Документ 838-98-п, попередня редакція — Редакція від 14.03.2001, підстава - 244-2001-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 8 червня 1998 р. N 838
Київ
Про затвердження Положення про порядок надання суб'єктам
зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення
експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів,
які містять відомості, що становлять державну таємницю
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1042 ( 1042-99-п ) від 15.06.99
N 1782 ( 1782-99-п ) від 25.09.99
N 244 ( 244-2001-п ) від 14.03.2001 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про порядок надання суб'єктам
зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення
експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які
містять відомості, що становлять державну таємницю (додається).

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.30
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 червня 1998 р. N 838
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання суб'єктам зовнішньоекономічної
діяльності повноважень на право здійснення експорту,
імпорту товарів військового призначення та товарів,
які містять відомості, що становлять державну таємницю
( У тексті Положення слова "Урядова комісія з політики
експортного контролю" в усіх відмінках замінено
словами "Комісія з політики експортного контролю та
військово-технічного співробітництва з іноземними
державами" згідно з Постановою КМ N 1042 ( 1042-99-п )
від 15.06.99 )
( У тексті Положення слово "МЗЕЗторг" в усіх відмінках замінено
словами "Державна комісія з питань військово-промислового
комплексу" у відповідному відмінку, а слово "Мінпромполітики"
в усіх відмінках замінено словом "Держпромполітики" у
відповідному відмінку, слова "Комісія з політики експортного
контролю та військово-технічного співробітництва з іноземними
державами" в усіх відмінках замінити словами "Комітет з
політики військово-технічного співробітництва та експортного
контролю при Президентові України" у відповідному відмінку
згідно з Постановою КМ N 244 ( 244-2001-п ) від 14.03.2001 )

Загальна частина
1. Це Положення визначає порядок надання суб'єктам
зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення
експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які
містять відомості, що становлять державну таємницю (далі -
товари).
2. У цьому Положенні поняття товари військового
призначення *, експорт, імпорт, тимчасове вивезення товарів,
тимчасове ввезення товарів вживаються в значенні, поданому в
Положенні про державний експортний контроль в Україні,
затвердженому Указом Президента України від 13 лютого 1998 р.
N 117 ( 117/98 ).
—————————————————————— * Список товарів військового призначення, міжнародні
передачі яких підлягають державному контролю (додаток до Положення
про порядок державного контролю за міжнародними передачами товарів
військового призначення, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 8 грудня 1997 р. N 1358 ( 1358-97-п )
(Офіційний вісник України, 1997 р., число 50, с. 50). ( Виноска до
пункту 2 в редакції Постанови КМ N 1042 ( 1042-99-п ) від
15.06.99 )
3. Експорт, імпорт товарів можуть здійснювати тільки суб'єкти
зовнішньоекономічної діяльності, які отримали на це відповідні
повноваження.
4. Без надання суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності
повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів (далі -
повноваження) здійснюються: переміщення товарів у зв'язку із заходами, що проводять
Збройні Сили та інші військові формування України за межами її
території або військові формування іноземних держав на території
України в рамках міжнародних договорів; тимчасове вивезення, ввезення товарів з метою демонстрації
(реклами) на виставках, ярмарках, а також проведення їх
сертифікації, випробувань чи гарантійного ремонту підприємствами
(установами, організаціями), яким належать ці товари; імпорт та тимчасове ввезення, вивезення запасних частин і
технологій для ремонту чи модернізації виробів військового
призначення підприємствами (установами, організаціями), які є
виробниками таких товарів або здійснюють їх ремонт чи
модернізацію. ( Абзац четвертий пункту 4 в редакції Постанови КМ
N 1042 ( 1042-99-п ) від 15.06.99 ) Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності використовують
раніше надані повноваження у разі: експорту підприємствами-виробниками спеціально призначених
комплектуючих до виробів військового призначення для забезпечення
виробництва товарів в іноземних державах за українськими
ліцензіями; експорту навчального і допоміжного спеціалізованого
обладнання та приладдя, запасних частин і технологій до виробів
військового призначення, раніше поставлених підприємствами
(установами, організаціями) України іноземному споживачу, а також
послуг, пов'язаних з їх технічним обслуговуванням, ремонтом,
випробуваннями тощо, у разі коли вони здійснюються суб'єктом
зовнішньоекономічної діяльності, який був постачальником цих
виробів. ( Абзац сьомий пункту 4 в редакції Постанови КМ N 1042
( 1042-99-п ) від 15.06.99 )
5. Висновок стосовно необхідності отримання суб'єктом
зовнішньоекономічної діяльності повноважень видається під час
реєстрації суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності в
Держекспортконтролі.
Порядок надання повноважень
6. Для одержання повноважень, крім випадків, зазначених у
пункті 13 цього Положення, суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності
надсилає до Держекспортконтролю лист із стислим викладом мети
звернення, до якого додає такі документи: заяву типової форми; висновок міністерства, іншого центрального органу виконавчої
влади, до сфери управління якого він належить, а також висновки
Державної комісії з питань військово-промислового комплексу,
Мінекономіки, Міноборони в межах їх компетенції щодо можливості
надання такому суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності
повноважень; довідку про обсяг експорту, імпорту та надходжень в Україну
коштів за результатами виконання зовнішньоекономічних договорів
(контрактів) за попередній рік; довідку про можливість виконання робіт з технічного
обслуговування, ремонту, постачання запасних частин, навчання
персоналу тощо за номенклатурою товарів, що передбачаються на
експорт (подається у разі, якщо заявник має намір експортувати ці
товари); довідку про наявність на підприємстві (в установі,
організації) органів чи посадових осіб, які забезпечують роботу в
галузі експортного контролю. Крім того, у разі коли суб'єкт зовнішньоекономічної
діяльності передбачає здійснювати експорт товарів, які є
матеріальними носіями інформації, що віднесена до державної
таємниці, до зазначених вище документів додається відповідний
висновок Держкомсекретів. Лист оформлюється на бланку підприємства (установи,
організації) і повинен містити відомості про мету звернення,
конкретні види діяльності у сфері експорту, імпорту товарів, які
має намір здійснювати суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності,
прізвища та посади осіб, яким доручено проведення робіт з
одержання повноважень та робіт у галузі експортного контролю.
7. Заяви та документи, подані для одержання повноважень,
розглядаються Держекспортконтролем із залученням у межах їх
компетенції Мінпромполітики, Мінекономіки, МЗЕЗторгу, СБУ, МЗС,
Міноборони та у разі потреби інших центральних органів виконавчої
влади, а також Державної компанії "Укрспецекспорт". { Абзац перший
пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1782
( 1782-99-п ) від 25.09.99 } Під час розгляду заяви суб'єкта зовнішньоекономічної
діяльності враховуються: його діяльність на міжнародному ринку за попередній рік; відповідність заявленої діяльності міжнародним договорам та
зобов'язанням України; відсутність обмежень на співпрацю з визначеними державами; відсутність даних про порушення ним або його посадовими
особами законодавства, в тому числі законодавства з питань
експортного контролю; виконання державного замовлення за номенклатурою товарів, що
передбачаються на експорт; участь у кооперації з виробництва товарів; участь у реалізації міжнародних договорів; доцільність надання повноважень за визначеною номенклатурою
товарів, виходячи з інтересів держави; наявність на підприємстві (в установі, організації) органів
чи посадових осіб, які забезпечують роботу в галузі експортного
контролю; наявність ефективної служби маркетингу на підприємстві; потенційні можливості стосовно його закріплення на
міжнародному ринку, освоєння нових зразків озброєння та військової
техніки, а також нових регіонів збуту; можливість проведення рекламної, виставкової,
передконтрактної та інших видів діяльності з метою реалізації
товарів; наявність експортних варіантів документації на вироби
військового призначення; наявність на підприємстві (в установі, організації)
військового представництва (представництва замовника);

( Абзац сімнадцятий пункту 7 виключено на підставі Постанови
КМ N 244 ( 244-2001-п ) від 14.03.2001 )

наявність у підприємства (установи, організації): ( Пункт 7
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 244 ( 244-2001-п ) від
14.03.2001 )
ліцензії на провадження діяльності, пов'язаної з державною
таємницею (у разі коли суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності має
намір здійснювати експорт, імпорт товарів, які є матеріальними
носіями інформації, що віднесена до державної таємниці); ( Пункт 7
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 244 ( 244-2001-п ) від
14.03.2001 )
нормативних документів, які регулюють діяльність у галузі
військово-технічного співробітництва та експортного контролю;
( Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 244
( 244-2001-п ) від 14.03.2001 )
узгоджених з Міноборони, Держпромполітики та СБУ
тактико-технічних характеристик зразків озброєння та військової
техніки, а також основних даних щодо науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт із створення (модернізації)
зразків озброєння та військової техніки, які можуть бути предметом
обговорення під час проведення переговорів з іноземними суб'єктами
господарської діяльності; ( Пункт 7 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 244 ( 244-2001-п ) від 14.03.2001 )
можливостей для виконання робіт, надання послуг військового
призначення, зокрема за рахунок використання власних обладнання та
технологій, у тому числі з метою відновлення технічного ресурсу
товарів військового призначення; ( Пункт 7 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 244 ( 244-2001-п ) від 14.03.2001 )
кредиторської та дебіторської заборгованості. ( Пункт 7
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 244 ( 244-2001-п ) від
14.03.2001 )
8. Крім зазначених у пункті 6 документів, Держекспортконтроль
та інші центральні органи виконавчої влади, які залучаються до їх
розгляду, можуть затребувати від суб'єкта зовнішньоекономічної
діяльності додаткові відомості або інші документи, необхідні для
прийняття обгрунтованого рішення про надання повноважень.
9. Термін розгляду Держекспортконтролем заяви щодо надання
повноважень з урахуванням терміну розгляду документів іншими
центральними органами виконавчої влади становить до 45 днів від
дня подання суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності повного
комплекту документів. Термін розгляду заяви у разі виникнення
додаткових обставин може бути подовжено за рішенням голови
Держекспортконтролю. ( Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1042 ( 1042-99-п ) від 15.06.99 ) Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади,
залучені до розгляду документів, у 20-денний термін з моменту їх
одержання від суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності або
одержання запиту від Держекспортконтролю готують висновки щодо
можливості (доцільності) надання конкретному суб'єкту
зовнішньоекономічної діяльності повноважень. До терміну розгляду заяв не зараховується час, необхідний для
одержання від суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності додаткових
відомостей або інших документів.
10. Держекспортконтроль на підставі поданих документів з
урахуванням пропозицій міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, залучених до їх розгляду, як правило, двічі на
рік (у разі потреби) готує проект відповідної постанови Кабінету
Міністрів України, в якому зазначаються найменування суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності та найменування категорій товарів,
щодо яких передбачається надання повноважень кожному із цих
суб'єктів, або висновок про недоцільність надання суб'єктам
зовнішньоекономічної діяльності, які звернулися з відповідними
заявами, зазначених повноважень. ( Абзац перший пункту 10 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1042 ( 1042-99-п ) від
15.06.99 ) Проект постанови Кабінету Міністрів України або відповідний
висновок подається Держекспортконтролем на розгляд Комітету з
політики військово-технічного співробітництва та експортного
контролю при Президентові України.
11. У разі прийняття Комісією з політики експортного контролю
та військово-технічного співробітництва з іноземними державами
пропозицій щодо надання суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності
повноважень проект відповідної постанови, погоджений з
Мінпромполітики, Мінекономіки, МЗЕЗторгом, СБУ, МЗС та іншими
центральними органами виконавчої влади, і Державною компанією
"Укрспецекспорт" залученими до розгляду документів, разом з
витягом із протоколу засідання Комісії з політики експортного
контролю та військово-технічного співробітництва з іноземними
державами надсилається Держекспортконтролем в установленому
порядку до Кабінету Міністрів України. { Абзац перший пункту 11 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1782 ( 1782-99-п ) від
25.09.99 } У разі прийняття Комітетом з політики військово-технічного
співробітництва та експортного контролю при Президентові України
рішення про недоцільність надання суб'єкту зовнішньоекономічної
діяльності повноважень повторний розгляд його заяви можливий не
раніше ніж через рік, якщо інше не визначено цією Комісією.
12. Кабінет Міністрів України приймає рішення про надання
суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень після
узгодження проекту постанови з відповідними комітетами Верховної
Ради України і Комітетом з політики військово-технічного
співробітництва та експортного контролю при Президентові України.
( Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1042 ( 1042-99-п ) від 15.06.99 ) У разі видання Кабінетом Міністрів України відповідної
постанови Держекспортконтроль надсилає інформацію про суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності, яким надано повноваження, до
заінтересованих центральних органів виконавчої влади. Облік суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, яким
Кабінетом Міністрів України надано повноваження, та видача їм
документального підтвердження про це здійснюється
Держекспортконтролем. Документи, подані суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності
для одержання повноважень, зберігаються Держекспортконтролем,
іншими центральними органами виконавчої влади протягом трьох років
після закінчення терміну дії наданих повноважень або прийняття
рішення про недоцільність їх надання.
13. Вимоги пунктів 6 - 11 та абзаців другого - четвертого
пункту 12 цього Положення не поширюються на випадки надання
суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право
здійснення експорту продукції власного виробництва та імпорту
продукції для власного виробництва у рамках виконання міжнародних
договорів про військово-технічне співробітництво, виробничу або
науково-технічну кооперацію в галузі військово-технічного
співробітництва, а також у рамках державного оборонного
замовлення. Надання суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень
у рамках виконання міжнародних договорів про військово-технічне
співробітництво, виробничу або науково-технічну кооперацію в
галузі військово-технічного співробітництва, а також у рамках
державного оборонного замовлення здійснюється шляхом підготовки та
подання Кабінетові Міністрів України міністерством, іншим
центральним органом виконавчої влади, відповідальним за виконання
конкретного міжнародного договору чи державного оборонного
замовлення, проекту відповідної постанови, до якого додаються
переліки категорій товарів і список суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності - виконавців робіт у рамках цього міжнародного договору
чи державного оборонного замовлення, узгодженого в установленому
порядку з Державною комісією з питань військово-промислового
комплексу, Мінекономіки, Міноборони, Держекспортконтролем, МЗС,
СБУ, Комітетом з політики військово-технічного співробітництва та
експортного контролю при Президентові України, та прийняття
Кабінетом Міністрів України відповідного рішення. ( Пункт 13 в редакції Постанови КМ N 1042 ( 1042-99-п ) від
15.06.99 )
Термін дії повноважень та умови
їх призупинення або скасування
14. Термін дії повноважень, крім випадків, передбачених
пунктом 13 цього Положення, визначається Кабінетом Міністрів
України на період до трьох років. Дія цих повноважень кожного разу
автоматично подовжується на визначений термін у разі, якщо
Держекспортконтроль чи інші центральні органи виконавчої влади не
подадуть до Кабінету Міністрів України клопотання про припинення
таких повноважень після закінчення терміну їх дії. Термін дії повноважень у випадках, передбачених пунктом 13
цього Положення, визначається Кабінетом Міністрів України
відповідно до міжнародних договорів України або на період
виконання державного оборонного замовлення.
15. Контроль за використанням суб'єктом зовнішньоекономічної
діяльності повноважень забезпечується Держекспортконтролем та
іншими центральними органами виконавчої влади в межах їх
компетенції.
16. Дія повноважень за поданням Держекспортконтролю, інших
центральних органів виконавчої влади, узгодженим з Комітетом з
політики військово-технічного співробітництва та експортного
контролю при Президентові України, може бути призупинена або
скасована Кабінетом Міністрів України у разі: встановлення факту порушення суб'єктом зовнішньоекономічної
діяльності законодавства України або інших держав, яке стосується
експорту, імпорту товарів; виникнення обставин, що можуть призвести до заподіяння шкоди
національній безпеці України; припинення юридичної особи; визнання суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності банкрутом; встановлення фактів, які свідчать, що повноваження надано на
підставі недостовірних або неповних даних.
17. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, повноваження
яких призупинено або скасовано Кабінетом Міністрів України, можуть
звернутися з заявою про відновлення дії або повторне надання
повноважень тільки у разі усунення причин, через які такі
повноваження було призупинено або скасовано.вгору