Документ 853-2003-п, перша редакція — Прийняття від 04.06.2003
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 червня 2003 р. N 853
Київ
Про затвердження Порядку часткової компенсації
відсоткової ставки кредитів комерційних банків
молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на
будівництво (реконструкцію) і придбання житла

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок часткової компенсації відсоткової
ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким
молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання
житла, що додається.
2. Міністерству фінансів під час розроблення проекту
Державного бюджету України на відповідний рік передбачати на
підставі поданих головним розпорядником коштів державного бюджету
бюджетних запитів, складених за поданням Державного фонду сприяння
молодіжному житловому будівництву, видатки на часткову компенсацію
відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та
одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і
придбання житла виходячи з можливостей державного бюджету.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 червня 2003 р. N 853
ПОРЯДОК
часткової компенсації відсоткової ставки
кредитів комерційних банків молодим сім'ям
та одиноким молодим громадянам на будівництво
(реконструкцію) і придбання житла

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування частини
відсотків за кредитами, що надаються комерційними банками молодим
сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво
(реконструкцію) і придбання житла (далі - часткова компенсація).
2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
експертна оцінка - оцінка вартості житла, що склалася в
регіоні на вторинному ринку, яка проводиться незалежними
експертами згідно із законодавством;
інвестиційна угода - договір на будівництво (реконструкцію)
житла, що укладається між позичальником і забудовником
(підрядником);
кандидат - молода сім'я або одинокий молодий громадянин, які
мають намір отримати часткову компенсацію;
кредит - кошти, що надаються комерційними банками
позичальникам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла у
розмірі та на умовах, установлених укладеною між ними кредитною
угодою, і підлягають поверненню в порядку та строки, визначені
зазначеною угодою;
позичальник - молода сім'я або одинокий молодий громадянин,
які отримують у комерційному банку кредит на будівництво
(реконструкцію) чи придбання житла (позичальником може бути:
молода сім'я, в якій чоловік і дружина віком до 30 років включно;
неповна сім'я, в якій мати (батько) віком до 30 років включно має
неповнолітніх дітей (дитину); одинокі молоді громадяни віком
до 28 років включно);
розрахункова вартість - середня вартість будівництва
1 кв. метра житла, що склалася в регіоні відповідно до даних
Держбуду, на день укладення кредитної угоди;
угода про надання часткової компенсації - договір, що
укладається між регіональним відділенням Державного фонду сприяння
молодіжному житловому будівництву (далі - Фонд) і позичальником
для отримання часткової компенсації.
3. Часткова компенсація здійснюється у межах коштів,
передбачених Фондові на цю мету в державному бюджеті.
4. Часткова компенсація визначається у розмірі облікової
ставки Національного банку, що діє на день укладення кредитної
угоди.
5. Комерційні банки, за кредитами яких може бути надана
часткова компенсація, визначаються Фондом на конкурсній основі.
Під час проведення конкурсу перевага надається комерційним банкам,
які:
дотримуються економічних нормативів та оцінних показників,
установлених Національним банком;
надають кредити з меншою відсотковою ставкою;
мають розвинену мережу філій.
6. Для отримання права на часткову компенсацію кандидат подає
регіональному відділенню Фонду:
заяву про надання часткової компенсації;
довідку про склад сім'ї;
копію свідоцтва про шлюб, паспортні дані;
копію свідоцтва про народження дитини (дітей);
копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
7. Регіональні відділення Фонду:
розглядають одержані від кандидатів документи і приймають
рішення про надання часткової компенсації. Перевага надається
багатодітним сім'ям та кандидатам, які отримають кредити на менший
строк;
визначають переліки об'єктів, на будівництво (реконструкцію)
і придбання яких може бути надано часткову компенсацію.
8. Кандидати, щодо яких прийнято рішення про надання
часткової компенсації, подають регіональному відділенню Фонду:
нотаріально засвідчену копію кредитної угоди;
копію інвестиційної угоди із забудовником (підрядником) на
будівництво (реконструкцію) чи нотаріально засвідчену копію
договору купівлі-продажу житла;
акт проведення експертної оцінки (у разі придбання житла);
довідку-розрахунок комерційного банку про суму сплати
відсотків за користування кредитом за відповідний період з
визначенням суми, що відшкодовується за рахунок часткової
компенсації;
нотаріально засвідчене доручення позичальника представникам
Фонду на розпорядження його особистим рахунком у частині цільового
використання коштів часткової компенсації.
9. Регіональні відділення Фонду подають правлінню Фонду на
погодження рішення про надання часткової компенсації та розрахунок
відповідних сум разом з документами, зазначеними у пунктах 6 і 8
цього Порядку.
10. На підставі рішення про надання часткової компенсації,
погодженого з правлінням Фонду, укладається угода про надання
часткової компенсації, в якій визначається її розмір, а також
зазначається умова, що надання часткової компенсації припиняється
у разі невиконання позичальником зобов'язань за кредитною угодою.
11. Максимальній розмір кредиту на будівництво
(реконструкцію) житла, на який може бути надана часткова
компенсація, визначається шляхом множення нормативної площі на
розрахункову вартість.
Нормативна площа визначається виходячи з норми 21 кв. метр
загальної площі житла на одного члена сім'ї та додатково
20 кв. метрів на сім'ю.
12. Максимальний розмір кредиту на придбання житла, на який
може бути надана часткова компенсація, визначається у розмірі
експертної оцінки, але не більше ніж добуток нормативної площі і
розрахункової вартості.
13. Розмір часткової компенсації переглядається у разі зміни
розміру облікової ставки Національного банку з урахуванням
виконання позичальником зобов'язань за кредитною угодою та коштів,
передбачених на часткову компенсацію у державному бюджеті на
відповідний рік.
14. Спостережна рада Фонду відповідно до затвердженого плану
асигнувань на поточний рік затверджує річний розподіл коштів,
передбачених на часткову компенсацію, серед регіонів відповідно до
їх потреб.
15. Регіональні відділення Фонду спрямовують перераховані
кошти з казначейських рахунків на відповідні рахунки
позичальників, відкриті у комерційних банках, для зарахування
часткової компенсації.
16. Контроль за використанням коштів, передбачених у
державному бюджеті на часткову компенсацію, здійснює правління
Фонду відповідно до укладених договорів.вгору