Документ 84/2018, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.03.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.03.2018. Подивитися в історії? )

Указ
Президента України

Про внесення змін до Положення про головний орган військового управління Національної гвардії України

1. Внести до Положення про головний орган військового управління Національної гвардії України, затвердженого Указом Президента України від 28 березня 2014 року № 346 "Питання головного органу військового управління Національної гвардії України" (зі змінами, внесеними Указом від 9 травня 2014 року № 460), такі зміни:

1) у пункті 4:

у підпункті 6 слова "військових частин і підрозділів" замінити словами "військових частин (підрозділів)";

підпункт 7 після слів "військових частинах (центрах) Національної гвардії України" доповнити словами "а перепідготовку і підвищення кваліфікації медичних і фармацевтичних фахівців (військовослужбовців, працівників) Національної гвардії України - на базі вищих навчальних закладів, закладів підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів незалежно від форми власності та підпорядкування";

у підпункті 10 слова "вищих навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів), баз, установ та закладів" замінити словами "вищих військових навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів), баз, закладів охорони здоров'я та установ";

підпункт 11 доповнити словами "іноземцями та особами без громадянства у випадках, порядку та на умовах, визначених законодавством";

підпункти 12 і 17 викласти в такій редакції:

"12) організовує у взаємодії з органами Національної поліції України вивчення та добір призовників у Національну гвардію України, їх розподіл і відправлення до територіальних управлінь НГУ, з'єднань, військових частин (підрозділів), навчальних військових частин (центрів), баз, закладів охорони здоров'я та установ Національної гвардії України";

"17) організовує та забезпечує проведення заходів з підвищення рівня військово-патріотичного виховання, зміцнення військової дисципліни і правопорядку, морально-психологічного забезпечення бойової, мобілізаційної готовності, бойового навчання та службової (бойової) діяльності Національної гвардії України";

доповнити пункт підпунктом 17-1 такого змісту:

"17-1) забезпечує в межах, передбачених законодавством, співпрацю Національної гвардії України та релігійних організацій у сфері задоволення релігійних потреб військовослужбовців і працівників Національної гвардії України шляхом організації служби військового духовенства (капеланської служби)";

у підпункті 19 слова "органи і підрозділи" замінити словами "відповідні військові частини";

підпункт 24 викласти в такій редакції:

"24) організовує та здійснює в установленому порядку координацію діяльності сил та засобів правоохоронних органів, залучених до припинення масових заворушень";

доповнити пункт підпунктами 25-27 такого змісту:

"25) забезпечує в межах компетенції здійснення заходів щодо медичного забезпечення військовослужбовців Національної гвардії України, ветеранів військової служби, ветеранів війни та інших категорій громадян, яким законодавством України надано право користуватися закладами охорони здоров'я Національної гвардії України;

26) здійснює державний санітарно-епідеміологічний нагляд у Національній гвардії України;

27) виконує інші функції, пов'язані з реалізацією покладених на головний орган військового управління НГУ завдань";

2) пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Головний орган військового управління НГУ в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з Управлінням державної охорони України, іншими правоохоронними органами, Збройними Силами України, іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами місцевого самоврядування, органами прокуратури, органами державної влади, громадськими об'єднаннями та релігійними організаціями, а також з адміністрацією і режимними органами об'єктів, що охороняються, та населенням";

3) у пункті 8:

абзац перший викласти в такій редакції:

"8. Начальником головного органу військового управління НГУ є командувач Національної гвардії України, який призначається на посаду Президентом України за поданням Міністра внутрішніх справ України та звільняється з посади Президентом України. На посаду командувача Національної гвардії України призначається військовослужбовець";

в абзаці третьому слова "і звільняються з посад Президентом України за поданням командувача Національної гвардії України, погодженим із Міністром внутрішніх справ України" замінити словами "за поданням командувача Національної гвардії України та звільняються з посад Президентом України";

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"У разі неможливості виконання командувачем Національної гвардії України службових обов'язків (відрядження, хвороба, інші поважні причини) його обов'язки тимчасово виконує перший заступник командувача Національної гвардії України.

У разі звільнення командувача Національної гвардії України з посади до призначення іншої особи на цю посаду Президент України призначає виконуючого обов'язки командувача Національної гвардії України. Подання Президентові України стосовно кандидатури виконуючого обов'язки командувача Національної гвардії України вносить Міністр внутрішніх справ України";

4) у пункті 9:

доповнити пункт підпунктами 10-1 і 10-2 такого змісту:

"10-1) подає пропозиції Міністрові внутрішніх справ України щодо призначення на посади керівників структурних підрозділів головного органу військового управління НГУ, територіальних управлінь НГУ та вищих військових навчальних закладів Національної гвардії України;

10-2) призначає за погодженням з Міністром внутрішніх справ України на посади командирів військових частин (підрозділів) Національної гвардії України та звільняє їх з посад";

у підпункті 14 слова "військових частин, підрозділів, вищих навчальних закладів, начальникам навчальних військових частин (центрів), баз, установ та закладів" замінити словами "військових частин (підрозділів), вищих військових навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів), баз, закладів охорони здоров'я та установ";

доповнити пункт підпунктами 16-1 і 16-2 такого змісту:

"16-1) подає пропозиції Міністрові внутрішніх справ України щодо затвердження номенклатури посад для призначення на посади військовослужбовців Національної гвардії України;

16-2) у межах повноважень здійснює заходи із запобігання вчиненню корупційних правопорушень військовослужбовцями і працівниками Національної гвардії України";

5) абзац перший пункту 12 доповнити словами "та інших джерел, не заборонених законом";

6) пункт 13 викласти в такій редакції:

"13. Структуру головного органу військового управління НГУ, територіальних управлінь НГУ, з'єднань, військових частин (підрозділів), вищих військових навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів), баз, закладів охорони здоров’я та установ Національної гвардії України затверджує Міністр внутрішніх справ України за пропозицією командувача Національної гвардії України.

До структури головного органу військового управління НГУ входять організаційно поєднані структурні підрозділи (департаменти, управління, відділи і служби), що забезпечують діяльність командувача Національної гвардії України та виконання покладених на Національну гвардію України завдань.

Штати головного органу військового управління НГУ, територіальних управлінь НГУ, з'єднань, військових частин (підрозділів), вищих військових навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів), баз, закладів охорони здоров’я та установ Національної гвардії України, у тому числі на особливий період, а також зміни до них затверджує командувач Національної гвардії України.

Перелік посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань затверджує Міністр внутрішніх справ України за пропозицією командувача Національної гвардії України";

7) пункт 14 після слова "найменуванням" доповнити словами "інші печатки та штампи";

8) у тексті Положення слова "і підрозділи, вищі навчальні заклади, навчальні військові частини (центри), бази, установи та заклади" в усіх відмінках замінити словами "(підрозділи), вищі військові навчальні заклади, навчальні військові частини (центри), бази, заклади охорони здоров'я та установи" у відповідному відмінку.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
24 березня 2018 року
№ 84/2018
вгору