Документ 848-93-п, поточна редакція — Прийняття від 11.10.1993

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 жовтня 1993 р. N 848
Київ
Про зміну, доповнення та визнання такими, що
втратили чинність, деяких рішень Уряду у зв'язку
з прийняттям Закону України "Про внесення змін і
доповнень до Житлового кодексу Української РСР"

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін і
доповнень до Житлового кодексу Української РСР" ( 3187-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 24, ст. 258)
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити зміни та доповнення, що вносяться до рішень
Уряду (додаються).
2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Ради Міністрів УРСР від 6 березня 1954 р. N 265
"Про строки внесення квартирної плати і плати за комунальні
послуги" (ЗП УРСР, 1954 р., N 5-6, ст. 18; 1985 р., N 7, ст. 60);
постанову Ради Міністрів УРСР від 3 жовтня 1986 р. N 357
( 357-86-п ) "Про граничну ставку квартирної плати, плату за
комунальні послуги в будинках, що належать громадянам на праві
особистої власності, а також плату за користування майном та
надавані послуги" (ЗП УРСР, 1986 р., N 10, ст. 60).

Виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України Ю. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
Міністр
Кабінету Міністрів України І. ДОЦЕНКО
Інд.35

ЗАТВЕРДЖЕНІ
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 1993 р. N 848
ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ,
що вносяться до рішень Уряду
1. У Правилах обліку громадян, які потребують поліпшення
житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР,
затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11
грудня 1984 р. N 470 ( 470-84-п ) (ЗП УРСР, 1984 р., N 12, ст. 80;
1986 р., N 7, ст. 34; 1991 р., N 3, ст. 15):
1) у пункті 5 слова "в особистій" замінити словами "у
приватній" та доповнити його після слів "жилий будинок" і
"будинках" відповідно словами "(частину будинків), квартиру" і
"(частинах будинків), квартирах";
2) підпункт 5 пункту 13 викласти в такій редакції: "5) які проживають не менше 5 років за договором найму
(оренди) в будинках (квартирах), що належать громадянам на праві
приватної власності";
3) підпункт 1 пункту 14 після слів "строковій військовій"
доповнити словами "чи альтернативній (невійськовій)" та виключити
з нього слово "дійсній";
4) пункт 17 після слів "(частини будинку)" доповнити словом
"квартири";
5) у пункті 18: в абзаці третьому слова "в особистій" замінити словами "у
приватній" та доповнити його після слова "будинок" словами
"(частину будинку), квартиру"; в абзаці п'ятому слово "особистої" замінити словом
"приватної" та доповнити його після слів "або в будинку" словами
"(частині будинку), квартирі";
6) підпункт 2 пункту 29 після слів "призову на дійсну
строкову військову службу" доповнити словами "або направлення на
альтернативну (невійськову) службу" та виключити з нього слово
"дійсну";
7) у пункті 53: абзац перший доповнити реченням такого змісту: "При цьому враховується жила площа у жилому будинку
(квартирі), що перебуває у приватній власності громадян, якщо ними
не використані житлові чеки";
доповнити пункт абзацами другим і третім такого змісту: "При передачі громадянами житла, яке перебуває у їх приватній
власності, органу, який здійснює поліпшення житлових умов, вони
мають право на одержання житла у межах встановленої норми жилої
площі. Громадяни, які одержали житло у державному фонді на цих
умовах, мають право на його приватизацію відповідно до вимог
чинного законодавства". У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно
абзацами четвертим і п'ятим;
8) у пункті 64: перше речення після слів "в будинку житлово-будівельного
кооперативу" доповнити словами "(за винятком тих, кому жиле
приміщення належить на праві приватної власності)";
друге речення виключити;
9) абзац другий пункту 66 визнати таким, що втратив чинність.
2. У Примірному статуті житлово-будівельного кооперативу,
затвердженому постановою Ради Міністрів УРСР від 30 квітня 1985 р.
N 186 ( 186-85-п ) (ЗП УРСР, 1985 р., N 5, ст. 41; 1988 р., N 1,
ст. 1):
1) підпункт 7 пункту 46 визнати таким, що втратив чинність. У
зв'язку з цим підпункт 8 вважати підпунктом 7;
2) абзац другий пункту 48 визнати таким, що втратив чинність;
3) у підпункті 4 пункту 50 слова "чи систематичного порушення
правил соціалістичного співжиття" виключити.
3. У Правилах обліку громадян, які бажають вступити до
житлово-будівельного кооперативу, затверджених постановою Ради
Міністрів УРСР і Укрпрофради від 5 червня 1985 р. N 228
( 228-85-п ) (ЗП УРСР, 1985 р., N 6, ст. 46; 1986 р., N 7, ст. 34;
1991 р., N 3, ст. 15):
1) у пункті 8: у підпункті 1 слова "абзацом третім" замінити словами
"абзацом п'ятим";
підпункт 5 викласти в такій редакції: "5) які проживають не менше 5 років за договором найму
(оренди) в будинках (квартирах), що належать громадянам на праві
приватної власності";
2) у пункті 11 слова "жилий будинок в особистій власності"
замінити словами "жилий будинок (квартиру) у приватній власності"
та доповнити його після слова "будинках" словом "(квартирах)";
3) пункт 12 після слів "(частини будинку)" доповнити словом
"квартири";
4) в абзаці шостому пункту 13 слова "в будинку, що належить
громадянину на праві особистої власності" замінити словами "в
будинку (квартирі), що належить громадянину на праві приватної
власності";
5) підпункт 2 пункту 25 після слів "призову на дійсну
строкову військову службу" доповнити словами "або направлення на
альтернативну (невійськову) службу" та виключити з нього слово
"дійсну".
4. У пункті 14 Правил бронювання жилих приміщень в
Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР від 9
вересня 1985 р. N 342 ( 342-85-п ) (ЗП УРСР, 1985 р., N 9, ст. 74)
слова "(частина будинку) на праві особистої власності" замінити
словами "(частина будинку), квартира на праві приватної
власності".
5. З абзаца 1 пункту 3 постанови Ради Міністрів УРСР від 24
червня 1986 р. N 235 ( 235-86-п ) "Про заходи щодо посилення
боротьби з нетрудовими доходами" (ЗП УРСР, 1986 р., N 9, ст.47)
виключити слова "для особистої наживи та в інших корисливих
цілях".
6. У Положенні про порядок надання службових жилих приміщень
і користування ними в Українській РСР, затвердженому постановою
Ради Міністрів УРСР від 4 лютого 1988 р. N 37 ( 37-88-п ) (ЗП
УРСР, 1988 р., N 2, ст.8):
1) пункт 18 доповнити словами "(за винятком тих, кому жилі
приміщення належать на праві приватної власності)";
2) в абзаці другому пункту 30 виключити слова "Союзу РСР".вгору