Документ 826_001-18, чинний, поточна редакція — Підписання від 03.09.2018
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 29.11.2018, підстава - v3378321-18. Подивитися в історії? )

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Підрозділом фінансової розвідки Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії за погодженням Генерального Директора Агенції з питань національної злочинності щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення


Дата підписання:

03.09.201829.11.2018


Дата набрання чинності для України:

29.11.2018

Державна служба фінансового моніторингу України та Підрозділ фінансової розвідки Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії за погодженням Генерального Директора Агенції з питань національної злочинності (далі окремо - Сторона, або разом - Сторони),

ВРАХОВУЮЧИ зацікавленість у розвитку співробітництва між Сторонами в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення,

ВВАЖАЮЧИ, що спільним інтересом держав Сторін є сприяння переслідуванню осіб, підозрюваних у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванні тероризму та фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення,

ДОМОВИЛИСЯ про таке:

1

Сторони, відповідно до національного законодавства держав Сторін, співпрацюватимуть щодо збирання, обробки та аналізу інформації, яка є у їх розпорядженні, про фінансові операції, що можуть бути пов’язані з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму чи фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення.

З цією метою Сторони, за принципом взаємності, обмінюватимуться за власною ініціативою або на запит будь-якою наявною інформацією, що може мати відношення до виявлення Сторонами фінансових операцій, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також фізичних або юридичних осіб, які залучені до здійснення таких операцій.

2

Будь-який запит на отримання інформації супроводжується стислим викладенням основних фактів справи, що аналізується, в тому числі причини запиту, всі наявні ідентифікаційні дані, інформацію про злочини, щодо яких є підозри, фінансові операції, за наявності, і стадію розслідування, так яким чином інформація, яка запитується, буде використовуватися, у тому числі, яким, за наявності, правоохоронним органам або іншим державним органам у країні запитуючої Сторони буде надано доступ до інформації та про причини надання інформації цьому органу.

Запитувана Сторона може запитати додаткову інформацію, коли це необхідно для того, щоб виконати запит або прискорити його виконання.

Будь-який запит про надання інформації, відмову, припинення і т. д. має бути здійснено в письмовій формі.

3

Інформація, отримана від відповідної Сторони, використовується для цілей розслідування та не підлягає розголошенню будь-якій третій стороні або використанню у адміністративних, слідчих або судових цілях без попередньої письмової згоди Сторони, яка надала таку інформацію.

За запитом та, у міру можливості Сторони надаватимуть одна одній відомості щодо використання наданої інформації, а також підсумки проведеного на основі наданої інформації аналізу.

4

Сторони не допускатимуть використання або розповсюдження будь-якої інформації та/або документів, отриманих у рамках цього Меморандуму, в інших цілях ніж ті, що визначені цим Меморандумом, без попередньої письмової згоди Сторони, яка надала таку інформацію.

Будь-яка відмова від надання попередньої згоди має бути мотивована.

Якщо Сторона бере участь у судовому розгляді або провадженні, в яких може ставитись вимога про розголошення інформації, отриманої від іншої Сторони, Сторона, задіяна у такому розгляді або провадженні, повинна негайно повідомити і отримати чітку згоду іншої Сторони на розголошення інформації, і у випадку не надання згоди, вживати усіх необхідних зусиль, щоб гарантувати, що інформація не розголошуватиметься будь-якій третій стороні або, що відповідні обмеження будуть накладені на таке розголошення.

5

Інформація та/або документи, отримані на основі цього Меморандуму, є конфіденційними, і на них поширюється рівень захисту, аналогічний передбаченому національним законодавством держави запитуючого Учасника для подібної інформації, отриманої з національних джерел.

6

Сторони спільно узгоджуватимуть, відповідно до національного законодавства держав Сторін, прийнятні процедури спілкування, в тому числі щодо обміну інформацією, та консультуватимуть одна одну з метою виконання положень цього Меморандуму.

7

Співробітництво між Сторонами здійснюватиметься англійською мовою та у захищений спосіб, та через надійні канали або механізми з використанням систем, які забезпечують рівень захисту, надійності та ефективності принаймні аналогічний Захищеному Сайту Егмонт.

8

Сторони не зобов’язані надавати допомогу, якщо по фактах, яких стосується запит, вже порушено досудове або судове провадження у державі запитуваної Сторони.

Сторони відмовлятимуть у наданні інформації у випадку, якщо надання такої інформації може завдати шкоди суверенітету, безпеці, громадському порядку, національним інтересам або суперечити національному законодавству держави Сторони, яка надає таку інформацію.

9

Цей Меморандум може бути змінений у будь-який час за взаємною письмовою згодою Сторін. Будь-які зміни становлять невід’ємну частину цього Меморандуму та набирають чинності з дати їх підписання Сторонами.

10

Усі спори щодо тлумачення або застосування положень цього Меморандуму вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

11

Цей Меморандум укладається на невизначений термін та набирає чинності з дати його підписання Сторонами.

Цей Меморандум може бути припинений у будь-який час будь-якою із Сторін шляхом письмового повідомлення іншої Сторони про свій намір припинити дію цього Меморандуму не менш як за три (3) місяці до запланованої дати припинення дії.

Положення та умови цього Меморандуму, які стосуються конфіденційності інформації, одержаної до припинення дії цього Меморандуму, залишаються дійсними після припинення його дії.

Цей Меморандум є політично зобов’язуючим та не підлягає реєстрації згідно статті 102 Статуту ООН.

Підписано в м. Київ 3 вересня 2018 року та в м. Лондон 29 листопада 2018 року, у двох примірниках, кожний українською та англійською мовами, при цьому усі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення та/або застосування положень цього Меморандуму переважну силу матиме текст англійською мовою.

З дати набрання чинності цим Меморандумом втрачає чинність Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Агенцією з питань організованої злочинності - підрозділом фінансової розвідки Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, підписаний 17 жовтня 2007 року.


За Державну службу
фінансового моніторингу України

За Підрозділ фінансової розвідки
Сполученого Королівства
Великої Британії та Північної Ірландії
за погодженням Генерального Директора
Агенції з питань національної злочинності


(підпис)

(підпис)


Ігор ЧЕРКАСЬКИЙ

Ян МІНОТ


Голова

Головавгору