Документ 856-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.10.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.10.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 17 жовтня 2018 р. № 856
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. № 464 і від 23 квітня 2014 р. № 117

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. № 464 “Питання державного оборонного замовлення” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 34, ст. 1402; 2013 р., № 68, ст. 2485, № 75, ст. 2774; 2014 р., № 92, ст. 2654; 2016 р., № 73, ст. 2466, № 87, ст. 2830; 2017 р., № 41, ст. 1291, № 47, ст. 1461; 2018 р., № 35, ст. 1238, № 37, ст. 1287) і від 23 квітня 2014 р. № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 жовтня 2018 р. № 856

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 27 квітня 2011 р. № 464 і від 23 квітня 2014 р. № 117

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. № 464:

1) в абзаці третьому пункту 2 постанови слова “Міністерство інфраструктури” виключити, а після слів “Національну поліцію” доповнити словами “, Державну спеціальну службу транспорту”;

2) у Порядку планування, формування, розміщення та коригування державного оборонного замовлення, а також здійснення контролю за його виконанням, затвердженому зазначеною постановою:

пункт 26 доповнити абзацом такого змісту:

“Договірна (орієнтовна) ціна на постачання (закупівлю) продукції, яка вже закуповувалася державним замовником у такого виконавця в минулі роки без застосування конкурентних процедур, визначається у державному контракті на рівні розміру ціни, встановленої попереднім аналогічним контрактом, з коригуванням на індекс споживчих цін за розрахунками Держстату у відповідні минулі роки і без складення розрахунково-калькуляційних матеріалів за умови здійснення остаточного розрахунку ціни за фактичними витратами виконавця.”;

пункт 26-5 викласти в такій редакції:

“26-5. За результатами розрахунків ціни суб’єкт господарювання готує та подає на розгляд державному замовнику:

пояснювальну записку, в якій зазначається застосована ним методологія розрахунку ціни і перелік нормативних та інших документів, якими він при цьому керувався;

проект протоколу погодження договірної (орієнтовної) ціни на поставку (закупівлю) продукції, виконання робіт, надання послуг за державним оборонним замовленням за формою згідно з додатком 1;

калькуляцію (визначення ціни) продукції відповідно до Порядку формування ціни на продукцію, роботи, послуги оборонного призначення у разі, коли відбір виконавців з постачання (закупівлі) такої продукції, робіт, послуг здійснюється без застосування конкурентних процедур, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2016 р. № 517 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 65, ст. 2207), - у разі постачання (закупівлі) продукції;

кошторис на виконання робіт (надання послуг) за державним оборонним замовленням за формою згідно з додатком 2 до Типового державного контракту на виконання робіт (надання послуг) за державним оборонним замовленням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. № 464 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 34, ст. 1402), - у разі виконання робіт (надання послуг);

розшифрування витрат, що увійшли до статей калькуляції відповідно до пунктів 20, 29 і 37 Порядку формування ціни на продукцію, роботи, послуги оборонного призначення у разі, коли відбір виконавців з постачання (закупівлі) такої продукції, робіт, послуг здійснюється без застосування конкурентних процедур, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2016 р. № 517 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 65, ст. 2207), за погодженою з державним замовником формою;

розрахунок та обґрунтування прибутку в довільній формі.

Документи, визначені в абзацах третьому - шостому цього пункту, подаються суб’єктом господарювання службі замовника разом з договором (контрактом).”;

пункт 27 викласти в такій редакції:

“27. У державних контрактах на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової і спеціальної техніки з циклом виробництва більше трьох місяців може передбачатися попередня оплата на строк не більш як шість місяців.

У державних контрактах на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової і спеціальної техніки з циклом виробництва більше шести місяців і на виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з розроблення озброєння, військової і спеціальної техніки, спеціальних технологій та матеріалів, а також дослідно-конструкторських робіт із розроблення спеціальних засобів технологічного оснащення та технологій (у межах підготовки виробництва) для їх виготовлення і модернізації (коли строк виконання етапу таких робіт перевищує шість місяців) може передбачатися попередня оплата на строк не більш як вісімнадцять місяців за умови надання виконавцем державного оборонного замовлення відповідного обґрунтування.

У рамках підготовки виробництва на виконання заходів, зазначених в абзацах третьому і четвертому пункту 18 цього Порядку, робіт згідно з переліком видів робіт із провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, які підлягають ліцензуванню, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 р. № 256 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1130; 2017 р., № 49, ст. 1522), може передбачатися попередня оплата на умовах, визначених в абзацах першому і другому підпункту 6 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916).

У державних контрактах на закупівлю (ремонт) кораблів та суден з циклом будівництва (ремонту) більше шести місяців, а також складних зразків озброєння і військової техніки з циклом виробництва більше дванадцяти місяців, яке пов’язано із закупівлею комплектувальних виробів за зовнішньоекономічними контрактами та здійснюється за окремими державними цільовими програмами, може передбачатися попередня оплата на строк не більш як вісімнадцять місяців.

У державних контрактах на виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у разі, коли строк виконання етапу таких робіт перевищує шість місяців, може передбачатися попередня оплата на строк, необхідний для виконання такого етапу, але не більш як вісімнадцять місяців.

В умовах особливого періоду, надзвичайного стану, проведення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у державних контрактах на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової і спеціальної техніки може передбачатися попередня оплата на строк не більш як дев’ять місяців на умовах, які визначаються державним замовником виходячи з необхідності задоволення нагальних потреб, наявності фінансування витрат та обґрунтування проведення такої оплати виконавцями оборонного замовлення.”;

пункт 34 викласти в такій редакції:

“34. У разі виникнення необхідності внесення змін до оборонного замовлення на поточний рік у зв’язку з прийняттям нових законів України, виданням актів Президента України та Кабінету Міністрів України, зокрема щодо затвердження державних цільових програм, державний замовник відповідно до вимог § 48 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 54, ст. 2180; 2011 р., № 88, ст. 3199), у місячний строк після набрання чинності відповідними актами подає в установленому порядку Кабінетові Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України про внесення відповідних змін до основних показників оборонного замовлення.”;

3) у додатку 1 до Порядку слова “розрахунково-калькуляційні матеріали про встановлення ціни на продукцію (роботи, послуги)” замінити словами і цифрами “документи, що визначені в абзацах третьому - шостому пункту 26-5 Порядку планування, формування, розміщення та коригування державного оборонного замовлення, а також здійснення контролю за його виконанням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. № 464 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 34, ст. 1402)”.

2. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 доповнити абзацом такого змісту:

“У державних контрактах на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової і спеціальної техніки з циклом виробництва більше шести місяців і на виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з розроблення озброєння, військової і спеціальної техніки, спеціальних технологій та матеріалів, а також дослідно-конструкторських робіт із розроблення спеціальних засобів технологічного оснащення та технологій (у межах підготовки виробництва) для їх виготовлення і модернізації (коли строк виконання етапу таких робіт перевищує шість місяців) може передбачатися попередня оплата на строк не більш як вісімнадцять місяців за умови надання виконавцем державного оборонного замовлення відповідного обґрунтування.”.вгору