Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку внутрішнього ринку на період до 2012 року
Постанова Кабінету Міністрів України; Програма, Паспорт, Заходи від 05.08.2009828
Документ 828-2009-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 02.11.2012, підстава - 970-2012-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 5 серпня 2009 р. № 828
Київ

Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку внутрішнього ринку на період до 2012 року

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1018 від 05.10.2011
№ 613 від 11.07.2012
№ 970 від 24.10.2012}

{У тексті Постанови слова "Міністерству економіки" замінено словами "Міністерству економічного розвитку і торгівлі" згідно з Постановою КМ № 1018 від 05.10.2011}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову економічну програму розвитку внутрішнього ринку на період до 2012 року (далі - Програма), що додається.

{Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ № 970 від 24.10.2012}

3. Міністерству економічного розвитку і торгівлі та Міністерству фінансів передбачити під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти для виконання визначених Програмою завдань і заходів.

4. Міністерству економічного розвитку і торгівлі подавати щороку до 1 березня Кабінетові Міністрів України інформацію про хід виконання Програми.

Прем'єр-міністр України

Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 серпня 2009 р. № 828

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ЕКОНОМІЧНА ПРОГРАМА
розвитку внутрішнього ринку на період до 2012 року

Загальна частина

Низька інтенсивність конкуренції багатьох сегментів внутрішнього ринку, зменшення частки товарів вітчизняного виробництва на більшості товарних ринків, зменшення в структурі товарного виробництва частки товарів з високою доданою вартістю спричиняють уповільнення темпів економічного зростання держави на середньо- та довгострокову перспективу.

Одним з важливих завдань залишається створення умов для розвитку підприємництва. Разом з тим такі складові регуляторної системи, як податкове адміністрування, видача дозволів і ліцензій, контроль за якістю продукції та послуг є недосконалими. Відсутня система ринкового нагляду за безпечністю та якістю товарів. Національні стандарти не відповідають міжнародним, зокрема європейським, що зумовлює існування недобросовісної конкуренції.

Недоліки системи надання державної допомоги та механізму контролю за ефективністю її використання перешкоджають розвиткові конкуренції та ускладнюють застосування ринкових методів ціноутворення і формування пропонування товарів відповідно до зміни кон'юнктури товарних ринків.

Сучасний стан технічного регулювання відносин у сфері встановлення, застосування та виконання обов'язкових вимог до продукції, механізм перевірки дотримання таких вимог не відповідають вимогам СОТ і основним положенням законодавства Європейського Союзу. Вирішення зазначеного питання можливе за умови надання державної підтримки для вирішення питання подальшого удосконалення системи технічного регулювання та захисту прав споживачів.

Мета Програми

Метою цієї Програми є підвищення ефективності функціонування внутрішнього ринку, збільшення частки конкурентоспроможної вітчизняної продукції, вдосконалення механізму регулювання внутрішнього ринку в умовах інтеграції до світового ринку, а також його наповнення високоякісними та безпечними товарами (роботами, послугами).

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Розв'язати проблему можливо шляхом:

приведення нормативно-правових актів у сфері митно-тарифного регулювання у відповідність з міжнародною практикою;

удосконалення механізму контролю за визначенням митної вартості товарів, запобігання випадкам надходження на внутрішній ринок контрабандних товарів, товарів із заниженою митною вартістю і тих, що не відповідають вимогам нормативних документів, та їх розслідування;

підвищення регуляторної, захисної і торговельної ефективності механізму нетарифного обмеження імпорту продукції, шкідливої для здоров'я людей та навколишнього природного середовища, або такої, що реалізується за цінами, нижчими від ринкових;

підвищення ефективності ринкового нагляду за безпечністю та якістю товарів у результаті реформування системи технічного регулювання і захисту прав споживачів згідно з вимогами СОТ та законодавством Європейського Союзу, а також удосконалення системи державного нагляду (контролю) за якістю та безпечністю харчових продуктів і продовольчої сировини;

активізації інноваційно-інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання в результаті використання ними додаткових джерел інвестування, зокрема покращення діяльності інвестиційних фінансових посередників;

удосконалення механізму формування цін на товари і послуги у сфері природних монополій, утворення національних комісій з регулювання їх діяльності, зокрема у галузі транспорту та сфері житлово-комунальних послуг;

припинення виробництва та реалізації на внутрішньому ринку продовольчих товарів, виготовлених за технологіями, що передбачають застосування антибіотиків, гормонів росту та генетично модифікованих організмів, не зареєстрованих в установленому порядку в Україні;

прогнозування обсягу попиту та пропонування товарів на основних товарних ринках, складення прогнозного балансу та розроблення заходів із забезпечення стабільності на внутрішньому ринку;

урегулювання земельних і майнових відносин, удосконалення системи державної реєстрації прав на нерухоме майно та землю;

забезпечення належного функціонування товарних бірж, удосконалення механізму державного регулювання біржового товарного ринку, визначення єдиних правил біржового арбітражу.

Прогнозні обсяги і джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми, які визначено у додатку 2, спрямовані на створення інституційного середовища для розвитку добросовісної конкуренції, покращення підприємницького клімату, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних споживчих товарів, удосконалення організаційно-економічних засад функціонування внутрішнього ринку та торгівлі.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

привести законодавство України з питань розвитку внутрішнього ринку у відповідність із законодавством Європейського Союзу;

забезпечити доступ вітчизняної продукції на європейський ринок та ринок країн Європейської асоціації вільної торгівлі;

забезпечити стабільне функціонування товарних ринків та рівновагу попиту і пропонування на них;

запобігти реалізації недоброякісної продукції;

зменшити обсяг виробництва та реалізації продовольчих товарів, виготовлених за технологіями, що передбачають застосування антибіотиків, гормонів росту та генетично модифікованих організмів;

підвищити рівень правової відповідальності товаровиробників, постачальників та дистриб'юторів за якість товарів, що реалізуються на внутрішньому ринку;

збільшити частку вітчизняних споживчих товарів у роздрібному товарообороті до 73-75 відсотків.

Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Орієнтовний обсяг коштів, необхідний для виконання Програми, становить 135422 тис. гривень.

{Абзац перший розділу "Обсяги та джерела фінансування" із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1018 від 05.10.2011}

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та інших передбачених законодавством джерел.

Обсяг видатків на виконання передбачених Програмою заходів уточнюється щороку з урахуванням можливостей державного бюджету.Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ
Державної цільової економічної програми розвитку внутрішнього ринку на період до 2012 року

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2008 р. № 1249 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 72, ст. 2430).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. № 828.

3. Державний замовник - Мінекономрозвитку.

4. Керівник Програми - заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі (за посадою).

5. Виконавці заходів Програми: Мінекономрозвитку, Мінфін, Агентство держмайна, Мінагрополітики, Міненерговугілля, Мінінфраструктури, Мінрегіон, Мін'юст, Антимонопольний комітет, Держмитслужба, Держспоживінспекція, НКРЕ, НКРЗІ, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку та Держземагентство.

6. Строк виконання 2009-2012 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, тис. гривень

У тому числі за роками

2009

2010

2011

2012

Державний бюджет

135422


24827

54942

55653

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1018 від 05.10.2011, № 613 від 11.07.2012}Додаток 2
до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової економічної програми розвитку внутрішнього ринку на період до 2012 року

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансування

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Розвиток добросовісної конкуренції

1. Забезпечення реалізації ефективної митно-тарифної політики, зокрема шляхом удосконалення національного митно-тарифного законодавства і його узгодження з міжнародним законодавством

кількість розроблених нормативноправових актів

2


1

1


1) розроблення законопроектів:
Про Митний тариф України (з метою об'єднання норм Законів України "Про Єдиний митний тариф", "Про Митний тариф України", Декрету Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 р. № 4-93 "Про Єдиний митний тариф України")

Мінекономрозвитку ДержмитслужбаПро внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України" (щодо виконання міжнародних зобов'язань України у зв'язку з членством в СОТ та забезпечення сприятливих умов для функціонування економіки)

Мінекономрозвитку Держмитслужба2) забезпечення супроводження у Верховній Раді України законопроектів:
Про внесення змін до Митного кодексу України

ДержмитслужбаПро внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України"

Мінекономрозвитку Держмитслужба2. Реформування податкової системи з метою активізації підприємницької діяльності

кількість розроблених нормативноправових актів

1


1розроблення проекту Стратегії реформування податкової системи

Мінфін ДПС Мінекономрозвитку Мін'юст3. Приведення системи надання державної допомоги суб'єктам господарювання у відповідність з міжнародною практикою

-"-

1

1
розроблення проекту Концепції системи державної допомоги суб'єктам господарювання

Антимонопольний комітет Мінфін Мінекономрозвитку4. Приведення законодавчих актів у сфері технічного регулювання у відповідність з вимогами СОТ та законодавством Європейського Союзу

кількість міждержавних стандартів, прийнятих як національні

100


1001) прийняття міждержавних стандартів у сфері енергозбереження та енергоефективності як національних

Мінекономрозвитку

державний бюджет

170


170

2) розроблення та прийняття:
-"-

33


стандартів, якими регулюється діяльність технічних комітетів стандартизації, відповідно до вимог Міжнародної організації із стандартизації (ISO) та Європейського комітету із стандартизації

-"-

-"-

360360


кількість прийнятих національних стандартів, добровільне застосування яких є доказом відповідності продукції вимогам технічних регламентів, що підпадають під дію Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції

385


385національних стандартів, добровільне застосування яких є доказом відповідності продукції вимогам технічних регламентів, що підпадають під дію Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції

-"-

-"-

12470


12470кількість переліків національних стандартів, що підлягають аналізу

57


21

16

20

3) підготовка та внесення змін до переліків національних стандартів, добровільне застосування яких є доказом відповідності продукції вимогам технічних регламентів, що підпадають під дію Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції

Мінекономрозвитку

державний бюджет

50


17

14

19

кількість складених протоколів

4
4

4) забезпечення складання протоколів за результатами приєднання України до Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції
кількість розроблених методичних рекомендацій

3


1

2


5) розроблення методичних рекомендацій щодо запровадження сучасних систем управління якістю в органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях

Мінекономрозвитку

державний бюджет

390


130

260


Разом за завданням 4
-"-

-"-

13440


12787

634

19

5. Реформування системи технічного регулювання та захисту прав споживачів згідно з практикою Європейського Союзу1) створення та забезпечення функціонування:
стан здійснення заходів, відсотків

100

100

100

100

100

єдиної системи ринкового нагляду (після прийняття Закону України "Про ринковий нагляд")

Держспоживінспекціякількість опрацьованих центром запитів

240


80

80

80

Національного інформаційного центру міжнародної інформаційної мережі ISO№ET

Мінекономрозвитку Держспоживінспекція

-"-

2138


1040

538

560

кількість розроблених документів

5


5стан здійснення заходів, відсотків

100

100

100

100

100

системи оперативного обміну інформацією про виявлення небезпечної та фальсифікованої продукції

-"-

-"-

4652


1000

2825

827

кількість прийнятих національних стандартів

20001000

1000

2) розроблення та прийняття національних стандартів, гармонізованих з міжнародними, зокрема європейськими

-"-

-"-

5690027600

29300

кількість національних стандартів, прийнятих на заміну міждержавних

1179591

588

3) проведення аналізу міждержавних стандартів, прийнятих до 1992 року, та розроблення національних стандартів на їх заміну

-"-

-"-

2529212345

12947

Разом за завданням 5
-"-

-"-

88982


2040

43308

43634

6. Проведення незалежної експертизи якості зразків товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів та комплектувальних виробів, відібраних під час перевірки суб'єктів господарювання у сфері торгівлі і послуг, зокрема ресторанного господарства

стан здійснення заходів, відсотків

100


100

100

100

відбір територіальними органами у справах захисту прав споживачів зразків товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів та комплектувальних виробів під час перевірки суб'єктів господарювання у сфері торгівлі і послуг, зокрема ресторанного господарства

-"-

-"-

33000


10000

11000

12000

7. Пункт виключено

Покращення підприємницького клімату

8. Удосконалення механізму регулювання земельних відносинзабезпечення супроводження у Верховній Раді України законопроектів:
Про ринок земель (щодо створення ефективного механізму продажу земельних ділянок державної форми власності)

ДержземагентствоПро державний земельний кадастр

-"-9. Удосконалення процедури банкрутства і протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємствзабезпечення супроводження у Верховній Раді України законопроектів:
Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процедури банкрутства та особливостей ліцензування діяльності арбітражних керуючих

МінекономрозвиткуПро внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Мінфін Мін'юст МінекономрозвиткуПідвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції

10. Активізація інноваційноінвестиційної діяльності підприємств, зокрема шляхом стимулювання діяльності інноваційних інкубаторів, центрів

кількість розроблених нормативноправових актів

5


4


1

1) розроблення законопроекту про Загальнодержавну цільову економічну програму розвитку промисловості

Мінекономрозвитку Агентство держмайна2) забезпечення супроводження у Верховній Раді України законопроекту "Про індустріальні (промислові) парки"

Мінекономрозвитку3) розроблення проектів нормативноправових актів (після прийняття Закону України "Про індустріальні (промислові) парки"):

-"-Про порядок державної реєстрації індустріальних (промислових) парків

-"-Про порядок визначення керуючої компанії індустріального (промислового) парку

-"-Про затвердження типових договорів (контрактів) про діяльність індустріальних (промислових) парків

-"-Про створення кластерів

-"-11. Удосконалення механізму регулювання ціноутворення у сфері природних монополій

кількість розроблених нормативноправових актів

4

4
1) розроблення законопроектів:
Про Національну комісію регулювання транспорту

МінінфраструктуриПро Національну комісію регулювання ринку житловокомунальних послуг

МінрегіонПро внесення змін до Закону України "Про ціни і ціноутворення" (щодо уточнення повноважень державних органів з регулювання цін (тарифів) у сфері природних монополій)

Мінекономрозвитку2) забезпечення супроводження у Верховній Раді України законопроекту "Про державне регулювання в енергетиці України"

НКРЕ3) розроблення порядків формування цін:
у сфері природних монополій та у галузі зв'язку

Мінекономрозвитку НКРЗІ Мінінфраструктури НКРЕна товари, роботи та послуги, ціни на які підлягають державному регулюванню

-"-12. Урегулювання на законодавчому рівні питання щодо покращення функціонування біржового товарного ринку

кількість розроблених нормативноправових актів

3


31) забезпечення супроводження у Верховній Раді України законопроекту "Про товарну біржу"

Мінекономрозвитку2) розроблення порядку акредитації товарних бірж та контролю за додержанням умов акредитації

-"-3) розроблення та затвердження:
кваліфікаційних вимог до діяльності товарних бірж

-"-порядку здійснення контролю за діяльністю товарних бірж

-"-Удосконалення організаційно-економічних засад функціонування внутрішнього ринку

13. Забезпечення відповідності обсягів попиту та пропонування на внутрішньому ринку

кількість розроблених нормативноправових актів

1

1
розроблення та затвердження переліків продовольчих і непродовольчих товарів та паливноенергетичних ресурсів, щодо яких в обов'язковому порядку складається баланс попиту і пропонування, формування звітних, поточних та прогнозних балансів згідно із затвердженими переліками

Мінекономрозвитку Мінагрополітики Агентство держмайна Міненерговугілля14. Забезпечення створення мережі інформаційномаркетингових центрів при оптових ринках сільськогосподарської продукції

-"-

1


1розроблення нормативноправового акта щодо формування мережі інформаційномаркетингових центрів при оптових ринках сільськогосподарської продукції

Мінагрополітики МінекономрозвиткуУсього за Програмою
Мінекономрозвитку

державний бюджет

135422


24827

54942

55653

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1018 від 05.10.2011, № 613 від 11.07.2012}Додаток 3
до Програми

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової економічної програми розвитку внутрішнього ринку на період до 2012 року

Найменування завдання

Найменування показників виконання завдання

Значення показників

усього

у тому числі за роками

2009

2010

2011

2012

1. Приведення законодавчих актів у сфері технічного регулювання у відповідність з вимогами СОТ та Європейського Союзу

кількість міждержавних стандартів, прийнятих як національні

100


100кількість прийнятих національних стандартів

33


кількість прийнятих національних стандартів, добровільне застосування яких є доказом відповідності продукції вимогам технічних регламентів, що підпадають під дію Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції

385


385кількість переліків національних стандартів, що підлягають аналізу

57


21

16

20

кількість складених протоколів

4
4

кількість розроблених методичних рекомендацій

3


1

2


2. Реформування системи технічного регулювання та захисту прав споживачів згідно з практикою Європейського Союзу

кількість опрацьованих центром запитів

240


80

80

80

кількість розроблених документів

5


5кількість прийнятих національних стандартів

20001000

1000

кількість прийнятих національних стандартів, розроблених на заміну міждержавних

1179591

588

3. Проведення незалежної експертизи якості зразків товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів та комплектувальних виробів, відібраних під час перевірки суб'єктів господарювання у сфері торгівлі і послуг, зокрема ресторанного господарства

стан здійснення запланованих заходів, відсотків

100


100

100

100

4. Організація виробництва наборів тест-систем для визначення якісного та кількісного вмісту генетично модифікованих організмів у харчових продуктах та сільськогосподарській сировині

кількість виготовлених наборів тест-систем

1000


400

300

300

кількість створених випробувальних лабораторій

6


2

2

2

кількість розроблених методик визначення якісного та кількісного вмісту генетично модифікованих організмів у харчових продуктах та сільськогосподарській сировині

30


10

10

10
вгору