Документ 840_700, поточна редакція — Прийняття від 05.06.2000


Меморандум
про взаєморозуміння між Урядом України
та Урядом Сполучених Штатів Америки
в галузі попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій
природного та техногенного характеру

Уряд України та Уряд Сполучених Штатів Америки, далі -
Сторони, визнаючи: необхідність співробітництва у галузі попередження,
пом'якшення, реагування та ліквідації надзвичайних ситуацій
техногенного характеру та природних катастроф; що співробітництво в галузі попередження, пом'якшення,
реагування та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру може сприяти добробуту та безпеці двох націй; корисність для Сторін обміну науковою та технічною
інформацією, відпрацювання дій під час змодельованих надзвичайних
ситуацій та спільних навчань з готовності та реагування на
надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру; необхідність удосконалення механізму зв'язку та
співробітництва між Сторонами у випадку природних та техногенних
надзвичайних ситуацій у обох країнах; важливість консультацій та співробітництва між Сторонами щодо
реагування на надзвичайні ситуації природного та техногенного
характеру; роль Українсько-Американської Міждержавної Комісії у
заохоченні локальної готовності до надзвичайних ситуацій та
спроможності керування під час катастроф з метою врятування
життя людей та власності, підтримки сталого економічного розвитку
та соціального добробуту; роль Організації Об'єднаних Націй, Світового Банку,
Організації Північно-Атлантичного Договору (НАТО), Організації з
Економічного співробітництва та розвитку (OECD) та інших
міжнародних організацій, приватних організацій у запобіганні та
реагуванні на надзвичайні ситуації природного та техногенного
характеру; домовились про таке:
Стаття 1
Сторони розвиватимуть співробітництво в галузі запобігання,
реагування, ліквідації та пом'якшення наслідків катастроф
природного та техногенного характеру, що не відбуваються в
контексті міжнародного чи внутрішнього військового або цивільного
конфлікту. З цією метою Сторони можуть розвивати співробітництво у
наступних галузях, що становлять спільний інтерес: 1. Розробка механізмів та методів збільшення спроможності
Сторін з готовності, реагування, ліквідації та пом'якшення
наслідків катастроф природного та техногенного характеру,
включаючи: a. Моніторинг небезпечних явищ природного, техногенного
походження та у навколишньому середовищі; b. Прогнозування надзвичайних ситуацій та катастроф
природного та техногенного характеру; c. Оцінка впливу катастроф та потреби щодо реагування; d. Розробка планів на випадок надзвичайних ситуацій. 2. Встановлення офіційних механізмів для своєчасного та
прямого зв'язку щодо: інформації з надзвичайних ситуацій або катастроф природного
та техногенного характеру, які мали місце на їх територіях; запитів та пропозицій щодо допомоги Сторін; можливого
спільного реагування на надзвичайні ситуації природного та
техногенного характеру у третіх країнах; та інформації від Департаменту Гуманітарних Справ (DHA) та
Економічної Комісії Європейської Конвенції з транскордонних
впливів промислових аварій ( 995_262 ) (ЕСЕ) ООН, Директорату з
планування при надзвичайних ситуаціях цивільного характеру НАТО,
Організації Економічного співробітництва та розвитку (OECD),
Світового Банку та інших відповідних міжнародних органів. 3. Оцінка ролі міжнародних та неурядових організацій у
здатності Сторін щодо запобігання, реагування, пом'якшення та
ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного
характеру. Співробітництво у вищезгаданих галузях повинно базуватися на
принципах рівності, взаємності і взаємної вигоди та спрямовуватися
на вирішення спільних проблем та покращання готовності Сторін щодо
надзвичайних ситуацій та проведення рятувальних операцій у випадку
катастроф природного та техногенного характеру.
Стаття 2
Співробітництво в рамках цього Меморандуму може включати: 1. Обмін спеціалістами, дослідниками, інформацією,
технологіями та методологією оцінки; 2. Взаємні конференції, семінари та практичні заняття, а
також взаємне планування, розвиток та впровадження дослідницьких
та демонстраційних проектів; 3. Розвиток Географічних Інформаційних Систем, баз даних та
всіх розробок, які пов'язані з предметом цього Меморандуму. 4. Публікацію друкованих матеріалів, доповідей та дослідження
випадків; створення комунікаційних зв'язків між органами Сторін; 5. Іншу подібну діяльність, пов'язану з природними та
техногенними надзвичайними ситуаціями, яка може бути визначена
Виконавчими Органами, призначеними Сторонами відповідно до статті
5 цього Меморандуму.
Стаття 3
Сторони сприятимуть належним чином співробітництву інших
урядових установ та міністерств, які не призначені Сторонами як
Виконавчі Органи, та зацікавлених міжнародних та неурядових
організацій, які діють у сферах, що стосуються до цього
Меморандуму.
Стаття 4
Для виконання цього Меморандуму Сторони засновують Спільний
Комітет з питань співробітництва щодо запобігання та ліквідації
надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру (далі -
"Спільний Комітет"). Виконавчі Органи встановлюють процедуру дій Спільного
Комітету. Спільний Комітет розробляє стратегію та план спільної
діяльності в рамках цього Меморандуму, робить огляд цієї
діяльності та складає звіт за півріччя для
Українсько-американської Міждержавної Комісії. Засідання Спільного Комітету відбуваються не менше одного
разу на рік. Засідання Спільного Комітету проводяться почергово в
Україні та Сполучених Штатах Америки, якщо інше не погоджено
Виконавчими Органами.
Стаття 5
З метою координації зусиль для виконання цього Меморандуму
кожна зі Сторін призначає Виконавчий Орган. Виконавчим Органом для України є Міністерство з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи. Виконавчим Органом для Сполучених Штатів Америки є
Федеральне Агентство з управління надзвичайними ситуаціями.
Стосовно питань міжнародної гуманітарної допомоги, від імені
Виконавчого Органу Сполучених Штатів Америки діє Офіс Допомоги
Іноземним Країнам у випадку надзвичайних ситуацій Агентства
Міжнародного Розвитку. Стосовно питань, пов'язаних з небезпечними
матеріалами та розливом нафти, від імені Виконавчого Органу
Сполучених Штатів Америки діють, відповідно, Агентство Захисту
Навколишнього Середовища та Берегова Поліція Сполучених Штатів
Америки. Виконавчі Органи полегшують здійснення спільної діяльності,
включаючи організацію та встановлення членства у Спільному
Комітеті. Виконавчі Органи розробляють стратегію, плани спільних дій та
іншої відповідної діяльності для виконання цього Меморандуму. Кожна Сторона негайно повідомляє іншу Сторону про те, що
Виконавчий Орган позбувся повноважень для дії у цій якості; така
Сторона якнайшвидше, але не пізніше 60-ти днів з моменту такого
повідомлення, інформує іншу Сторону про призначення
правонаступника Виконавчого Органу.
Стаття 6
Вся спільна діяльність у рамках цього Меморандуму, включаючи
обмін інформацією, обмін фахівцями, тренування, а також здійснення
спільної діяльності, проводиться відповідно до національного
законодавства, правил Сторін та наявності фінансів, ресурсів та
персоналу у кожної зі Сторін.
Стаття 7
З метою здійснення спільної діяльності в рамках цього
Меморандуму кожна Сторона, згідно з міжнародним правом та
відповідним національним законодавством, сприяє доступу до
територій, що перебувають під юрисдикцією, а також до відповідних
установ, організацій та джерел інформації за таких прийнятних
умов, які можуть бути встановлені цією Стороною.
Стаття 8
Інформація, що отримана в результаті здійснення діяльності в
рамках цього Меморандуму, за винятком інформації, яка не підлягає
розголошенню, відповідно до національного законодавства кожної зі
Сторін, може бути доступною для світового співтовариства через
звичайні канали на основі правил та практики Сторін, що склалася,
якщо інше не було письмово узгоджено Сторонами.
Стаття 9
Цей Меморандум не впливає на співробітництво України чи
Сполучених Штатів Америки з іншими державами та міжнародними
організаціями, а також на спільну діяльність, яка здійснюється між
урядовими установами України та США.
Стаття 10
Цей Меморандум набуває чинності з моменту підписання та діє
протягом 10 років і може бути продовжений на наступні десятирічні
періоди за умови письмової згоди Сторін. За взаємною домовленістю, Сторони можуть вносити до цього
Меморандуму доповнення. Кожна Сторона у будь-який час може
припинити дію цього Меморандуму шляхом направлення, не пізніше,
ніж за шість місяців, відповідного письмового повідомлення іншій
Стороні. Закінчення або припинення дії цього Меморандуму не буде
впливати на законність та термін будь-якої діяльності, що була
розпочата до припинення його дії та не завершена на момент
закінчення або припинення дії. На підтвердження цього, ті, що нижче підписались, належним
чином уповноважені відповідними Урядами, підписали цей Меморандум.
Виконано в м. Києві, 5 червня 2000 року у двох примірниках,
українською та англійською мовами, кожний текст має однакову силу.
За Уряд України Міністр В.Дурдинець
За Уряд Сполучених
Штатів Америки Посол С.Пайфер
"Надзвичайна ситуація", 6\2000вгору