Деякі питання фінансування програм та проектів регіонального розвитку
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 16.11.2016827
Документ 827-2016-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 02.10.2019, підстава - 850-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 16 листопада 2016 р. № 827
Київ

Деякі питання фінансування програм та проектів регіонального розвитку

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 955 від 01.12.2017
№ 701 від 29.08.2018
№ 733 від 12.09.2018
№ 921 від 07.11.2018
№ 850 від 25.09.2019}

{У тексті Постанови слова “Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства” в усіх відмінках замінено словами “Міністерство розвитку громад та територій” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 850 від 25.09.2019}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Покласти на Міністерство розвитку громад та територій повноваження щодо виконання завдань, визначених Угодою про фінансування Програми підтримки секторальної політики - Підтримка регіональної політики України.

2. Відповідно до частини шостої статті 23 Бюджетного кодексу України передати бюджетні призначення, передбачені у 2016 році у спеціальному фонді державного бюджету Міністерству фінансів за програмою 3511650 “Реалізація програм допомоги Європейського Союзу”, в сумі 652500 тис. гривень, які отримані від Європейського Союзу у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики - Підтримка регіональної політики України, Міністерству розвитку громад та територій для здійснення заходів щодо підтримки реалізації реформ у сфері регіонального розвитку і сприяння децентралізації влади.

Передачу бюджетних призначень здійснити в межах коштів, які надійшли від Європейського Союзу до спеціального фонду державного бюджету.

3. Затвердити такі, що додаються:

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки регіональної політики;

Порядок проведення конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу.

4. Забезпечити:

1) Міністерству розвитку громад та територій - погодження передачі бюджетних призначень, передбаченої пунктом 2 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

2) після зазначеного погодження:

Міністерству фінансів - визначення бюджетної програми та внесення відповідних змін до розпису державного бюджету;

Державній казначейській службі - перерахування Міністерству розвитку громад та територій бюджетних коштів відповідно до переданих бюджетних призначень.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 71
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2016 р. № 827

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки регіональної політики

1. Цей Порядок визначає механізм використання передбачених у спеціальному фонді державного бюджету коштів, що отримані від ЄC у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики - Підтримка регіональної політики України (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінрегіон.

3. Бюджетні кошти використовуються для здійснення заходів щодо підтримки реалізації реформ у сфері регіонального розвитку і сприяння децентралізації влади відповідно до завдань Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 70, ст. 1966), плану заходів на 2018-2020 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 р. № 733 “Деякі питання реалізації у 2018-2020 роках Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року”, та програм регіонального розвитку, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 р. № 733, а саме для:

{Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови КМ № 733 від 12.09.2018}

1) реалізації проектів регіонального розвитку (у тому числі реалізації проектів, що спрямовані на розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад, виготовлення проектної документації щодо об’єктів будівництва), відібраних відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок бюджетних коштів, отриманих від Європейського Союзу;

{Підпункт 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 955 від 01.12.2017}

2) погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства, що виникла за минулі роки за бюджетною програмою, визначеною пунктом 1 цього Порядку, що виконується в установленому законодавством порядку;

3) розроблення і вдосконалення методики та порядку обчислення індексу конкурентоспроможності регіонів згідно із стандартами ЄС та індексу регіонального людського розвитку і розрахунку їх прогнозних значень на період до 2020 року;

4) створення геоінформаційної системи регіонального розвитку;

{Підпункт 5 пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 955 від 01.12.2017}

5-1) підвищення ефективності управління регіональним розвитком;

{Пункт 3 доповнено підпунктом 5-1 згідно з Постановою КМ № 733 від 12.09.2018}

5-2) забезпечення участі представників України в заходах, комітетах та інших робочих органах, утворених в рамках реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону;

{Пункт 3 доповнено підпунктом 5-2 згідно з Постановою КМ № 921 від 07.11.2018}

6) удосконалення системи моніторингу і оцінки регіональної політики відповідно до завдань, визначених Угодою про фінансування Програми підтримки секторальної політики - Підтримка регіональної політики України;

7) формування фонду оплати праці державних службовців відповідно до статті 50 Закону України “Про державну службу”.

4. Головний розпорядник бюджетних коштів відкриває в установленому порядку реєстраційний рахунок у Казначействі для здійснення видатків за рахунок бюджетних коштів.

5. Для зарахування бюджетних коштів до спеціального фонду державного бюджету Казначейство:

1) відкриває у Національному банку рахунок в іноземній валюті;

2) доручає Національному банку не пізніше наступного дня за днем зарахування коштів в іноземній валюті:

здійснити їх продаж за офіційним курсом Національного банку, встановленим на день зарахування коштів в іноземній валюті на рахунок Казначейства;

перерахувати отримані від такого продажу кошти у національній валюті на відповідний рахунок, відкритий у Казначействі для зарахування надходжень спеціального фонду державного бюджету.

За результатами проведення зазначених операцій Казначейство на підставі відповідної інформації Національного банку повідомляє Мінфін.

6. Казначейство відкриває асигнування в межах фактичних надходжень та відповідно до бюджетних призначень, установлених головному розпоряднику бюджетних коштів.

7. Мінрегіон:

у межах бюджетних призначень здійснює розподіл бюджетних коштів за заходами щодо підтримки реалізації реформ у сфері регіонального розвитку і сприяння децентралізації влади, що визначені пунктом 3 цього Порядку, а також подає Кабінету Міністрів України для затвердження пропозиції щодо розподілу бюджетних коштів за проектами регіонального розвитку, що пройшли конкурсний відбір, з урахуванням строків їх реалізації;

{Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 955 від 01.12.2017}

визначає за пропозиціями центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, які забезпечують виконання заходів щодо підтримки реалізації реформ у сфері регіонального розвитку і сприяння децентралізації влади;

доводить до розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів обсяги бюджетних асигнувань, які спрямовуються на реалізацію проектів регіонального розвитку - переможців конкурсного відбору.

8. Видатки, пов’язані з фінансуванням об’єктів капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374), Порядку затвердження титулів об’єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. № 995 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 17; 2015 р., № 97, ст. 3320), Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 “Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359; 2015 р., № 78, ст. 2599), і Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674).

9. Основні фонди, придбані (модернізовані) за рахунок бюджетних коштів, приймаються в експлуатацію та зараховуються на баланс балансоутримувача об’єкта, для якого придбавалися (модернізувалися) такі основні фонди.

10. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

11. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів подають щокварталу до 10 числа наступного місяця головному розпорядникові бюджетних коштів за визначеною ним формою звіти про використання коштів у натуральних та вартісних показниках для подання до 25 числа Мінфіну узагальненого звіту разом із пропозиціями щодо врегулювання проблемних питань.

12. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2016 р. № 827

ПОРЯДОК
проведення конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу

{У тексті Порядку слово “комісія” в усіх відмінках замінено словами “конкурсна комісія” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 955 від 01.12.2017}

1. Цей Порядок визначає механізм проведення конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від ЄС у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики - Підтримка регіональної політики України (далі - проекти).

2. У конкурсному відборі беруть участь проекти, які відповідають завданням Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 70, ст. 1966) (далі - Стратегія), плану заходів на 2018-2020 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 р. № 733 “Деякі питання реалізації у 2018-2020 роках Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року”, та програмам регіонального розвитку, схваленим постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 р. № 733.

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 733 від 12.09.2018}

3. У цьому Порядку під терміном “замовник проекту” розуміється центральний або місцевий орган виконавчої влади; органи місцевого самоврядування та засновані ними всеукраїнські асоціації; державне, комунальне підприємство, установа чи організація, що належать до сфери управління центрального або місцевого органу виконавчої влади, перебувають в управлінні органу місцевого самоврядування чи засновані ними та визначені таким органом відповідальними за підготовку і реалізацію проекту, виконання функцій замовника будівництва.

{Абзаци перший - третій пункту 3 замінено абзацом згідно з Постановою КМ № 955 від 01.12.2017; в редакції Постанови КМ № 701 від 29.08.2018}

Термін “проект регіонального розвитку” вживається у значенні, наведеному в Законі України “Про засади державної регіональної політики”, термін “проектна документація” - у значенні, наведеному в Законі України “Про регулювання містобудівної діяльності”.

4. Конкурсний відбір проектів здійснюється конкурсною комісією, утвореною Мінрегіоном.

{Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 955 від 01.12.2017}

Головою конкурсної комісії є Віце-прем’єр-міністр України - Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Персональний склад конкурсної комісії затверджується її головою.

Положення про конкурсну комісію затверджується Мінрегіоном.

Інформаційне та організаційне забезпечення роботи конкурсної комісії здійснює Мінрегіон.

Для проведення попереднього конкурсного відбору проектів міністерства, що забезпечують формування та реалізують державну політику у відповідних сферах, де передбачається реалізація програм регіонального розвитку, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 р. № 821 (далі - міністерства), утворюють у місячний строк з дати оприлюднення Мінрегіоном оголошення про проведення конкурсного відбору проектів комісії з попереднього відбору за такими програмами:

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 955 від 01.12.2017}

інноваційна економіка та інвестиції (Мінекономрозвитку та МОН);

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 955 від 01.12.2017}

сільський розвиток (Мінагрополітики);

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 955 від 01.12.2017}

розвиток туризму (Мінекономрозвитку);

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 955 від 01.12.2017}

розвиток людського потенціалу (Мінсоцполітики);

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 955 від 01.12.2017}

підтримка розвитку депресивних територій (Мінрегіон);

{Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 733 від 12.09.2018}

ефективне управління регіональним розвитком (Мінрегіон);

{Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 733 від 12.09.2018}

загальноукраїнська солідарність (Мінрегіон).

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 955 від 01.12.2017}

Головою комісії з попереднього відбору є міністр.

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 955 від 01.12.2017}

5. Мінрегіон розміщує на власному офіційному веб-сайті оголошення про проведення конкурсного відбору проектів не менш як за два місяці до дати проведення попереднього конкурсного відбору проектів.

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 955 від 01.12.2017}

В оголошенні зазначається строк, протягом якого приймаються проекти для участі у конкурсі, який становить не більше двох місяців з дати публікації оголошення.

Комісія з попереднього відбору здійснює відбір проектів протягом двох місяців з дати закінчення строку подачі проектів.

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 955 від 01.12.2017}

6. Для участі у конкурсі замовник проекту подає комісії з попереднього відбору у строк, визначений в оголошенні про проведення конкурсу, в електронній та паперовій формі такі документи:

{Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 955 від 01.12.2017}

1) заяву про участь у конкурсному відборі проектів, яка повинна містити відомості про замовника проекту (найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, адресу електронної пошти, номер телефону відповідальної особи, ім’я, прізвище, посаду керівника);

{Підпункт 1 пункту 6 в редакції Постанови КМ № 955 від 01.12.2017}

2) інформацію про фінансово-економічний стан замовника проекту та про відсутність обставин, зазначених у пункті 9 цього Порядку, підписану керівником замовника проекту та керівником бухгалтерської служби такого замовника проекту, - у разі наявності замовника проекту;

3) опис проекту, оформлений відповідно до вимог, визначених Мінрегіоном;

4) інформаційну картку проекту за формою, визначеною Мінрегіоном.

7. Документи, які подаються для участі у конкурсі, підписуються керівником замовника проекту і скріплюються його печаткою за наявності.

{Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 955 від 01.12.2017}

Замовник проекту забезпечують достовірність інформації, що міститься у документах, поданих для участі у конкурсі.

{Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 955 від 01.12.2017}

8. У разі подання замовником проекту не в повному обсязі або оформленого у неналежний спосіб комплекту документів, міністерство протягом семи робочих днів з дня його отримання надсилає замовнику проекту письмове повідомлення про виявлені недоліки та повертає комплект документів. У разі усунення недоліків, які стали підставою для повернення документів, замовник проекту має право повторно подати його міністерству.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 955 від 01.12.2017}

9. До участі в конкурсі не допускається проект, замовник якого:

визнаний банкрутом, щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство або застосовується процедура санації боржника до провадження у справі про банкрутство або який перебуває в процесі реорганізації чи ліквідації;

подав недостовірну інформацію про свій фінансово-економічний стан;

отримує інші кошти для реалізації проекту за рахунок міжнародної технічної допомоги;

має на момент подачі проекту понад півроку заборгованість з виплати заробітної плати, а також із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), що підтверджується відповідними органами доходів і зборів, Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

9-1. За результатами засідання комісії з попереднього відбору складається протокол, у якому зазначається перелік проектів - переможців попереднього конкурсного відбору із зазначенням оціночної вартості проекту, що підписується головуючим на засіданні та членами комісії, які брали участь у засіданні.

{Порядок доповнено пунктом 9-1 згідно з Постановою КМ № 955 від 01.12.2017}

9-2. За результатами оцінки та попереднього відбору, проведених комісіями з попереднього відбору, міністерства подають Мінрегіону в двомісячний строк з дати закінчення строку подачі проектів протокол засідання комісії з попереднього відбору та в електронній і паперовій формі документи, передбачені пунктом 6 цього Порядку.

{Порядок доповнено пунктом 9-2 згідно з Постановою КМ № 955 від 01.12.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою № 701 від 29.08.2018}

9-3. У разі подання міністерством не в повному обсязі або оформленого неналежним чином комплекту документів Мінрегіон протягом семи робочих днів з дня його надходження надсилає міністерству письмове повідомлення про виявлені недоліки та повертає комплект документів. У разі усунення недоліків, які стали підставою для повернення документів, міністерство має право повторно подати проект Мінрегіону не пізніше ніж за десять робочих днів до дати засідання конкурсної комісії.

Засідання конкурсної комісії проводиться у двомісячний строк після надходження документів, передбачених пунктом 9-2 цього Порядку.

{Порядок доповнено пунктом 9-3 згідно з Постановою КМ № 955 від 01.12.2017}

10. Мінрегіон не пізніше ніж за п’ять робочих днів до засідання конкурсної комісії розсилає її членам копії інформаційних карток проектів та розміщує їх на власному офіційному веб-сайті.

11.  Комісія з попереднього відбору та конкурсна комісія на своєму засіданні розглядають подані проекти та проводять їх оцінку відповідно до порядку, затвердженого Мінрегіоном.

{Пункт 11 в редакції Постанови КМ № 955 від 01.12.2017}

12. Основними умовами відбору конкурсною комісією проектів є:

1) відповідність проекту вимогам, передбаченим пунктом 2 цього Порядку;

2) спроможність замовника проекту забезпечувати стійкий результат реалізації проекту, зокрема, шляхом подальшого фінансування заходів або утримання об’єктів за рахунок власних коштів;

3) за результатами оцінки, проведеної конкурсною комісією, мають найкращу загальну оцінку щодо економічної та/або бюджетної ефективності реалізації проекту, економічних вигод, соціального впливу, екологічного впливу (у разі наявності).

Мінрегіон у триденний строк після прийняття рішення конкурсної комісії розміщує на власному офіційному веб-сайті інформацію про результати конкурсу.

13. За результатами засідання конкурсної комісії складається протокол, у якому зазначається перелік проектів - переможців конкурсного відбору із зазначенням оціночної вартості проекту, що підписується головуючим на засіданні та членами конкурсної комісії, які брали участь у засіданні.вгору