Про затвердження Порядку підготовки, виконання та проведення моніторингу програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу в Україні
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Інформація, Форма типового документа від 15.09.2010841
Документ 841-2010-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.09.2018, підстава - 702-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 15 вересня 2010 р. № 841
Київ

Про затвердження Порядку підготовки, виконання та проведення моніторингу програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу в Україні

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 108 від 13.02.2013
№ 702 від 29.08.2018}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок підготовки, виконання та проведення моніторингу програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу в Україні, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 52

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 вересня 2010 р. № 841

ПОРЯДОК
підготовки, виконання та проведення моніторингу програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу в Україні

{У тексті Порядку слово “Мінекономіки” замінено словом “Мінекономрозвитку” згідно з Постановою КМ № 108 від 13.02.2013}

{У тексті Порядку слова “центральний орган виконавчої влади, відповідальний за виконання програми,” в усіх відмінках замінено словами “відповідальний за виконання програми орган” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 702 від 29.08.2018}


1. Цей Порядок визначає основні засади підготовки, виконання та проведення моніторингу програм секторальної бюджетної підтримки у рамках міжнародних договорів про фінансування зазначених програм, укладених між Кабінетом Міністрів України та ЄС (далі - угоди про фінансування).

2. Поняття, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

індикатори результативності виконання програми секторальної бюджетної підтримки (далі - індикатори) - показники та/або критерії, що є невід'ємною частиною програми, за допомогою яких визначається прогрес у досягненні цілей, встановлених програмою для кожного року або для одного року порівняно з іншим роком, оцінка результативності яких є передумовою прийняття ЄС рішення про подальше фінансування;

моніторинг програми - спостереження, збирання, обробка, аналіз, узагальнення інформації та підготовка звіту щодо виконання індикаторів та програми з метою проведення оцінки ходу реформ у відповідній сфері реалізації державної політики;

програма - документ, що є невід'ємною частиною угоди про фінансування, яким встановлюються цілі та завдання реформування відповідної сфери реалізації державної політики із застосуванням секторальної бюджетної підтримки ЄС, очікувані результати, обсяги, умови та процедури отримання фінансових ресурсів, які надаються ЄС, механізм проведення моніторингу;

секторальна бюджетна підтримка ЄС - інструмент надання зовнішньої допомоги ЄС, відповідно до яких фінансові ресурси, надані ЄС на безповоротній та безоплатній основі для підтримання процесу реформування відповідної сфери реалізації державної політики, перераховуються до державного бюджету з метою їх подальшого використання згідно з бюджетним законодавством на цілі, передбачені державними або галузевими програмами, стратегіями, концепціями;

{Абзац п’ятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 702 від 29.08.2018}

відповідальний за підготовку програми орган - центральний орган державної влади, відповідальний за реалізацію державної політики у відповідній сфері, який ініціює процес укладення відповідної угоди про фінансування з ЄС або визначений відповідальним за її укладення Кабінетом Міністрів України;

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 702 від 29.08.2018}

заінтересовані органи та організації - органи та організації, заінтересовані у виконанні програм секторальної бюджетної підтримки, у тому числі центральні органи державної влади, Секретаріат Кабінету Міністрів України, Європейська Комісія, провідні наукові установи України, інші підприємства, установи та організації;

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 702 від 29.08.2018}

спільна група моніторингу - координаційний орган у складі представників заінтересованих органів та організацій, утворений на період виконання програми з метою забезпечення моніторингу виконання індикаторів, проведення оцінки виконання індикаторів і досягнення очікуваних результатів програми.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 702 від 29.08.2018}

3. Передумовами підготовки програми є:

визначення відповідної сфери реалізації державної політики як пріоритетної в програмних документах ЄС щодо надання Україні технічної допомоги, міжнародних договорах між Україною та ЄС і рішенні Кабінету Міністрів України стосовно визначення стратегічних напрямів залучення міжнародної технічної допомоги на середньостроковий період;

наявність державної або галузевої програми, стратегії, концепції реформування відповідної сфери реалізації державної політики;

узгоджені з ЄС пропозиції щодо пріоритетів залучення секторальної бюджетної підтримки ЄС відповідно до державної або галузевої програми, стратегії, концепції реформування відповідної сфери реалізації державної політики.

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 702 від 29.08.2018}

4. Підготовка програми розпочинається з визначення проекту переліку індикаторів.

{Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 702 від 29.08.2018}

Для визначення проекту переліку індикаторів за ініціативою Мінекономрозвитку відповідальний за підготовку програми орган утворює робочу групу, до складу якої можуть включатися представники заінтересованих органів та організацій.

{Абзац другий пункту 4 в редакції Постанови КМ № 702 від 29.08.2018}

У разі коли тематика програми стосується реформування кількох сфер, відповідальність за реалізацію державної політики в яких покладена на різні центральні органи виконавчої влади, робоча група утворюється за участю представників таких органів рішенням відповідального за підготовку програми органу. Копії рішення про утворення робочої групи та протоколів її засідань надсилаються членам робочої групи протягом п’яти днів.

{Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 702 від 29.08.2018}

Відповідальний за підготовку програми орган забезпечує підготовку проекту переліку індикаторів з урахуванням пропозицій членів робочої групи, узгодження проекту переліку індикаторів з Європейською Комісією, узгодження з членами робочої групи пропозицій щодо визначення органу, відповідального за виконання програми (далі - відповідальний за виконання програми орган).

{Абзаци четвертий і п’ятий замінено абзацом згідно з Постановою КМ № 702 від 29.08.2018}

5. Підготовка проекту угоди про фінансування здійснюється відповідно до Закону України “Про міжнародні договори України” відповідальним за підготовку програми органом згідно з проектом переліку індикаторів, узгодженого з Європейською Комісією.

Під час підготовки проекту угоди про фінансування відповідальний за підготовку програми орган погоджує з Європейською Комісією кількість, види, розміри та строки виплати траншів фінансових ресурсів, які надаються ЄС.

Строк підготовки проекту угоди про фінансування, у тому числі програми, не перевищує 12 місяців з дати утворення робочої групи, зазначеної у пункті 4 цього Порядку. У разі порушення зазначеного строку Мінекономрозвитку проводить за участю відповідального за підготовку програми органу консультації з Європейською Комісією з метою вирішення питання стосовно доцільності подальшої підготовки проекту угоди про фінансування.

Відповідальний за підготовку програми орган в установленому порядку забезпечує підготовку та погодження із заінтересованими органами та організаціями проекту угоди про фінансування та рішення Кабінету Міністрів України про її підписання, в якому зазначаються пропозиції щодо відповідального за виконання програми органу.

{Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 702 від 29.08.2018}

6. Відповідальний за виконання програми орган у разі необхідності вносить протягом 30 днів з моменту набрання чинності угодою про фінансування на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо проекту акта Кабінету Міністрів України про виконання індикаторів та досягнення очікуваних результатів програми.

7. Відповідальний за виконання програми орган надсилає Мінфіну пропозиції щодо отримання першого (чергового) траншу секторальної бюджетної підтримки ЄС відповідно до графіка виплат коштів, визначеного в угоді про фінансування. Пропозиції повинні містити результати аналізу виконання відповідних індикаторів і обґрунтування виплати коштів з необхідними підтвердними документами.

Мінфін надсилає в установленому порядку Європейській Комісії відповідний запит на перерахування коштів.

{Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 702 від 29.08.2018}

8. Зарахування коштів секторальної бюджетної підтримки ЄС до державного бюджету та їх використання здійснюються згідно з бюджетним законодавством.

9. Заходи щодо започаткування проекту технічної допомоги ЄС, спрямованого на підтримку виконання програми, здійснюються відповідальним за виконання програми органом за участю Мінекономрозвитку.

10. Відповідно до положень програми та законодавства для проведення моніторингу виконання програми відповідальний за виконання програми орган, протягом 30 днів з дати набрання чинності угодою про фінансування, утворює спільну групу моніторингу, до складу якої можуть включатися представники заінтересованих органів виконавчої влади та ЄС.

{Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 702 від 29.08.2018}

У разі коли тематика програми стосується реформування кількох сфер, відповідальність за реалізацію державної політики в яких покладена на різні центральні органи виконавчої влади, спільна група моніторингу утворюється за участю представників таких органів рішенням відповідального за виконання програми органу. Копії рішення про утворення спільної групи моніторингу та протоколів її засідань надсилаються членам спільної групи моніторингу протягом п’яти днів.

{Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 108 від 13.02.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 702 від 29.08.2018}

11. Для координації та нагляду за станом виконання програм Мінекономрозвитку разом з Європейською Комісією проводить огляди виконання програм за участю відповідальних за виконання програм органів та представників заінтересованих органів та організацій. Строки проведення оглядів визначаються за домовленістю з Європейською Комісією.

Відповідальний за виконання програми орган протягом двох тижнів після проведення огляду подає Мінекономрозвитку поточний звіт про стан виконання індикаторів та виплати траншів секторальної бюджетної підтримки ЄС, складений за формою згідно з додатком та підписаний головою спільної групи моніторингу. Інформація щодо виконання індикаторів, які стосуються загальних умов, подається Мінфіном та Мінекономрозвитку на запит органу, відповідального за виконання програми.

Мінекономрозвитку у місячний строк після отримання поточних звітів готує і подає Європейській Комісії зведений поточний звіт про стан реалізації заходів, необхідних для виконання індикаторів та виплати траншів секторальної бюджетної підтримки ЄС. Копія зведеного поточного звіту надсилається Мінфіну та Кабінетові Міністрів України.

Відповідальний за виконання програми орган у тримісячний строк після завершення виконання угоди про фінансування готує заключний звіт про стан виконання індикаторів та виплати траншів секторальної бюджетної підтримки ЄС згідно з додатком та подає його Мінекономрозвитку. Копія заключного звіту надсилається Мінфіну та Кабінетові Міністрів України.

{Порядок доповнено пунктом 11 згідно з Постановою КМ № 108 від 13.02.2013; в редакції Постанови КМ № 702 від 29.08.2018}Додаток
до Порядку
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 29 серпня 2018 р. № 702)

ПОТОЧНИЙ/ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ
про стан виконання індикаторів та виплати траншів секторальної бюджетної підтримки ЄС

1. Назва програми.

2. Оцінка виконання індикаторів:

Загальні умови

Відповідальний за виконання

Стан виконання

Оцінка виконання умови

Спеціальні умови

Відповідальний за виконання

Стан виконання

Оцінка виконання умови

3. Виплата траншів

Номер та вид траншу

Строк та сума виплати траншу відповідно до Угоди, млн. євро

Дата подання запиту на перерахування траншу

Сума траншу, млн. євро

відповідно до Угоди

фактична

зазначена в запиті до Європейської Комісії

перерахована Європейською Комісією

4. Заходи, які було профінансовано за рахунок траншу / траншів.

5. Висновки про результати виконання індикаторів, проблемні питання, пропозиції щодо їх вирішення.

Голова спільної групи моніторингу

________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

{Порядок доповнено додатком згідно з Постановою КМ № 108 від 13.02.2013; в редакції Постанови КМ № 702 від 29.08.2018}вгору