Документ 841-2011-п, попередня редакція — Редакція від 16.07.2016, підстава - 442-2016-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 3 серпня 2011 р. N 841
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України з питань ефективного
використання паливно-енергетичних ресурсів,
енергозбереження та альтернативних видів палива
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 42 ( 42-2015-п ) від 28.01.2015
N 1057 ( 1057-2015-п ) від 16.12.2015
N 442 ( 442-2016-п ) від 13.07.2016 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань
ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів,
енергозбереження та альтернативних видів палива зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 серпня 2011 р. N 841
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
з питань ефективного використання паливно-енергетичних
ресурсів, енергозбереження та альтернативних видів палива

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 2 вересня 1993
р. N 699 ( 699-93-п ) "Про заходи щодо ефективного використання
газу та інших паливно-енергетичних ресурсів в народному
господарстві" (ЗП України, 1994 р., N 1, ст. 15; 1996 р., N 19,
ст. 540; Офіційний вісник України, 2000 р., N 28, ст. 1160):
1) в абзаці третьому пункту 1 постанови ( 699-93-п ) слова
"Державну інспекцію з енергозбереження" замінити словами "Державне
агентство з енергоефективності та енергозбереження";
2) в абзацах першому і другому розділу II додатка до
постанови ( 699-93-п ) слова "Державна інспекція з
енергозбереження" в усіх відмінках замінити словом
"Держенергоефективності".
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997
р. N 786 ( 786-97-п ) "Про порядок нормування питомих витрат
паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві"
(Офіційний вісник України, 1997 р., число 30, с. 36; 2000 р.,
N 27, ст. 1123; 2001 р., N 23, ст. 1034; 2005 р., N 33, ст. 1990;
2006 р., N 45, ст. 3015):
1) в абзацах другому і п'ятому пункту 2 постанови
( 786-97-п ) слова "Національне агентство з питань забезпечення
ефективного використання енергетичних ресурсів" у всіх відмінках
замінити словами "Державне агентство з енергоефективності та
енергозбереження" у відповідному відмінку;
2) у Загальному положенні про порядок нормування питомих
витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві
( 786-97-п ), затвердженому зазначеною постановою:
пункт 13 викласти у такій редакції:
"13. Контроль за наявністю норм та нормативів витрат
паливно-енергетичних ресурсів та їх виконанням здійснюється
Держенергоефективності під час проведення перевірок стану ведення
обліку і використання паливно-енергетичних ресурсів на
підприємствах.";
пункт 14 виключити;
пункт 17 викласти у такій редакції:
"17. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади,
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
забезпечують методичне керівництво нормуванням у галузях
(регіонах), здійснюють погодження методик нормування та норм
витрат паливно-енергетичних ресурсів, розроблених для потреб
підприємства, галузі, регіону.";
у пункті 18 слово "НАЕР" замінити словом "Мінекономрозвитку";
у пункті 19 слова "за погодженням з Держкоменергозбереження"
виключити.

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 442
( 442-2016-п ) від 13.07.2016 }

{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1057
( 1057-2015-п ) від 16.12.2015 }

5. У постанові Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2004
р. N 1307 ( 1307-2004-п ) "Про порядок видачі свідоцтва про
належність палива до альтернативного" (Офіційний вісник України,
2004 р., N 40, ст. 2633; 2005 р., N 33, ст. 1990; 2006 р., N 45,
ст. 3015 ):
1) в абзаці першому пункту 1 постанови ( 1307-2004-п ) слова
"Національним агентством з питань забезпечення ефективного
використання енергетичних ресурсів" замінити словами "Державним
агентством з енергоефективності та енергозбереження";
2) додаток до постанови ( 1307-2004-п ) викласти у такій
редакції:
"Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 жовтня 2004 р. N 1307 ( 1307-2004-п )
(у редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 3 серпня 2011 р. N 841)

Державний Герб України
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ
Серія _____ N ____
СВІДОЦТВО
про належність палива до альтернативного

Видане ______________________________________________________
(найменування (прізвище) та адреса особи)
про те, що паливо ________________________________________________
(назва палива, тип, вид, марка тощо)
ідентифіковане як альтернативне.
Свідоцтво дійсне до ___ _____________ 20__ року.
Голова
Держенергоефективності _____________ ________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
М.П. ___ _____________ 20__ р.".
6. У Порядку проведення кваліфікації когенераційної
установки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від
29 листопада 2006 р. N 1670 ( 1670-2006-п ) (Офіційний вісник
України, 2006 р., N 48, ст. 3203):
1) пункт 3 викласти у такій редакції:
"3. Кваліфікація когенераційної установки проводиться
Держенергоефективності у порядку, встановленому Мінекономрозвитку.
До проведення кваліфікації когенераційної установки можуть
залучатися науково-дослідні та проектно-конструкторські установи
(організації).";
2) пункти 4 і 5 виключити;
3) пункт 6 викласти у такій редакції:
"6. За результатами розгляду протягом 30 календарних днів
поданої заявником або уповноваженою ним особою технічної
інформації про когенераційну установку Держенергоефективності
приймає рішення про видачу або відмову у видачі свідоцтва про
кваліфікацію когенераційної установки.
Форма свідоцтва про кваліфікацію когенераційної установки та
форма технічної інформації про когенераційну установку
встановлюються Мінекономрозвитку.
Рішення Держенергоефективності про відмову у видачі
зазначеного свідоцтва (з обґрунтуванням підстав) надсилається не
пізніше трьох днів з дня його прийняття заявникові або
уповноваженій ним особі.".

{ Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 42
( 42-2015-п ) від 28.01.2015 }вгору