Документ 853-2000-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 09.03.2006, підстава - 268-2006-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 травня 2000 р. N 853
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 268 ( 268-2006-п ) від 09.03.2006 }
Про внесення змін і доповнень до
постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1161 ( 1161-2000-п ) від 25.07.2000 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня
1999 р. N 2288 ( 2288-99-п ) "Про впорядкування умов оплати праці
працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого
самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури,
судів та інших органів" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 50,
ст. 2469, N 51, ст.ст. 2541, 2550) зміни і доповнення, що
додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 26
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 травня 2000 р. N 853
ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288 ( 2288-99-п )

1. У пункті 2 абзац перший після слів "цієї постанови"
доповнити словами "в межах установленого фонду оплати праці".
2. Доповнити постанову пунктом 3-1 такого змісту:
"3-1. Установити, що посадові оклади керівних працівників,
спеціалістів територіальних органів урядового органу державного
управління встановлюються на рівні посадових окладів відповідних
категорій працівників місцевих органів центральних органів
виконавчої влади (республіканських органів виконавчої влади
Автономної Республіки Крим)".

( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1161
( 1161-2000-п ) від 25.07.2000 )

( Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1161
( 1161-2000-п ) від 25.07.2000 )

5. Назву додатка 24 після слів "керівних працівників і
спеціалістів" доповнити словами "міських управлінь, відділів
центральних органів виконавчої влади".
6. Додаток 46 викласти в редакції згідно з додатком.

( Додаток 6 (Схема посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів центрального апарату міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади та урядових органів державного
управління) втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1161
( 1161-2000-п ) від 25.07.2000 )

Додаток 46
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288 ( 2288-99-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 29 травня 2000 р. N 853)
СХЕМА
посадових окладів службовців апарату органів виконавчої
влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів,
органів прокуратури, судів та інших органів
-------------------------------------------------------------------------------- Посада | Місячний посадовий оклад, гривень |------------------------------------------------------ |Апарат |Генеральна|Міністерства, |Районні, районні |Верховної |прокура- |центральні |в містах Києві |Ради |тура |органи |та Севастополі |України, |України, |виконавчої вла-|державні адмі- |Адмініст- |Верховний |ди та їх органи|ністрації, їх |рація |Суд |в областях, |управління та |Президента|України, |урядові органи |інші структурні |України, |Вищий ар- |державного |підрозділи, |Секре- |бітражний |управління та |міські (крім |таріат |суд |їх терито- |міст Києва та |Кабінету |України, |ріальні органи |Севастополя), |Міністрів |Рахункова |в Автономній |районні, районні |України |палата |Республіці |у містах, | |України, |Крим, областях,|сільські, | |Верховна |містах Києві та|селищні ради та | |Рада і |Севастополі, |їх виконавчі | |Рада |обласні, |органи, інші | |міністрів |Київська та |органи прокура- | |Автономної|Севастопольська|тури, міські | |Республіки|міські ради, |(крім міст Києва | |Крим |органи |та Севастополя) | | |прокуратури, |і районні суди, | | |суди в |міські (крім | | |Автономній |міст Києва та | | |Республіці Крим|Севастополя) | | |та обласні, |районні управ- | | |Київська та |ління (відділи) | | |Севастопольська|центральних ор- | | |міські державні|ганів виконавчої | | |адміністрації, |влади та | | |управління та |урядових органів | | |інші структурні|державного | | |підрозділи |управління --------------------------------------------------------------------------------
Відповідальний черговий 140-150 125-140 115-125 100-105
Завідувач: архіву,
протокольної частини,
підрозділу з обліку і
доставки документів,
бібліотеки 125-130 115-130 95-125 95-115
Секретар приймальної
арбітражних судів 100-115 95-115 95-110
Старший: інспектор,
статистик;
завідувач: друкарського
бюро, копіювально-
розмножувального бюро 110-125 105-125 100-120 95-105
Завідувач: експедиції,
господарства, складу,
орденської комори;
касир, інспектор,
статистик, бібліотекар 100-105 95-105 95-100 95-100
Завідувач військово-
облікового бюро - - - 95-100
Секретар керівника 95-100 95-100 95-100 95-100
Комендант 105-110 100-110 95-100 95-100
Стенографістка I
категорії, оператор
комп'ютерного набору,
оператор копіювально-
розмножувальної техніки 105-110 100-110 100-105 100-105
Стенографістка II
категорії, секретар-
стенографістка,
друкарка I категорії,
друкарка диктофонної
групи 95-105 95-100 95-100 95-100
Друкарка II категорії,
секретар-друкарка 90-95 90-95 90-95 90-95
Діловод, архіваріус,
експедитор органів
прокуратури, експедитор
судів, експедитор 90 90 90 90

Урядовий Секретар
Кабінету Міністрів України В.ЛИСИЦЬКИЙвгору