого, прокурора та (або) підготовки та подання адвокатом до прокуратури заяви про вчинений щодо особи злочин під час досудового розслідування.”;

додаток до Методики викласти в такій редакції:


“Додаток
до Методики
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 19 вересня 2012 р. № 868)

РОЗРАХУНОК
розміру винагороди адвоката за надання вторинної правової допомоги у кримінальному провадженні”.

73. У Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. № 417 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 39, ст. 1476):

1) у пункті 5 слова “органами внутрішніх справ чи судом визнана потерпілою” замінити словами “є потерпілою”, а слова “справі на підставі винесеної постанови чи ухвали” - словами “кримінальному провадженні”;

2) у підпункті 7 пункту 12 слова “довідку про порушення кримінальної справи” замінити словами “витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань”;

3) у додатку 3 до Порядку слова “кримінальному процесі” замінити словами “кримінальному провадженні”.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 вересня 2012 р. № 868

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2006 р. № 1640 “Про затвердження Положення про Державний комітет з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 47, ст. 3133).

2. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. № 1356 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 90, ст. 3306).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 червня 2009 р. № 587 “Про затвердження Положення про Державний департамент України з питань виконання покарань” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 44, ст. 1475).

4. Пункт 12 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2009 р. № 1290 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 93, ст. 3176).

5. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 31 січня 1992 р. № 47 та від 23 листопада 2006 р. № 1640, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. № 8 “Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 1, ст. 26).вгору