Документ 841-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 05.05.2017, підстава - 282-2017-п


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 3 серпня 2011 р. N 841
Київ
 
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України з питань ефективного
використання паливно-енергетичних ресурсів,
енергозбереження та альтернативних видів палива
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 42 ( 42-2015-п ) від 28.01.2015 N 1057 ( 1057-2015-п ) від 16.12.2015 N 442 ( 442-2016-п ) від 13.07.2016 N 282 ( 282-2017-п ) від 26.04.2017 }

 
     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження та альтернативних видів палива зміни, що додаються.

 
   Прем'єр-міністр України               М.АЗАРОВ 
     Інд. 70

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 серпня 2011 р. N 841
 
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
з питань ефективного використання паливно-енергетичних
ресурсів, енергозбереження та альтернативних видів палива

 
{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 282 ( 282-2017-п ) від 26.04.2017 }
 
     2. У постанові Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. N 786 ( 786-97-п ) "Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 30, с. 36; 2000 р., N 27, ст. 1123; 2001 р., N 23, ст. 1034; 2005 р., N 33, ст. 1990; 2006 р., N 45, ст. 3015):
 
     1) в абзацах другому і п'ятому пункту 2 постанови ( 786-97-п ) слова "Національне агентство з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів" у всіх відмінках замінити словами "Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження" у відповідному відмінку;
 
     2) у Загальному положенні про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві ( 786-97-п ), затвердженому зазначеною постановою:
 
     пункт 13 викласти у такій редакції:
 
     "13. Контроль за наявністю норм та нормативів витрат паливно-енергетичних ресурсів та їх виконанням здійснюється Держенергоефективності під час проведення перевірок стану ведення обліку і використання паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах.";
 
     пункт 14 виключити;
 
     пункт 17 викласти у такій редакції:
 
     "17. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації забезпечують методичне керівництво нормуванням у галузях (регіонах), здійснюють погодження методик нормування та норм витрат паливно-енергетичних ресурсів, розроблених для потреб підприємства, галузі, регіону.";
 
     у пункті 18 слово "НАЕР" замінити словом "Мінекономрозвитку";
 
     у пункті 19 слова "за погодженням з Держкоменергозбереження" виключити.

 
{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 442 ( 442-2016-п ) від 13.07.2016 }

 
{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1057 ( 1057-2015-п ) від 16.12.2015 }

 
     5. У постанові Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2004 р. N 1307 ( 1307-2004-п ) "Про порядок видачі свідоцтва про належність палива до альтернативного" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 40, ст. 2633; 2005 р., N 33, ст. 1990; 2006 р., N 45, ст. 3015 ):
 
     1) в абзаці першому пункту 1 постанови ( 1307-2004-п ) слова "Національним агентством з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів" замінити словами "Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження";
 
     2) додаток до постанови ( 1307-2004-п ) викласти у такій редакції:
 
"Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 жовтня 2004 р. N 1307 ( 1307-2004-п )
(у редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 3 серпня 2011 р. N 841)

 
Державний Герб України
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ
Серія _____ N ____
 
СВІДОЦТВО
про належність палива до альтернативного

 
   Видане ______________________________________________________ 
(найменування (прізвище) та адреса особи)
про те, що паливо ________________________________________________
(назва палива, тип, вид, марка тощо)
ідентифіковане як альтернативне.
Свідоцтво дійсне до ___ _____________ 20__ року.
Голова
Держенергоефективності _____________ ________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
     М.П.
___ _____________ 20__ р.". 
     6. У Порядку проведення кваліфікації когенераційної установки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 р. N 1670 ( 1670-2006-п ) (Офіційний вісник України, 2006 р., N 48, ст. 3203):
 
     1) пункт 3 викласти у такій редакції:
 
     "3. Кваліфікація когенераційної установки проводиться Держенергоефективності у порядку, встановленому Мінекономрозвитку.
 
     До проведення кваліфікації когенераційної установки можуть залучатися науково-дослідні та проектно-конструкторські установи (організації).";
 
     2) пункти 4 і 5 виключити;
 
     3) пункт 6 викласти у такій редакції:
 
     "6. За результатами розгляду протягом 30 календарних днів поданої заявником або уповноваженою ним особою технічної інформації про когенераційну установку Держенергоефективності приймає рішення про видачу або відмову у видачі свідоцтва про кваліфікацію когенераційної установки.
 
     Форма свідоцтва про кваліфікацію когенераційної установки та форма технічної інформації про когенераційну установку встановлюються Мінекономрозвитку.
 
     Рішення Держенергоефективності про відмову у видачі зазначеного свідоцтва (з обґрунтуванням підстав) надсилається не пізніше трьох днів з дня його прийняття заявникові або уповноваженій ним особі.".

 
{ Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 42 ( 42-2015-п ) від 28.01.2015 }вгору