Про забезпечення дальшого розвитку вищої освіти в Україні
Указ Президента України від 25.09.2008857/2008
Документ 857/2008, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.09.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.10.2008. Подивитися в історії? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про забезпечення дальшого розвитку
вищої освіти в Україні

З метою дальшого вдосконалення структури і змісту системи
вищої освіти в Україні на принципах її доступності та підвищення
якості, інтеграції в європейський освітній простір
п о с т а н о в л я ю:
1. Кабінету Міністрів України:
1) забезпечити розроблення методики та критеріїв визначення
до 1 травня 2009 року рейтингу вищих навчальних закладів
III-IV рівнів акредитації усіх форм власності, сприяти створенню
незалежних агенцій з моніторингу якості вищої освіти відповідно до
вимог Європейського реєстру забезпечення якості освіти;
2) забезпечити вдосконалення протягом 2009-2010 років мережі
вищих навчальних закладів державної і комунальної форм власності,
створення укрупнених регіональних університетів з метою посилення
наукової та інноваційної складових їх діяльності;
3) вжити дієвих заходів щодо вдосконалення системи підготовки
фахівців з вищою освітою, зокрема, шляхом створення у вищих
навчальних закладах сучасної інноваційної навчально-лабораторної
бази, розвитку навчально-виробничих комплексів,
навчально-дослідних господарств, державного стимулювання участі
роботодавців в освітніх і наукових процесах;
4) вжити у двомісячний строк заходів щодо вдосконалення
нормативно-правової бази проведення зовнішнього незалежного
оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати
до вищих навчальних закладів;
5) забезпечувати затвердження не пізніше 1 березня кожного
року обсягів державного замовлення на підготовку фахівців з вищою
освітою, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення
кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) з
урахуванням перспективних потреб національної економіки;
6) розглянути до 20 жовтня 2008 року питання щодо узгодження
строків початку та закінчення навчального року в загальноосвітніх
навчальних закладах, проведення зовнішнього незалежного оцінювання
навчальних досягнень випускників таких закладів, "вступу до вищих
навчальних закладів з метою створення більш сприятливих умов для
учнів, абітурієнтів та приймальних комісій вищих навчальних
закладів;
7) забезпечити вдосконалення до 1 грудня 2008 року умов
прийому до вищих навчальних закладів, у тому числі оптимізувати
перелік категорій осіб, яким надаються пільги при вступі до таких
закладів;
8) удосконалити механізм працевлаштування випускників вищих
навчальних закладів, які навчалися за державним замовленням,
розробити систему державних гарантій щодо надання таким
випускникам першого робочого місця та забезпечити реалізацію цих
гарантій;
9) опрацювати питання щодо оптимізації педагогічного
навантаження науково-педагогічних працівників вищих навчальних
закладів, які проводять і виконують наукові дослідження у межах
основного робочого часу;
10) забезпечити бюджетне фінансування видання українською
мовою навчальної та наукової літератури для вищих навчальних
закладів, насамперед з природничо-математичних та
інженерно-технічних спеціальностей;
11) передбачати, починаючи з 2009 року, видатки на підвищення
кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників у
сфері вищої освіти за окремою бюджетною програмою;
12) удосконалити систему матеріального заохочення та
фінансової підтримки молодих учених, аспірантів, докторантів та
студентів, які беруть участь у виконанні науково-дослідних робіт;
13) забезпечити надання фінансової підтримки державним і
комунальним вищим навчальним закладам для оновлення їх
матеріально-технічної, науково-методичної та інформаційної бази;
14) вирішити питання щодо підвищення з 1 січня 2009 року
рівня оплати праці працівників Українського центру оцінювання
якості освіти та його регіональних центрів;
15) передбачити під час доопрацювання проекту Державної
цільової програми формування позитивного міжнародного іміджу
України на 2008-2011 роки заходи щодо популяризації національної
освіти за кордоном;
16) вжити додаткових заходів щодо поліпшення умов проживання
та забезпечення житлом педагогічних і науково-педагогічних
працівників, насамперед тих, які працюють у сільській місцевості;
17) здійснити протягом 2009-2012 років заходи щодо
забезпечення потреби вищих навчальних закладів державної і
комунальної форм власності у сучасних студентських гуртожитках;
18) розробити заходи, спрямовані на оснащення вищих
навчальних закладів державної і комунальної форм власності
автономними міні-котельнями, впровадження енергозберігаючих
технологій, забезпечення функціонування систем водо-, енерго-,
теплопостачання та інженерних мереж.
2. Міністерству освіти і науки України:
1) розробити разом із Національною академією наук України та
Академією педагогічних наук України та затвердити у тримісячний
строк програму підвищення якості природничо-математичної освіти у
вищих навчальних закладах;
2) забезпечити в установленому порядку дальше розширення
автономії вищих навчальних закладів;
3) опрацювати питання щодо вдосконалення системи акредитації
вищих навчальних закладів;
4) вирішити разом із Київською міською державною
адміністрацією в установленому порядку питання щодо забезпечення
Українського центру оцінювання якості освіти необхідним
приміщенням;
5) забезпечити створення в установленому порядку структурних
підрозділів Українського центру оцінювання якості освіти в усіх
обласних центрах, вирішити питання їх належного фінансового та
матеріально-технічного забезпечення;
6) вжити додаткових заходів щодо створення умов для
забезпечення участі громадських спостерігачів у здійсненні
контролю під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання
навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих
навчальних закладів, та вступної кампанії до вищих навчальних
закладів;
7) забезпечити розроблення та видання збірників тестів зі
шкільних предметів для тематичного контролю навчальних досягнень
учнів протягом навчального року з метою широкого використання
тестових технологій у навчальному процесі в середній школі;
8) вжити додаткових заходів щодо широкого висвітлення в
засобах масової інформації проведення зовнішнього незалежного
оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати
до вищих навчальних закладів, та умов прийому до вищих навчальних
закладів України в 2009 році.
3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:
проаналізувати результати проведення в 2008 році зовнішнього
незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили
бажання вступати до вищих навчальних закладів, та в межах своєї
компетенції вжити вичерпних заходів щодо недопущення повторення в
подальшому виявлених недоліків;
ужити додаткових заходів для підтримки талановитої молоді,
створення належних умов для її навчання;
проаналізувати з урахуванням особливостей
соціально-економічного розвитку регіонів потреби у фахівцях з
вищою та професійно-технічною освітою, створити чіткі механізми
вирішення відповідних кадрових питань.
4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 25 вересня 2008 року
N 857/2008вгору