Документ 840_093, чинний, поточна редакція — Редакція від 21.03.1994, підстава - 840_108

               Угода 
між Державним комітетом України з ядерної
та радіаційної безпеки і Міністерством оборони
Сполучених Штатів Америки відносно розвитку державної системи контролю, обліку і фізичного захисту ядерних матеріалів з метою запобігання розповсюдженню ядерної
зброї з України

{ Поправку до Угоди додатково див.(840_108 )
від 21.03.94 }

Дата підписання: 18.12.1993 Дата набуття чинності: 31.12.1993
Державний комітет України з ядерної та радіаційної безпеки і
Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки (надалі Сторони),
відмічаючи, що Україна буде вживати всі заходи для досягнення
нею в майбутньому статусу держави, яка не має ядерної зброї,
бажаючи поліпшити контроль, облік і фізичний захист ядерних
матеріалів, що використовуються в мирних цілях в Україні, з метою
сприяння запобіганню розповсюдження ядерної зброї,
погодились про таке:
Стаття I
1. З метою надання допомоги Україні у створенні національної
системи для запобігання розповсюдженню ядерної зброї шляхом
контролю, обліку і фізичного захисту ядерних матеріалів, що
використовуються в мирних цілях, Міністерство оборони Сполучених
Штатів Америки або уповноважений ним орган надають безплатно
Державному комітету України з ядерної та радіаційної безпеки або
уповноваженому ним органу технічну допомогу у вигляді обладнання,
майна, предметів постачання і засобів забезпечення працездатності
систем, навчання та послуг, відповідно до умов цієї Угоди, і
згідно з технічними специфікаціями, встановленими Сполученими
Штатами Америки.
2. Державний комітет України з ядерної та радіаційної безпеки
буде використовувати все обладнання, майно, предмети постачання і
засоби забезпечення працездатності систем, навчання та послуги, що
надаються відповідно до цієї Угоди, виключно з метою встановлення
ефективних заходів контролю, обліку і фізичного захисту ядерних
матеріалів, що знаходяться у використанні, переміщенні або на
зберіганні з метою сприяння запобіганню розповсюдженню ядерної
зброї.
3. При виконанні цієї Угоди Міністерство оборони Сполучених
Штатів Америки або уповноважений ним орган враховують рекомендації
Державного комітету України з ядерної та радіаційної безпеки або
уповноваженого ним органу і результати технічних обговорень між
Сторонами. Після досягнення домовленості між Сторонами створюються
спільні робочі групи технічних експертів для обміну технічною
інформацією, а також для того, щоб давати поради Сторонам щодо
технічних питань, пов'язаних з ефективним виконанням цієї Угоди.
4. Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки і Сполучені
Штати Америки не несуть відповідальності за забезпечення
відповідного використання обладнання, майна, предметів постачання
і засобів забезпечення працездатності систем, навчання та послуг,
що надаються відповідно до цієї Угоди або за недосягнення
запланованих результатів.
Стаття II
1. Кожна із Сторін цієї Угоди має право після подання
письмового повідомлення іншій Стороні передавати обов'язки по
виконанню цієї Угоди іншим відомствам, департаментам або органам
свого Уряду.
2. Кожна із Сторін цієї Угоди має право після подання
письмового повідомлення іншій Стороні призначати представників для
зв'язку з технічних питань щодо обладнання, майна, предметів
постачання і засобів забезпечення працездатності систем, навчання
та послуг, що надаються відповідно до цієї Угоди.
Стаття III
1. Загальна вартість обладнання, майна, предметів постачання
і засобів забезпечення працездатності систем, навчання та послуг,
що надаються згідно з цією Угодою, а також пов'язані з цим
витрати, включаючи витрати, що відносяться до перевезення
обладнання, майна, предметів постачання і засобів забезпечення
працездатності систем і персоналу до України і назад та до
Сполучених Штатів Америки і назад, для Міністерства оборони
Сполучених Штатів Америки не буде перевищувати 7,5 мільйона
доларів США.
2. Обладнання, майно, предмети постачання і засоби
забезпечення працездатності систем, навчання та послуги, що
надаються Державному комітету України з ядерної та радіаційної
безпеки або уповноваженому ним органу відповідно до цієї Угоди з
метою сприяння у запобіганні розповсюдження ядерної зброї, можуть
включати, на основі взаємних домовленостей між Сторонами,
проведення консультацій та надання технічної допомоги, пов'язаної
з таким:
а) розробкою і застосуванням програм по регулюванню контролю,
обліку і фізичного захисту ядерних матеріалів, включаючи технічну
допомогу у складанні правил і посібників, у розробці процедур та
програм по перегляду ліцензій та по інспектуванню, а також
пов'язаним з цим навчанням персоналу, що працює в галузі
регулювання;
б) розробкою та впровадженням національної системи стеження і
ведення звітів по ядерних матеріалах;
в) розробкою та впровадженням програми технічної підтримки
національної програми регулювання і систем контролю, обліку та
захисту ядерних матеріалів на установках, включаючи надання
допомоги у галузях застосування методів вимірювання ядерних
матеріалів, надання відповідної вимірювальної апаратури,
обладнання і систем фізичного захисту, а також проведення
пов'язаного з цим навчання;
г) розробкою та впровадженням систем контролю, обліку і
фізичного захисту ядерних матеріалів на вибраних установках,
включаючи надання допомоги в проектуванні систем, в їх інтеграції,
перевірці і оцінці, монтажу і введенні в експлуатацію;
д) наданням і монтажем обладнання, включаючи відповідну
комп'ютерну апаратуру і програмне забезпечення для систем
контролю, обліку і фізичного захисту ядерних матеріалів, як для
державного рівня, так і на окремих установках, а також пов'язане з
цим навчання осіб, відповідальних за роботу установок;
е) оцінкою функціонування систем контролю, обліку і фізичного
захисту ядерних матеріалів на установках та розробкою і
впровадженням системних удосконалень, що базуються на результатах
таких оцінок.
3. Все обладнання, майно, предмети постачання і засоби
забезпечення працездатності систем, що надаються відповідно до
цієї Угоди, згідно з взаємоузгодженим графіком, доставляються до
Києва, якщо не буде іншої домовленості між Сторонами. Не пізніше,
ніж за 7 днів до кожної поставки, Міністерство оборони Сполучених
Штатів Америки або уповноважений ним орган повідомляють Державний
комітет України з ядерної та радіаційної безпеки або уповноважений
ним орган про заплановану дату кожної поставки. Державний комітет
України з ядерної та радіаційної безпеки або уповноважений ним
орган повинен отримати і взяти під свій фізичний контроль все
обладнання, майно, предмети постачання і засоби забезпечення
працездатності систем одразу після їх надходження до пункту
прибуття в Україну. З цього моменту зазначене майно, предмети
постачання і засоби працездатності систем стають власністю
України.
4. Ні Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки, ні
уповноважений ним орган не несуть відповідальності за поставки
будь-яких українських товарів і послуг та за витрати, пов'язані з
їх поставкою, що включають в себе підготовку будівельних площадок
і модифікацію установок у зв'язку з монтажем або застосуванням
будь-якого обладнання.
5. Державний комітет України з ядерної та радіаційної безпеки
несе виключну відповідальність за виплату заробітної плати всьому
персоналу, який він наймає для будь-якої діяльності, що
здійснюється відповідно до цієї Угоди.
Державний комітет України з ядерної та радіаційної безпеки
продовжує нести виключну відповідальність за виплату заробітної
плати українському персоналу, який бере участь в будь-яких
програмах навчання або який знаходиться на стажуванні,
передбачених цією Угодою. Оплата транспортних витрат та інших
витрат українського персоналу, який навчається чи знаходиться на
стажуванні або бере участь у зустрічах робочих груп в Сполучених
Штатах Америки, може здійснюватись Міністерством оборони
Сполучених Штатів Америки.
6. Відповідно до положень цієї Угоди Міністерство оборони
Сполучених Штатів Америки або уповноважений ним орган після
обов'язкових консультацій з Державним комітетом України з ядерної
та радіаційної безпеки можуть переглядати види і кількість
допомоги, що надається згідно з цією Угодою, і відповідні графіки
поставок такої допомоги. Крім того, розмір і строки надання
допомоги Державному комітету України з ядерної та радіаційної
безпеки відповідно до цієї Угоди залежать від наявності
українських ресурсів, потрібних для передбачуваного рівня зусиль
по сприянню з боку Сполучених Штатів Америки.
7. З метою сприяння ефективному виконанню цієї Угоди
Державний комітет України з ядерної та радіаційної безпеки надає
представникам Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки або
уповноваженого ним органу доступ до всіх вибраних відповідно до
підпункту "г" пункту 2 Статті III установок і до всіх відповідних
даних, включаючи креслення та схеми, карти, технологічні схеми,
інвентарні дані з ядерних матеріалів і процедур, які відносяться
до проектування та використання систем контролю, обліку і
фізичного захисту ядерних матеріалів і до програм регулювання.
Стаття IV
1. Державний комітет України з ядерної та радіаційної безпеки
здійснює огляд усього обладнання, майна, предметів постачання і
засобів забезпечення працездатності систем, одержаних згідно з
цією Угодою, і протягом 10 днів після одержання надає Міністерству
оборони Сполучених Штатів Америки підтвердження того, що вони
відповідають специфікаціям, розробленим в результаті консультацій
Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки з Державним
комітетом України з ядерної та радіаційної безпеки і представленим
завчасно Державному комітету України з ядерної та радіаційної
безпеки. Будь-яке обладнання, майно, предмети постачання і засоби
забезпечення працездатності систем, що не відповідають цим
специфікаціям, протягом 30 днів після їх одержання повертаються з
метою їх заміни до Сполучених Штатів Америки через Посольство
Сполучених Штатів Америки у Києві.
2. На підставі консультацій з Державним комітетом України з
ядерної та радіаційної безпеки Міністерство оборони Сполучених
Штатів Америки надає у відповідних випадках початкові
консультативні послуги для обслуговування, а також запасні частини
для функціонування обладнання та засобів забезпечення
працездатності систем, переданих згідно з цією Угодою протягом 3-х
років від дати отримання їх Державним комітетом України з ядерної
та радіаційної безпеки.
3. Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки або
уповноважений ним орган надасть Державному комітету України з
ядерної та радіаційної безпеки, або уповноваженому ним органу
технічні довідники щодо використання обладнання та засобів
забезпечення працездатності систем, що надаються за цією Угодою.
Поставка довідників і підготовка персоналу здійснюється, коли це
необхідно, разом з поставкою обладнання та засобів забезпечення
працездатності систем.
Стаття V
Сторони, при необхідності, можуть укладати імплементаційні
угоди або досягати інших домовленостей з метою виконання цієї
Угоди. У випадку будь-яких розходжень між цією Угодою та іншими
такими угодами чи домовленостями, переважну силу мають положення
цієї Угоди.
Стаття VI
Ця Угода і вся діяльність, що здійснюється відповідно до цієї
Угоди, підпадає під дію положень Угоди між Україною і Сполученими
Штатами Америки по наданню допомоги Україні у ліквідації
стратегічної ядерної зброї, а також у запобіганні розповсюдженню
зброї масового знищення від 25 жовтня 1993 року ( 840_007 ).
Стаття VII
1. Ця Угода набуває чинності з моменту набуття чинності
Угодою між Україною і Сполученими Штатами Америки щодо надання
допомоги Україні у ліквідації стратегічної ядерної зброї, а також
у запобіганні розповсюдженню зброї масового знищення від 25 жовтня
1993 року ( 840_007 ) і залишається чинною протягом п'яти років
або на строк дії Угоди між Україною і Сполученими Штатами Америки
щодо надання допомоги Україні у ліквідації стратегічної ядерної
зброї, а також запобігання розповсюдженню зброї масового знищення
від 25 жовтня 1993 року, залежно від того, який строк дії
закінчується раніше.
2. В цю Угоду можуть бути внесені поправки, вона може бути
продовжена за письмовою згодою Сторін і її дія може бути припинена
однією із Сторін шляхом направлення іншій Стороні за 90 днів
письмового повідомлення про такий намір.
Вчинено в Вашингтоні 18 грудня 1993 року у двох примірниках,
кожний українською та англійською мовами, кожний з яких є в рівній
мірі автентичним.
За Державний комітет За Міністерство оборони
України з ядерної та Сполучених Штатів Америки
радіаційної безпеки
(підпис) (підпис)вгору