Документ 831-2007-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 02.11.2012, підстава - 970-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 13 червня 2007 р. N 831
Київ
Про затвердження Державної цільової правоохоронної
програми "Облаштування та реконструкція державного
кордону" на період до 2015 року
{ Постановою КМ N 528 ( 528-2012-п ) від 13.06.2012
внесені зміни до додатків 1 і 3 ( 831а-2007-п )
до Державної цільової правоохоронної програми
"Облаштування та реконструкція державного кордону"
на період до 2015 року, затвердженої цією Постановою }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 970 ( 970-2012-п ) від 24.10.2012 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Державну цільову правоохоронну програму
"Облаштування та реконструкція державного кордону" на період до
2015 року (далі - Програма), що додається.

{ Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 970
( 970-2012-п ) від 24.10.2012 }

3. Центральним органам виконавчої влади та обласним державним
адміністраціям передбачати під час складання проектів Державного
бюджету України та місцевих бюджетів на відповідний рік видатки з
виконання Програми.
4. Центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям надсилати щороку
до 20 січня Адміністрації Державної прикордонної служби інформацію
про стан виконання Програми для її узагальнення та подання до
1 лютого Кабінетові Міністрів України разом з пропозиціями щодо
внесення у разі потреби змін до Програми.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 червня 2007 р. N 831
Державна цільова правоохоронна програма
"Облаштування та реконструкція державного
кордону" на період до 2015 року

Мета Програми
Метою цієї Програми є забезпечення:
облаштування державного кордону та його технічне оснащення
відповідно до європейських стандартів;
створення сприятливих умов для розвитку транскордонного
співробітництва та використання транзитного потенціалу України.
Шляхи і способи виконання Програми
Для реалізації мети Програми слід забезпечити:
проведення демаркації державного кордону з підготовкою
належних документів, продовження роботи з укладення договорів про
режим державного кордону, співробітництво та взаємну допомогу з
прикордонних питань, розмежування виключної (морської) економічної
зони і континентального шельфу;
укладення угод про спрощений порядок перетинання державного
кордону громадянами, що проживають у прикордонних районах;
внесення змін до угод, які визначають порядок діяльності
пунктів пропуску через державний кордон (далі - пункти пропуску),
з метою уточнення їх кількості, категорії та виду сполучення,
характеру транспортних перевезень, режиму та часу функціонування;
організацію спільного із суміжними державами контролю в
пунктах пропуску;
розвиток співробітництва з прикордонними, митними та
правоохоронними органами суміжних держав;
укладення угод про реадмісію з державами, з території яких
незаконно прибувають в Україну їх громадяни або громадяни інших
держав;
будівництво нових і реконструкцію існуючих пунктів пропуску,
облаштування зон обслуговування осіб, що перетинають державний
кордон (далі - зони обслуговування);
оснащення пунктів пропуску сучасним інженерно-технічним і
технологічним обладнанням, а контрольних служб - засобами
контролю;
розроблення і закупівлю технічних засобів охорони державного
кордону, що відповідають європейським стандартам, оснащення ними
органів та підрозділів охорони державного кордону;
створення автоматизованих систем охорони державного кордону,
управління і спостереження за надводною та підводною обстановкою;
формування цифрової системи зв'язку, впровадження новітніх
технологій та оснащення контрольних служб сучасними засобами
зв'язку;
широке використання органами управління, органами і
підрозділами охорони державного кордону та митних органів
автоматизованих інформаційно-телекомунікаційних комплексів, їх
включення до Єдиної автоматизованої інформаційної системи
Держмитслужби та Інтегрованої інформаційно-телекомунікаційної
системи Держприкордонслужби, оснащення зазначених органів та
підрозділів сучасною комп'ютерною технікою, створення мережі для
передачі даних;
впровадження сучасних методів контролю в пунктах пропуску,
оптимізацію кількості контрольних служб, організацію роботи за
принципом "єдиного офісу", "зеленого коридору";
зміцнення матеріально-технічної бази митних органів,
організацію цільового замовлення, розроблення, впровадження і
експлуатації технічних засобів митного контролю та боротьби з
порушенням митних правил.
Завдання і заходи Програми
Основними завданнями Програми є:
завершення договірно-правового оформлення державного кордону;
удосконалення нормативно-правової бази з питань прикордонного
співробітництва та механізму правового регулювання діяльності
центральних органів виконавчої влади у сфері захисту національних
інтересів на державному кордоні;
забезпечення подальшого розвитку мережі пунктів пропуску,
оптимізація їх кількості та удосконалення механізму
функціонування, здійснення заходів щодо створення біля них
інфраструктури зон обслуговування відповідно до європейських
стандартів;
облаштування державного кордону поза пунктами пропуску з
урахуванням досвіду іноземних держав.
Перелік завдань і заходів наведено у додатку 1
( 831а-2007-п ) до Програми.
Очікувані результати виконання Програми
За результатами виконання Програми очікується:
забезпечити функціонування 421 пункту пропуску, з яких 164
міжнародних, 47 міждержавних і 210 місцевих;
привести інфраструктуру пунктів пропуску у відповідність з
європейськими стандартами, забезпечити їх новітнім технологічним
обладнанням і технічними засобами, впровадити сучасні технології
контролю;
створити належні умови для учасників міжнародного руху та
ефективної роботи контрольних служб у пунктах пропуску шляхом
приведення їх стану у відповідність з європейськими стандартами із
забезпеченням високого рівня протидії протиправній діяльності в
зазначених пунктах;
створити сучасну систему охорони державного кордону та
суверенних прав України в її виключній (морській) економічній
зоні, підвищити спроможність компетентних органів протидіяти
потенційним загрозам;
забезпечити створення сприятливих умов для поглиблення
транскордонного співробітництва та прискорення
соціально-економічного розвитку прикордонних районів, зміцнення їх
економічних і культурних зв'язків.
Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 2
( 831а-2007-п ) до Програми.
Обсяги і джерела фінансування
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, що
передбачаються у Державному бюджеті України та місцевих бюджетах
на відповідний рік для центральних органів виконавчої влади та
обласних державних адміністрацій, відповідальних за її виконання,
міжнародної фінансової і технічної допомоги, а також інших джерел,
не заборонених законодавством.
Обсяги фінансування Програми уточнюються під час складання
проекту Державного бюджету України та місцевих бюджетів на
відповідний рік у межах видатків, що передбачаються для кожного
головного розпорядника коштів, відповідального за виконання
Програми, та в цілому за Програмою.
Прогнозні обсяги фінансування наведено у додатку 3
( 831а-2007-п ) до Програми.вгору