Документ 861/2002, попередня редакція — Редакція від 11.01.2005, підстава - 1488/2004
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про додаткові заходи щодо вдосконалення діяльності
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1488/2004 ( 1488/2004 ) від 15.12.2004 )

З метою дальшого вдосконалення державного регулювання ринку
цінних паперів, визначення ефективного механізму реалізації
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку своїх
повноважень та у зв'язку з покладенням Законами України "Про
інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні
інвестиційні фонди)" ( 2299-14 ), "Про обіг векселів в Україні"
( 2374-14 ) і "Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ) на зазначену Комісію
додаткових функцій п о с т а н о в л я ю:

( Статтю 1 виключено на підставі Указу Президента N 1488/2004
( 1488/2004 ) від 15.12.2004 )

2. Внести до Положення про Державну комісію з цінних паперів
та фондового ринку, затвердженого Указом Президента України від
14 лютого 1997 року N 142 ( 142/97 ) (зі змінами, внесеними
Указами від 21 травня 1998 року N 493 ( 493/98 ), від 19 травня
1999 року N 523 ( 523/99 ), від 22 червня 1999 року N 703
( 703/99 ) і від 7 серпня 1999 року N 968 ( 968/99 ), зміни,
виклавши його в новій редакції (додається).
3. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк:
1) розробити разом із Комісією та подати в установленому
порядку на розгляд Верховної Ради України законопроект, визначивши
в ньому:
структуру Комісії;
підстави припинення повноважень Голови Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку та її членів, зокрема в разі
неналежного виконання службових обов'язків;
порядок представництва інтересів Комісії в судах;
порядок прийняття рішень Комісією, відповідно до якого
рішення приймається більшістю від загального складу Комісії
та передбачивши, що Комісія не може виступати засновником або
учасником юридичних осіб, які здійснюють професійну діяльність на
ринку цінних паперів і підпадають під її пряме регулювання, та
управляти часткою держави у статутному фонді цих юридичних осіб,
крім Національного депозитарію України, а Голова Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку та її члени не мають права
входити до складу їх керівних органів;
2) вирішити в установленому порядку питання про віднесення
посад Виконавчого секретаря, його першого заступника і заступників
до відповідних категорій посад державних службовців, а також
збільшення штатної чисельності центрального апарату та
територіальних органів Комісії у зв'язку з покладенням на неї
додаткових функцій;
3) установити умови оплати праці, матеріально-побутового
забезпечення і медичного обслуговування для членів Комісії,
виходячи з умов, установлених для заступників керівників
центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом, а
також визначити умови оплати праці, матеріально-побутового
забезпечення і медичного обслуговування для Виконавчого секретаря,
його першого заступника та заступників;
4) розглянути в установленому порядку питання щодо підвищення
розмірів посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
центрального апарату Комісії та її територіальних органів
відповідно до покладених на них повноважень;
5) привести свої рішення у відповідність із цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 25 вересня 2002 року
N 861/2002

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 25 вересня 2002 року
N 861/2002
ПОЛОЖЕННЯ
про Державну комісію з цінних паперів
та фондового ринку

1. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі
- Комісія) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним
статусом, підпорядкованим Президентові України і підзвітним
Верховній Раді України.
Комісія щорічно доповідає Президентові України про стан
розвитку фондового ринку.
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
3. Основними завданнями Комісії є:
1) формування та забезпечення реалізації єдиної державної
політики щодо розвитку і функціонування ринку цінних паперів та їх
похідних в Україні, сприяння адаптації національного ринку цінних
паперів до міжнародних стандартів;
2) координація діяльності державних органів з питань
функціонування в Україні ринку цінних паперів та їх похідних;
3) здійснення державного регулювання та контролю за випуском
і обігом цінних паперів та їх похідних на території України,
додержання вимог законодавства у цій сфері;
4) захист прав інвесторів шляхом здійснення заходів щодо
запобігання і припинення порушень законодавства на ринку цінних
паперів, застосування санкцій за порушення законодавства у межах
своїх повноважень;
5) сприяння розвитку ринку цінних паперів;
6) узагальнення практики застосування законодавства України з
питань випуску та обігу цінних паперів в Україні, розроблення
пропозицій щодо його вдосконалення;
7) здійснення державного регулювання та контролю у сфері
спільного інвестування.
4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
1) встановлює вимоги щодо випуску (емісії) та обігу цінних
паперів та їх похідних, інформації про випуск і розміщення цінних
паперів, у тому числі іноземних емітентів (з урахуванням вимог
валютного законодавства України), які здійснюють випуск і
розміщення цінних паперів на території України, а також установлює
порядок реєстрації випуску цінних паперів та інформації про їх
випуск;
2) встановлює за погодженням з Національним банком України
додаткові вимоги щодо випуску цінних паперів комерційними банками;
3) встановлює стандарти випуску (емісії) цінних паперів,
інформації про випуск цінних паперів, що пропонуються для
відкритого продажу, в тому числі цінних паперів іноземних
емітентів, які здійснюють випуск цінних паперів на території
України, та порядок реєстрації випуску цінних паперів та
інформації про їх випуск;
4) видає дозволи на обіг цінних паперів українських емітентів
за межами України;
5) здійснює реєстрацію випуску цінних паперів та інформації
про їх випуск, у тому числі цінних паперів іноземних емітентів, що
є в обігу на території України; перевіряє під час реєстрації
відповідність поданих для реєстрації документів вимогам
законодавства України; веде загальний реєстр випуску цінних
паперів;
6) встановлює вимоги щодо допуску цінних паперів іноземних
емітентів та обігу їх на території України;
7) реєструє правила функціонування організаційно оформлених
ринків цінних паперів;
8) встановлює вимоги та умови відкритого продажу (розміщення)
цінних паперів на території України;
9) встановлює порядок та видає дозволи на здійснення
діяльності з випуску та обігу цінних паперів, на депозитарну,
реєстраційну, розрахунково-клірингову діяльність із цінними
паперами та інші передбачені законодавством спеціальні дозволи
(ліцензії) на здійснення окремих видів професійної діяльності на
ринку цінних паперів, анулює ці дозволи (ліцензії) в разі
порушення вимог законодавства про цінні папери, визначає перелік
відомостей, які повинні подавати торговці цінними паперами
протягом строку дії дозволу;
10) встановлює порядок складання учасниками ринку цінних
паперів адміністративних даних відповідно до законодавства;
11) визначає за погодженням з Національним банком України
особливості одержання комерційними банками дозволу на депозитарну
та розрахунково-клірингову діяльність;
12) визначає за погодженням з Міністерством фінансів України,
а щодо діяльності банків на ринку цінних паперів - також із
Національним банком України особливості ведення обліку операцій з
цінними паперами;
13) встановлює порядок і здійснює державну реєстрацію
фондових бірж та позабіржових торговельно-інформаційних систем,
призначає державних представників на фондових біржах, які
уповноважені здійснювати контроль за додержанням положень статуту
і правил фондової біржі та мають право брати участь у роботі
керівних органів фондових бірж, державних представників у
депозитаріях та торговельно-інформаційних системах;
14) встановлює порядок і реєструє саморегулівні організації,
що створюються особами, які здійснюють професійну діяльність на
ринку цінних паперів;
15) затверджує зразок свідоцтва про реєстрацію об'єднання
професійних учасників ринку цінних паперів як саморегулівної
організації та видає таке свідоцтво;
16) встановлює вимоги та стандарти щодо обов'язкового
розкриття інформації емітентами та особами, які здійснюють
професійну діяльність на ринку цінних паперів, забезпечує
створення відповідно до законодавства інформаційної бази даних про
ринок цінних паперів;
17) бере участь у розробленні та вносить на розгляд у
встановленому порядку проекти актів законодавства, що регулюють
питання розвитку фондового ринку, а також бере участь у підготовці
відповідних проектів міжнародних договорів України, здійснює
співробітництво з державними органами і неурядовими організаціями
іноземних держав, міжнародними організаціями з питань, віднесених
до її компетенції;
18) координує роботу щодо підготовки фахівців з питань
фондового ринку, встановлює кваліфікаційні вимоги до осіб, які
здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів;
19) проводить сертифікацію фахівців з питань фондового ринку;
20) здійснює контроль за випуском та обігом цінних паперів,
крім приватизаційних; розробляє та організовує виконання заходів,
спрямованих на запобігання порушенням законодавства України про
цінні папери;
21) організовує проведення наукових досліджень з питань
функціонування фондового ринку в Україні;
22) інформує громадськість про свою діяльність та стан
розвитку ринку цінних паперів;
23) встановлює порядок здійснення професійної діяльності на
ринку цінних паперів іноземними юридичними особами та
підприємствами з іноземними інвестиціями;
24) видає дозволи, встановлює стандарти і правила діяльності,
реєструє випуск та інформацію про випуск інвестиційних
сертифікатів, скасовує реєстрацію випуску інвестиційних
сертифікатів інвестиційних фондів та інвестиційних компаній;
25) роз'яснює порядок застосування законодавства про цінні
папери;
26) встановлює разом із Національним банком України
особливості здійснення депозитарної діяльності з державними
цінними паперами;
27) погоджує порядок здійснення грошових розрахунків за
операціями з цінними паперами в Національному депозитарії України,
що затверджується Національним банком України;
28) встановлює вимоги до оформлення і ведення обліку
глобальних сертифікатів та їх реквізитів;
29) встановлює перелік цінних паперів, що обслуговуються
Національною депозитарною системою;
30) затверджує типові договори щодо діяльності, пов'язаної із
зберіганням цінних паперів та обліком прав власності на них;
31) затверджує правила та операційні стандарти клірингу і
розрахунків за угодами щодо цінних паперів;
32) встановлює за погодженням з Національним банком України і
Міністерством фінансів України правила та операційні стандарти
грошового клірингу і розрахунків за операціями з цінними паперами;
33) встановлює згідно з вимогами міжнародних стандартів і на
базі використання міжнародних систем нумерації цінних паперів
порядок обміну інформацією на умовах гарантованої конфіденційності
між учасниками Національної депозитарної системи і формування
стандартизованих процедур здійснення ними операцій з цінними
паперами, випущеними у бездокументарній формі, та знерухомленими
цінними паперами;
34) встановлює порядок та умови здійснення депозитарної
діяльності учасниками Національної депозитарної системи;
35) затверджує за погодженням із Національним банком України,
а для комерційних банків - разом із Національним банком України
норми і правила обліку цінних паперів;
36) здійснює контроль за діяльністю Національної депозитарної
системи;
37) затверджує перелік посад та робіт, виконуваних
працівниками прямих учасників Національної депозитарної системи та
державних органів, що здійснюють контроль за діяльністю
Національної депозитарної системи, які зобов'язані щороку подавати
Комісії відомості про цінні папери, що є у власності цих
працівників та членів їх сімей;
38) визначає вимоги до сертифікатів цінних паперів, випущених
у документарній формі;
39) встановлює порядок збільшення статутних фондів
акціонерних товариств;
40) веде реєстр інститутів спільного інвестування, здійснює
реєстрацію цих інститутів, їх регламентів та змін до них;
41) встановлює вимоги щодо складу активів інституту спільного
інвестування;
42) визначає особливості проведення відкритої підписки на
акції корпоративного інвестиційного фонду, порядок розміщення та
обігу інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів;
43) встановлює порядок прийняття рішення з питань, що
належать до компетенції загальних зборів акціонерів корпоративного
інвестиційного фонду, шляхом опитування;
44) встановлює порядок розподілу коштів, отриманих від
реалізації активів корпоративного інвестиційного фонду, між
акціонерами, які не є засновниками фонду;
45) встановлює порядок заміни компанії з управління активами
інституту спільного інвестування;
46) встановлює максимальну величину загальної суми вартості
активів інституту спільного інвестування, що перебувають в
управлінні однієї компанії з управління активами інституту
спільного інвестування;
47) затверджує положення про склад та розмір витрат, що
пов'язані з виконанням компанією з управління активами інституту
спільного інвестування своїх функцій та відшкодовуються за рахунок
цих активів;
48) встановлює порядок складання компаніями з управління
активами інституту спільного інвестування звітності, що надається
ними саморегулівним організаціям, до складу яких вони входять;
49) встановлює порядок передачі сукупності активів та
зобов'язань, що становлять пайовий інвестиційний фонд, іншій
компанії з управління активами інституту спільного інвестування;
50) встановлює порядок відшкодування компанією з управління
активами інституту спільного інвестування втрат, понесених
інститутом спільного інвестування, який здійснює відкриту підписку
на свої цінні папери;
51) визначає перелік державних цінних паперів, у яких можуть
розміщуватися кошти резервного фонду, що формується компанією з
управління активами інституту спільного інвестування;
52) встановлює перелік видів цінних паперів, які можуть
становити активи диверсифікованого інституту спільного
інвестування;
53) встановлює за погодженням з Міністерством фінансів
України особливості бухгалтерського обліку інститутів спільного
інвестування;
54) встановлює форму та порядок надання компанією з
управління активами інституту спільного інвестування довідки про
вартість чистих активів інституту спільного інвестування;
55) встановлює порядок подання компанією з управління
активами інституту спільного інвестування звіту про результати
розміщення цінних паперів інституту спільного інвестування;
56) встановлює порядок конвертації цінних паперів інституту
спільного інвестування;
57) встановлює вимоги до форми річного та піврічного звіту
інституту спільного інвестування та інформації про його
діяльність, яка підлягає опублікуванню;
58) встановлює обсяг, порядок та строки подання документів
про діяльність інституту спільного інвестування;
59) встановлює порядок ведення компанією з управління
активами інституту спільного інвестування відкритого типу реєстру
власників іменних цінних паперів цього інституту;
60) затверджує вимоги до договорів про надання послуг з
оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування,
про надання послуг з розміщення та викупу цінних паперів такого
інституту, а також про його обслуговування зберігачем;
61) встановлює порядок виплати за рахунок активів інституту
спільного інвестування винагороди аудитору (аудиторській фірмі),
незалежному оцінювачу майна такого інституту;
62) затверджує за погодженням із Національним банком України
форму бланків векселів та порядок їх виготовлення;
63) затверджує порядок ведення векселедавцем реєстру виданих
ним векселів;
64) погоджує порядок здійснення установами банків функцій
розрахункових палат за розрахунками по векселях, що затверджується
Національним банком України;
65) контролює відповідно до законодавства системи
ціноутворення на ринку цінних паперів;
66) розробляє на базі національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку методичні рекомендації щодо ведення
бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами;
67) затверджує разом з Фондом державного майна України та
Антимонопольним комітетом України порядок продажу об'єктів
приватизації на аукціоні, за конкурсом, на фондових біржах;
68) здійснює методологічне забезпечення запровадження та
розвитку загальноприйнятих принципів корпоративного управління;
69) співпрацює з Національним банком України і спеціально
уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків
фінансових послуг щодо здійснення державного регулювання цих
ринків;
70) веде реєстр об'єднань фінансових установ, які здійснюють
діяльність на ринках цінних паперів та їх похідних;
71) визначає порядок ведення та веде реєстр аудиторів і
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки
фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринках цінних
паперів та їх похідних;
72) своєчасно повідомляє з використанням засобів зв'язку, що
дозволяють фіксувати інформацію, Національний банк України і
спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері
регулювання ринків фінансових послуг про будь-які спостереження та
висновки, необхідні для виконання покладених на ці органи
обов'язків;
73) проводить з метою співпраці та координації діяльності
щодо здійснення державного регулювання ринків фінансових послуг у
встановлені законом строки оперативні наради за участю
Національного банку України і спеціально уповноваженого органу
виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг або
бере участь у таких нарадах, що проводяться зазначеними органами;
за результатами оперативних нарад складає відповідні протоколи
та/або укладає міжвідомчі угоди;
74) бере участь у формуванні Програми діяльності Кабінету
Міністрів України та забезпечує відповідно до своєї компетенції її
реалізацію;
75) бере участь у розробленні проектів Державної програми
економічного і соціального розвитку України, закону про Державний
бюджет України;
76) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної
політики стосовно охорони державної таємниці, здійснює контроль за
її збереженням у своїй системі;
77) здійснює методичне забезпечення розроблення регіональних
програм розвитку фондового ринку, аналізує стан їх виконання;
78) здійснює відповідно до законодавства управління часткою
держави у статутному фонді Національного депозитарію України;
79) узгоджує встановлювані Національним депозитарієм України
стандарти депозитарного обліку та стандарти документообігу, що
стосуються операцій з цінними паперами;
80) здійснює державне регулювання діяльності Національного
депозитарію України безпосередньо та через державного представника
у Національному депозитарії України;
81) встановлює порядок і умови видачі ліцензій на
провадження діяльності з управління активами та видає такі
ліцензії; ( Пункт 4 доповнено підпунктом 81 згідно з Указом
Президента N 1488/2004 ( 1488/2004 ) від 15.12.2004 )
82) встановлює за погодженням із Державною комісією з
регулювання ринків фінансових послуг України граничні розміри
винагороди за надання послуг з управління активами недержавного
пенсійного фонду; ( Пункт 4 доповнено підпунктом 82 згідно з
Указом Президента N 1488/2004 ( 1488/2004 ) від 15.12.2004 )
83) встановлює згідно із законодавством за погодженням із
Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України
порядок обчислення тарифів послуг зберігача недержавного
пенсійного фонду, їх граничний розмір; ( Пункт 4 доповнено
підпунктом 83 згідно з Указом Президента N 1488/2004 ( 1488/2004 )
від 15.12.2004 )
84) встановлює за погодженням із Державною комісією з
регулювання ринків фінансових послуг України методику та порядок
обчислення та визначення чистої вартості активів недержавного
пенсійного фонду, їх обліку, зарахування, які здійснюються
адміністратором недержавного пенсійного фонду та особою, що
управляє активами такого пенсійного фонду; ( Пункт 4 доповнено
підпунктом 84 згідно з Указом Президента N 1488/2004 ( 1488/2004 )
від 15.12.2004 )
85) встановлює разом із Державною комісією з регулювання
ринків фінансових послуг України особливості порядку обчислення та
обліку прибутку (збитку) недержавного пенсійного фонду; ( Пункт 4
доповнено підпунктом 85 згідно з Указом Президента N 1488/2004
( 1488/2004 ) від 15.12.2004 )
86) встановлює порядок подання звітності особами, які
здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та
вимоги до змісту такої звітності; ( Пункт 4 доповнено підпунктом
86 згідно з Указом Президента N 1488/2004 ( 1488/2004 ) від
15.12.2004 )
87) встановлює порядок подання зберігачем недержавного
пенсійного фонду звітності про обслуговування недержавних
пенсійних фондів та вимоги до такої звітності; ( Пункт 4 доповнено
підпунктом 87 згідно з Указом Президента N 1488/2004 ( 1488/2004 )
від 15.12.2004 )
88) встановлює стандартну форму бланка заставної; ( Пункт 4
доповнено підпунктом 88 згідно з Указом Президента N 1488/2004
( 1488/2004 ) від 15.12.2004 )
89) затверджує вимоги щодо виготовлення бланків іпотечних
сертифікатів; ( Пункт 4 доповнено підпунктом 89 згідно з Указом
Президента N 1488/2004 ( 1488/2004 ) від 15.12.2004 )
90) здійснює разом із Національним банком України та
Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України
державний нагляд і регулювання іпотечного кредитування та емісії
іпотечних сертифікатів; ( Пункт 4 доповнено підпунктом 90 згідно з
Указом Президента N 1488/2004 ( 1488/2004 ) від 15.12.2004 )
91) веде державний реєстр фінансових установ, що здійснюють
діяльність на ринку цінних паперів; ( Пункт 4 доповнено підпунктом
91 згідно з Указом Президента N 1488/2004 ( 1488/2004 ) від
15.12.2004 )
92) затверджує вимоги щодо виготовлення бланків сертифікатів
фондів операцій з нерухомістю; ( Пункт 4 доповнено підпунктом 92
згідно з Указом Президента N 1488/2004 ( 1488/2004 ) від
15.12.2004 )
93) затверджує вимоги до звіту про підсумки випуску
сертифікатів фондів операцій з нерухомістю; ( Пункт 4 доповнено
підпунктом 93 згідно з Указом Президента N 1488/2004 ( 1488/2004 )
від 15.12.2004 )
94) виконує інші функції, покладені на неї законодавством.
5. Комісія має право:
1) робити висновки про віднесення цінних паперів до того чи
іншого виду, визначеного законодавством;
2) встановлювати обов'язкові нормативи достатності власних
коштів, інші показники та вимоги, що обмежують ризики по операціях
з цінними паперами в ході здійснення діяльності з випуску та обігу
цінних паперів, інших видів професійної діяльності на ринку цінних
паперів (за винятком банківських операцій);
3) встановлювати за погодженням з Кабінетом Міністрів України
плату за видачу спеціальних дозволів (ліцензій), реєстрацію
документів, надання інформації за запитами юридичних та фізичних
осіб із спрямуванням отриманих коштів відповідно до законодавства;
4) встановлювати обмеження щодо суміщення видів професійної
діяльності на ринку цінних паперів;
5) виносити в разі порушення законодавства про цінні папери,
її власних нормативних актів попередження, зупиняти на строк до
одного року розміщення (продаж) та обіг цінних паперів того чи
іншого емітента, дію виданих нею спеціальних дозволів (ліцензій),
анулювати дію таких дозволів (ліцензій);
6) звертатися до суду та господарського суду з позовами
(заявами) у зв'язку з порушенням законодавства України про цінні
папери;
7) зупиняти в разі виявлення ознак правопорушення у вигляді
випуску в обіг або розміщення не зареєстрованих відповідно до
чинного законодавства цінних паперів чи діяльності на ринку цінних
паперів без спеціального дозволу (ліцензії) всі операції по
банківських рахунках відповідної юридичної особи до виконання або
скасування в судовому порядку рішення про накладення штрафу, за
винятком сплати державного мита з заяв і скарг, що подаються до
суду;
8) у разі порушення фондовою біржею законодавства про цінні
папери, статуту та правил фондової біржі зупиняти торгівлю на ній
до усунення таких порушень;
9) здійснювати контроль за достовірністю інформації, що
надається емітентами та особами, які здійснюють професійну
діяльність на ринку цінних паперів, та її відповідністю
встановленим стандартам;
10) проводити самостійно чи разом з іншими відповідними
органами перевірки та ревізії фінансово-господарської діяльності
емітентів, осіб, які здійснюють професійну діяльність на ринку
цінних паперів, фондових бірж та саморегулівних організацій;
11) надсилати емітентам, особам, які здійснюють професійну
діяльність на ринку цінних паперів, фондовим біржам та
саморегулівним організаціям обов'язкові до виконання розпорядження
про усунення порушень вимог законодавства про цінні папери та
вимагати надання необхідних документів відповідно до чинного
законодавства;
12) надсилати до правоохоронних органів матеріали стосовно
фактів правопорушень, за які передбачено адміністративну та
кримінальну відповідальність, якщо до компетенції Комісії не
входить накладення адміністративних стягнень за такі
правопорушення;
13) надсилати матеріали до органів Антимонопольного комітету
України в разі виявлення порушень вимог антимонопольного
законодавства;
14) розробляти і затверджувати обов'язкові до виконання
нормативні акти з питань, що належать до її компетенції;
15) накладати на осіб, винних у порушенні вимог законодавства
про цінні папери, адміністративні стягнення, а також штрафні та
інші санкції аж до анулювання дозволів на здійснення професійної
діяльності на ринку цінних паперів;
16) порушувати з метою захисту інтересів інвесторів та
громадян питання про звільнення з посад керівників фондових бірж
та інших установ інфраструктури фондового ринку у випадку
недодержання ними чинного законодавства України;
17) призначати тимчасово (на строк до двох місяців)
керівників фондових бірж, депозитаріїв та інших установ
інфраструктури фондового ринку, зупиняти або припиняти допуск
цінних паперів на фондові біржі або торгівлю ними на будь-якій
фондовій біржі, зупиняти кліринг та укладення договорів
купівлі-продажу на певний строк для захисту інтересів держави,
інвесторів;
18) здійснювати разом з іншими органами виконавчої влади
контроль за поліграфічною базою з випуску цінних паперів;
19) здійснювати моніторинг руху інвестицій в Україну та за її
межі, що здійснюються через фондовий ринок;
20) розробляти та впроваджувати моделі інфраструктури
фондового ринку;
21) здійснювати сертифікацію програмного забезпечення та
встановлювати вимоги до програмних продуктів на фондовому ринку;
22) вилучати під час проведення перевірок на строк до трьох
діб документи, що підтверджують факти порушення актів
законодавства про цінні папери;
23) залучати спеціалістів центральних органів виконавчої
влади, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками) для
розгляду питань, що належать до компетенції Комісії;
24) одержувати в установленому законодавством порядку від
органів виконавчої влади інформацію, документи і матеріали,
необхідні для виконання покладених на Комісію завдань;
25) скликати в установленому порядку наради з питань, що
належать до її компетенції;
26) затверджувати форму випуску цінних паперів, визначену за
рішенням емітента про випуск цінних паперів;
27) визначати максимальну кількість власників іменних цінних
паперів для організації самостійного ведення емітентом реєстру;
28) встановлювати за погодженням з Антимонопольним комітетом
України максимальний розмір тарифів для оплати послуг
депозитаріїв, зберігачів та реєстраторів;
29) видавати за погодженням зі Службою безпеки України
нормативно-правові акти щодо технічного захисту інформації у
Національній депозитарній системі;
30) встановлювати окремий порядок реєстрації угод щодо цінних
паперів, однією із сторін яких є працівники прямих учасників
Національної депозитарної системи та державних органів, які
здійснюють контроль за діяльністю Національної депозитарної
системи, або члени їх сімей;
31) призначати своїх представників для здійснення контролю за
реєстрацією акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів
акціонерних товариств;
32) порушувати в судовому порядку питання про ліквідацію
корпоративного інвестиційного фонду;
33) призначати своїх представників до складу ліквідаційної
комісії корпоративного інвестиційного фонду;
34) приймати рішення про ліквідацію пайового інвестиційного
фонду;
35) визначати строки реалізації за гроші активів
корпоративного інвестиційного фонду та пайового інвестиційного
фонду в процесі ліквідації;
36) визначати мінімальний розмір резервного фонду, що формує
компанія з управління активами інституту спільного інвестування в
разі залучення цим інститутом коштів фізичних осіб - інвесторів;
37) вирішувати питання щодо зупинення розміщення та викупу
цінних паперів інституту спільного інвестування;
38) перевіряти діяльність інститутів спільного інвестування;
39) встановлювати додаткові вимоги щодо форми документів про
діяльність інститутів спільного інвестування, які подаються на
електронних носіях;
40) на доступ до інформаційних баз даних Національного банку
України і спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у
сфері регулювання ринків фінансових послуг, які ведуться з метою
регулювання ринків фінансових послуг;
41) засновувати в установленому порядку засоби масової
інформації з метою висвітлення питань реалізації державної
політики у сфері розвитку та функціонування ринку цінних паперів;
42) здійснювати інші права, передбачені законодавством.
( Пункт 5 доповнено підпунктом 42 згідно з Указом Президента
N 1488/2004 ( 1488/2004 ) від 15.12.2004 )

( Пункт 6 виключено на підставі Указу Президента N 1488/2004
( 1488/2004 ) від 15.12.2004 )

7. Комісія під час виконання покладених на неї завдань
взаємодіє з центральними органами виконавчої влади, відповідними
органами Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої
влади, органами місцевого самоврядування.
8. Систему Комісії складають Комісія, її центральний апарат
та територіальні органи.
Територіальними органами Комісії є управління та відділення.
Територіальні органи Комісії діють на основі положення, що
затверджується Комісією, і координують свою діяльність з місцевими
державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування.
9. Комісія утворюється у складі Голови Комісії та шести
членів Комісії.
Голова Комісії, її члени призначаються та звільняються
Президентом України за погодженням з Верховною Радою України.
Строк повноважень Голови Комісії та її членів становить сім
років. Одна і та ж особа не може бути членом Комісії більше двох
строків підряд.
Звільнення Голови Комісії та її членів до закінчення строку
повноважень може мати місце лише за власним бажанням, а також у
разі вчинення злочину та у зв'язку з неможливістю виконувати
обов'язки за станом здоров'я.
10. Голова Комісії:
організовує роботу Комісії, несе персональну відповідальність
за виконання покладених на неї завдань;
координує роботу членів Комісії щодо виконання покладених на
Комісію завдань, розподіляє обов'язки між її членами;
скликає і проводить засідання Комісії, пропонує питання до
розгляду на її засіданнях, підписує протоколи засідань та рішення
Комісії;
очолює Координаційну раду, утворювану з метою координації
діяльності державних органів з питань функціонування ринку цінних
паперів;
здійснює організаційне керівництво діяльністю територіальних
органів Комісії, призначає на посади та звільняє з посад у
встановленому законодавством порядку керівників цих органів;
здійснює в установленому порядку представницькі функції щодо
діяльності Комісії;
дає у передбачених законом випадках письмові доручення
уповноваженим особам Комісії провадити розгляд справ про порушення
законодавства щодо випуску та обігу цінних паперів;
видає накази та доручення з питань, що належать до його
компетенції;
призначає на посади та звільняє з посад згідно із
законодавством працівників центрального апарату Комісії;
розглядає в установленому порядку питання щодо присвоєння
працівникам Комісії відповідних рангів державних службовців,
заохочення, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;
затверджує кадровий резерв центрального апарату та
територіальних органів Комісії;
затверджує положення про структурні підрозділи центрального
апарату Комісії;
здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
У разі відсутності Голови Комісії або неможливості здійснення
ним своїх повноважень обов'язки Голови Комісії за його дорученням
виконує один із членів Комісії. ( Пункт 10 в редакції Указу Президента N 1488/2004 ( 1488/2004 )
від 15.12.2004 )
11. Основною формою роботи Комісії є засідання, які
проводяться за рішенням Голови Комісії в разі потреби, але не
рідше одного разу на місяць.
Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не
менше п'яти осіб.
Пропозиції з питань до розгляду на засіданнях Комісії вносять
Голова Комісії та її члени. Порядок денний засідання
затверджується Комісією.
Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього подано не
менше п'яти голосів.
Член Комісії, який не підтримує прийняте Комісією рішення,
може у письмовій формі викласти окрему думку, яка додається до
відповідного рішення Комісії.
12. Комісія приймає з питань, що належать до її компетенції,
акти законодавства у формі рішень Комісії, які є обов'язковими до
виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, учасниками ринку цінних
паперів, їх об'єднаннями, контролює виконання цих рішень.
Комісія в разі потреби приймає разом з іншими державними
органами, які здійснюють контроль за діяльністю учасників ринку
цінних паперів, спільні акти.
13. Організаційне, експертно-аналітичне, правове,
інформаційне, матеріально-технічне та інші види забезпечення
діяльності Комісії організовує Керівник апарату, який здійснює
також керівництво центральним апаратом Комісії.
Керівник апарату в частині повноважень щодо організаційного,
експертно-аналітичного, правового, інформаційного,
матеріально-технічного та інших видів забезпечення діяльності
Комісії та керівництва її центральним апаратом підзвітний і
підконтрольний Голові Комісії.
У разі відсутності Керівника апарату або неможливості
здійснення ним своїх повноважень обов'язки Керівника апарату за
дорученням Голови Комісії виконує один із членів Комісії.
Основними завданнями Керівника апарату є:
організація забезпечення виконання завдань, покладених на
Комісію;
забезпечення діяльності Голови та членів Комісії;
організація поточної роботи, пов'язаної з виконанням
покладених на Комісію завдань.
Керівник апарату відповідно до покладених на нього завдань:
1) організовує роботу центрального апарату Комісії;
2) забезпечує підготовку проектів законів, актів Президента
України, Кабінету Міністрів України, інших документів, розробником
яких є Комісія, і подає їх Голові Комісії для внесення на її
розгляд;
3) організовує розроблення центральним апаратом Комісії
проектів нормативно-правових актів, що приймаються Комісією, та
подає їх Голові Комісії для внесення на її розгляд;
4) організовує та контролює виконання законів, актів та
доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, рішень та
доручень Комісії, а також наказів і розпоряджень Голови Комісії;
5) координує роботу територіальних органів Комісії;
6) подає Голові Комісії пропозиції щодо призначення на посади
та звільнення з посад керівників територіальних органів Комісії;
7) організовує роботу з документами;
8) подає Голові Комісії на затвердження положення про
структурні підрозділи центрального апарату Комісії, визначає
відповідальність їх керівників;
9) подає Голові Комісії пропозиції щодо призначення на посади
та звільнення з посад згідно із законодавством працівників
центрального апарату Комісії;
10) подає Голові Комісії пропозиції щодо присвоєння
працівникам центрального апарату Комісії відповідних рангів
державних службовців, заохочення, притягнення їх до дисциплінарної
відповідальності;
11) подає Голові Комісії пропозиції щодо розподілу бюджетних
коштів, головним розпорядником яких є Комісія, забезпечує та
контролює виконання наказів Голови Комісії про розподіл цих коштів
та звітує перед ним з цього питання;
12) розпоряджається за погодженням з Головою Комісії
бюджетними коштами, передбаченими на утримання системи Комісії, та
інформує Голову Комісії про їх використання;
13) вносить Голові Комісії пропозиції щодо формування
кадрового резерву центрального апарату та територіальних органів
Комісії, забезпечує організацію підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників Комісії;
14) забезпечує охорону державної таємниці та здійснює заходи
щодо мобілізаційної підготовки в межах повноважень, передбачених
законом;
15) організовує перевірки територіальних органів Комісії щодо
виконання покладених на них завдань та за результатами перевірок
подає відповідні звіти та пропозиції на розгляд Голови Комісії;
16) забезпечує використання в установленому порядку гербової
печатки Комісії;
17) виконує інші функції, пов'язані із забезпеченням
діяльності Комісії.
Керівник апарату має право:
одержувати в установленому законодавством порядку від
центральних та місцевих органів виконавчої влади інформацію,
документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього
завдань;
скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до його компетенції.
Керівник апарату з питань, що належать до його компетенції,
видає накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх
виконання. ( Пункт 13 в редакції Указу Президента N 1488/2004 ( 1488/2004 )
від 15.12.2004 )
14. При Комісії створюється Консультаційно-експертна рада.
Консультаційно-експертна рада розробляє рекомендації щодо
політики на ринку цінних паперів, бере участь у підготовці та
обговоренні проектів актів законодавства, які розробляються та
розглядаються Комісією.
Склад Консультаційно-експертної ради та положення про неї
затверджуються Комісією.
При Комісії можуть утворюватися інші органи та установи.
15. Гранична чисельність працівників системи Комісії
затверджується Кабінетом Міністрів України.
Фонд і умови оплати праці Голови та членів Комісії,
працівників системи Комісії визначаються відповідно до
законодавства.
Структуру центрального апарату Комісії та її територіальних
органів затверджує Голова Комісії за поданням Виконавчого
секретаря.
Штатний розпис та кошторис Комісії затверджує Голова Комісії
за погодженням з Міністерством фінансів України.
16. Фінансування Комісії, її центрального апарату та
територіальних органів, а також інших органів та установ, які
утворюються Комісією відповідно до її основних завдань,
здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.
17. Комісія та її територіальні органи є юридичними особами,
мають самостійні баланси, реєстраційні рахунки в органах
Державного казначейства України, печатки із зображенням Державного
Герба України і своїм найменуванням.
18. Комісія має логотип.

Глава Адміністрації
Президента України В.МЕДВЕДЧУКвгору