Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 10 жовтня 2018 р. № 851
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. № 1433 і від 4 березня 2004 р. № 253

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. № 1433 “Про затвердження Порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 37, ст. 1989; 2014 р., № 3, ст. 53; 2016 р., № 18, ст. 742) і від 4 березня 2004 р. № 253 “Про затвердження Порядку легалізації комп’ютерних програм в органах виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 10, ст. 586; 2013 р., № 29, ст. 1005; 2014 р., № 3, ст. 53; 2018 р., № 1, ст. 14) зміни, що додаються.

2. Установити, що органи виконавчої влади самостійно приймають рішення щодо модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем, власниками (розпорядниками) яких вони є.

Атестати відповідності комплексних систем захисту інформації інформаційно-телекомунікаційних систем, модернізація яких у зв’язку з набуттям чинності змінами, затвердженими цією постановою, не здійснюється, зберігають чинність протягом строку їх дії.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім абзацу третього підпункту 2 пункту 1 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності через два роки з дня опублікування цієї постанови.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 жовтня 2018 р. № 851

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. № 1433 і від 4 березня 2004 р. № 253

1. У Порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. № 1433:

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

ліцензійна комп’ютерна програма - комп’ютерна програма, яка використовується на умовах, визначених у ліцензії;

ліцензія на використання комп’ютерної програми - дозвіл на використання комп’ютерної програми на умовах, визначених ліцензією, наданий правовласником;

оновлення комп’ютерної програми - стала версія комп’ютерної програми (протестована розробником та/або користувачами щодо коректності її роботи), яка забезпечує виконання не менше однієї з таких умов: суттєво оптимізує роботу комп’ютерної програми; виконує необхідні додаткові функції, а також нові функції захисту, яких немає у попередній версії комп’ютерної програми;

правовласник - особа, якій відповідно до закону чи договору належать майнові права інтелектуальної власності на комп’ютерну програму, або особа, яка діє від імені такої особи в межах наданих повноважень.

Термін “комп’ютерна програма” використовується у значенні, наведеному в Законі України “Про авторське право і суміжні права”.”;

2) пункт 4 викласти в такій редакції:

“4. Для оброблення, передавання, зберігання службової, таємної інформації, персональних даних, а також інформації єдиних та державних електронних реєстрів використовуються комп’ютерні програми (їх оновлення), в яких немає недокументованих функцій, що підтверджується результатами державної експертизи у сфері захисту інформації, яка досліджує вихідні коди та відповідні виконувані модулі програм і компонентів, перевіряється достовірність і повнота (цілісність), ідентифікується джерело походження (авторство), з фіксуванням стану комп’ютерних програм чи їх оновлень на момент проведення перевірки.

Органи виконавчої влади здійснюють інсталяцію комп’ютерних програм, зазначених в абзаці першому цього пункту, та їх оновлення після ідентифікації та автентифікації джерела отримання та встановлення відповідності зразкам, у яких відсутність недокументованих функцій підтверджено результатами державної експертизи у сфері захисту інформації.

Під час вибору комп’ютерних програм, які пройшли державну експертизу у сфері захисту інформації, органи виконавчої влади віддають перевагу (за інших однакових об’єктивних технічних та якісних характеристик) комп’ютерним програмам, у яких реалізовано вищий рівень гарантій коректності надання функціональних послуг безпеки.”;

3) пункт 6 викласти в такій редакції:

“6. Придбання ліцензійних комп’ютерних програм або ліцензій на їх використання та інсталяція комп’ютерних програм органами виконавчої влади здійснюється з урахуванням потреби. При цьому здійснюється придбання і використання виключно ліцензійних комп’ютерних програм, які повинні мати відповідну ліцензію в паперовій та/або електронній формі та у разі наявності іншу документацію в паперовій та/або електронній формі, яка подається правовласником (за його наявності) користувачам ліцензійних комп’ютерних програм.”;

4) у пункті 8:

абзаци третій і четвертий викласти у такій редакції:

“оформляє на кожну ліцензію на використання комп’ютерної програми картку обліку в електронній або паперовій формі із зазначенням комп’ютера, на якому використовується ліцензія, або із зазначенням працівника, за яким вона закріплена, якщо умови ліцензії на використання комп’ютерної програми передбачають закріплення її за користувачем, а не за комп’ютером, на який вона встановлюється. Картка обліку повинна містити відомості про працівника, за яким закріплена ліцензія на використання комп’ютерної програми, та/або залежно від принципу ліцензування - відомості про комп’ютер, на якому вона використовується, назву, вид комп’ютерної програми, дату її встановлення, найменування виробника чи розповсюджувача, за необхідності - реквізити ліцензії. Картка обліку може також містити інформацію про обмеження щодо використання комп’ютерної програми залежно від кількості ядер процесора на комп’ютерному обладнанні, кількості користувачів на одну ліцензію, кількості пристроїв, на яких користувач може використовувати комп’ютерну програму, строку використання комп’ютерної програми за наявності таких обмежень у ліцензії на використання комп’ютерної програми. Картка обліку зберігається у підрозділі протягом строку дії ліцензії.

У разі закріплення комп’ютера або ліцензії на використання комп’ютерної програми за іншим працівником, установлення або вилучення комп’ютерних програм до картки обліку вноситься відповідний запис.”;

5) пункт 9 викласти в такій редакції:

“9. Встановлення комп’ютерних програм чи їх переустановлення здійснюється працівником підрозділу інформаційних технологій або відповідальною особою, визначеною наказом органу виконавчої влади.”;

6) абзац шостий пункту 10 викласти в такій редакції:

“організовує подання методичної допомоги працівникам з питань правомірного використання комп’ютерних програм;”;

7) абзац другий пункту 14 викласти в такій редакції:

“Інформацію про результати планової інвентаризації, що проводиться згідно з методикою проведення інвентаризації, встановленою Мінекономрозвитку, органи виконавчої влади подають щороку до 1 березня Мінекономрозвитку.”.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 253:

1) у Порядку легалізації комп’ютерних програм в органах виконавчої влади, затвердженому зазначеною постановою:

пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

легалізація комп’ютерних програм в органах виконавчої влади (далі - легалізація) - приведення використання комп’ютерних програм у відповідність з вимогами законодавства про авторське право шляхом заміни неліцензійних комп’ютерних програм ліцензійними;

неліцензійна комп’ютерна програма - комп’ютерна програма, яка використовується з порушенням умов, визначених у ліцензії, або не має чинної ліцензії на її використання.

Інші терміни у цьому Порядку використовуються у значенні, наведеному в Законі України “Про авторське право і суміжні права” та Порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. № 1433 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 37, ст. 1989).”;

пункт 4 викласти в такій редакції:

“4. Інвентаризація комп’ютерних програм, під час якої органи виконавчої влади визначають перелік та кількість ліцензійних та неліцензійних комп’ютерних програм, проводиться з урахуванням вимог Порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. № 1433, та пункту 6 цього Порядку.

Ліцензії на використання комп’ютерних програм та/або відсутність ліцензій для комп’ютерних програм, що використовуються, відображаються у даних інвентаризації, що проводиться згідно з методикою проведення інвентаризації, встановленою Мінекономрозвитку.

Використання комп’ютерних програм, створених (розроблених), розповсюджених, а також забезпечених технічною підтримкою суб’єктів господарювання, які перебувають під контролем іноземної держави, до якої застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи відповідно до Закону України “Про санкції”, дозволяється до закінчення строку дії ліцензії без отримання технічної підтримки (оновлень, виправлень тощо) від зазначених суб’єктів господарювання. Не дозволяється продовження строку дії ліцензії або легалізація таких неліцензійних комп’ютерних програм.

Зазначені неліцензійні програми виводяться з експлуатації до кінця року, в якому проводилася інвентаризація комп’ютерних програм.

У разі необхідності ліцензійні комп’ютерні програми після закінчення строку дії ліцензії та/або неліцензійні комп’ютерні програми повинні бути замінені ліцензійними комп’ютерними програмами з аналогічними функціями, які створені (розроблені), розповсюджені, а також забезпечені технічною підтримкою суб’єктів господарювання, які не перебувають під контролем іноземної держави, до якої застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи відповідно до Закону України “Про санкції”.”;

пункт 5 доповнити абзацами такого змісту:

“Організаційно-технічне забезпечення діяльності міжвідомчої робочої групи здійснює Мінекономрозвитку.

З метою забезпечення прозорості діяльності міжвідомчої робочої групи її рішення оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку до 1 травня.”;

у пункті 6:

абзаци перший - третій замінити абзацами такого змісту:

“6. Органи виконавчої влади під час проведення щорічної планової інвентаризації комп’ютерних програм згідно з методикою проведення інвентаризації, встановленою Мінекономрозвитку, визначають перелік та кількість ліцензійних комп’ютерних програм та комп’ютерних програм, які підлягають легалізації, і подають відповідну інформацію:

районні, районні у мм. Києві та Севастополі держадміністрації - до 1 лютого Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям;

територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади - до 1 лютого міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади;

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації - до 1 березня узагальнену інформацію Мінекономрозвитку.”.

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;

пункт 7 після слів “інформацію і” доповнити словами і цифрою “до 1 квітня”;

у пункті 8:

абзац третій після слова “програмою” доповнити словами “, та/або за рахунок надходжень від зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Порядок використання надходжень від зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, для здійснення заходів з легалізації комп’ютерних програм, затверджується Мінекономрозвитку.”;

у пункті 9:

абзац перший викласти в такій редакції:

“9. Органи виконавчої влади на підставі результатів проведеної щорічної інвентаризації та визначеної кількості комп’ютерних програм, які підлягають легалізації, в установленому порядку передбачають у бюджетних запитах обсяги фінансування, необхідні для здійснення заходів з легалізації. Якщо бюджетними призначеннями для органів виконавчої влади у законі про Державний бюджет України на відповідний рік не передбачені обсяги фінансування або передбачені недостатні обсяги фінансування заходів з легалізації, відповідні органи подають Мінекономрозвитку обґрунтовані пропозиції щодо обсягів додаткового фінансування заходів з легалізації для внесення таких пропозицій на розгляд міжвідомчої робочої групи.”;

абзац третій викласти в такій редакції:

“Органи виконавчої влади подають до 1 грудня Мінекономрозвитку перелік комп’ютерних програм, щодо яких здійснені заходи з легалізації, із зазначенням кількісних показників та обсягів коштів, спрямованих на здійснення заходів з легалізації у звітному періоді.”;

пункти 10 і 11 викласти у такій редакції:

“10. Мінекономрозвитку за пропозиціями міжвідомчої робочої групи, зазначеної в пункті 5 цього Порядку, на підставі поданої органами виконавчої влади інформації щороку визначає:

1) загальну кількість та перелік неліцензійних примірників комп’ютерних програм, які використовуються в органах виконавчої влади і підлягають легалізації;

2) кількість та перелік неліцензійних примірників комп’ютерних програм, які використовуються в органах виконавчої влади і підлягають легалізації у поточному році за рахунок бюджетних призначень, передбачених для Мінекономрозвитку, та/або за рахунок надходжень від зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, відповідно до пункту 8 цього Порядку, у розрізі органів виконавчої влади.

11. У разі коли правовласник не провадить господарської діяльності в Україні, закупівля ліцензій на використання комп’ютерних програм може здійснюватися у визначених правовласником осіб.”;

2) додаток до постанови викласти в такій редакції:


“Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2004 р. № 253
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 10 жовтня 2018 р. № 851)

СКЛАД
міжвідомчої робочої групи з питань легалізації комп’ютерних програм

Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі, голова міжвідомчої робочої групи

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі, заступник голови міжвідомчої робочої групи

Перший заступник Голови Державного агентства з питань електронного урядування

Заступник Голови Казначейства

Директор департаменту інтелектуальної власності Мінекономрозвитку

Директор Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій Секретаріату Кабінету Міністрів України

Директор департаменту МВС

Директор департаменту Мінфіну

Директор департаменту Мінсоцполітики

Начальник управління Міноборони

Директор департаменту ДФС

Директор департаменту Адміністрації Держспецзв’язку

Заступник Глави Адміністрації Президента України (за згодою)

Заступник Голови СБУ (за згодою)”.


Публікації документа