Документ 835-VIII, перша редакція — Прийняття від 26.11.2015
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


Державна реєстрація припинення шляхом приєднання юридичних осіб - виконавчих комітетів місцевих рад територіальних громад, що об’єдналися, які забезпечують окреме виконання бюджетів таких громад, здійснюється не раніше затвердження бюджету об’єднаної територіальної громади.

Юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення запису про її припинення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

12. Державна реєстрація змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, про сільську, селищну, міську раду об’єднаної територіальної громади та її виконавчий комітет здійснюється на підставі поданої сільським, селищним, міським головою або уповноваженою ним особою заповненої реєстраційної картки.

13. У період з дня набрання чинності рішеннями сільських, селищних, міських рад про добровільне об’єднання територіальних громад, а також у разі підтримки добровільного об’єднання територіальних громад на місцевому референдумі до набуття повноважень сільською, селищною, міською радою об’єднаної територіальної громади відчуження, передача в оренду (користування), заставу (іпотеку), лізинг, концесію, оперативне управління об’єктів комунальної власності територіальних громад, що об’єдналися, забороняється";

3) у статті 10:

частину першу доповнити словами "у разі, якщо її межі повністю відповідають межам, визначеним перспективним планом формування територій громад Автономної Республіки Крим, області";

у частині другій слово "липня" замінити словом "серпня";

частину третю після слова "громад" доповнити словами "утворених відповідно до перспективного плану формування територій громад Автономної Республіки Крим, області".

34. У Законі України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст. 158):

1) у частині першій статті 1:

доповнити пунктом 1-1 такого змісту:

"1-1) видача ліцензії - внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про право провадження суб’єктом господарювання визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню";

пункт 5 викласти в такій редакції:

"5) ліцензія - запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб’єкта господарювання права на провадження визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню";

2) у частині третій статті 2 слова "Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" замінити словами "Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";

3) пункт 12 частини першої статті 4 викласти в такій редакції:

"12) має безоплатний доступ до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у порядку, встановленому Міністерством юстиції України";

4) у частині другій статті 6:

у пункті 1 слова "(в електронній формі та/або на паперовому носії)" виключити;

пункти 4 і 5 викласти в такій редакції:

"4) вносить до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань прийняті ним рішення, документи та інші відомості про ліцензування видів господарської діяльності, необхідні для ведення цього реєстру, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

5) формує та веде ліцензійні справи, забезпечує їх зберігання, передачу та одержання у паперовій формі (або одержання належним чином завірених документів із них у разі, якщо такі справи передані до архівних установ)";

у пункті 7 слова "та Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" замінити словами "у паперовій формі";

у пункті 8 слова "та забезпечує на наступний день з дня прийняття рішення її актуалізацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" виключити;

5) у статті 10:

у частині першій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"1. Документи, подання яких до органу ліцензування передбачено цим Законом, можуть бути подані до органу ліцензування за вибором здобувача ліцензії";

у пункті 2 слова "(орган ліцензування надсилає поштові відправлення з повідомленням за місцезнаходженням здобувача ліцензії протягом одного робочого дня з дня оформлення відповідного документа, якщо інший строк надсилання не встановлено законом)" виключити;

у пункті 3 слова "телекомунікаційних засобів зв’язку" замінити словами "порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - портал електронних сервісів)";

у частині третій слова "та видача ним документів в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв’язку" виключити;

частину шосту виключити;

частину восьму після слів "з підтвердними документами" доповнити словами "на паперових носіях";

6) пункт 3 частини другої статті 11 виключити;

7) у статті 12:

друге речення частини першої виключити;

у пункті 4 частини другої слова "Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" замінити словами "Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";

у частині четвертій слово "повідомленні" замінити словом "рішенні";

частину сьому викласти в такій редакції:

"7. Для цілей цього Закону використовуються відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";

8) у статті 13:

у назві слова "переоформлення ліцензії" виключити;

абзац другий частини другої виключити;

у частині сьомій:

в абзаці першому слова "про яке повідомляє здобувача ліцензії у строк, що не перевищує трьох робочих днів" виключити;

абзац другий викласти в такій редакції:

"Рішення, прийняті органом ліцензування відповідно до цього Закону, у день внесення їх до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань підлягають обов’язковому оприлюдненню на порталі електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України";

у частині дев’ятій слова "з моменту внесення даних про рішення органу ліцензування про видачу йому ліцензії до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" замінити словами "з моменту внесення рішення органу ліцензування про видачу ліцензії до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";

у частині десятій слова "повідомленні про прийняття рішення" замінити словом "рішенні";

частину одинадцяту викласти в такій редакції:

"11. Ліцензія на провадження здобувачем ліцензії визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, оформлюється органом ліцензування в електронному вигляді (запис про рішення органу ліцензування щодо видачі ліцензії суб’єкту господарювання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) та відображається у виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, яка видається ліцензіату безоплатно, та підлягає обов’язковому оприлюдненню на порталі електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";

частини чотирнадцяту і п’ятнадцяту виключити;

9) у частині другій статті 14 слова "отримання здобувачем ліцензії від органу ліцензування повідомлення про прийняте ним" замінити словами "оприлюднення на порталі електронних сервісів";

10) у статті 15:

частину сьому доповнити абзацами другим - шостим такого змісту:

"У разі виникнення такої підстави для переоформлення ліцензії спадкоємець зобов’язаний протягом місяця подати до органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії та документи (їх копії (фотокопії), засвідчені спадкоємцем), що підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії.

Вимагання додаткових документів, не передбачених цим Законом, для переоформлення ліцензії забороняється.

Рішення про переоформлення ліцензії підлягає оприлюдненню на порталі електронних сервісів не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття такого рішення.

У разі переоформлення ліцензії, виданої на паперовому носії, орган ліцензування приймає рішення про визнання ліцензії, що була переоформлена, недійсною.

Непереоформлена у встановлений строк ліцензія є недійсною і підлягає анулюванню";

у частині восьмій слова "та направляє ліцензіату відповідне повідомлення і копію (фотокопію) рішення або витяг з такого рішення" виключити;

у частині дванадцятій слова "інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" замінити словами "відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";

11) у статті 16:

у пункті 3 частини другої слова "Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" замінити словами "Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";

частину п’яту виключити;

12) у статті 17:

частину третю після слова "зберігаються" доповнити словами "у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";

у частині п’ятій слова "та електронної бази даних про стан виданих ліцензій" виключити;

13) статтю 18 викласти в такій редакції:

"Стаття 18. Відомості про ліцензування видів господарської діяльності в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

1. До Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань вносяться відомості про ліцензування видів господарської діяльності, визначені Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

2. Органи ліцензування вносять до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:

1) рішення, прийняті органами ліцензування відповідно до цього Закону, - у день їх прийняття;

2) документи, подані до органів ліцензування, та іншу інформацію про ліцензування видів господарської діяльності, необхідну для ведення зазначеного реєстру, - у день їх отримання органами ліцензування";

14) у пункті 3 частини другої статті 19 слова "Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" замінити словами "Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

35. У Законі України "Про місцеві вибори" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 37-38, ст. 366):

1) пункт 3 частини десятої статті 22 виключити;

2) в абзаці другому частини першої статті 36 слова "копіями свідоцтва про реєстрацію партії та її статуту, засвідченими" замінити словами "копією статуту партії, засвідченою";

3) пункт 2 частини першої статті 38 виключити;

4) пункт 2 частини першої статті 39 виключити;

5) пункт 2 частини першої статті 40 виключити;

6) друге речення частини першої статті 66 виключити.

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім:

пунктів 1-8, 10-21, 23-26, 28-32, 35 розділу I цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2016 року;

пунктів 22, 27 та 34 розділу I цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2017 року.

2. Встановити, що:

1) з дня набрання чинності цим Законом нотаріуси наділяються повноваженнями державних реєстраторів у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

Нотаріус як державний реєстратор виконує повноваження, передбачені абзацами другим, четвертим, сьомим - дев’ятим, дванадцятим і шістнадцятим частини першої статті 6 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

Під час проведення державної реєстрації і надання відомостей з Єдиного державного реєстру нотаріус використовує печатку нотаріуса, визначену Законом України "Про нотаріат", та доступ до Єдиного державного реєстру на підставі договору, укладеного між державною нотаріальною конторою або приватним нотаріусом та технічним адміністратором Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Нотаріус, який провів реєстраційну дію, протягом трьох робочих днів з дня її проведення забезпечує надсилання документів, поданих для проведення цієї дії, відповідному державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи або місцем проживання фізичної особи - підприємця;

2) громадські формування протягом року, починаючи з 1 січня 2017 року, забезпечують подання заяв про внесення змін до Єдиного державного реєстру з відомостями про юридичну особу, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру у разі створення юридичної особи відповідно до цього Закону, але не були внесені до нього до цієї дати, в порядку, визначеному цим Законом;

3) державні органи, органи місцевого самоврядування, фінансові установи та інші юридичні особи продовжують приймати установчі документи юридичної особи в паперовій формі;

4) державна реєстрація припинення банків, процедура ліквідації яких з ініціативи Національного банку України розпочалася до набрання чинності Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", проводиться державним реєстратором на підставі копії рішення Національного банку України про затвердження ліквідаційного балансу, ухвалення остаточного звіту ліквідатора і завершення ліквідаційної процедури;

5) до 1 січня 2017 року:

відомості про державну реєстрацію громадських формувань як юридичних осіб вносяться до Єдиного державного реєстру (крім відомостей, передбачених пунктами 4, 5, 7, 14, 17, абзацом сьомим пункту 20, пунктами 21-25, 32, 44 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"), Єдиного реєстру громадських формувань та Реєстру громадських об’єднань і надаються з цих реєстрів органом, який провів їх реєстрацію (легалізацію).

Професійні спілки, їх організації та об’єднання, які на день набрання чинності цим Законом отримали офіційне підтвердження заявленого статусу та набули прав юридичної особи, вважаються такими, що відповідають вимогам цього Закону, і не повинні надавати органам державної реєстрації додаткові відомості чи документи;

відомості про видачу документів дозвільного характеру, реєстрацію (легалізацію) громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, продовжують вноситися та надаватися відповідно до Реєстру документів дозвільного характеру, Єдиного реєстру громадських формувань, Реєстру громадських об’єднань та Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство;

6) у разі забезпечення виконавчими органами сільських, селищних та міських рад, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями умов, необхідних для реалізації повноважень, передбачених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", за рішенням Кабінету Міністрів України такі органи можуть наділятися повноваженнями суб’єктів державної реєстрації на відповідній адміністративно-територіальній одиниці до 1 січня 2016 року;

7) територіальні органи, утворені Міністерством юстиції України в установленому законодавством порядку, припиняють надання послуг у сфері державної реєстрації на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць за рішенням Кабінету Міністрів України, прийнятим у разі забезпечення виконавчими органами міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями реалізації повноважень у сфері державної реєстрації, але не пізніше 30 квітня 2016 року.

3. Після набрання чинності цим Законом комісія з припинення (ліквідаційна комісія, ліквідатор) юридичної особи, стосовно якої до Єдиного державного реєстру внесений запис про прийняття рішення засновників (учасників) юридичної особи, суду або уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи, має право звернутися до суб’єкта державної реєстрації з урахуванням вимог, передбачених цим Законом.

4. Кабінету Міністрів України:

1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

2) забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;

3) до 1 січня 2017 року забезпечити наповнення Єдиного державного реєстру:

органами ліцензування, державними адміністраторами та дозвільними органами - відомостями про діючі ліцензії та документи дозвільного характеру, що видані до цієї дати;

Міністерством юстиції України - символікою громадських формувань, відомостями про громадські формування, що не мають статусу юридичної особи, та іншими відомостями про юридичну особу, які підлягають внесенню до цього реєстру при створенні юридичної особи відповідно до цього Закону, але не були внесені до нього до цієї дати;

4) забезпечити до 1 грудня 2015 року вжиття Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями заходів, необхідних для реалізації повноважень, передбачених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", у тому числі щодо підключення державних реєстраторів до Єдиного державного реєстру та укладення відповідних договорів з технічним адміністратором цього реєстру;

5) забезпечити до 1 січня 2016 року, а в разі наділення повноваженнями у сфері державної реєстрації до 1 січня 2016 року - у строки, визначені рішенням Кабінету Міністрів України, передачу Міністерством юстиції України та його територіальними органами реєстраційних справ виконавчим органам міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям.

5. Рекомендувати міським радам міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, їх виконавчим органам забезпечити до 1 грудня 2015 року вжиття заходів, необхідних для реалізації повноважень, передбачених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", у тому числі щодо підключення державних реєстраторів до Єдиного державного реєстру та укладення відповідних договорів з технічним адміністратором цього реєстру.

6. Рекомендувати сільським, селищним та міським радам (крім рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення) забезпечити розгляд на своїх пленарних засіданнях питання про прийняття (неприйняття) рішення про здійснення повноважень суб’єктів державної реєстрації виконавчими органами таких рад та вжиття відповідних заходів, необхідних для реалізації повноважень, передбачених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", у тому числі щодо підключення державних реєстраторів до Єдиного державного реєстру та укладення відповідних договорів з технічним адміністратором цього реєстру.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
26 листопада 2015 року
№ 835-VIII
вгору