Документ 84-2012-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2013, підстава - 1116-2012-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 8 лютого 2012 р. № 84
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 1116 від 21.11.2012}

Про затвердження Примірного положення про Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

Відповідно до частини третьої статті 6 Закону України “Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Примірне положення про Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 2012 р. № 84

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

1. Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (далі - Центр) є закладом охорони здоров’я, що забезпечує на території відповідно Вінницької, Дніпропетровської, Донецької областей і м. Києва організацію та надання екстреної медичної допомоги пацієнтам і постраждалим, які перебувають у невідкладних станах (далі - пацієнти і постраждалі), у повсякденних умовах, особливий період та під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ, іншими нормативно-правовими актами та статутом, розробленим на підставі цього Примірного положення.

3. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в органах Казначейства та банках, печатку та бланк із своїм найменуванням.

4. Основними завданнями Центру є:

1) організація та надання:

екстреної медичної допомоги пацієнтам і постраждалим на догоспітальному етапі;

виїзної консультативної медичної допомоги;

2) організація:

виконання нормативу прибуття бригад швидкої медичної допомоги на місце виклику (події);

медико-санітарного забезпечення масових заходів та заходів за участю осіб, щодо яких здійснюється державна охорона;

взаємодії з аварійно-рятувальними підрозділами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

3) організація та здійснення:

транспортування пацієнтів і постраждалих, які потребують медичного супроводження, а також медичної евакуації постраждалих під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

інформаційно-аналітичного забезпечення Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій.

5. Центр відповідно до основних завдань:

1) забезпечує:

утворення та організацію діяльності єдиної оперативно-диспетчерської служби Центру;

приймання від населення викликів щодо надання екстреної медичної допомоги;

взаємодію з приймальними відділеннями (відділеннями невідкладної медичної допомоги) багатопрофільних лікарень (лікарень інтенсивного лікування) з метою безперервності, послідовності надання екстреної медичної допомоги бригадами швидкої медичної допомоги та закладами охорони здоров’я;

взаємодію з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, закладами, підприємствами, установами та організаціями;

надання виїзної консультативної медичної допомоги;

створення резервів лікарських засобів і виробів медичного призначення;

навчання та практичну підготовку окремих категорій немедичних працівників з питань надання невідкладної медичної допомоги;

розроблення планів заходів щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги;

ведення статистичного обліку та звітності щодо надання екстреної та виїзної консультативної медичної допомоги;

технічне обслуговування транспортних засобів Центру;

надійний зв’язок з бригадами швидкої медичної допомоги;

2) розраховує кількість та визначає місцезнаходження пунктів тимчасового базування бригад швидкої медичної допомоги з метою виконання нормативу прибуття таких бригад на місце виклику (події);

3) визначає потребу в:

медичних силах і технічних засобах для надання екстреної медичної допомоги;

залученні додаткових медичних сил і технічних засобів до виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

4) забезпечує бригади швидкої медичної допомоги лікарськими засобами, у тому числі наркотичними засобами, психотропними речовинами, прекурсорами та сильнодіючими лікарськими засобами, а також виробами медичного призначення для надання екстреної медичної допомоги;

5) бере участь в проведенні навчання та практичної підготовки медичних працівників з питань надання екстреної медичної допомоги;

6) координує заходи щодо забезпечення готовності закладів охорони здоров’я, системи зв’язку та оповіщення, спеціалізованих формувань до виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

7) вивчає та розповсюджує досвід закладів охорони здоров’я щодо надання екстреної медичної допомоги;

8) організовує і проводить семінари, наради, тренінги, конференції з питань екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

6. Центр для виконання основних завдань має право:

1) використовувати наявний ресурс медичних сил і технічних засобів для організації та надання екстреної медичної допомоги пацієнтам і постраждалим;

2) планувати та провадити свою діяльність у межах наданих повноважень;

3) запитувати та отримувати відповідно до законодавства необхідну інформацію від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, закладів, підприємств, установ та організацій;

4) взаємодіяти з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, закладами, підприємствами, установами та організаціями;

5) проводити перевірку готовності закладів охорони здоров’я до виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

6) розробляти пропозиції щодо чергування закладів охорони здоров’я для надання екстреної медичної допомоги;

7) розробляти та видавати для закладів охорони здоров’я рекомендації, інформаційні листи, інші методичні документи з питань надання екстреної медичної допомоги;

8) організовувати і проводити згідно з програмами, затвердженими МОЗ, навчання та практичну підготовку окремих категорій немедичних працівників з питань надання невідкладної медичної допомоги.

7. Структуру Центру затверджує його керівник за погодженням з управлінням охорони здоров’я відповідної держадміністрації.

8. Керівництво Центром здійснює директор (головний лікар), який призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до законодавства.

9. Керівник Центру:

1) несе відповідальність за виконання основних завдань Центру;

2) укладає трудові договори з працівниками Центру;

3) підписує договори від імені Центру;

4) розподіляє функціональні обов’язки між своїми заступниками та керівниками підрозділів Центру;

5) представляє Центр у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, закладами, підприємствами, установами та організаціями;

6) видає накази та доручення, обов’язкові для виконання підрозділами і працівниками Центру, організовує та контролює їх виконання;

7) здійснює інші передбачені законодавством повноваження.

10. Матеріально-технічна база Центру включає будівлі, споруди, медичне обладнання, вироби медичного призначення, засоби зв’язку, транспортні засоби та інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі.

11. Джерелами фінансування Центру є:

1) кошти відповідного місцевого бюджету;

2) кошти, отримані за надання платних послуг відповідно до законодавства;

3) благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

4) інші джерела, не заборонені законодавством.

12. Ліквідація та реорганізація Центру здійснюються відповідно до законодавства.вгору