Документ 85/98-ВР, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.11.2012, підстава - 4651-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кримінально-процесуального
кодексу України та деяких інших законодавчих
актів України у зв'язку з утворенням податкової
міліції
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 26, ст.149 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2121-III ( 2121-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 5-6, ст.30
N 1506-VI ( 1506-17 ) від 11.06.2009, ВВР, 2009, N 45, ст.691
Кодексом
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10,
N 11-12, N 13, ст.88 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI
( 4651-17 ) від 13.04.2012 }
( Пункт 2 втратив чинність на підставі Закону N 2121-III
( 2121-14 ) від 07.12.2000 )
3. У Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність"
( 2135-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22,
ст.303, N 39, ст.572; 1993 р., N 11, ст.83; 1994 р., N 11, ст.52):
1) частину першу статті 5 доповнити абзацом такого змісту:
"органів державної податкової служби - оперативними
підрозділами податкової міліції";
2) у статті 9:
частину першу доповнити словами "оперативного підрозділу
податкової міліції";
частини другу і восьму після слів "Управлінням державної
охорони України" доповнити словами "Державною податковою
адміністрацією України" у відповідних відмінках.
{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Закону N 1506-VI
( 1506-17 ) від 11.06.2009 }
5. У Законі України "Про пенсійне забезпечення
військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу
органів внутрішніх справ" ( 2262-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., N 29, ст.399; 1994 р., N 24, ст.178; 1996 р.,
N 17, ст.73):
преамбулу після слів "органів внутрішніх справ України"
доповнити словами "осіб начальницького складу податкової міліції";
у частині другій статті 10 слова "і Міністерством внутрішніх
справ України" замінити словами "Міністерством внутрішніх справ
України, Державною податковою адміністрацією України".
II. Прикінцеві положення
1. Попереднє слідство у кримінальних справах про злочини, які
були порушені до набрання чинності цим Законом і які віднесені ним
до підслідності податкової міліції, провадиться органами, що їх
порушили.
2. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 лютого 1998 року
N 85/98-ВРвгору