Документ 840_647, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 05.05.1996, підстава - 165/96-ВР
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 17.06.1996. Подивитися в історії? )


Угода
між Україною і Сполученими Штатами Америки
про співробітництво в дослідженні і використанні
космічного простору в мирних цілях

( Угоду ратифіковано Законом N 165/96-ВР ( 165/96-ВР )
від 05.05.96 )

Дата підписання: 22.11.1994 Дата ратифікації Україною: 05.05.1996 Дата набрання чинності для України: 17.06.1996
Україна і Сполучені Штати Америки (далі "Сторони"), визнаючи роль двох держав у дослідженні і використанні
космічного простору в мирних цілях; визнаючи існуючий потенціал Сторін і взаємну вигоду від
спільної діяльності по використанню космічного простору в мирних
цілях на благо всього людства; беручи до уваги бажання розширити співробітництво між двома
народами в космічних дослідженнях і технологіях для розвитку обох
держав; беручи до уваги відповідні інтереси Сторін у можливостях
комерційного використання космічних технологій на благо народів
обох країн; визнаючи необхідність об'єднання зусиль для більш
ефективного використання космічного простору як важливого фактору
в міжнародній політичній гармонії; враховуючи Угоду між Урядом України і Урядом Сполучених
Штатів Америки про співробітництво в галузі науки і технологій від
4 березня 1994 року ( 840_107 ), Українсько-Американську Спільну
Заяву про співробітництво в галузі економіки і торгівлі
( 840_498 ) від 4 березня 1994 року, а також інші двосторонні
та багатосторонні угоди про співробітництво в галузі науки
і технологій, учасницями яких є обидві Сторони; погодились про наступне:
Стаття I
Сторони через свої виконавчі органи здійснюють мирне
співробітництво в галузях космічного зв'язку, науки про життя і
досліджень мікрогравітації та їх використання у вивченні планети
Земля та інших сферах, що становлять взаємний інтерес, на основі
рівності, взаємності та взаємної вигоди. Співробітництво може
включати діяльність в таких галузях, як: дистанційне зондування в інтересах наук про Землю та
практичного застосування; телекомунікації, космічний зв'язок, обмін
професійною/науковою інформацією та телемедицина; науки про життя, біомедичні науки, біотехнологія та їх
практичне застосування; наукові дослідження в галузі мікрогравітації та їх практичне
використання; дослідження космічного простору і космічна технологія та їх
практичне застосування у матеріалознавстві; вивчення способів комерційного використання розташованих у
космосі технологій для державного і приватного секторів; науки про космос; обмін студентами та науковцями; та інша діяльність в галузі космосу, яка становить взаємний
інтерес.
Стаття II
З метою розвитку та здійснення співробітництва, передбаченого
у Статті I цієї Угоди, Сторони призначають своїми головними
виконавчими органами Національне космічне агентство з боку України
та Національне агентство з аеронавтики та космосу з боку
Сполучених Штатів Америки. Сторони можуть призначити додаткові виконавчі органи, якщо
вони вважають за потрібне сприяти певному співробітництву в таких
напрямках, які зазначені у Статті I цієї Угоди. Кожен з проектів щодо співробітництва має бути предметом
спеціальної письмової домовленості між призначеними виконавчими
органами, яка має визначити зміст і форму проекту, індивідуальну
та спільну відповідальність призначених органів, пов'язану з
проектом, а також умови фінансування, якщо такі є. Інтелектуальна
власність має бути захищена відповідно до Додатка 1, який є
невід'ємною частиною цієї Угоди. Передбачається, що наукове співробітництво згідно з цією
Угодою може приводити до одержання наукових даних. Сторони
забезпечать доступ до таких даних на основі вільного обміну цими
даними відповідно до конкретних письмових домовленостей стосовно
виконання проектів щодо співробітництва згідно з цією Угодою.
Стаття III
Співробітництво згідно з цією Угодою здійснюється відповідно
до національного законодавства та нормативних документів кожної
Сторони і залежить від наявності виділених фондів.
Стаття IV
Ця Угода не перешкоджає співробітництву кожної Сторони з
іншими державами та міжнародними організаціями.
Стаття V
Сторони погодились, що діяльність згідно з цією Угодою
здійснюється таким чином, щоб забезпечити адекватний та ефективний
захист інтелектуальної власності, створеної або переданої згідно з
цією Угодою. Розподіл прав на будь-яку інтелектуальну власність,
створену згідно з цією Угодою, здійснюється відповідно до
Додатка 1, який є невід'ємною частиною цієї Угоди. У будь-якому
разі, якщо це буде необхідно і доцільно, такий розподіл може
передбачати інші положення щодо захисту та передачі
інтелектуальної власності.
Стаття VI
Сторони сприятимуть в'їзду та виїзду з їхніх територій
персоналу, а також ввезенню та вивезенню обладнання, що необхідні
для реалізації цієї Угоди, відповідно до своїх норм і
законодавства. Відповідно до своїх норм і законодавства кожна із Сторін
сприяє видачі необхідних документів для в'їзду та перебування на
своїй території громадян іншої Сторони, що в'їжджають, виїжджають
та перебувають на цій території з метою виконання робіт згідно з
цією Угодою. Сторони докладають в межах, визначених своїми нормами та
законодавством, всіх можливих зусиль для забезпечення
безкоштовного митного пропуску під час ввезення або вивезення із
своїх країн обладнання, необхідного для реалізації цієї Угоди.
Стаття VII
Повна взаємна відмова від відповідальності між призначеними
виконавчими органами та пов'язаними з ними суб'єктами (тобто
підрядниками, субпідрядниками чи суб'єктами, що залучені
Сторонами, включаючи будь-яку державу, що виконує обов'язки
будь-якої Сторони в рамках цієї Угоди) буде застосовуватись до
діяльності, яка здійснюється відповідно до цієї Угоди. Взаємна
відмова від відповідальності повинна широко тлумачитись. Умови
такої відмови визначаються Додатком 2, який є невід'ємною частиною
цієї Угоди. Відповідальність щодо позовів третіх Сторін може визначатися
згідно з Конвенцією про міжнародну відповідальність за шкоду,
заподіяну космічними об'єктами (Конвенція про відповідальність)
( 995_126 ), від 29 березня 1972 року. У випадку позову, за яким
обидві Сторони можуть нести солідарну чи індивідуальну
відповідальність згідно з Конвенцією про відповідальність,
Сторони проводять термінові консультації з питань визначення
обсягу відповідальності, розподілу такої відповідальності та
захисту від таких позовів.
Стаття VIII
Ця Угода набуває чинності з дати отримання американською
Стороною дипломатичної ноти, що українська Сторона виконала
внутрішні процедури, необхідні для набуття чинності цією Угодою.
Угода дієтиме протягом 5 років і може бути продовжена на наступний
п'ятирічний період шляхом обміну дипломатичними нотами. Дія цієї
Угоди може бути припинена будь-якою із Сторін через шість місяців
після того, як одна із Сторін повідомить у письмовій формі по
дипломатичних каналах іншу Сторону про свій намір припинити її
дію.
Вчинено у Вашингтоні, США "___" листопада 1994 року в двох
примірниках, кожний українською та англійською мовами, при цьому
обидва тексти є автентичні.

За Україну За Сполучені Штати Америки
(підпис) (підпис)
Додаток 1
Інтелектуальна власність
Відповідно до Статті V цієї Угоди: Сторони гарантують адекватний та ефективний захист
інтелектуальної власності, створеної або переданої згідно з цією
Угодою. Сторони погоджуються своєчасно повідомляти одна одну про
будь-які винаходи або роботи, які охороняються авторським правом і
здійснені в рамках цієї Угоди, а також забезпечують своєчасний
захист зазначеної інтелектуальної власності. Права на таку
інтелектуальну власність будуть розподілятися відповідно до
положень цього Додатка.
I. Сфера дії
А. Даний Додаток застосовується до будь-якого
співробітництва, що здійснюється відповідно до цієї Угоди, якщо
інше не обумовлено окремо Сторонами або їх уповноваженими. Б. Для цілей даної Угоди термін "інтелектуальна власність"
має таке ж значення, що й у Статті 2 Конвенції, підписаної у
Стокгольмі 14 липня 1967 року, якою була заснована Всесвітня
організація інтелектуальної власності. В. Цим Додатком розподіляються права, переваги та роялті між
двома Сторонами. Кожна Сторона гарантуватиме іншій Стороні
можливість отримання прав на інтелектуальну власність,
розподілених відповідно до цього Додатку, шляхом отримання цих
прав від своїх власних учасників через контракти, або, якщо
потрібно, іншими юридичними засобами. Даний Додаток ніяким іншим
чином не змінює і не перешкоджає розподілу прав, переваг і роялті
між якою-небудь Стороною та учасниками, залученими нею, який має
визначатися законами та практикою цієї Сторони. Г. Суперечки стосовно інтелектуальної власності в рамках цієї
Угоди повинні вирішуватися шляхом обговорення між зацікавленими
організаціями-учасниками або, при необхідності, Сторонами або
їхніми уповноваженими. За взаємною згодою Сторін спірне питання
має подаватися на розгляд до арбітражного суду для винесення
обов'язкового рішення відповідно до чинних норм міжнародного
права. Якщо сторони або їхні уповноважені не досягли ніякої іншої
письмової домовленості, застосовуються арбітражні норми Комісії
ООН з міжнародного торгового права (UNCITRAL). Д. Припинення дії або закінчення строку дії цієї Угоди не
повинно впливати на права та обов'язки, передбачені цим Додатком.
II. Розділ прав
А. Відповідно до Статті II цієї Угоди, Сторони або їхні
уповноважені виконавчі органи мають право на безоплатну ліцензію,
що не дає виключних прав, не може бути скасована і має чинність у
будь-якій країні, на переклад, відтворення та обнародування статей
із науково-технічних журналів, доповідей і книг, що з'явилися як
безпосередній результат співробітництва в рамках даної Угоди. Усі
обнародовані примірники творів із забезпеченими авторськими
правами, підготовлені згідно з цим положенням, повинні вказувати
імена авторів твору, за винятком того випадку, коли автор явно
відмовляється бути названим.
Б. Права на всі об'єкти інтелектуальної власності, крім
зазначених вище у розділі II (А), мають розподілятися таким чином: 1. Відвідувачі-дослідники та вчені, які приїздять головним
чином з метою вдосконалення освіти, отримують права на
інтелектуальну власність відповідно до правил тих закладів, які їх
приймають. Крім того, кожний відвідувач-дослідник або вчений, який
виступає як винахідник, має право одержувати частину будь-яких
роялті, які отримані приймаючою організацією від ліцензування
такої інтелектуальної власності. 2.(а) За інтелектуальну власність, створену під час
спільного дослідження за участю обох Сторін, наприклад, коли
Сторони, організації-учасники або співробітники-учасники
заздалегідь домовились щодо обсягу роботи, кожна Сторона має право
отримувати всі права та переваги на своїй власній території. Права
та переваги у третіх країнах визначатимуться в домовленостях,
укладених згідно з умовами Статті II цієї Угоди. Права на інтелектуальну власність розподілятимуться з
урахуванням економічного, наукового та технологічного вкладів
кожної із Сторін у створення інтелектуальної власності. Якщо у
відповідній домовленості, укладеній згідно з умовами Статті II
цієї Угоди, дослідження не називається "спільним дослідженням",
права на інтелектуальну власність, що є результатом дослідження,
розподілятимуться відповідно до розділу II(Б)(1). Крім того, кожна
особа, заявлена як винахідник, має право на частину будь-яких
роялті, зароблених її установою ліцензуванням цієї власності. (б) Незважаючи на розділ II(Б)(2)(а), якщо який-небудь об'єкт
інтелектуальної власності захищається законодавством однієї
Сторони, але не законодавством іншої Сторони, Стороні,
законодавство якої передбачає охорону цього об'єкту власності,
належать всі права та переваги, пов'язані з цією інтелектуальною
власністю, у всіх країнах, в яких забезпечуються права на таку
інтелектуальну власність. Незважаючи на це, особи, які виступають
як автори інтелектуальної власності, повинні мати права на роялті
згідно з розділом II(Б)(2)(а).
III. Ділова конфіденційна інформація
У тому випадку, коли у рамках даної Угоди створюється або
надається інформація, яка своєчасно ідентифікується як ділова та
конфіденційна, кожна Сторона та її учасники мають захищати таку
інформацію відповідно до чинних законів, постанов і
адміністративної практики. Інформація може бути ідентифікована
"діловою та конфіденційною", якщо особа, яка володіє цією
інформацією, може одержати від неї економічну вигоду або отримати
конкурентну перевагу перед тими, хто нею не володіє, якщо ця
інформація не є загальновідомою або загальнодоступною з інших
джерел, та якщо особа, яка володіє цією інформацією, не робила її
доступною без накладання своєчасно зобов'язань по її
конфіденційності.
Додаток 2
Відповідальність
Стосовно діяльності, яка проводиться згідно з цією Угодою,
кожна із Сторін не представляє жодних позовів іншій Стороні, її
службовцям, іншим залученим нею суб'єктам (наприклад: підрядникам,
субпідрядникам та іншим учасникам, які пов'язані із Сторонами,
включаючи будь-яку державу, що виконує обов'язки будь-якої із
Сторін згідно з цією Угодою) або службовцям залучених нею
суб'єктів у випадку травми або смерті її власного службовця або
службовця залученого нею суб'єкта, бо у випадку пошкодження або
втрати її майна або майна залучених нею суб'єктів, що виникають
внаслідок діяльності в рамках цієї Угоди, незалежно від того, чи
така травма, смерть, пошкодження або втрата виникають як наслідок
недбалості чи з інших причин. Така взаємна відмова від
відповідальності застосовується тільки в тому випадку, якщо особа,
організація, або майно, що заподіяли шкоду, залучені до діяльності
згідно з цією Угодою, та особа, організація або майно пошкодженні
внаслідок свого залучення до діяльності в рамках цієї Угоди. Крім того, кожна Сторона поширює взаємну відмову від
відповідальності, як зазначено в попередньому абзаці, на залучені
нею суб'єкти шляхом вимоги від них на підставі контрактів або
іншим чином відмови від всіх позовів до іншої Сторони, службовців
іншої Сторони, залучених нею суб'єктів та їх службовців. Ця взаємна відмова від відповідальності, зокрема, також
містить взаємну відмову від відповідальності, яка випливає з
Конвенції про відповідальність, стосовно особи, організації або
майна, що заподіяли шкоду, залучених до діяльності в рамках цієї
Угоди, та особи, організації або майна, пошкоджених в силу свого
залучення до діяльності згідно з цією Угодою. Незважаючи на інші положення цього Додатка, ця взаємна
відмова від відповідальності не стосується: а) позовів, що виникають між Стороною та залученим нею
суб'єктом або між залученими нею суб'єктами; б) позовів, пред'явлених фізичною особою, його/її прямими чи
непрямими спадкоємцями або іншими особами, які мають подібні
права, за виключенням Сторін цієї Угоди, у зв'язку з травмою або
смертю цієї фізичної особи; в) позовів щодо травм, смерті, пошкодження або збитків, що
викликані навмисною невідповідною поведінкою; г) вимог щодо інтелектуальної власності. Ніщо в цій Угоді не може тлумачитись так, щоб дало підстави
для пред'явлення вимоги або позову, які б за інших обставин не
могли б виникнути.вгору