Документ 863-2017-п, чинний, поточна редакція — Набрання чинності від 18.11.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 15 листопада 2017 р. № 863
Київ

Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2017 р. № 88 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 19, ст. 531), зміни, що додаються.

2. Дозволити у 2017 році кошти субвенції, що невикористані протягом січня - серпня поточного року, спрямовувати на придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку. При цьому обмеження обсягу коштів на придбання зазначених засобів, встановлене пунктом 4 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, не застосовується.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2017 р. № 863

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

1. У пункті 3 слова “загальноосвітніх навчальних закладів (крім шкіл-інтернатів та навчально-реабілітаційних центрів)” замінити словами “закладів загальної середньої освіти (крім шкіл-інтернатів, спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів), санаторних шкіл (шкіл-інтернатів) та навчально-реабілітаційних центрів)”, а слово “розумового” - словом “інтелектуального”.

2. Пункт 4 викласти в такій редакції:

“4. За рахунок субвенції здійснюється оплата таких видатків:

проведення (надання) додаткових корекційно-розвиткових занять (послуг) (додаток 1), що визначені індивідуальною програмою розвитку для учнів інклюзивних класів та робочим навчальним планом (індивідуальним навчальним планом учня) для учнів спеціальних класів;

придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, які дають змогу дитині опанувати навчальну програму. На придбання зазначених засобів використовується не більш як 35 відсотків загального обсягу видатків на кожну дитину відповідного закладу загальної середньої освіти, яка потребує державної підтримки. За наявності у закладі декількох дітей з особливими освітніми потребами з однаковими нозологіями у разі потреби можлива закупівля спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для спільного користування. Типовий перелік спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для дітей з особливими освітніми потребами затверджується наказом МОН та розміщується на офіційному веб-сайті Міністерства.”.

3. У пункті 6:

1) абзац третій викласти в такій редакції:

“Додаткові корекційно-розвиткові заняття (послуги) проводяться (надаються) фахівцями (із числа працівників закладу загальної середньої освіти та у разі потреби - додатково залученими фахівцями), з якими заклад загальної середньої освіти або відповідний орган управління освітою укладають цивільно-правові договори (додаток 3).”;

2) абзац четвертий після слова “фахівців” доповнити словами “за проведення (надання) корекційно-розвиткових занять (послуг)”;

3) доповнити пункт абзацами такого змісту:

“Тривалість групових або індивідуальних корекційно-розвиткових занять для учнів з особливими освітніми потребами визначена у Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. № 872 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 62, ст. 2475).

Оплата за проведені (надані) корекційно-розвиткові заняття (послуги) здійснюється щомісяця на підставі актів приймання проведених (наданих) корекційно-розвиткових занять (послуг) (додаток 4).”.

4. Абзац другий пункту 9 виключити.

5. У додатках до Порядку та умов:

1) у додатку 1:

у назві додатка слова “загальноосвітніх навчальних закладів” замінити словами “закладів загальної середньої освіти”;

позицію

“Розвиток слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення та формування вимови”

замінити такою позицією:

“Розвиток слухового, зорового, тактильного сприймання мовлення та формування вимови”;

виключити таку позицію:

“Додаткові заняття з дисциплін інваріантної частини навчального процесу та інші”;

доповнити додаток такою позицією:

“Логоритміка та інші”;

2) у додатку 2:

у назві графи “Придбання засобів, обладнання, матеріалів, тис. гривень” слова “засобів, обладнання, матеріалів” замінити словами “спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку”;

у виносці “*” до додатка слова “загальноосвітнього навчального закладу” замінити словами “закладу загальної середньої освіти”.

6. Доповнити Порядок та умови додатками 3 і 4 такого змісту:


“Додаток 3
до Порядку та умов

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
на проведення (надання) корекційно-розвиткових занять (послуг)


Додаток 4
до Порядку та умов

АКТ
приймання проведених (наданих) корекційно-розвиткових занять (послуг) до договору”.вгору