Документ 831-2009-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 02.09.2017, підстава - 629-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 липня 2009 р. N 831
Київ
Про затвердження Порядку використання
наркотичних засобів і психотропних речовин
під час дресирування службових собак
для розшуку таких засобів і речовин
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 929 ( 929-2010-п ) від 12.10.2010
N 1125 ( 1125-2011-п ) від 02.11.2011
N 868 ( 868-2012-п ) від 19.09.2012
N 512 ( 512-2016-п ) від 08.08.2016
N 59 ( 59-2017-п ) від 08.02.2017
N 629 ( 629-2017-п ) від 18.08.2017 }

Відповідно до статті 20 Закону України "Про наркотичні
засоби, психотропні речовини і прекурсори" ( 60/95-ВР ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок використання наркотичних засобів і
психотропних речовин під час дресирування службових собак для
розшуку таких засобів і речовин, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 липня 2009 р. N 831
ПОРЯДОК
використання наркотичних засобів і психотропних
речовин під час дресирування службових собак
для розшуку таких засобів і речовин
{ У тексті Порядку слова "Адміністрація Держприкордонслужби," в
усіх відмінках виключено згідно з Постановою КМ N 59 ( 59-2017-п )
від 08.02.2017 }

1. Цей Порядок визначає механізм передачі, перевезення,
застосування, зберігання, відпуску, ведення обліку та знищення
вилучених з незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних
речовин, що є речовими доказами (далі - підконтрольні речовини),
які вироком, ухвалою чи ухвалою суду або постановою слідчого або
прокурора про закриття кримінального провадження вирішено передати
органам, установам, закладам Держприкордонслужби, СБУ та
Держмитслужби, навчальним закладам МВС, органам і підрозділам
Національної поліції, що забезпечують дресирування службових собак
для розшуку таких речовин (далі - уповноважені органи). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 868
( 868-2012-п ) від 19.09.2012, N 59 ( 59-2017-п ) від 08.02.2017 }
2. До підконтрольних речовин належать наркотичні засоби і
психотропні речовини, включені до таблиць I, II, III переліку
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня
2000 р. N 770 ( 770-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р.,
N 19, ст. 789). { Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 629 ( 629-2017-п ) від
18.08.2017 }
3. Уповноваженими органами є:
органи охорони державного кордону і Кінологічний навчальний
центр Держприкордонслужби;

{ Абзац третій пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ
N 59 ( 59-2017-п ) від 08.02.2017 }

головні управління СБУ в Автономній Республіці Крим і
м. Києві, управління СБУ в областях, м. Севастополі;
навчальні заклади МВС і СБУ;
митниці, зокрема регіональні, та Кінологічний центр
Держмитслужби;
головні управління Національної поліції в Автономній
Республіці Крим та м. Севастополі, областях, м. Києві; { Пункт 3
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 59 ( 59-2017-п ) від
08.02.2017 }
навчальні заклади (установи), які здійснюють підготовку
поліцейських, та тренінгові центри Національної поліції. { Пункт 3
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 59 ( 59-2017-п ) від
08.02.2017 }
4. Уповноважений орган повинен мати ліцензію на провадження
відповідного виду діяльності, передбаченої Законом України "Про
ліцензування видів господарської діяльності" ( 222-19 ). { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 512
( 512-2016-п ) від 08.08.2016 }
5. Обсяг річної потреби уповноваженого органу в
підконтрольних речовинах затверджує МВС, СБУ та Держмитслужби за
його запитом, який надсилається до 1 грудня року, що передує року
їх отримання.
Зазначений обсяг визначається виходячи з норм використання
підконтрольних речовин у навчальних цілях з розрахунку на одного
собаку на рік, які затверджуються спільним наказом МВС, СБУ і
Держмитслужби.
6. Для отримання підконтрольних речовин уповноважені органи
надсилають органові досудового розслідування запит за формою
згідно з додатком 1.
Підконтрольні речовини передаються уповноваженому органові на
безоплатній основі у присутності не менш як двох визначених
керівником органу досудового розслідування працівників, про що
складається акт у трьох примірниках за формою згідно з додатком 2.
Перший примірник акта залишається в органі досудового
розслідування, решта надсилаються Держлікслужбі та уповноваженому
органові, який отримав підконтрольні речовини. { Абзац третій
пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 929
( 929-2010-п ) від 12.10.2010, N 1125 ( 1125-2011-п ) від
02.11.2011, N 512 ( 512-2016-п ) від 08.08.2016 }
Порядок передачі та перевезення підконтрольних речовин до
уповноважених органів затверджується спільним наказом МВС, СБУ і
Держмитслужби. { Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 868
( 868-2012-п ) від 19.09.2012 }
7. Підконтрольні речовини беруться на облік в уповноваженому
органі в день передачі.
8. Підконтрольні речовини застосовуються для виготовлення
уповноваженим органом навчальних зразків зазначених речовин
(далі - навчальний зразок).
З метою встановлення ідентичності переданих підконтрольних
речовин і навчальних зразків для кожної партії таких речовин
виготовляється контрольний зразок, який зберігається в
уповноваженому органі.
9. Зразки виготовляються у присутності комісії, що
утворюється наказом керівника уповноваженого органу у складі
заступника керівника, відповідальної за облік і зберігання
підконтрольних речовин особи та інших посадових осіб такого органу
(далі - комісія).
Результати виготовлення зразків оформляються актом за формою
згідно з додатком 3.
10. Зразки упаковуються з метою запобігання їх псуванню чи
викраденню.
Паковання зразків повинно містити ярлик, на якому
зазначаються номер зразка, найменування органу, який його
виготовив, найменування і вага (нетто, брутто) підконтрольної
речовини, вид терезів (механічні, електронні), число, місяць, рік
виготовлення зразка, реєстраційний номер переданих підконтрольних
речовин згідно з журналом обліку, строк придатності зразка, підпис
голови комісії. На ярлику паковання проставляється печатка органу,
який виготовив зразок.
11. Навчальні зразки підлягають перепакуванню у присутності
комісії не рідше одного разу на рік з метою збереження їх
запахових властивостей.
Для визначення обсягу втрат підконтрольних речовин у
результаті їх осідання на внутрішніх стінках паковання навчальні
зразки зважуються до і після перепакування. Результати
перепакування оформляються актом за формою згідно з додатком 4.
12. Порядок виготовлення, упакування зразків, перепакування
навчальних зразків та встановлення ідентичності підконтрольних
речовин і навчальних зразків, зокрема у разі їх перепакування або
знищення ( z0684-15 ), визначається МВС, СБУ і Держмитслужбою.
13. Відпуск навчальних зразків структурним підрозділам
уповноваженого органу (далі - структурний підрозділ) здійснюється
за наказом його керівника.
14. Керівник уповноваженого органу визначає осіб,
відповідальних за ведення обліку, зберігання підконтрольних
речовин і зразків.
15. Підконтрольні речовини і зразки зберігаються у замкнених
вогнетривких сейфах або металевих шафах в окремому приміщенні
(кімнаті), обладнаному відповідно до встановлених МВС вимог.
Порядок доступу до приміщень (кімнат), сейфів та металевих
шаф, в яких зберігаються підконтрольні речовини і зразки,
визначається керівником уповноваженого органу.
16. Облік підконтрольних речовин і зразків веде уповноважений
орган у журналі за формою згідно з додатком 5, а облік відпуску та
повернення навчальних зразків - структурний підрозділ у журналі за
формою згідно з додатком 6.
Відомості про операції, пов'язані з передачею, перевезенням,
застосуванням, зберіганням, відпуском та знищенням підконтрольних
речовин і зразків в уповноваженому органі, а також з відпуском та
поверненням навчальних зразків у структурному підрозділі,
вносяться до журналу обліку в день їх проведення. Сторінки журналу
обліку нумеруються, прошнуровуються, підписуються керівником
уповноваженого органу та скріплюються печаткою.
17. Особа, відповідальна за ведення обліку і зберігання
навчальних зразків у структурному підрозділі, відпускає зазначені
зразки інспекторам-кінологам та керівникам занять з дресирування
службових собак відповідно до затвердженого в установленому
порядку плану такої підготовки. Після закінчення занять навчальні
зразки підлягають поверненню зазначеній особі.
18. Навчальні зразки, строк придатності яких закінчився, або
такі, що втратили свої запахові властивості через вплив фізичних і
хімічних факторів, а також підконтрольні речовини, що залишилися
після перепакування на внутрішніх стінках паковання, підлягають
знищенню уповноваженими органами відповідно до Порядку провадження
діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. N 589
( 589-2009-п ) (Офіційний вісник України, 2009 р., N 44,
ст. 1477). Контрольний зразок знищується у такому самому порядку
після знищення усієї кількості навчальних зразків, що належать до
однієї партії підконтрольних речовин.
Знищення навчальних зразків структурними підрозділами
забороняється.

Додаток 1
до Порядку
___________________________________________________________
(найменування органу досудового розслідування,
якому надсилається ___________________________________________________________
запит щодо передачі наркотичних засобів
чи психотропних речовин)
ЗАПИТ N ____
щодо передачі наркотичних засобів
(психотропних речовин), які вилучені
з незаконного обігу
З метою забезпечення дресирування службових собак для розшуку
наркотичних засобів і психотропних речовин прошу передати
__________________________________________________________________
(найменування органу, який надсилає запит
__________________________________________________________________
щодо отримання наркотичних засобів
__________________________________________________________________
(психотропних речовин), та його адреса)
__________________________________________________________________

такі наркотичні засоби (психотропні речовини) ____________________
(найменування
__________________________________________________________________
наркотичних засобів (психотропних речовин),
__________________________________________________________________
які передаються, із зазначенням кількості (ваги) кожного)
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________

____________________________
(найменування посади
керівника органу)
____________________________ ________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

____ _______________ 200__ р.
М.П.
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 868
( 868-2012-п ) від 19.09.2012 }

Додаток 2
до Порядку
АКТ
прийняття-передачі наркотичних
засобів (психотропних речовин)
__________________________________________________________________
(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові особи, __________________________________________________________________
що приймає наркотичні засоби (психотропні речовини) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
прийняла ____ ______________ 200__ р. від ________________________
(найменування органу __________________________________________________________________
досудового розслідування або суду, який здійснює __________________________________________________________________
зберігання наркотичних засобів (психотропних речовин)
такі наркотичні засоби і психотропні речовини ------------------------------------------------------------------- |Порядковий|Найменування|Одиниця| Кількість |Інформація|Примітка| | номер |наркотичного|виміру | (вага) | про | | | | засобу | | наркотичного|паковання | | | | (психо- | | засобу | та інші | | | | тропної | |(психотропної|відомості | | | | речовини) | | речовини) | | | | | | |-------------| | | | | | |брутто |нетто| | | -------------------------------------------------------------------
Прийнято ___________________
(найменування
посади)
___________________ __________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Передано ___________________
(найменування
посади)
___________________ __________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
У прийнятті-передачі наркотичних засобів і психотропних
речовин також взяли участь:
___________________ __________ __________________
(посада) (підпис) (ініціали та
прізвище)
___________________ __________ __________________
___________________ __________ __________________
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 868
( 868-2012-п ) від 19.09.2012 }

Додаток 3
до Порядку
ЗАТВЕРДЖУЮ ______________________________________
(найменування посади керівника органу) ______________________________________
(військове (спеціальне) звання) ____________ ________________________
(підпис) (ініціали та прізвище) _______ ____________ 200___ року
АКТ
виготовлення зразків наркотичних
засобів (психотропних речовин)

Комісія у складі ____________________________________________
(найменування посади, прізвище, ім'я _________________________________________________________________
та по батькові голови і членів комісії) _________________________________________________________________
засвідчує факт виготовлення ____ ______________ 200___ р. таких
навчальних зразків наркотичних засобів (психотропних речовин) для
використання під час дресирування службових собак та контрольних
зразків для кожної партії отриманих наркотичних засобів
(психотропних речовин)
------------------------------------------------------------------- | Порядковий | Номер |Найменування |Одиниця| Кількість | | номер зразка | наркотичного |наркотичного |виміру | (вага) | |(контрольного | засобу | засобу | | наркотичного| | зразка) |(психотропної |(психотропної| | засобу | | | речовини) за | речовини) | |(психотропної| | | журналом | | | речовини) | | | обліку | | | у зразку | | | | | |-------------| | | | | |нетто |брутто| | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------
Для виготовлення зразків використано ________________________
(найменування __________________________________________________________________
наркотичних засобів (психотропних речовин) із зазначенням __________________________________________________________________
кількості (ваги) кожного, номер реєстрації у журналі обліку)
Виготовлені зразки опечатано ________________________________
(найменування органу)
Голова та члени комісії, що взяли участь у виготовленні
зразків _______________ ____________________________
(підпис) (ініціали та прізвище) _______________ ____________________________ _______________ ____________________________

Прийнято ____________________________ _______________________
(підпис особи, (ініціали та прізвище)
відповідальної за ведення
обліку і зберігання
зразків наркотичних засобів
(психотропних речовин)

Додаток 4
до Порядку
ЗАТВЕРДЖУЮ ______________________________________
(найменування посади керівника органу) ______________________________________
(військове (спеціальне) звання) __________ ___________________________
(підпис) (ініціали та прізвище) _______ _______________ 200___ року
АКТ
про перепакування зразків наркотичних
засобів (психотропних речовин) та обсяг їх втрати

Комісія у складі ____________________________________________
(найменування посади, прізвище, ім'я __________________________________________________________________
та по батькові голови, членів комісії та особи, __________________________________________________________________
відповідальної за ведення обліку __________________________________________________________________
і зберігання зразків наркотичних засобів (психотропних речовин)
засвідчує факт перепакування ___ ______________ 200__ р. зразків
наркотичних засобів (психотропних речовин) та підготовку до
знищення паковань, вилучених з використання, із залишками таких
засобів і речовин.
------------------------------------------------------------------------------------------------ | Інформація про наркотичні засоби | Інформація про наркотичні засоби | | (психотропні речовини) до перепакування | (психотропні речовини) | | | після перепакування | |--------------------------------------------------+-------------------------------------------| |Номер |Номер |Наймену- |Одиниця|Кількість | Кількість |Обсяг втрати | Відомості про| |зразка |нарко- |вання |виміру | (вага) | (вага) |наркотичного |підготовлене | |згідно |тичного |нарко- | |наркотичного | наркотичного| засобу |до знищення | | з |засобу |тичного | |засобу | засобу |(психотропної | паковання із | |актом |(психо- |засобу | |(психотропної|(психотропної| речовини) | залишками | |його |тропної |(психо- | |речовини) | речовини) у| після | наркотичного | |виготов-|речовини)|тропної | |у зразку | зразку |перепакування | засобу | |лення |за |речовини)| | | | | (психотропної| | |журналом | | | | | | речовини) | | |обліку | | |-------------+-------------+--------------+--------------| | | | | |нетто |брутто|нетто |брутто|Одиниця|Кіль- |Одиниця|Кіль- | | | | | | | | | |виміру |кість |виміру |кість | | | | | | | | | | |(вага)| |(вага)| ------------------------------------------------------------------------------------------------
Перепаковані зразки наркотичних засобів (психотропних
речовин), а також пакети, що містять паковання, вилучене з
використання, опечатані _______________________________________.
(найменування органу)
У перепакуванні зразків та підготовці використаних паковань
до знищення взяли участь:
________________ ____________________________
(підпис) (ініціали та прізвище) ________________ ____________________________
________________ ____________________________
Факт прийняття переупакованих зразків і вилучених з
використання та підготовлених до знищення паковань
засвідчую _____________________________ __________________________
(підпис особи, (ініціали та прізвище)
відповідальної за ведення
обліку і зберігання
зразків наркотичних засобів
(психотропних речовин)

Додаток 5
до Порядку
ЖУРНАЛ
обліку наркотичних засобів і психотропних речовин,
що використовуються під час дресирування
службових собак для їх розшуку
_________________________________________________________________
(найменування органу, установи, закладу Держприкордонслужби, _________________________________________________________________
Держмитслужби, СБУ, навчального закладу МВС, органу та _________________________________________________________________
підрозділу Національної поліції, що забезпечують дресирування _________________________________________________________________
службових собак)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Надходження в орган наркотичного засобу | Виготовлення навчальних (контрольних) зразків | Відпуск наркотичного засобу | | (психотропної речовини) | | (психотропної речовини) структурному | | | | підрозділові та його повернення | |--------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------+------------------------------------------------| |Поряд- |Число, |Найме- |Одиниця|Найме- |Номер |Кількість|Номер |Номер |Кіль- |Номер |Кількість|Найме- | Номер |Номер |Кіль- |Кіль- | |ковий |місяць, рік|нування |виміру |нування|і дата |(вага) |і дата |контро- |кість |навча- | (вага) |нування | і дата |навча- |кість |кість | |номер |передачі |нарко- | |органу,|складення |нарко- |складення|льного |(вага) |льного |нарко- |структур-| видання |льного |(вага) |(вага) | |нарко- |нарко- |тичного | |який |акта |тичного |акта |зразка |нарко- |зразка |тичного |ного | наказу |зразка |нарко- |нарко- | |тичного |тичного |засобу | |передав|прийняття-|засобу |виготов- |згідно |тичного |згідно з|засобу |підроз- |керівника|згідно з|тичного |тичного | |засобу |засобу |(психо- | |нарко- |передачі |(психо- |лення |з |засобу |актом |(психо- |ділу | органу |актом |засобу |засобу | |(психо- |(психо- |тропної | |тичний |нарко- |тропної |зразків |актом |(психо- |його |тропної | | |його |(психо- |(психо- | |тропної |тропної |речовини)| |засіб |тичного |речовини)|нарко- |його |тропної |виготов-|речовини)| | |виготов-|тропної |тропної | |речовини)|речовини) | | |(психо-|засобу | |тичних |виготов-|речовини)|лення |у навча- | | |лення |речовини)|речовини)| | | | | |тропну |(психо- | |засобів |лення |у контро-| |льному | | | |у зразку |у зразку | | | | | |речо- |тропної | |(психо- | |льному | |зразку | | | |до від- |після | | | | | |вину) |речо- | |тропних | |зразку | | | | | |пуску |повер- | | | | | | |вини) | |речовин) | | | | | | | | |нення | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 59
( 59-2017-п ) від 08.02.2017 }

Додаток 6
до Порядку
ЖУРНАЛ
обліку відпуску та повернення навчальних зраків
наркотичних засобів (психотропних речовин),
що використовуються для дресирування службових собак
__________________________________________________________________
(найменування підрозділу органу)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Дата і час| Номер |Найме- |Одиниця| Кількість |Відбиток| Отримав |Відпустив|Дата | Здав | Прийняв |Примітка| |відпуску | зразка |нування |виміру | (вага) |печатки |(підпис, |(підпис, |і час |(підпис, |(підпис, | | |навча- |згідно з|нарко- | | наркотичного| |ініціали |ініціали |повер- |ініціали |ініціали | | |льного | актом |тичного | | засобу | | та | та |нення | та | та | | |зразка | його |засобу | |(психотропної| |прізвище)|прізвище)|навча- |прізвище)|прізвище)| | |нарко- |виготов-|(психо- | | речовини) у| | | |льного | | | | |тичного | лення |тропної | | зразку | | | |зразка | | | | |засобу | |речовини)| |-------------| | | |нарко- | | | | |(психо- | | | |нетто |брутто| | | |тичного | | | | |тропної | | | | | | | | |засобу | | | | |речовини) | | | | | | | | |(психо- | | | | | | | | | | | | | |тропної | | | | | | | | | | | | | |речовини)| | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------вгору