Документ 853-2000-п, перша редакція — Прийняття від 29.05.2000
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 травня 2000 р. N 853
Київ
Про внесення змін і доповнень до
постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня
1999 р. N 2288 ( 2288-99-п ) "Про впорядкування умов оплати праці
працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого
самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури,
судів та інших органів" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 50,
ст. 2469, N 51, ст.ст. 2541, 2550) зміни і доповнення, що
додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 26
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 травня 2000 р. N 853
ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288 ( 2288-99-п )

1. У пункті 2 абзац перший після слів "цієї постанови"
доповнити словами "в межах установленого фонду оплати праці".
2. Доповнити постанову пунктом 3-1 такого змісту:
"3-1. Установити, що посадові оклади керівних працівників,
спеціалістів територіальних органів урядового органу державного
управління встановлюються на рівні посадових окладів відповідних
категорій працівників місцевих органів центральних органів
виконавчої влади (республіканських органів виконавчої влади
Автономної Республіки Крим)".
3. У додатку 3:
позицію "Провідний спеціаліст - 200" замінити позицією
"Старший консультант, провідний спеціаліст - 185 - 200";
позицію "Старший консультант, провідний спеціаліст - 150 -
180" виключити.
4. Додаток 6 викласти в редакції згідно з додатком.
5. Назву додатка 24 після слів "керівних працівників і
спеціалістів" доповнити словами "міських управлінь, відділів
центральних органів виконавчої влади".
6. Додаток 46 викласти в редакції згідно з додатком.

Додаток 6
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288 ( 2288-99-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 29 травня 2000 р. N 853)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
центрального апарату міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади та урядових органів
державного управління
------------------------------------------------------------------ | Місячний посадовий оклад, гривень |---------------------------------- Посада | мініс- | інші цент- | урядові |терства |ральні органи| органи | | виконавчої |державного | | влади |управління ------------------------------------------------------------------
Міністр 380 - -
Перший заступник Міністра 340 - -
Заступник Міністра 330 - -
Керівник іншого центрального 340
органу виконавчої влади
Керівник урядового органу 330
державного управління
Перший заступник:
керівника іншого центрального - 320 -
органу виконавчої влади
керівника урядового органу - - 310
державного управління
Заступник:
керівника іншого центрального - 310 -
органу виконавчої влади
керівника урядового органу - - 300
державного управління
Керівник Департаменту 290-300
(директор, начальник)
Начальник Головного управління 240-260 - -
Начальник управління, 230-250 210-230 205-225
самостійного відділу, керуючий
справами, керівник служби
міністра
Начальник управління у складі 220-240
Головного управління
Начальник відділу у складі 195-220 185-200 180-195
Головного управління,
управління, підвідділу у складі
самостійного відділу, помічник
керівника
Помічник заступника керівника, 175-195 155-175 150-170
завідувач сектору
Головний економіст-фінансист 165-185 - -
Мінфіну
Головний: казначей, контролер - - 165-185 -
ревізор ГоловКРУ
Головний спеціаліст, 160-180 145-165 145-165
консультант, радник
Головний державний інспектор - - 145-165
Провідний економіст-фінансист 145-165 - -
Мінфіну
Провідний: казначей, контролер - - 145-165 -
ревізор ГоловКРУ
Провідний спеціаліст 135-155 125-145 125-145
Старший контролер - ревізор - 125-145 -
ГоловКРУ
Старший державний інспектор - - 125-145
Спеціаліст I категорії 120-135 115-125 115-125
Контролер-ревізор ГоловКРУ - 115-125 -
Державний інспектор - - 115-125
Спеціаліст II категорії 110-120 105-115 105-115
Спеціаліст 100-110 95-105 95-105
Посадові оклади за окремими
посадами працівників МЗС
Посол з особливих доручень 230-250
Перший секретар 165-175
Другий секретар 160-170
Третій секретар 155-165
Аташе, референт 140-160
----------------- Примітка. В урядових органах державного управління за
працівниками, безпосередньо призначеними з відповідних або
аналогічних посад центральних органів виконавчої влади, у складі
яких створені урядові органи, на період їх роботи в даному
урядовому органі на даній посаді зберігаються посадові оклади за
попереднім місцем роботи, якщо оклади, затверджені цією
постановою, нижчі.

Урядовий Секретар
Кабінету Міністрів України В.ЛИСИЦЬКИЙ
Додаток 46
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288 ( 2288-99-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 29 травня 2000 р. N 853)
СХЕМА
посадових окладів службовців апарату органів виконавчої
влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів,
органів прокуратури, судів та інших органів
-------------------------------------------------------------------------------- Посада | Місячний посадовий оклад, гривень |------------------------------------------------------ |Апарат |Генеральна|Міністерства, |Районні, районні |Верховної |прокура- |центральні |в містах Києві |Ради |тура |органи |та Севастополі |України, |України, |виконавчої вла-|державні адмі- |Адмініст- |Верховний |ди та їх органи|ністрації, їх |рація |Суд |в областях, |управління та |Президента|України, |урядові органи |інші структурні |України, |Вищий ар- |державного |підрозділи, |Секре- |бітражний |управління та |міські (крім |таріат |суд |їх терито- |міст Києва та |Кабінету |України, |ріальні органи |Севастополя), |Міністрів |Рахункова |в Автономній |районні, районні |України |палата |Республіці |у містах, | |України, |Крим, областях,|сільські, | |Верховна |містах Києві та|селищні ради та | |Рада і |Севастополі, |їх виконавчі | |Рада |обласні, |органи, інші | |міністрів |Київська та |органи прокура- | |Автономної|Севастопольська|тури, міські | |Республіки|міські ради, |(крім міст Києва | |Крим |органи |та Севастополя) | | |прокуратури, |і районні суди, | | |суди в |міські (крім | | |Автономній |міст Києва та | | |Республіці Крим|Севастополя) | | |та обласні, |районні управ- | | |Київська та |ління (відділи) | | |Севастопольська|центральних ор- | | |міські державні|ганів виконавчої | | |адміністрації, |влади та | | |управління та |урядових органів | | |інші структурні|державного | | |підрозділи |управління --------------------------------------------------------------------------------
Відповідальний черговий 140-150 125-140 115-125 100-105
Завідувач: архіву,
протокольної частини,
підрозділу з обліку і
доставки документів,
бібліотеки 125-130 115-130 95-125 95-115
Секретар приймальної
арбітражних судів 100-115 95-115 95-110
Старший: інспектор,
статистик;
завідувач: друкарського
бюро, копіювально-
розмножувального бюро 110-125 105-125 100-120 95-105
Завідувач: експедиції,
господарства, складу,
орденської комори;
касир, інспектор,
статистик, бібліотекар 100-105 95-105 95-100 95-100
Завідувач військово-
облікового бюро - - - 95-100
Секретар керівника 95-100 95-100 95-100 95-100
Комендант 105-110 100-110 95-100 95-100
Стенографістка I
категорії, оператор
комп'ютерного набору,
оператор копіювально-
розмножувальної техніки 105-110 100-110 100-105 100-105
Стенографістка II
категорії, секретар-
стенографістка,
друкарка I категорії,
друкарка диктофонної
групи 95-105 95-100 95-100 95-100
Друкарка II категорії,
секретар-друкарка 90-95 90-95 90-95 90-95
Діловод, архіваріус,
експедитор органів
прокуратури, експедитор
судів, експедитор 90 90 90 90

Урядовий Секретар
Кабінету Міністрів України В.ЛИСИЦЬКИЙвгору