Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 27.02.19858474-X
Документ 8474-X, поточна редакція — Редакція від 01.01.2004, підстава - 2947-III

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1985, N 11, ст. 205 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3177-XII ( 3177-12 ) від 05.05.93, ВВР, 1993, N 24, ст.257
Кодексом
N 2947-III ( 2947-14 ) від 10.02.2002, ВВР, 2002, N 21-22,
ст.135
Законом
N 407-IV ( 407-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 7, ст.70 )

Відповідно до Указів Президії Верховної Ради СРСР від
8 червня 1984 року "Про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів Союзу РСР" ( v0340400-84 ) і від 13 березня
1984 року "Про затвердження Положення про бібліотечну справу в
СРСР" Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
I. Внести до законодавчих актів Української РСР такі зміни і
доповнення:
1. У Кодексі законів про працю Української РСР (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375; 1981 р.,
N 32, ст. 513; 1983 р., N 6, ст. 87):
1) в абзаці восьмому преамбули слова "до управління
виробництвом" замінити словами "до управління підприємствами,
установами, організаціями";
2) у частині другій статті 2 слова "в управлінні
виробництвом" замінити словами "в управлінні підприємством,
установою, організацією";
3) статтю 10 викласти в такій редакції:
"С т а т т я 10. Укладення колективного договору
Колективний договір укладається профспілковим комітетом
підприємства, організації від імені трудового колективу з
адміністрацією підприємства, організації. Укладенню колективного договору передує обговорення його
проекту на зборах (конференціях) трудового колективу, який приймає
по ньому рішення і уповноважує профспілковий комітет підприємства,
організації підписати цей договір";
4) у частині третій статті 11 слова "до управління
виробництвом" замінити словами "до управління підприємством,
організацією";
5) статтю 13 викласти в такій редакції:
"С т а т т я 13. Форма укладення колективного договору і
його реєстрація
Колективний договір укладається в письмовій формі і
реєструється вищестоящими господарським і профспілковим органами";
6) статтю 140 викласти в такій редакції:
"С т а т т я 140. Забезпечення трудової дисципліни
Трудова дисципліна на підприємствах, в установах,
організаціях забезпечується свідомим ставленням до праці, методом
переконання, а також заохоченням за сумлінну працю. У трудових колективах створюється обстановка нетерпимості до
порушень трудової дисципліни, суворої товариської вимогливості до
працівників, які несумлінно виконують трудові обов'язки. Щодо
окремих несумлінних працівників застосовуються в необхідних
випадках заходи дисциплінарного і громадського впливу":
7) частину першу статті 142 викласти в такій редакції:
"Трудовий розпорядок на підприємствах, в установах,
організаціях визначаєтся правилами внутрішнього трудового
розпорядку, які затверджуються трудовими колективами за поданням
адміністрації і профспілкового комітету на основі типових
правил";
8) статтю 152 після слів "на розгляд" доповнити словами
"трудового колективу";
9) статтю 153 доповнити частиною п'ятою такого змісту:
"Трудові колективи обговорюють і схвалюють комплексні плани
поліпшення умов, охорони праці та санітарно-оздоровчих заходів і
контролюють виконання цих планів";
10) статтю 160 доповнити частиною другою такого змісту:
"Трудові колективи контролюють додержання всіма працівниками
правил та інструкцій по охороні праці на підприємствах, в
установах, організаціях";
11) статтю 162 доповнити частиною третьою такого змісту:
"Трудові колективи контролюють використання коштів,
призначених на охорону праці";
12) найменування глави XVI викласти в такій редакції:
"ПРОФЕСІЙНІ СПІЛКИ, УЧАСТЬ РОБІТНИКІВ І СЛУЖБОВЦІВ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВАМИ, ОРГАНІЗАЦІЯМИ";
13) частину другу статті 244 викласти в такій редакції:
"Професійні спілки беруть участь у розробленні і реалізації
державних планів економічного і соціального розвитку, у вирішенні
питань розподілу і використання матеріальних та фінансових
ресурсів, залучають робітників і службовців до управління
підприємствами, установами, організаціями, організують
соціалістичне змагання, масову технічну творчість, сприяють
зміцненню виробничої і трудової дисципліни";
14) статтю 245 викласти в такій редакції:
"С т а т т я 245. Право робітників і службовців брати участь
в управлінні підприємствами, установами,
організаціями
Робітники і службовці мають право брати участь в управлінні
підприємствами, установами, організаціями через загальні збори
(конференції) трудових колективів, професійні спілки та інші
громадські організації, органи народного контролю, виробничі
наради та інші громадські органи, які діють у трудових колективах,
вносити пропозиції про поліпшення роботи підприємств, установ,
організацій, а також у питаннях соціально-культурного та
побутового обслуговування. Адміністрація підприємств, установ, організацій зобов'язана
створювати умови, які б забезпечували участь робітників і
службовців в управлінні підприємствами, установами, організаціями.
Службові особи підприємств, установ, організацій зобов'язані у
встановлений строк розглядати критичні зауваження і пропозиції
робітників та службовців і повідомляти їм про вжиті заходи";
15) пункт 2 частини першої статті 247 після слів "цих фондів"
доповнити словами "після обговорення і схвалення їх трудовими
колективами".
2. У Житловому кодексі Української РСР (Відомості Верховної
Ради УРСР, 1983 р., додаток до N 28, ст. 573):
1) у статті 21:
а) заголовок статті після слів "громадських організацій"
доповнити словами "трудових колективів";
б) частину першу викласти в такій редакції:
"Професійні спілки, інші громадські організації, трудові
колективи відповідно до законодавства Союзу РСР і Української РСР
та до статутів (положень) громадських організацій, а також
громадяни беруть участь в управлінні державним і громадським
житловим фондом та в забезпеченні його схоронності";
2) статтю 23 викласти в такій редакції:
"С т а т т я 23. Обов'язок державних органів ураховувати
пропозиції громадських організацій,
трудових колективів і громадян
Державні органи, підприємства, установи та організації, а
також службові особи зобов'язані всемірно враховувати пропозиції
громадських організацій, трудових колективів і громадян при
здійсненні заходів по поліпшенню використання і схоронності
житлового фонду".
( Стаття 3 втратила чинність на підставі Закону N 3177-XII
( 3177-12 ) від 05.05.93 ) 3. Пункт 12 статті 6 Закону Української
РСР від 15 липня 1971 року про охорону здоров'я (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 29, ст. 245; 1980 р., N
14, ст. 210) викласти в такій редакції:
"12) широкої участі громадських організацій і трудових
колективів в охороні здоров'я населення".
4. Статтю 12-3 Земельного кодексу Української РСР (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1970 р., додаток до N 29, ст. 205; 1981 р.,
N 12, ст. 178) викласти в такій редакції:
"С т а т т я 12-3. Участь громадських організацій, трудових
колективів і громадян у здійсненні
заходів по раціональному використанню і
охороні земель
Професійні спілки, організації молоді, Українське товариство
охорони природи, наукові товариства та інші громадські
організації, трудові колективи, а також громадяни сприяють
державним органам у здійсненні заходів по раціональному
використанню і охороні земель. Громадські організації і трудові колективи беруть участь у
діяльності, спрямованій на забезпечення раціонального використання
і охороні земель, відповідно до законодавства Союзу РСР і
Української РСР, а також до статутів (положень) громадських
організацій. Державні органи зобов'язані всемірно враховувати пропозиції
громадських організацій, трудових колективів і громадян при
здійсненні заходів по раціональному використанню і охороні
земель".
5. У статті 9 Указу Президії Верховної Ради УРСР від
25 грудня 1970 року "Про порядок введення в дію Земельного кодексу
Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., N 1, ст.
18) слова "депутатів трудящих" замінити словами "народних
депутатів".
6. Статтю 79 Кодексу Української РСР про надра (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1976 р., додаток до N 27, ст. 225) викласти в
такій редакції:
"С т а т т я 79. Участь громадських організацій, трудових
колективів і громадян у здійсненні заходів
по охороні надр і раціональному їх
використанню
Професійні спілки, організації молоді, Українське товариство
охорони природи, наукові товариства та інші громадські
організації, трудові колективи, а також громадяни сприяють
державним органам у здійсненні заходів по охороні надр і
раціональному їх використанню. Громадські організації і трудові колективи беруть участь у
діяльності, спрямованій на забезпечення охорони надр і
раціонального їх використання, відповідно до законодавства Союзу
РСР і Української РСР, а також до статутів (положень) громадських
організацій. Державні органи зобов'язані всемірно враховувати пропозиції
громадських організацій, трудових колективів і громадян при
здійсненні заходів по охороні надр і раціональному їх
використанню".
7. У Водному кодексі Української РСР ( 771а-08 ) (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1972 р., додаток до N 24, ст. 200; 1980 р.,
N 33, ст. 620):
1) найменування глави 4 викласти в такій редакції:
"УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ТРУДОВИХ КОЛЕКТИВІВ
І ГРОМАДЯН У ЗДІЙСНЕННІ ЗАХОДІВ ПО РАЦІОНАЛЬНОМУ
ВИКОРИСТАННЮ І ОХОРОНІ ВОД";
2) статті 16 і 17 викласти в такій редакції:
"С т а т т я 16. Сприяння державним органам у здійсненні
заходів по раціональному використанню і
охороні вод
Професійні спілки, організації молоді, Українське товариство
охорони природи, наукові товариства та інші громадські
організації, трудові колективи, а також громадяни сприяють
державним органам у здійсненні заходів по раціональному
використанню і охороні вод. Державні органи зобов'язані всемірно враховувати пропозиції
громадських організацій, трудових колективів і громадян при
здійсненні заходів по раціональному використанню і охороні вод.
С т а т т я 17. Порядок участі громадських організацій і
трудових колективів у діяльності по
раціональному використанню і охороні вод
Громадські організації і трудові колективи беруть участь у
діяльності, спрямованій на забезпечення раціонального використання
і охорони вод, відповідно до законодавства Союзу РСР і Української
РСР, а також до статутів (положень) громадських організацій".
8. У Лісовому кодексі Української РСР (Відомості Верховної
Ради УРСР, 1979 р., додаток до N 52, ст. 673):
1) найменування глави 4 викласти в такій редакції:
"УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ТРУДОВИХ КОЛЕКТИВІВ І
ГРОМАДЯН У ЗДІЙСНЕННІ ЗАХОДІВ ПО РАЦІОНАЛЬНОМУ
ВИКОРИСТАННЮ, ВІДТВОРЕННЮ, ОХОРОНІ І ЗАХИСТУ ЛІСІВ";
2) статті 16, 17 і 19 викласти в такій редакції:
"С т а т т я 16. Сприяння державним органам і колгоспам у
здійсненні заходів по раціональному
використанню, відтворенню, охороні і
захисту лісів
Професійні спілки, організації молоді, Українське товариство
охорони природи, наукові товариства та інші громадські
організації, трудові колективи, а також громадяни сприяють
державним органам і колгоспам у здійсненні заходів по
раціональному використанню, відтворенню, охороні і захисту лісів.
С т а т т я 17. Порядок участі громадських організацій і
трудових колективів у діяльності по
раціональному використанню, відтворенню,
охороні і захисту лісів
Громадські організації і трудові колективи беруть участь у
діяльності, спрямованій на забезпечення раціонального
використання, відтворення, охорони і захисту лісів, відповідно до
законодавства Союзу РСР і Української РСР, а також до статутів
(положень) громадських організацій";
"С т а т т я 19. Обов'язок державних органів враховувати
пропозиції громадських організацій,
трудових колективів і громадян
Державні органи зобов'язані всемірно враховувати пропозиції
громадських організацій, трудових колективів і громадян при
здійсненні заходів по раціональному використанню, відтворенню,
охороні і захисту лісів".
9. У Законі Української РСР від 27 листопада 1981 року "Про
охорону атмосферного повітря" (Відомості Верховної Ради УРСР,
1981 р., N 49, ст. 833):
1) заголовок, частини першу і другу статті 9 викласти в такій
редакції:
"С т а т т я 9. Участь громадських організацій, трудових
колективів і громадян у здійсненні заходів
щодо охорони атмосферного повітря
Професійні спілки, організації молоді, Українське товариство
охорони природи, наукові товариства та інші громадські
організації, трудові колективи, а також громадяни сприяють
державним органам у здійсненні заходів щодо охорони атмосферного
повітря. Громадські організації і трудові колективи беруть участь у
діяльності, спрямованій на забезпечення охорони атмосферного
повітря, відповідно до законодавства Союзу РСР і Української РСР,
а також до статутів (положень) громадських організацій";
2) статтю 10 викласти в такій редакції:
"С т а т т я 10. Обов'язок державних органів враховувати
пропозиції громадських організацій,
трудових колективів і громадян
Державні органи зобов'язані всемірно враховувати пропозиції
громадських організацій, трудових колективів і громадян при
здійсненні заходів щодо охорони атмосферного повітря".
10. У Законі Української РСР від 27 листопада 1981 року "Про
охорону і використання тваринного світу" (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1981 р., N 49, ст. 835):
1) заголовок, частини першу і другу статті 11 викласти в
такій редакції
"С т а т т я 11. Участь громадських організацій, трудових
колективів і громадян у здійсненні заходів
щодо охорони і використання тваринного
світу
Професійні спілки, організації молоді, Українське товариство
охорони природи, товариства мисливців і рибалок, наукові
товариства та інші громадські організації, трудові колективи, а
також громадяни сприяють державним органам у здійсненні заходів
щодо охорони і раціонального використання тваринного світу. Громадські організації і трудові колективи беруть участь у
діяльності, спрямованій на забезпечення охорони і раціонального
використання тваринного світу, відповідно до законодавства Союзу
РСР і Української РСР, а також до статутів (положень) громадських
організацій";
2) статтю 13 викласти в такій редакції:
"С т а т т я 13. Обов'язок державних органів враховувати
пропозиції громадських організацій,
трудових колективів і громадян
Державні органи зобов'язані всемірно враховувати пропозиції
громадських організацій, трудових колективів і громадян при
здійсненні заходів щодо охорони і раціонального використання
тваринного світу".
( Пункт 11 розділу I втрачає чинність з 01.01.2004 року на
підставі Сімейного Кодексу N 2947-III ( 2947-14 ) від 10.02.2002 )

II. Визнати такими, що втратили чинність:
Постанову ВУЦВК і Раднаркому УРСР від 19 листопада 1934 року
"Про відповідальність за руйнування бібліотек і розкрадання та
псування книг" (ЗЗ УРСР, 1934 р., N 33, ст. 269);
Указ Президії Верховної Ради УРСР від 13 лютого 1973 року
"Про підвищення матеріальної відповідальності читачів, які
користуються книжковими фондами бібліотек" (Відомості Верховної
Ради УРСР, 1973 р., N 9, ст. 68);
абзац третій Закону УРСР від 29 червня 1973 року "Про
затвердження Указів Президії Верховної Ради Української РСР, що
вносять деякі зміни і доповнення до чинного законодавства
Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1973 р., N 28,
ст. 235).

Заступник Голови Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 27 лютого 1985 р.
N 8474-Xвгору