Документ 840_127, чинний, поточна редакція — Підписання від 10.12.2004

              Меморандум 
про взаєморозуміння між Міністерством України
у справах сім'ї, дітей та молоді та Агентством
США з міжнародного розвитку про співробітництво в
реалізації проектів з подолання торгівлі людьми в
Україні та захисту вразливих дітей

Дата підписання: 10.12.2004 Дата набрання чинності: 10.12.2004
Преамбула
Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку
(далі "АМР США") та Міністерство України у справах сім'ї, дітей та
молоді (далі Міністерство) далі "Сторони", бажають співпрацювати у
втіленні заходів, спрямованих на протидію торгівлі людьми та
захисту вразливих дітей. З цією метою АМР США бажає надати, а
Міністерство бажає отримати негрошову допомогу. Відповідно,
Сторони уклали цей Меморандум про взаєморозуміння (далі
"Меморандум"), в якому виклали розуміння своїх зобов'язань на
підтримку зазначеної мети. Цей Меморандум укладено в рамках Угоди
про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво між Урядом
України та Урядом Сполучених Штатів Америки від 7 травня 1992 року
( 840_295 ) (далі "Двостороння угода").
Стаття 1. Мета
Метою цього Меморандуму є реалізація співробітництва між АМР
США та Міністерством у сферах протидії торгівлі людьми та надання
допомоги вразливим сім'ям та дітям в рамках Двосторонньої угоди
( 840_295 ).
Співробітництво між Сторонами передбачає наступне:
- здійснення спільних заходів, спрямованих на зниження рівня
торгівлі людьми, зокрема жінками та дітьми;
- підвищення обізнаності представників державних структур,
громадських організацій, місцевих органів влади, працівників
освіти, культури, засобів масової інформації із зазначеними
проблемами та засобами їх подолання;
- підвищення обізнаності вразливих груп населення з явищем
торгівлі і превентивна робота з ними;
- допомога постраждалим та забезпечення їх реабілітації;
- розробка сталих та відтворюваних моделей сімейного
піклування для надання послуг дітям, які інакше були б віддані в
дитячі заклади або залишилися б без домашнього середовища;
- розвиток соціальних послуг, що надаються громадою, для
сімей, домівок рідних та нерідних прийомних сімей;
- організація навчання з питань соціальної роботи для
персоналу державних та місцевих установ, для лідерів з числа
громад та НУО та інших працівників з підтриманням постійного
контакту з вразливими дітьми;
- започаткування або зміцнення ключових альтернативних послуг
з догляду за дітьми на рівні громади;
- навчальні поїздки за кордон з метою вивчення досвіду інших
країн з розвитку соціальних послуг, що надаються в умовах громади;
- ініціативи для пом'якшення чинників, які штовхають дітей з
сім'ї на вулицю;
- налагодження партнерських стосунків та здійснення
координації дій з національними, регіональними і/або місцевими
державними агентствами, із закладами громадянського суспільства,
освітніми та релігійними закладами, а також іншими донорами та
міжвідомчими органами, які підтримують діяльність, пов'язану з
протидією торгівлі людьми в Україні;
- спільна підготовка інформаційних, методичних, навчальних
матеріалів із зазначеної проблематики;
- проведення моніторингу виконання Комплексної програми
протидії торгівлі людьми ( 766-2002-п ) в Україні, регіональних
програм і проектів, що здійснюються в рамках даного Меморандуму;
- інші заходи, що сприятимуть досягненню мети Меморандуму.
Співробітництво за цим Меморандумом здійснюватиметься в межах
власної компетенції кожної зі Сторін та у відповідності із
законодавством та міжнародними зобов'язаннями Сторін.
Стаття 2. Зобов'язання АМР США
АМР США в рамках даного Меморандуму готове надати негрошову
технічну допомогу в зусиллях державних установ, громадських
організацій та місцевої влади, спрямованих на подолання торгівлі
людьми в Україні, а також сприяти у розробці сталих та
відтворюваних моделей сімейного піклування для надання послуг
дітям, які опинилися у кризовій ситутації.
АМР США пропонує багатогранний підхід до вирішення низки
питань, які призводять до того, що діти стають сиротами та
"соціальними сиротами" - це діти, чиї батьки не можуть піклуватися
про них через економічні чи соціальні чинники, і сприятиме у
поліпшенні їх становища, зокрема через здійснення проекту "Сім'ї
для дітей".
Стаття 3. Зобов'язання Міністерства
Міністерство надає всебічну організаційну, інформаційну та
методичну допомогу організаціям, установам та особам, в тому числі
представникам АМР США, у здійсненні заходів, передбачених даним
Меморандумом, в тому числі у розробці, оперативному розгляді та
затвердженні навчальних матеріалів, підготовлених для освітньої та
інформаційної діяльності.
Координування роботи в рамках цього Меморандуму покладається
на відповідні підрозділи та служби Міністерства.
Стаття 4. Угоди з третіми сторонами та наявність коштів
З метою надання негрошової допомоги, визначеної вище, АМР США
за власним рішенням може укладати контракти чи угоди з державними
або приватними організаціями (далі "організації-виконавці").
Будь-які зобов'язання АМР США згідно з цим Меморандумом
виконуються за умови наявності коштів та укладення подальших угод
між АМР США і відповідними державними або приватними організаціями
щодо надання негрошової допомоги. Цей Меморандум не містить наміру
зобов'язати АМР США забезпечити виділення коштів.
Стаття 5. Відношення до Рамкової двосторонньої угоди
(А) Негрошова допомога, яка надається АМР США згідно з цим
Меморандумом, вважається допомогою з боку Сполучених Штатів
Америки в рамках Двосторонньої угоди ( 840_295 ) та
регламентується положеннями та умовами цієї угоди, включаючи
положення про звільнення від податків та митних зборів.
(Б) Сторони також розуміють, що реалізація заходів,
визначених у цьому Меморандумі, передбачатиме діяльність принаймні
двох організацій-виконавців, які [кожна з яких] матимуть своє
представництво в Україні. Окрім того, зрозуміло, що цим
організаціям буде потрібно ввозити з-за кордону або купувати в
Україні обладнання для діяльності своїх представництв у зв'язку з
заходами, передбаченими цим Меморандумом. До такого обладнання,
зокрема, можуть належати: комп'ютери, копіювальна техніка,
витратні та інші матеріали, меблі та інші предмети, перелік яких
буде більш конкретно визначено під час реалізації заходів. Також
передбачається, що для реалізації заходів [кожне] представництво
періодично або на постійній основі, потребуватиме таких послуг, як
телефонний та факсимільний зв'язок, доступ до мережі Інтернет,
послуги перекладачів, українських консультантів. Все обладнання та
послуги, згадані вище, будуть вважатися частиною діяльності по
реалізації допомоги Україні з боку США.
Стаття 6. Право власності та використання майна
Якщо АМР США не вирішить інакше, право власності на будь-яке
отримане від нього майно надається міністерству. Будь-яке майно,
надане АМР США та передане у власність міністерства, має фактично
використовуватися для досягнення мети допомоги, яка визначена
вище. По завершенні допомоги таке майно використовуватиметься для
того, щоб і надалі сприяти виконанню її завдань. У разі
використання майна, наданого АМР США та переданого у власність
міністерства для інших, не погоджених Сторонами потреб, а також за
умови, що такому використанню можна було запобігти шляхом
відповідних дій з боку міністерства, міністерство, на запит та за
вибором АМР США, повертає це майно або відшкодовує суму, витрачену
на його придбання, у доларах США.
Стаття 7. Зміни та доповнення
На основі письмової домовленості між Сторонами до Меморандуму
можуть бути внесені зміни та доповнення, які складатимуть
невід'ємну частину Меморандуму.
Стаття 8. Тимчасове та остаточне припинення
(А) Тимчасове припинення. У разі, якщо:
i. Міністерство не виконує будь-які положення цього
Меморандуму;
ii. АМР США доходить висновку про те, що склалися надзвичайні
умови, які ставлять під сумнів досягнення мети Меморандуму або
дотримання його положень з боку Міністерства або
iii. АМР США визначає, що подальше надання допомоги призведе
до порушення законів або інших нормативних актів США,
АМР США може, на власний розсуд, вжити кроків для того, щоб
тимчасово припинити надання допомоги за цим Меморандумом, повністю
або частково, повідомивши Міністерство про ці дії у письмовій
формі. У разі тимчасового припинення частини заходів у
повідомленні визначаються заходи, яких стосується це припинення.
Якщо після шістдесяти (60) діб від дати повідомлення АМР США
визначить, що причина або причини тимчасового припинення не були
усунуті, АМР США може остаточно припинити надання допомоги,
повідомивши Міністерство про ці дії у письмовій формі.
(Б) Остаточне припинення. Кожна із Сторін може остаточно
припинити дію цього Меморандуму, повністю або частково,
повідомивши про це іншу Сторону у письмовій формі за тридцять (30)
діб. У разі остаточного припинення частини заходів у повідомленні
визначаються заходи, яких стосується це остаточне припинення.
Остаточне припинення дії Меморандуму звільняє Сторони від
будь-яких зобов'язань щодо надання фінансових або інших ресурсів
для реалізації заходів, за винятком виплат, що їх будь-яка із
Сторін зобов'язалася здійснити за угодами з третіми сторонами, які
були укладені до припинення дії Меморандуму та не підлягають
скасуванню. Зобов'язання Міністерства, викладені у статті 6 вище,
щодо використання майна, наданого за цим Меморандумом, зберігають
силу після остаточного припинення дії Меморандуму. Окрім того,
після остаточного припинення дії Меморандуму АМР США може, за
власний рахунок, розпорядитися, щоб право власності на майно,
надане за Меморандумом, було передане АМР США - за умов, що це
майно походить з джерела поза межами України, перебуває у стані,
придатному для доставки, і не було розвантажене в порту ввозу в
Україні.
Стаття 9. Вирішення спорів
При виникненні питань або спорів між Сторонами щодо умов
цього Меморандуму або заходів, які впроваджуються у його рамках,
Сторони погоджуються докласти всіх можливих зусиль для того, щоб
вирішити такі питання або спори шляхом проведення зустрічей та
обміну листами.
Стаття 10. Документація, аудит та перевірки
Міністерство вестиме або відповідним чином забезпечить
ведення документації стосовно допомоги в обсязі, достатньому для
того, щоб підтвердити використання та отримання допомоги, наданої
за цим Меморандумом. Така документація має зберігатися протягом
трьох років після надання допомоги. Міністерство надасть змогу
уповноваженим представникам АМР США або призначеним ними особам у
будь-який доцільний час здійснювати огляд майна, що надається як
допомога, за місцем його знаходження та документації, яка
стосується допомоги.
Стаття 11. Висвітлення заходів допомоги
Міністерство забезпечить належне висвітлення допомоги як
програми, до якої АМР США зробило певний внесок.
Стаття 12. Інформаційні листи і
листи про стан реалізації допоммоги
АМР США та Міністерство надаватимуть одне одному інформацію,
яка може сприяти наданню допомоги та визначенню її ефективності.
Окрім того, АМР США періодично може направляти листи про стан
реалізації допомоги, аби надати додаткову інформацію з питань, про
які йдеться у цьому Меморандумі. Сторони також можуть
використовувати спільно погоджені листи для того, щоб підтвердити
свої домовленості щодо виконання положень Меморандуму. Листи про
стан реалізації допомоги не можуть використовуватися для внесення
змін до тексту цього Меморандуму.
Стаття 13. Мова
Цей Меморандум складено українською та англійською мовами. У
разі розбіжностей під час тлумачення положень Меморандуму перевага
надається тексту англійською мовою.
Стаття 14. Чинність
Цей Меморандум набуває чинності у день його підписання
Сторонами.
На посвідчення цього Сторони, кожна з яких діє через належно
уповноважених представників, уклали та підписали цей Меморандум.
10.12.2004
Від Міністерства України Від Агентства Сполучених
у справах сім'ї, дітей Штатів з міжнародного
та молоді розвитку
(підпис) (підпис)
Валентина ДОВЖЕНКО Карен ХІЛЬЯРД
Міністр у справах сім'ї, В.о. Директора місії
дітей та молоді Агентства США з
міжнародного розвитку
в Києвівгору