Документ 841/96, чинний, поточна редакція — Редакція від 20.07.2016, підстава - 303/2016

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заходи щодо вдосконалення координації
діяльності органів виконавчої влади у сфері
зовнішніх зносин
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 1188/2005 ( 1188/2005 ) від 22.08.2005
N 648/2010 ( 648/2010 ) від 31.05.2010
N 303/2016 ( 303/2016 ) від 18.07.2016 }

З метою забезпечення цілісності зовнішньополітичного курсу
держави, узгодженості дій органів виконавчої влади України у сфері
зовнішніх зносин, неухильного додержання ними відповідних положень
Конституції України, основних напрямів зовнішньої політики
України, визначених Верховною Радою України, Закону України "Про
міжнародні договори України" ( 3767-12 ), інших законів,
нормативно-правових актів та керуючись пунктом 3 статті 106
Конституції України ( 254к/96-ВР ), п о с т а н о в л я ю:
1. Покласти на Міністерство закордонних справ України
координацію заходів органів виконавчої влади у сфері зовнішніх
зносин, зокрема, пов'язаних з участю таких органів у роботі
міжнародних організацій та їхніх органів, а також здійснення
загального нагляду за виконанням міжнародних договорів України, в
тому числі й іншими сторонами, додержанням прав, що випливають із
таких договорів для України. { Частина перша статті 1 в редакції Указу Президента N 1188/2005
( 1188/2005 ) від 22.08.2005; із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 303/2016 ( 303/2016 ) від 18.07.2016 }
Здійснення загального нагляду за виконанням міжнародних
договорів України полягає у забезпеченні:
належного виконання зобов'язань, узятих Україною за
міжнародними договорами, та невідкладного вжиття заходів у зв'язку
із невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань міжнародних
договорів України іншими сторонами відповідно до норм міжнародного
права;
відповідності актів органів виконавчої влади
міжнародно-правовим зобов'язанням, що випливають із міжнародних
договорів України;
імплементації міжнародно-правових норм. { Статтю 1 доповнено
частиною згідно з Указом Президента N 1188/2005 ( 1188/2005 ) від
22.08.2005 }
Міністерство закордонних справ України сприяє взаємодії
органів виконавчої влади з органами законодавчої та судової влади
в частині здійснення ними зовнішніх зносин.
2. Органи виконавчої влади погоджують з Міністерством
закордонних справ України питання:
- щодо ініціювання закордонних візитів керівників органів
виконавчої влади України чи запрошення іноземних офіційних
делегацій;
- виступів, офіційних заяв та ініціатив міжнародного
характеру, опублікування повідомлень та поширення прес-релізів,
прямо чи опосередковано пов'язаних з міжнародною діяльністю;
- проведення міжнародних консультацій та переговорів,
пов'язаних із реалізацією державної політики України у сфері
зовнішніх зносин, у тому числі з дипломатичними представництвами
іноземних держав, представництвами міжнародних організацій в
Україні; { Абзац четвертий частини першої статті 2 із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 1188/2005 ( 1188/2005 ) від
22.08.2005 }
- тимчасового відрядження працівників відповідних органів
виконавчої влади до органів дипломатичної служби для виконання
службових обов'язків; { Частину першу статті 2 доповнено абзацом
згідно з Указом Президента N 1188/2005 ( 1188/2005 ) від
22.08.2005 }
- підготовки міжнародних двосторонніх чи багатосторонніх
документів, незалежно від їх назви (договір, конвенція, угода,
протокол, комюніке, додаток до протоколу тощо);
- участі у міжнародних конференціях, сесіях органів
міжнародних організацій, засіданнях міжурядових комісій та інших
органів;
- інших дій, пов'язаних із зовнішніми зносинами.
У випадках, передбачених чинним законодавством України,
Міністерство закордонних справ України із цих питань подає
відповідні пропозиції Президентові України або Кабінету Міністрів
України.
3. Установити, що з офіційними заявами та коментарями з
питань зовнішньої політики України та з ініціативами міжнародного
характеру можуть виступати лише Президент України, Прем'єр-міністр
України і Міністр закордонних справ України. Інші офіційні,
посадові особи органів виконавчої влади виступають з такими
заявами, коментарями та ініціативами виключно за відповідними
дорученнями Президента України, Прем'єр-міністра України або
Міністра закордонних справ України та згідно з повноваженнями,
наданими їм у встановленому законодавством порядку. { Стаття 3 в редакції Указу Президента N 1188/2005 ( 1188/2005 )
від 22.08.2005 }
4. Посадові особи та органи виконавчої влади України з
питань, пов'язаних із реалізацією державної політики України у
сфері зовнішніх зносин, інформують Президента України,
Міністерство закордонних справ України про зміст своїх службових
контактів з посадовими особами та органами виконавчої влади
іноземних держав, офіційними особами та органами міжнародних
організацій протягом десяти днів після проведення таких контактів,
а в разі одержання особливо важливої інформації - невідкладно. { Стаття 4 в редакції Указу Президента N 1188/2005 ( 1188/2005 )
від 22.08.2005 }
4-1. З метою забезпечення підвищення ефективності реалізації
державної зовнішньої політики та координації заходів органів
виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин у разі необхідності в
органах виконавчої влади в установленому порядку запроваджуються
посади дипломатичних радників у межах затвердженої граничної
чисельності працівників таких органів. { Частина перша статті 4-1 в редакції Указу Президента N 303/2016
( 303/2016 ) від 18.07.2016 }
Заміщення посад дипломатичних радників у органах виконавчої
влади України здійснюється з числа дипломатичних працівників у
порядку, передбаченому законодавством України, за погодженням між
відповідним органом виконавчої влади та Міністерством закордонних
справ України. { Частина друга статті 4-1 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 303/2016 ( 303/2016 ) від 18.07.2016 }
{ Указ доповнено статтею 4-1 згідно з Указом Президента
N 1188/2005 ( 1188/2005 ) від 22.08.2005 }
5. Органи виконавчої влади подають Міністерству закордонних
справ України для розгляду та прийняття рішень пропозиції щодо
акредитації іноземців та іноземних організацій, яким згідно з
міжнародними договорами України, згоду на обов'язковість яких
надано Верховною Радою України, надано право користуватися
привілеями та імунітетами, що прирівнюються до дипломатичних, та
видачі їм відповідних посвідчень. { Стаття 5 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1188/2005 ( 1188/2005 ) від 22.08.2005 }
6. Органи виконавчої влади України повідомляють дипломатичні
представництва України за кордоном про прибуття офіційних
делегацій та представників України до відповідних держав виключно
через Міністерство закордонних справ України.
6-1. Установити, що в разі проведення в Україні міжнародних
переговорів, зустрічей і бесід за участю Прем'єр-міністра України
до складу їх учасників з Української сторони входить Міністр
закордонних справ України, а в разі його відсутності - перший
заступник Міністра закордонних справ України, за участю Першого
віце-прем'єр-міністра України, Віце-прем'єр-міністра України -
перший заступник або заступник Міністра закордонних справ України,
за участю міністра, керівника іншого центрального органу
виконавчої влади України - заступник Міністра закордонних справ
України або керівник відповідного структурного підрозділу
Міністерства закордонних справ України, за участю керівника іншого
органу виконавчої влади - за рішенням Міністра закордонних справ
України - представник Міністерства закордонних справ України. { Частина перша статті 6-1 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 303/2016 ( 303/2016 ) від 18.07.2016 }
У разі проведення за кордоном міжнародних переговорів,
зустрічей і бесід за участю Прем'єр-міністра України, Першого
віце-прем'єр-міністра України, Віце-прем'єр-міністра України,
керівника органу виконавчої влади України до складу учасників
таких переговорів, зустрічей і бесід з Української сторони входить
глава дипломатичного представництва України у відповідній
іноземній державі. { Частина друга статті 6-1 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 303/2016 ( 303/2016 ) від 18.07.2016 }
Домовленості щодо проведення міжнародних переговорів,
зустрічей і бесід за участю Прем'єр-міністра України, Першого
віце-прем'єр-міністра України, Віце-прем'єр-міністра України,
керівника органу виконавчої влади України досягаються завчасно
через Міністерство закордонних справ України. { Частина третя статті 6-1 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 303/2016 ( 303/2016 ) від 18.07.2016 }
Підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів та документів
до міжнародних переговорів, зустрічей і бесід за участю
Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України,
Віце-прем'єр-міністра України здійснює Міністерство закордонних
справ України за участю органів виконавчої влади, які залежно від
тематики переговорів, зустрічей і бесід подають до Міністерства
закордонних справ України необхідні інформацію, документи та
матеріали, а за участю керівника органу виконавчої влади України -
відповідний орган виконавчої влади України разом із Міністерством
закордонних справ України. { Частина четверта статті 6-1 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 303/2016 ( 303/2016 ) від 18.07.2016 }
{ Указ доповнено статтею 6-1 згідно з Указом Президента N 648/2010
( 648/2010 ) від 31.05.2010 }
7. Офіційні делегації та представники України на міжнародних
консультаціях, переговорах, конференціях, сесіях органів
міжнародних організацій, засіданнях міжурядових комісій та інших
органів керуються письмовими директивами, вказівками, технічними
завданнями, що визначають позицію України.
Директиви, вказівки, технічні завдання готуються відповідним
органом виконавчої влади, уповноваженим брати безпосередню участь
у міжнародних консультаціях, переговорах, конференціях, сесіях
органів міжнародних організацій, засіданнях міжурядових комісій та
інших органів, і після погодження з Міністерством закордонних
справ України затверджуються не пізніше ніж за три дні до початку
заходу відповідним органом виконавчої влади. { Частина друга статті 7 в редакції Указу Президента N 1188/2005
( 1188/2005 ) від 22.08.2005; із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 303/2016 ( 303/2016 ) від 18.07.2016 }
Міністерство закордонних справ України надає органам
виконавчої влади методичну допомогу в роботі з підготовки
директив, вказівок, технічних завдань, а також з опрацювання
документів, що стосуються питань двостороннього та
багатостороннього співробітництва, в тому числі пов'язаних з
укладенням та виконанням міжнародних договорів України. { Статтю 7
доповнено частиною згідно з Указом Президента N 1188/2005
( 1188/2005 ) від 22.08.2005 }
Директиви на переговори, що стосуються особливо важливих
питань двостороннього та багатостороннього співробітництва, а
також укладення міжнародних договорів від імені України та від
імені Уряду України, затверджуються відповідно Президентом
України, Кабінетом Міністрів України.
8. Установити, що для забезпечення координації дій органів
виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин до складу офіційних
відомчих делегацій на міжнародні консультації, переговори,
конференції, сесії органів міжнародних організацій, засідання
міжурядових комісій та інших органів, що розглядають питання
двостороннього та багатостороннього співробітництва, включаються
представники Міністерства закордонних справ України або
дипломатичних представництв України за кордоном.
9. Офіційні делегації та представники України на міжнародних
консультаціях, переговорах, конференціях, сесіях органів
міжнародних організацій, засіданнях міжурядових комісій та інших
органів, а також делегації та представники державних організацій і
підприємств, які перебувають за кордоном, зобов'язані
поінформувати відповідне дипломатичне представництво України за
кордоном про мету місії, одержані директиви, вказівки, технічні
завдання, а також погоджувати з таким представництвом свою
діяльність.
10. Після завершення переговорів, а також укладення
міжнародних договорів України офіційні делегації та представники
України подають Міністерству закордонних справ України у
десятиденний строк письмовий звіт та копії документів, вироблених
під час міжнародних консультацій, переговорів, конференцій, сесій
органів міжнародних організацій, засідань міжурядових комісій та
інших органів, оригінали підписаних міжнародних договорів України
у порядку, визначеному Міністерством закордонних справ України.
{ Частина перша статті 10 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 1188/2005 ( 1188/2005 ) від 22.08.2005 }
До письмового звіту, що подається відповідно до частини
першої цієї статті, додаються проекти планів заходів із
забезпечення виконання укладених міжнародних договорів України,
реалізації досягнутих домовленостей та вироблених документів, які
у випадках, передбачених законодавством України, вносяться
Міністерством закордонних справ України на розгляд Президентові
України або Кабінету Міністрів України. { Частина друга статті 10
із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1188/2005
( 1188/2005 ) від 22.08.2005 }

{ Частину третю статті 10 виключено на підставі Указу
Президента N 1188/2005 ( 1188/2005 ) від 22.08.2005 }

11. За підсумками візитів Президента України до іноземних
держав та глав іноземних держав до України Міністерство
закордонних справ України спільно з відповідними органами
виконавчої влади подає у десятиденний строк Президентові України
узгоджені з Кабінетом Міністрів України плани заходів щодо
реалізації укладених угод та досягнутих домовленостей. { Стаття 11 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 303/2016 ( 303/2016 ) від 18.07.2016 }
12. Персональна відповідальність за неухильне виконання
директив, вказівок, технічних завдань, що даються офіційним
делегаціям та представникам України, а також за своєчасне подання
звітів, зазначених у частині першій статті 10 цього Указу,
покладається на керівників офіційних делегацій і представників
України на міжнародних консультаціях, переговорах, конференціях,
сесіях органів міжнародних організацій, засіданнях міжурядових
комісій та інших органів.
Персональна відповідальність за забезпечення виконання
укладених міжнародних договорів України, реалізацію досягнутих
домовленостей та інших вироблених документів, з яких випливають
права для України та зобов'язання України, покладається на
керівників відповідних органів виконавчої влади України, що
забезпечують виконання зобов'язань українською стороною та
аналізують виконання зобов'язань іншими учасниками міжнародного
договору. { Частина друга статті 12 із змінами, внесеними згідно з Указами
Президента N 1188/2005 ( 1188/2005 ) від 22.08.2005, N 303/2016
( 303/2016 ) від 18.07.2016 }
Органи виконавчої влади, зазначені у частині другій цієї
статті, подають до Міністерства закордонних справ України
відповідну інформацію у порядку та за формою, встановленими
Міністерством закордонних справ України. { Статтю 12 доповнено
частиною згідно з Указом Президента N 1188/2005 ( 1188/2005 ) від
22.08.2005 }
У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань,
узятих за міжнародними договорами українською стороною, іншими
сторонами, органи виконавчої влади інформують Міністерство
закордонних справ України та вносять пропозиції щодо вжиття
необхідних заходів згідно з нормами міжнародного права. { Статтю
12 доповнено частиною згідно з Указом Президента N 1188/2005
( 1188/2005 ) від 22.08.2005 }
Міністерство закордонних справ України інформує з цих питань
Президента України або Кабінет Міністрів України та вносить
пропозиції про вжиття необхідних заходів відповідно до норм
міжнародного права. { Статтю 12 доповнено частиною згідно з Указом
Президента N 1188/2005 ( 1188/2005 ) від 22.08.2005 }
13. Надати Міністерству закордонних справ України право:
давати офіційні роз'яснення щодо зовнішньополітичного курсу
України;
одержувати в установленому порядку від органів виконавчої
влади інформацію стосовно діяльності у сфері зовнішніх зносин,
пов'язаної, зокрема, з участю в роботі міжнародних організацій та
їх органів, виконанням міжнародних договорів;
вносити в установленому порядку пропозиції щодо підвищення
ефективності діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх
зносин, у тому числі пов'язаної з участю органів виконавчої влади
у діяльності міжнародних організацій та їхніх органів. { Стаття 13 в редакції Указу Президента N 1188/2005 ( 1188/2005 )
від 22.08.2005 }
14. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Кабінет
Міністрів України.
15. Цей Указ набирає чинності з дня його підписання.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 вересня 1996 року
N 841/96вгору