Документ 838-98-п, попередня редакція — Редакція від 25.05.2006, підстава - 726-2006-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 8 червня 1998 р. N 838
Київ
Про затвердження Положення про порядок надання суб'єктам
зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення
експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів,
які містять відомості, що становлять державну таємницю
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1042 ( 1042-99-п ) від 15.06.99
N 1782 ( 1782-99-п ) від 25.09.99
N 244 ( 244-2001-п ) від 14.03.2001
N 816 ( 816-2002-п ) від 13.06.2002
N 1511 ( 1511-2002-п ) від 11.10.2002
N 628 ( 628-2003-п ) від 26.04.2003
N 1313 ( 1313-2003-п ) від 21.08.2003
N 726 ( 726-2006-п ) від 25.05.2006 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про порядок надання суб'єктам
зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення
експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які
містять відомості, що становлять державну таємницю (додається).

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.30
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 червня 1998 р. N 838
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання суб'єктам зовнішньоекономічної
діяльності повноважень на право здійснення експорту,
імпорту товарів військового призначення та товарів,
які містять відомості, що становлять державну таємницю
( У тексті Положення слова "Урядова комісія з політики
експортного контролю" в усіх відмінках замінено
словами "Комісія з політики експортного контролю та
військово-технічного співробітництва з іноземними
державами" згідно з Постановою КМ N 1042 ( 1042-99-п )
від 15.06.99 )
( У тексті Положення слово "МЗЕЗторг" в усіх відмінках замінено
словами "Державна комісія з питань військово-промислового
комплексу" у відповідному відмінку, а слово "Мінпромполітики"
в усіх відмінках замінено словом "Держпромполітики" у
відповідному відмінку, слова "Комісія з політики експортного
контролю та військово-технічного співробітництва з іноземними
державами" в усіх відмінках замінити словами "Комітет з
політики військово-технічного співробітництва та експортного
контролю при Президентові України" у відповідному відмінку
згідно з Постановою КМ N 244 ( 244-2001-п ) від 14.03.2001 )
( У тексті Положення слова "Держпромполітики" і
"Держкомсекретів" замінено відповідно словами
"Мінпромполітики" і "СБУ" згідно з Постановою КМ
N 816 ( 816-2002-п ) від 13.06.2002 )

Загальна частина
1. Це Положення визначає порядок надання суб'єктам
зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення
експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які
містять відомості, що становлять державну таємницю (далі -
товари).
2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні,
наведеному в Законі України "Про державний контроль за
міжнародними передачами товарів військового призначення та
подвійного використання" ( 549-15 ). ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1042
( 1042-99-п ) від 15.06.99; в редакції Постанови КМ N 1313
( 1313-2003-п ) від 21.08.2003 )
3. Експорт, імпорт товарів можуть здійснювати тільки суб'єкти
зовнішньоекономічної діяльності, які отримали на це відповідні
повноваження.
4. Без надання суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності
повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів (далі -
повноваження) здійснюються: переміщення товарів у зв'язку із заходами, що проводять
Збройні Сили та інші військові формування України за межами її
території або військові формування іноземних держав на території
України в рамках міжнародних договорів; тимчасове вивезення, ввезення товарів з метою демонстрації
(реклами) на виставках, ярмарках, а також проведення їх
сертифікації, випробувань чи гарантійного ремонту підприємствами
(установами, організаціями), яким належать ці товари; імпорт та тимчасове ввезення, вивезення запасних частин і
технологій для ремонту чи модернізації виробів військового
призначення підприємствами (установами, організаціями), які є
виробниками таких товарів або здійснюють їх ремонт чи
модернізацію. ( Абзац четвертий пункту 4 в редакції Постанови КМ
N 1042 ( 1042-99-п ) від 15.06.99 ) Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності використовують
раніше надані повноваження у разі: експорту підприємствами-виробниками спеціально призначених
комплектуючих до виробів військового призначення для забезпечення
виробництва товарів в іноземних державах за українськими
ліцензіями; експорту навчального і допоміжного спеціалізованого
обладнання та приладдя, запасних частин і технологій до виробів
військового призначення, раніше поставлених підприємствами
(установами, організаціями) України іноземному споживачу, а також
послуг, пов'язаних з їх технічним обслуговуванням, ремонтом,
випробуваннями тощо, у разі коли вони здійснюються суб'єктом
зовнішньоекономічної діяльності, який був постачальником цих
виробів. ( Абзац сьомий пункту 4 в редакції Постанови КМ N 1042
( 1042-99-п ) від 15.06.99 )
5. Висновок стосовно необхідності отримання суб'єктом
зовнішньоекономічної діяльності повноважень видається під час
реєстрації суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності в
Держекспортконтролі.
Порядок надання та продовження терміну дії
повноважень
( Назва розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1511 ( 1511-2002-п ) від 11.10.2002 )
6. Для одержання (продовження терміну дії) повноважень, крім
випадків, зазначених у пункті 13 цього Положення, суб'єкт
зовнішньоекономічної діяльності надсилає до Держекспортконтролю
лист із стислим викладом мети звернення, до якого додає такі
документи: ( Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1511 ( 1511-2002-п ) від 11.10.2002 )
заяву типової форми;
висновок міністерства, іншого центрального органу виконавчої
влади, до сфери управління якого він належить, а також висновки
Мінекономіки, Міноборони в межах їх компетенції щодо можливості
надання такому суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності
повноважень або продовження терміну їх дії; ( Абзац третій пункту
6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1511
( 1511-2002-п ) від 11.10.2002, N 628 ( 628-2003-п ) від
26.04.2003 )
довідку про обсяг експорту, імпорту та надходжень в Україну
коштів за результатами виконання зовнішньоекономічних договорів
(контрактів) за попередній рік (у разі подання заяви на
продовження терміну дії повноважень довідки надаються за кожний
рік дії повноважень); ( Абзац четвертий пункту 6 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1511 ( 1511-2002-п ) від
11.10.2002 )
довідку про можливість виконання робіт з технічного
обслуговування, ремонту, постачання запасних частин, навчання
персоналу тощо за номенклатурою товарів, що передбачаються на
експорт (подається у разі, якщо заявник має намір експортувати ці
товари);
копію свідоцтва про державну атестацію системи
внутрішньофірмового експортного контролю, створеної цим суб'єктом;
( Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1313
( 1313-2003-п ) від 21.08.2003 )
копію свідоцтва про реєстрацію суб'єкта в Держекспортконтролі
та відповідного висновку Держекспортконтролю щодо ідентифікації та
умов здійснення міжнародних передач зазначених у заяві товарів;
( Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1313
( 1313-2003-п ) від 21.08.2003 )
довідки про: ( Абзац пункту 6 в редакції Постанови КМ N 1511
( 1511-2002-п ) від 11.10.2002 )
наявність на підприємстві (в установі, організації) системи
внутрішньофірмового експортного контролю та посадових осіб, які
забезпечують функціонування цієї системи; ( Абзац пункту 6 в
редакції Постанови КМ N 1511 ( 1511-2002-п ) від 11.10.2002 )
участь у реалізації міжнародних договорів (у тому числі
участь у кооперації з виробництва товарів); ( Абзац пункту 6 в
редакції Постанови КМ N 1511 ( 1511-2002-п ) від 11.10.2002 )
наявність, кількісний склад і структуру служби маркетингу на
підприємстві (в установі, організації) та можливість цієї служби
провадити рекламну, виставкову, передконтрактну та іншу діяльність
з метою реалізації товарів; ( Абзац пункту 6 в редакції Постанови
КМ N 1511 ( 1511-2002-п ) від 11.10.2002 )
потенційні регіони збуту; ( Абзац пункту 6 в редакції
Постанови КМ N 1511 ( 1511-2002-п ) від 11.10.2002 )
наявність експортних варіантів документації на вироби
військового призначення та освоєння нових зразків озброєння та
військової техніки; ( Абзац пункту 6 в редакції Постанови КМ N
1511 ( 1511-2002-п ) від 11.10.2002 )
наявність на підприємстві (в установі, організації)
військового представництва (представництва замовника); ( Абзац
пункту 6 в редакції Постанови КМ N 1511 ( 1511-2002-п ) від
11.10.2002 )
можливість виконання робіт, надання послуг військового
призначення, зокрема за рахунок використання власних обладнання і
технологій, з метою відновлення технічного ресурсу товарів
військового призначення; ( Абзац пункту 6 в редакції Постанови КМ
N 1511 ( 1511-2002-п ) від 11.10.2002 )
наявність у підприємства (установи, організації); ( Абзац
пункту 6 в редакції Постанови КМ N 1511 ( 1511-2002-п ) від
11.10.2002 )
дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною
таємницею (у разі коли суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності має
намір здійснювати експорт, імпорт товарів, які є матеріальними
носіями інформації, що віднесена до державної таємниці); ( Абзац
пункту 6 в редакції Постанови КМ N 1511 ( 1511-2002-п ) від
11.10.2002 )
нормативних документів, які регулюють діяльність у галузях
військово-технічного співробітництва та експортного контролю;
( Абзац пункту 6 в редакції Постанови КМ N 1511 ( 1511-2002-п )
від 11.10.2002 )
кредиторської та дебіторської заборгованості; ( Абзац пункту
6 в редакції Постанови КМ N 1511 ( 1511-2002-п ) від 11.10.2002 )
засвідчені копії: ( Абзац пункту 6 в редакції Постанови КМ
N 1511 ( 1511-2002-п ) від 11.10.2002 )
погодженого з СБУ плану заходів щодо захисту відомостей, які
становлять державну таємницю, під час співробітництва з іноземними
делегаціями в Україні та перебування представників підприємства
(установи, організації) за кордоном; ( Абзац пункту 6 в редакції
Постанови КМ N 1511 ( 1511-2002-п ) від 11.10.2002 )
погодженого з Міноборони, МОН, СБУ та Службою зовнішньої
розвідки плану заходів щодо забезпечення правового захисту
державних інтересів під час передачі іноземним замовникам об'єктів
права інтелектуальної власності, що містяться в товарах
військового призначення, які пропонуються для експорту; { Абзац
пункту 6 в редакції Постанови КМ N 1511 ( 1511-2002-п ) від
11.10.2002; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 726
( 726-2006-п ) від 25.05.2006 }
узгоджених з Міноборони, Мінпромполітики, СБУ та Службою
зовнішньої розвідки документів про тактико-технічні характеристики
зразків озброєння та військової техніки, а також основних даних
щодо науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт із
створення (модернізації) зразків озброєння та військової техніки,
які можуть бути предметом обговорення під час проведення
переговорів з іноземними суб'єктами господарської діяльності.
{ Абзац пункту 6 в редакції Постанови КМ N 1511 ( 1511-2002-п )
від 11.10.2002; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 726
( 726-2006-п ) від 25.05.2006 }
Крім того, у разі коли суб'єкт зовнішньоекономічної
діяльності передбачає здійснювати експорт товарів, які є
матеріальними носіями інформації, що віднесена до державної
таємниці, до зазначених вище документів додається відповідний
висновок СБУ.
Лист оформлюється на бланку підприємства (установи,
організації) і повинен містити відомості про мету звернення,
конкретні види діяльності у сфері експорту, імпорту товарів, які
має намір здійснювати суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності,
прізвища та посади осіб, яким доручено проведення робіт з
одержання повноважень та робіт у галузі експортного контролю.
---------------- Примітка. Під час подання заяви на продовження терміну дії
повноважень документи, зазначені в абзацах п'ятому,
десятому, дванадцятому та п'ятнадцятому цього пункту, не
подаються. ( Пункт 6 доповнено приміткою згідно з Постановою КМ N 1511
( 1511-2002-п ) від 11.10.2002; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1313 ( 1313-2003-п ) від 21.08.2003 )
7. Заяви та документи, подані для одержання (продовження
терміну дії) повноважень, розглядаються Держекспортконтролем із
залученням у межах їх компетенції Мінпромполітики, Мінекономіки,
СБУ, Служби зовнішньої розвідки, МЗС, Міноборони та у разі потреби
інших центральних органів виконавчої влади, а також Державної
компанії "Укрспецекспорт". { Абзац перший пункту 7 із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 1782 ( 1782-99-п ) від
25.09.99, N 1511 ( 1511-2002-п ) від 11.10.2002, N 628
( 628-2003-п ) від 26.04.2003, N 726 ( 726-2006-п ) від
25.05.2006 } Під час розгляду заяви суб'єкта зовнішньоекономічної
діяльності враховуються: його діяльність на міжнародному ринку за попередній рік; відповідність заявленої діяльності міжнародним договорам та
зобов'язанням України; відсутність обмежень на співпрацю з визначеними державами; відсутність даних про порушення ним або його посадовими
особами законодавства, в тому числі законодавства з питань
експортного контролю; виконання державного замовлення за номенклатурою товарів, що
передбачаються на експорт; участь у кооперації з виробництва товарів; участь у реалізації міжнародних договорів; доцільність надання повноважень за визначеною номенклатурою
товарів, виходячи з інтересів держави; наявність на підприємстві (в установі, організації) системи
внутрішньофірмового експортного контролю та посадових осіб, які
забезпечують функціонування цієї системи; ( Абзац одинадцятий
пункту 7 в редакції Постанови КМ N 1511 ( 1511-2002-п ) від
11.10.2002 ) наявність ефективної служби маркетингу на підприємстві; потенційні можливості стосовно його закріплення на
міжнародному ринку, освоєння нових зразків озброєння та військової
техніки, а також нових регіонів збуту; можливість проведення рекламної, виставкової,
передконтрактної та інших видів діяльності з метою реалізації
товарів; наявність експортних варіантів документації на вироби
військового призначення; наявність на підприємстві (в установі, організації)
військового представництва (представництва замовника);

( Абзац сімнадцятий пункту 7 виключено на підставі Постанови
КМ N 244 ( 244-2001-п ) від 14.03.2001 )

наявність у підприємства (установи, організації): ( Пункт 7
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 244 ( 244-2001-п ) від
14.03.2001 )
дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною
таємницею (у разі коли суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності має
намір здійснювати експорт, імпорт товарів, які є матеріальними
носіями інформації, що віднесена до державної таємниці); ( Пункт 7
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 244 ( 244-2001-п ) від
14.03.2001; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1511
( 1511-2002-п ) від 11.10.2002 )
нормативних документів, які регулюють діяльність у галузі
військово-технічного співробітництва та експортного контролю;
( Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 244
( 244-2001-п ) від 14.03.2001 )
узгоджених з Міноборони, Мінпромполітики, СБУ та Службою
зовнішньої розвідки тактико-технічних характеристик зразків
озброєння та військової техніки, а також основних даних щодо
науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт із створення
(модернізації) зразків озброєння та військової техніки, які можуть
бути предметом обговорення під час проведення переговорів з
іноземними суб'єктами господарської діяльності; { Пункт 7
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 244 ( 244-2001-п ) від
14.03.2001; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 726
( 726-2006-п ) від 25.05.2006 }
можливостей для виконання робіт, надання послуг військового
призначення, зокрема за рахунок використання власних обладнання та
технологій, у тому числі з метою відновлення технічного ресурсу
товарів військового призначення; ( Пункт 7 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 244 ( 244-2001-п ) від 14.03.2001 )
кредиторської та дебіторської заборгованості; ( Пункт 7
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 244 ( 244-2001-п ) від
14.03.2001 )
погодженого з СБУ плану заходів щодо захисту відомостей, які
становлять державну таємницю, під час співробітництва з іноземними
делегаціями в Україні та перебування представників підприємства
(установи, організації) за кордоном; ( Пункт 7 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 1511 ( 1511-2002-п ) від 11.10.2002 )
погодженого з Міноборони, МОН, СБУ та Службою зовнішньої
розвідки плану заходів щодо забезпечення правового захисту
державних інтересів під час передачі іноземним замовникам об'єктів
права інтелектуальної власності, що містяться в товарах
військового призначення, які пропонуються для експорту. { Пункт 7
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1511 ( 1511-2002-п )
від 11.10.2002; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 726
( 726-2006-п ) від 25.05.2006 }
8. Крім зазначених у пункті 6 документів, Держекспортконтроль
та інші центральні органи виконавчої влади, які залучаються до їх
розгляду, можуть затребувати від суб'єкта зовнішньоекономічної
діяльності додаткові відомості або інші документи, необхідні для
прийняття обгрунтованого рішення про надання (продовження терміну
дії) повноважень. ( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1511
( 1511-2002-п ) від 11.10.2002 )
9. Термін розгляду Держекспортконтролем заяви щодо надання
(продовження терміну дії) повноважень з урахуванням терміну
розгляду документів іншими центральними органами виконавчої влади
становить до 45 днів від дня подання суб'єктом
зовнішньоекономічної діяльності повного комплекту документів.
Термін розгляду заяви у разі виникнення додаткових обставин може
бути подовжено за рішенням голови Держекспортконтролю. ( Абзац
перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1042 ( 1042-99-п ) від 15.06.99, N 1511 ( 1511-2002-п ) від
11.10.2002 ) Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади,
залучені до розгляду документів, у 20-денний термін з моменту їх
одержання від суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності або
одержання запиту від Держекспортконтролю готують висновки щодо
можливості (доцільності) надання конкретному суб'єкту
зовнішньоекономічної діяльності повноважень чи продовження терміну
їх дії. ( Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1511 ( 1511-2002-п ) від 11.10.2002 ) До терміну розгляду заяв не зараховується час, необхідний для
одержання від суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності додаткових
відомостей або інших документів.
10. Держекспортконтроль на підставі поданих документів з
урахуванням пропозицій міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, залучених до їх розгляду, як правило, один раз
на рік (у разі потреби) готує проект відповідної постанови
Кабінету Міністрів України, в якому зазначаються найменування
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та найменування
категорій товарів, щодо яких передбачається надання (продовження
терміну дії) повноважень кожному із цих суб'єктів, або висновок
про недоцільність надання суб'єктам зовнішньоекономічної
діяльності, які звернулися з відповідними заявами, зазначених
повноважень. ( Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно
з Постановами КМ N 1042 ( 1042-99-п ) від 15.06.99, N 1511
( 1511-2002-п ) від 11.10.2002 ) Проект постанови Кабінету Міністрів України або відповідний
висновок подається Держекспортконтролем на розгляд Комітету з
політики військово-технічного співробітництва та експортного
контролю при Президентові України.
11. У разі прийняття Комітетом з політики
військово-технічного співробітництва та експортного контролю при
Президентові України пропозицій щодо надання (продовження терміну
дії) суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень проект
відповідної постанови, погоджений з Мінпромполітики, Мінекономіки,
СБУ, Службою зовнішньої розвідки, Державною комісією з питань
оборонно-промислового комплексу, МЗС та іншими центральними
органами виконавчої влади і Державною компанією "Укрспецекспорт",
залученими до розгляду документів, разом з витягом із протоколу
засідання Комітету з політики військово-технічного співробітництва
та експортного контролю при Президентові України надсилається
Держекспортконтролем в установленому порядку до Кабінету Міністрів
України. { Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 1782 ( 1782-99-п ) від 25.09.99, N 1511
( 1511-2002-п ) від 11.10.2002, N 628 ( 628-2003-п ) від
26.04.2003, N 726 ( 726-2006-п ) від 25.05.2006 } У разі прийняття Комітетом з політики військово-технічного
співробітництва та експортного контролю при Президентові України
рішення про недоцільність надання (продовження терміну дії)
суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності повноважень повторний
розгляд його заяви можливий не раніше ніж через рік, якщо інше не
визначено цією Комісією. ( Абзац другий пункту 11 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1511 ( 1511-2002-п ) від
11.10.2002 )
12. Кабінет Міністрів України приймає рішення про надання
(продовження терміну дії) суб'єктам зовнішньоекономічної
діяльності повноважень після узгодження проекту постанови з
відповідними комітетами Верховної Ради України і Комітетом з
політики військово-технічного співробітництва та експортного
контролю при Президентові України. ( Абзац перший пункту 12 із
змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1042 ( 1042-99-п )
від 15.06.99, N 1511 ( 1511-2002-п ) від 11.10.2002 ) У разі видання Кабінетом Міністрів України відповідної
постанови Держекспортконтроль надсилає інформацію про суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності, яким надано (продовжено термін
дії) повноваження, до заінтересованих центральних органів
виконавчої влади. ( Абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1511 ( 1511-2002-п ) від 11.10.2002 ) Облік суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, яким
Кабінетом Міністрів України надано повноваження, та видача їм
документального підтвердження про це здійснюється
Держекспортконтролем. Документи, подані суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності
для одержання (продовження терміну дії) повноважень, зберігаються
Держекспортконтролем, іншими центральними органами виконавчої
влади протягом трьох років після закінчення терміну дії наданих
повноважень або прийняття рішення про недоцільність їх надання.
( Абзац четвертий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1511 ( 1511-2002-п ) від 11.10.2002 )
13. Вимоги пунктів 6 - 11 та абзаців другого - четвертого
пункту 12 цього Положення не поширюються на випадки надання
суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право
здійснення експорту продукції власного виробництва та імпорту
продукції для власного виробництва у рамках виконання міжнародних
договорів про військово-технічне співробітництво, виробничу або
науково-технічну кооперацію в галузі військово-технічного
співробітництва, а також у рамках державного оборонного
замовлення. Надання суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень
у рамках виконання міжнародних договорів про військово-технічне
співробітництво, виробничу або науково-технічну кооперацію в
галузі військово-технічного співробітництва, а також у рамках
державного оборонного замовлення здійснюється шляхом підготовки та
подання Кабінетові Міністрів України міністерством, іншим
центральним органом виконавчої влади, відповідальним за виконання
конкретного міжнародного договору чи державного оборонного
замовлення, проекту відповідної постанови, до якого додаються
переліки категорій товарів і список суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності - виконавців робіт у рамках цього міжнародного договору
чи державного оборонного замовлення, узгодженого в установленому
порядку з Мінекономіки, Міноборони, Держекспортконтролем, МЗС,
СБУ, Службою зовнішньої розвідки, Комітетом з політики
військово-технічного співробітництва та експортного контролю при
Президентові України, та прийняття Кабінетом Міністрів України
відповідного рішення. { Абзац другий пункту 13 із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 628 ( 628-2003-п ) від
26.04.2003, N 726 ( 726-2006-п ) від 25.05.2006 } ( Пункт 13 в редакції Постанови КМ N 1042 ( 1042-99-п ) від
15.06.99 )
Термін дії повноважень та умови
їх призупинення або скасування
14. Повноваження діють, крім випадків, передбачених пунктом 2
постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 1996 р. N 1247
( 1247-96-п ) "Питання Державної компанії з експорту та імпорту
продукції і послуг військового та спеціального призначення" та
пунктом 13 цього Положення, три роки, якщо інший термін не
визначено Кабінетом Міністрів України. Цей термін може бути
продовжений Кабінетом Міністрів України за поданням
Держекспортконтролю кожного разу на три роки.
Подання Держекспортконтролю суб'єктами зовнішньоекономічної
діяльності документів щодо продовження терміну дії повноважень, їх
розгляд та підготовка відповідного рішення здійснюються в порядку,
передбаченому пунктами 6-12 цього Положення.
Зазначені у пункті 6 цього Положення документи щодо
продовження терміну дії повноважень повинні бути подані
Держекспортконтролю не пізніше ніж за шість місяців до закінчення
терміну їх дії.
Термін дії повноважень у випадках, передбачених пунктом 13
цього Положення, визначається Кабінетом Міністрів України
відповідно до міжнародних договорів України або на період
виконання державного оборонного замовлення. ( Пункт 14 в редакції Постанови КМ N 1511 ( 1511-2002-п ) від
11.10.2002 )
15. Контроль за використанням суб'єктом зовнішньоекономічної
діяльності повноважень забезпечується Держекспортконтролем та
іншими центральними органами виконавчої влади в межах їх
компетенції.
16. Дія повноважень за поданням Держекспортконтролю, інших
центральних органів виконавчої влади, узгодженим з Комітетом з
політики військово-технічного співробітництва та експортного
контролю при Президентові України, може бути призупинена або
скасована Кабінетом Міністрів України у разі: встановлення факту порушення суб'єктом зовнішньоекономічної
діяльності законодавства України або інших держав, яке стосується
експорту, імпорту товарів; виникнення обставин, що можуть призвести до заподіяння шкоди
національній безпеці України; припинення юридичної особи; визнання суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності банкрутом; встановлення фактів, які свідчать, що повноваження надано на
підставі недостовірних або неповних даних.
17. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, повноваження
яких призупинено або скасовано Кабінетом Міністрів України, можуть
звернутися з заявою про відновлення дії або повторне надання
повноважень тільки у разі усунення причин, через які такі
повноваження було призупинено або скасовано.
Права та обов'язки суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності, яким надані повноваження
18. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, яким у
встановленому порядку надані повноваження, в частині проведення
операцій з товарами військового призначення мають право:
здійснювати в установленому порядку попереднє узгодження умов
поставок власних виробів іноземним замовникам у державах, щодо
яких Держекспортконтролем надані відповідні висновки про
можливість експорту товарів військового призначення, проводити
переговори із замовниками цих держав та надавати їм попередньо
узгоджену з Державною компанією "Укрспецекспорт" інформацію про
орієнтовну ціну таких товарів;
провадити в установленому порядку рекламну та іншу
маркетингову діяльність, брати участь у виставках та здійснювати
демонстрацію іноземним замовникам товарів військового призначення,
що передбачаються для експорту;
надавати іноземним суб'єктам господарської діяльності під час
проведення з ними переговорів інформацію про тактико-технічні
характеристики зразків озброєння та військової техніки, а також
основні дані щодо науково-дослідних і дослідно-конструкторських
робіт із створення (модернізації) зразків озброєння та військової
техніки в межах, погоджених з Міноборони, Мінпромполітики, СБУ,
Службою зовнішньої розвідки та іншими центральними органами
виконавчої влади, у разі коли вони виступають замовниками
науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт оборонного
призначення та відповідно до законодавства про захист інформації,
що становить державну таємницю, або конфіденційної інформації, яка
є власністю держави; { Абзац четвертий пункту 18 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 726 ( 726-2006-п ) від
25.05.2006 }
укладати в установленому порядку зовнішньоекономічні договори
(контракти) з іноземними замовниками та здійснювати міжнародні
передачі товарів військового призначення на виконання цих
договорів (контрактів) у межах, передбачених відповідними
дозволами (висновками) Держекспортконтролю;
передбачати під час укладання зовнішньоекономічних договорів
(контрактів) на поставки товарів військового призначення різні
схеми взаєморозрахунків (компенсаційні, офсетні) з метою надання
пропозиціям більшої привабливості для іноземних партнерів;
залучати у рамках військово-технічного співробітництва до
співпраці іноземних посередників, уповноважених представляти у
спеціалізованих тендерах і на міжнародних виставках інтереси
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, яким у
встановленому порядку надані повноваження;
провадити в установленому порядку іншу діяльність відповідно
до законодавства.
19. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, яким у
встановленому порядку надані повноваження, зобов'язані:
подавати СБУ та Службі зовнішньої розвідки не пізніше ніж у
15-денний термін звіти про підсумки переговорів з іноземними
партнерами з питань військово-технічного співробітництва незалежно
від того, чи завершилися такі переговори укладенням
зовнішньоекономічних договорів (контрактів), чи ні, а також
інформувати СБУ та Службу зовнішньої розвідки про будь-які інші
контакти з іноземними юридичними або фізичними особами з питань
передач товарів військового призначення; { Абзац другий пункту 19
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 726 ( 726-2006-п )
від 25.05.2006 }
не допускати порушень міжнародних зобов'язань України щодо
нерозповсюдження зброї масового знищення та засобів її доставки, а
також щодо міжнародних передач звичайних озброєнь та товарів
подвійного використання;
не допускати дій, внаслідок яких може бути заподіяна шкода
політичним або економічним інтересам України, її національній
безпеці або обороні;
координувати свою діяльність (у частині проведення операцій з
товарами військового призначення) з Державною компанією
"Укрспецекспорт", а також свою діяльність в іноземних державах з
дипломатичними представництвами України в цих державах у порядку,
визначеному МЗС;
вживати заходів до недопущення реекспорту або передачі до
третіх держав товарів військового призначення, які були
експортовані з України, без згоди на це експортера та
Держекспортконтролю, а у разі виявлення таких фактів - негайно
інформувати про них Держекспортконтроль, СБУ та Службу зовнішньої
розвідки; { Абзац шостий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 726 ( 726-2006-п ) від 25.05.2006 }
виконувати погоджений з СБУ та Службою зовнішньої розвідки
план заходів щодо захисту відомостей, які становлять державну
таємницю, під час співробітництва з іноземними делегаціями в
Україні та перебування представників підприємства (установи,
організації) за кордоном, а також погоджений з Міноборони, МОН,
СБУ та Службою зовнішньої розвідки план заходів щодо забезпечення
правового захисту державних інтересів під час передачі іноземним
замовникам об'єктів права інтелектуальної власності, що містяться
в товарах військового призначення, які пропонуються для експорту;
{ Абзац сьомий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 726 ( 726-2006-п ) від 25.05.2006 }
здійснювати маркетинг ринку збуту і встановлювати зовнішні
ціни на товари військового призначення за погодженням з Державною
компанією "Укрспецекспорт";
надавати Держекспортконтролю документи для отримання
висновків та дозволів на право здійснення міжнародних передач
товарів військового призначення;
забезпечувати виконання визначених Держекспортконтролем умов
контролю та підтвердження доставки товарів військового призначення
кінцевому споживачеві;
подавати не пізніше ніж у місячний термін Держекспортконтролю
відомості про зміни організаційно-правової форми підприємства
(установи, організації), складу засновників та кадрові зміни в
його керівництві, а також подавати йому звіти про здійснені
міжнародні передачі товарів військового призначення та подвійного
використання у терміни і за формою, що встановлюються
Держекспортконтролем.
( Абзац пункту 19 виключено на підставі Постанови КМ N 1313
( 1313-2003-п ) від 21.08.2003 )
( Положення доповнено розділом згідно з Постановою КМ N 1511
( 1511-2002-п ) від 11.10.2002 )вгору