Документ 861-2007-п, попередня редакція — Редакція від 13.11.2009, підстава - 1178-2009-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 червня 2007 р. N 861
Київ
Про затвердження Порядку проведення державної
акредитації фізичних та юридичних осіб на
провадження на постійній та/або професійній
основі посередницької діяльності у сфері
трансферу технологій
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ
N 1178 ( 1178-2009-п ) від 04.11.2009 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1178 ( 1178-2009-п ) від 04.11.2009 }

Відповідно до статті 15 Закону України "Про державне
регулювання діяльності у сфері трансферу технологій" ( 143-16 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок проведення державної акредитації
фізичних та юридичних осіб на провадження на постійній та/або
професійній основі посередницької діяльності у сфері трансферу
технологій, що додається. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1178
( 1178-2009-п ) від 04.11.2009 }
2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 42

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2007 р. N 861
ПОРЯДОК
проведення державної акредитації фізичних та
юридичних осіб на провадження на постійній та/або
професійній основі посередницької діяльності
у сфері трансферу технологій
{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ
N 1178 ( 1178-2009-п ) від 04.11.2009 }

1. Цей Порядок визначає організаційно-правові засади
проведення державної акредитації фізичних та юридичних осіб на
провадження на постійній та/або професійній основі посередницької
діяльності у сфері трансферу технологій (далі - державна
акредитація). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1178
( 1178-2009-п ) від 04.11.2009 }
2. Проведення державної акредитації здійснюється МОН.
3. Для проведення державної акредитації з представників
центральних органів виконавчої влади утворюється Державна комісія
з питань акредитації фізичних та юридичних осіб на провадження на
постійній та/або професійній основі посередницької діяльності у
сфері трансферу технологій (далі - Комісія).
Склад Комісії затверджується МОН. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1178
( 1178-2009-п ) від 04.11.2009 }
4. За результатами державної акредитації МОН видає свідоцтво
про державну акредитацію на провадження на постійній та/або
професійній основі посередницької діяльності у сфері трансферу
технологій (далі - свідоцтво). { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1178
( 1178-2009-п ) від 04.11.2009 }
5. Для проведення державної акредитації фізичні особи, що
мають намір на постійній та/або професійній основі провадити
посередницьку діяльність у сфері трансферу технологій
(технологічні брокери), та юридичні особи, установчим документом
яких передбачена така діяльність і до штатного розпису яких
входить щонайменше один технологічний брокер, подають до МОН
відповідну заявку разом з необхідними документами.
Форма заявки та перелік необхідних документів встановлюються
МОН.
6. МОН у двадцятиденний строк після надходження заявки разом
з необхідними документами здійснює їх реєстрацію, розгляд та
перевірку відповідності кваліфікації заявника вимогам,
передбаченим законодавством для провадження на постійній та/або
професійній основі посередницької діяльності у сфері трансферу
технологій. { Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1178
( 1178-2009-п ) від 04.11.2009 }
7. У разі подання не всіх необхідних документів або
недостовірних відомостей заявка разом з доданими до неї
документами у триденний строк після надходження повертається
заявнику із зазначенням підстав для такого повернення.
8. МОН після закінчення строку, визначеного пунктом 6 цього
Порядку, протягом п'яти днів готує пропозиції щодо проведення
державної акредитації заявника та подає такі пропозиції для
подальшого розгляду на черговому засіданні Комісії. Засідання
Комісії проводиться за рішенням МОН.
9. Комісія на засіданні розглядає подані МОН пропозиції та
приймає рішення про проведення державної акредитації або про
мотивовану відмову заявникові у державній акредитації.
10. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів
присутніх на засіданні її членів. У разі рівного розподілу голосів
вирішальним є голос голови Комісії.
Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується
всіма присутніми на засіданні членами Комісії, та у десятиденний
строк з дати його прийняття затверджується наказом МОН.
МОН у триденний строк після затвердження рішення Комісії
письмово повідомляє про нього заявника.
11. На підставі наказу МОН про затвердження рішення Комісії
оформляється свідоцтво за формою згідно з додатком, яке
підписується Міністром освіти і науки та засвідчується печаткою
МОН.
12. Дані про особу, якій видано свідоцтво, його номер, серія
та дата видачі підлягають обов'язковому занесенню у триденний
строк після оформлення до Єдиного державного реєстру свідоцтв про
державну акредитацію на провадження на постійній та/або
професійній основі посередницької діяльності у сфері трансферу
технологій (далі - Реєстр). { Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1178
( 1178-2009-п ) від 04.11.2009 }
13. Ведення Реєстру забезпечується МОН та здійснюється на
електронних та паперових носіях відповідно до єдиних
організаційних, методологічних і програмно-технічних принципів
його сумісності з іншими інформаційними системами з дотриманням
вимог законодавства про інформацію.
14. Свідоцтво після занесення відповідних даних до Реєстру
видається заявникові.
15. Строк дії свідоцтва становить три роки з дати його
оформлення відповідно до пункту 11 цього Порядку.
Повторне проведення державної акредитації особи, якій видано
свідоцтво, здійснюється відповідно до пунктів 5-11 цього Порядку.
16. У разі внесення будь-яких змін до свідоцтва зміни
вносяться також до Реєстру.
17. У разі недотримання або порушення особою, якій видано
свідоцтво, вимог законодавства у сфері трансферу технологій МОН
подає Комісії обґрунтовані пропозиції щодо зупинення дії або
анулювання свідоцтва.
Комісія на черговому засіданні приймає рішення про зупинення
дії свідоцтва або про анулювання свідоцтва.
МОН у тижневий строк з дня затвердження відповідного рішення
Комісії повідомляє про нього особу, свідоцтво якої анулюється або
дія свідоцтва якої зупиняється.
Якщо особа, дію свідоцтва якої зупинено, протягом строку,
встановленого Комісією, усуне обставини, що зумовили прийняття
рішення про зупинення дії свідоцтва, Комісія після розгляду
відповідних пропозицій МОН приймає рішення про поновлення дії
свідоцтва. У разі неусунення зазначених обставин у встановлений
Комісією строк приймається рішення про анулювання свідоцтва. Про
прийняте Комісією рішення після його затвердження МОН у тижневий
строк повідомляє особу, дію свідоцтва якої поновлено або свідоцтво
якої анульовано.
18. Рішення Комісії про відмову у державній акредитації,
зупинення дії свідоцтва або про його анулювання може бути
оскаржено у порядку, визначеному законодавством.

Додаток
до Порядку
Герб України
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СВІДОЦТВО
про державну акредитацію на провадження на постійній
та/або професійній основі посередницької діяльності
у сфері трансферу технологій
Серія ________ N ______
____ ________ 20___ р.
м. Київ
Цим засвідчується, що _______________________________________
(повне найменування юридичної особи/ __________________________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи) __________________________________________________________________
(місцезнаходження юридичної особи/місце проживання та паспортні
дані фізичної особи)
акредитовано на провадження на постійній та/або професійній основі
посередницької діяльності у сфері трансферу технологій.
Дійсне до ___ _______ 20__ р.

Міністр освіти і науки ___________________
(підпис)
МП
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1178
( 1178-2009-п ) від 04.11.2009 }вгору