Про створення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 04.08.1997847
Документ 847-97-п, поточна редакція — Редакція від 27.06.2012, підстава - 544-2012-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 4 серпня 1997 р. № 847
Київ

Про створення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1919 від 18.10.99
№ 1718 від 16.11.2000
№ 51 від 18.01.2003
№ 846 від 31.08.2005
№ 1253 від 24.10.2007
№ 359 від 17.04.2008
№ 544 від 18.06.2012}

Відповідно до статті 18 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

Положення про Державний регістр джерел іонізуючого випромінювання і порядок оплати послуг з їх реєстрації (додається);

Програму заходів щодо створення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання (додається).

2. Міністерству економіки і Міністерству фінансів під час розроблення на 2003-2006 роки проектів Програми економічного і соціального розвитку, Державного бюджету України передбачити кошти на фінансування Програми заходів щодо створення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання, а на наступні роки - також кошти, необхідні для покриття витрат на подальшу експлуатацію Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання, в межах наявних бюджетних коштів.

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 51 від 18.01.2003, № 846 від 31.08.2005}

Державному комітетові ядерного регулювання, Міністерству охорони здоров'я, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству промислової політики, Державному комітетові статистики, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити виконання заходів, передбачених зазначеною Програмою.

{Абзац другий пункту 2 в редакції Постанови КМ № 1718 від 16.11.2000, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 51 від 18.01.2003}

3. Установити, що реєстрація джерел іонізуючого випромінювання є обов'язковою починаючи з 1 січня 2004 року.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 51 від 18.01.2003}

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Державну інспекцію ядерного регулювання.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 51 від 18.01.2003, № 544 від 18.06.2012}

Прем'єр-міністр України

В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 серпня 1997 р. № 847

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний регістр джерел іонізуючого випромінювання і порядок оплати послуг з їх реєстрації

Загальна частина

1. Державний регістр джерел іонізуючого випромінювання (далі - Регістр) - єдина державна система обліку і контролю джерел іонізуючого випромінювання (далі - ДІВ), діяльність з якими не звільняється від регулюючого контролю і які вироблені на території України або ввезені чи вивезені через державний кордон, а також власників цих ДІВ, юридичних і фізичних осіб, за якими ДІВ закріплені на праві повного господарського відання або оперативного управління чи знаходяться у їх володінні і користуванні на інших підставах.

{Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1919 від 18.10.99, № 1718 від 16.11.2000}

Регістр створюється з метою здійснення обов'язкової державної реєстрації ДІВ для забезпечення обліку ДІВ та контролю за знаходженням та переміщенням ДІВ, проведенням аналізу їх кількісного і якісного складу (крім ДІВ, які є у Збройних Силах), прогнозування їх накопичення, обсягів обслуговування, потреби у виробничих потужностях підприємств - виробників ДІВ та спеціалізованих підприємств по поводженню з радіоактивними відходами.

{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1718 від 16.11.2000}

2. Регістр містить дані про власників ДІВ, а також про юридичні та фізичні особи, за якими ДІВ закріплені на праві повного господарського відання або оперативного управління чи знаходяться у їх володінні і користуванні на інших підставах, місцезнаходження, кількість, активність і типи ДІВ (крім радіоактивних відходів).

3. Державна реєстрація ДІВ здійснюється на платній основі відповідно до Порядку державної реєстрації джерел іонізуючого випромінювання, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

{Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови КМ № 1718 від 16.11.2000}

ДІВ, що придбаваються та реалізуються підприємством "Ізотоп" за своєю основною діяльністю, реєструються без сплати реєстраційного збору як таким підприємством, що забезпечує створення, впровадження та подальшу експлуатацію Регістру.

Організаційна структура і функціонування Регістра

4. Для ведення Регістру на базі підприємства "Ізотоп" створюється окремий підрозділ - Головний реєстровий центр та відповідні реєстрові центри, кількість та місце розташування яких встановлюються Держатомрегулювання (далі - реєстрові центри).

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1718 від 16.11.2000, № 1253 від 24.10.2007}

5. Державна реєстрація ДІВ здійснюється з використанням складених за встановленою формою реєстраційних карток і повідомлень, що надходять до Головного реєстрового центру Регістру (далі - Головний реєстровий центр) через мережу реєстрових центрів від власників або володільців і користувачів ДІВ у разі:

придбання ДІВ;

виробництва ДІВ;

зміни власника ДІВ;

закріплення ДІВ за державним підприємством чи державною установою на праві повного господарського відання або оперативного управління;

зміни місцезнаходження ДІВ;

передачі закритих ДІВ для технічного обслуговування;

проведення державної інвентаризації ДІВ;

проведення щорічної інвентаризації ДІВ;

переведення відкритих ДІВ до категорії радіоактивних відходів за результатами щорічної інвентаризації;

переведення закритих ДІВ до категорії радіоактивних відходів;

виведення нерадіонуклідних ДІВ з робочого стану в такий спосіб, щоб його відновлення було неможливим.

Форма реєстраційної картки розробляється і затверджується Держатомрегулювання.

{Абзац тринадцятий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 51 від 18.01.2003}

{Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 1718 від 16.11.2000}

6. Перелік ДІВ, інформація про які вноситься до Регістру, визначається Порядком державної реєстрації джерел іонізуючого випромінювання.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1718 від 16.11.2000}

7. Набір еталонних метрологічних ДІВ, складений підприємством - виробником ДІВ, реєструється як одне джерело іонізуючого випромінювання.

8. У разі переведення ДІВ до категорії радіоактивних відходів Головний реєстровий центр надсилає відповідне повідомлення до державного реєстру радіоактивних відходів.

9. Зміни і доповнення до інформаційної бази Регістру вносяться в міру надходження нових відомостей про ДІВ, їх власників або володільців і користувачів.

10. Реєстрові центри та Головний реєстровий центр здійснюють оброблення реєстраційних карток та повідомлень. Внесення даних до єдиної інформаційно-комп'ютерної облікової системи здійснюється Головним реєстровим центром.

{Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 1718 від 16.11.2000}

11. За результатами щорічної інвентаризації, а також у випадках, передбачених пунктом 5 цього Положення, власники або володільці і користувачі ДІВ надсилають до Головного реєстрового центру через мережу реєстрових центрів реєстраційні картки в терміни, визначені у Порядку державної реєстрації джерел іонізуючого випромінювання.

{Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1718 від 16.11.2000}

У разі неподання власником або володільцем і користувачем ДІВ реєстраційних карток у зазначені терміни Головний реєстровий центр інформує про це орган виконавчої влади, що видав ліцензію на діяльність, пов'язану з використанням ДІВ, для вжиття до власника або володільця і користувача ДІВ заходів згідно з законодавством.

{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1919 від 18.10.99}

12. Головний реєстровий центр щорічно подає Держатомрегулювання і МОЗ звіт про стан ведення Регістру за затвердженою ними формою.

{Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 51 від 18.01.2003}

Фінансування створення, впровадження та подальшої експлуатації Регістру, порядок оплати послуг реєстрації ДІВ

13. Фінансування роботи щодо створення та впровадження Регістру провадиться за рахунок коштів державного бюджету.

{Пункт 13 в редакції Постанови КМ № 51 від 18.01.2003}

14. Витрати, пов'язані з веденням Регістру, здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України.

Для здійснення видатків, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік для ведення Регістру, Держатомрегулювання затверджує план робіт Головного реєстрового центру та відповідних реєстрових центрів (далі - план робіт) на відповідний рік з помісячним розподілом, який подається Держатомрегулюванню одержувачем бюджетних коштів - підприємством "Ізотоп".

{Абзац другий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 544 від 18.06.2012}

Одержувач бюджетних коштів:

складає план використання бюджетних коштів та подає його Держатомрегулювання для погодження;

{Абзац четвертий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 544 від 18.06.2012}

забезпечує використання таких коштів відповідно до зазначеного плану виключно для здійснення передбачених планом робіт;

подає щомісяця до 5 числа Держатомрегулювання звіт про виконання плану робіт.

Держатомрегулювання разом з Мінфіном складає та затверджує паспорт відповідної бюджетної програми і подає Мінфіну інформацію про його виконання.

{Абзац сьомий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 544 від 18.06.2012}

{Пункт 14 в редакції Постанови КМ № 1253 від 24.10.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 359 від 17.04.2008}

15. Оплата послуг з реєстрації кожного ДІВ провадиться власниками або володільцями і користувачами ДІВ згідно з Порядком державної реєстрації джерел іонізуючого випромінювання.

{Пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1718 від 16.11.2000}

{Пункт 16 виключено на підставі Постанови КМ № 1253 від 24.10.2007}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 серпня 1997 р. № 847

ПРОГРАМА
заходів щодо створення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання

Захід

Відповідальні виконавці

Термін виконання

Фінансування
тис. гривень

1. Розробити техніко-економічне обгрунтування створення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання (далі - Регістр)

Міністерство промислової політики підприємство "Ізотоп"

до 1 квітня 1998 р.

40

2. Розробити і затвердити Порядок реєстрації джерел іонізуючого випромінювання (далі - ДІВ)

Міністерство промислової політики підприємство "Ізотоп"
Мінекобезпеки
МОЗ

до 1 липня 1998 р.

60

3. Розробити Інструкцію з проведення державної інвентаризації ДІВ

Міністерство промислової політики підприємство "Ізотоп"
МОЗ
Держатомрегулювання

до 1 вересня 1998 р.

90

4. Розробити і затвердити Порядок користування Регістром

Міністерство промислової політики підприємство "Ізотоп"
Держатомрегулювання

до 1 жовтня 1998 р.

60

5. Розробити, погодити і затвердити форму реєстраційної картки

Міністерство промислової політики

до 1 жовтня 1998 р.

60

підприємство "Ізотоп"
МНС
МВС
СБУ
Державний комітет статистики
МОЗ
Держатомре гулювання6. Розробити технічний проект Регістру

Міністерство промислової політики підприємство "Ізотоп"
Держатомрегулювання
МОЗ

до 30 грудня 1998 р.

150

7. Розробити документацію, необхідну для функціонування Регістру (регламенти, інструкції тощо)

Міністерство промислової політики підприємство "Ізотоп"

до 30 червня 2003 р.

300

8. Організувати роботу із створення програмного забезпечення Регістру

Держатомре гулювання
Міністерство промислової політики підприємство "Ізотоп"

до 30 червня 2003 р.

620

9. Придбати технічне обладнання для створення комп'ютерної мережі для функціонування Регістру

Міністерство промислової політики підприємство "Ізотоп"

до 30 листопада 2003 р.

1050

10. Виконати інженерно-технічні роботи з монтажу, налагодження і введення в експлуатацію технічних систем Регістру

Міністерство промислової політики підприємство "Ізотоп"

до 30 грудня 2003 р.

350

11. Провести державну інвентаризацію ДІВ

Держатомрегулювання
Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації
МВС
МОЗ
Міністерство промислової політики підприємство "Ізотоп"

до 30 грудня 2003 р.

950

12. Забезпечувати введення інформації про наявні ДІВ до Регістру і створення бази даних Регістру

Міністерство промислової політики підприємство "Ізотоп"

до 30 грудня 2006 р.

925

13. Укомплектувати штат працівників для ведення Регістру, виділити необхідні приміщення та обладнання

Міністерство промислової політики підприємство "Ізотоп"

до 30 грудня 2005 р.

2500

14. Провести заняття з персоналом Регістру

Міністерство промислової політики підприємство "Ізотоп"

до 30 жовтня 2005 р.

360

15. Забезпечити здійснення інших організаційних заходів з введення Регістру в експлуатацію

Держатомрегулювання
Міністерство промислової політики підприємство "Ізотоп"

до 30 грудня 2006 р.

1400


Усього


8915

Загальну координацію робіт з реалізації Програми здійснює Держатомрегулювання.

Кожного півроку відповідальні виконавці подають до Держатомрегулювання звіт про стан виконання Програми, Держатомрегулювання узагальнює дані та подає остаточний звіт до Кабінету Міністрів України.

Програма розрахована на 1998-2006 роки.

{Програма із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 51 від 18.01.2003, № 846 від 31.08.2005}вгору