Документ 825-2008-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.06.2008

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 11 червня 2008 р. N 825-р
Київ
Про схвалення Концепції проекту
Загальнодержавної цільової соціальної програми
"Молодь України" на 2009-2015 роки

1. Схвалити Концепцію проекту Загальнодержавної цільової
соціальної програми "Молодь України" на 2009-2015 роки, що
додається.
Визначити Мінсім'ямолодьспорт державним замовником Програми.
2. Мінсім'ямолодьспорту разом з іншими заінтересованими
центральними органами виконавчої влади розробити та подати
Кабінетові Міністрів України до 1 вересня 2008 р. проект Закону
України "Про Загальнодержавну цільову соціальну програму "Молодь
України" на 2009-2015 роки".

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 28

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 11 червня 2008 р. N 825-р
КОНЦЕПЦІЯ
проекту Загальнодержавної цільової соціальної програми
"Молодь України" на 2009-2015 роки

Визначення проблеми, на розв'язання
якої спрямована Програма
Молодіжна політика з перших років незалежності України стала
одним з найважливіших напрямів діяльності органів державної влади.
Вже 15 грудня 1992 р. Верховна Рада України прийняла Декларацію
"Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні"
( 2859-12 ), а 5 лютого 1993 р. Закон України "Про сприяння
соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" ( 2998-12 ).
Для вирішення питань фізичного і культурного розвитку,
освіти, забезпечення житлом молоді прийняті та виконуються
Програма підготовки та залучення молоді до державної служби та
служби в органах місцевого самоврядування, створення умов для її
професійного зростання, затверджена постановою Кабінету Міністрів
України від 10 вересня 2003 р. N 1444 ( 1444-2003-п ), Державна
програма забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки, затверджена
постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2002 р. N 1089
( 1089-2002-п ), Державна програма розвитку фізичної культури і
спорту на 2007-2011 роки, затверджена постановою Кабінету
Міністрів України від 15 листопада 2006 р. N 1594 ( 1594-2006-п ),
та інші акти.
Молодь (громадяни віком від 14 до 35 років) як
соціально-демографічна група населення перебуває в центрі
політичних, економічних і соціальних подій.
Однак існує багато проблем, пов'язаних насамперед з низьким
рівнем громадянської свідомості, активності та правової культури
молоді, формуванням та розвитком особистості на засадах
духовності, загальнолюдських цінностей та культурної спадщини,
толерантності, що зумовлює необхідність підготовки і прийняття
Верховною Радою України Загальнодержавної цільової соціальної
програми "Молодь України" на 2009-2015 роки (далі - Програма).
Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування
необхідності її розв'язання програмним методом
Основними причинами виникнення проблеми є:
низький рівень громадянської свідомості молоді;
відсутність системи формування ціннісних орієнтацій;
низький рівень поінформованості молоді з питань участі в усіх
сферах суспільного життя, процесі формування і реалізації
державної молодіжної політики;
нелегальна зовнішня трудова міграція молоді;
зменшення протягом останніх років кількості спортивних
закладів та закладів культури;
недостатня узгодженість між цільовими державними і
регіональними програмами, спрямованими на забезпечення соціального
становлення та розвитку молоді.
Причини виникнення проблеми свідчать про її політичний і
соціально-економічний характер, що тісно пов'язано з розвитком
суспільних відносин у державі.
Розв'язання проблеми можливе лише шляхом виконання Програми
із залученням коштів державного бюджету, грантів міжнародних
організацій та за умови співпраці з громадськими організаціями.
Мета Програми
Мета Програми полягає у створенні правових передумов для
формування соціально-активної життєвої позиції молоді та її
самореалізації.
В основі Програми лежить досвід і результати виконання
Загальнодержавної програми підтримки молоді на 2004-2008 роки
( 1281-15 ), затвердженої Законом України від 18 листопада
2003 року.
Визначення оптимального варіанта
розв'язання проблеми на основі порівняльного
аналізу можливих варіантів
Існує два варіанти розв'язання проблеми.
Перший варіант передбачає здійснення органами виконавчої
влади і органами місцевого самоврядування профілактичних,
культурно-просвітницьких, інформаційних та інших заходів за
рахунок бюджетних коштів.
Це дасть змогу певною мірою забезпечити контроль та звітність
перед державою і громадськістю щодо ефективності проведених
заходів, які спрямовані на розв'язання проблем молоді.
Проте такий варіант не може бути достатньо ефективним,
оскільки він потребує значних бюджетних коштів.
Другий варіант (оптимальний) передбачає тісну співпрацю
органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування з
громадськими і благодійними організаціями у розв'язанні проблем
молоді відповідно до законодавства.
Досвід Німеччини, Польщі, Франції свідчить, що саме активна
співпраця органів державної влади та органів місцевого
самоврядування з дитячими та молодіжними громадськими
організаціями сприяла успішній реалізації молодіжної політики в
цих державах.
З метою оптимального розв'язання соціальних проблем молоді у
кожному регіоні будуть розроблені програми, які передбачатимуть
фінансування заходів, спрямованих на реалізацію державної
молодіжної політики, за рахунок коштів місцевих бюджетів.
Шляхи і способи розв'язання проблеми
Виконання Програми можливе шляхом:
удосконалення нормативно-правової бази у сфері реалізації
державної молодіжної політики;
врегулювання питань міжнародного молодіжного співробітництва;
підвищення рівня громадянської свідомості молоді, виховання
патріотизму, формування та розвитку особистості на засадах
духовності, загальнолюдських цінностей, толерантності, правової
культури;
пропагування здорового і безпечного способу життя;
сприяння розвитку самозайнятості та підприємницької
діяльності молоді;
збереження та розширення мережі спортивних закладів та
закладів культури, що мають на меті організацію та забезпечення
змістовного дозвілля, відпочинку, навчання молоді;
налагодження ефективної співпраці органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування з дитячими та молодіжними
громадськими організаціями у формуванні та реалізації державної
молодіжної політики;
розвитку міжнародного молодіжного співробітництва, сприяння
інтеграції молоді до світової та європейської молодіжної
спільноти;
формування позитивного ставлення молоді до фізичного та
інтелектуального самовдосконалення, морально-етичної поведінки;
вдосконалення роботи з професійної орієнтації молоді
відповідно до потреб ринку праці.
Очікувані результати виконання Програми,
визначення її ефективності
Виконання Програми забезпечить:
удосконалення нормативно-правової бази у сфері реалізації
державної молодіжної політики, в тому числі врегулювання питань
міжнародного молодіжного співробітництва;
підвищення рівня громадської активності, морально-етичних
засад, правової культури, зміцнення патріотичних настроїв серед
молоді;
надання послуг у сфері працевлаштування та підтримки
підприємницької діяльності молоді;
підвищення рівня свідомого ставлення молоді до здорового
способу життя, боротьби з шкідливими звичками;
зменшення чисельності української молоді серед зовнішніх
трудових мігрантів;
ефективне використання мережі спортивних закладів та закладів
культури;
удосконалення механізму ефективного партнерства та взаємодії
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування з дитячими та молодіжними громадськими
організаціями у формуванні та реалізації державної молодіжної
політики;
залучення молоді до діяльності дитячих і молодіжних
громадських організацій.
Оцінка ресурсів, необхідних для виконання Програми
Виконання Програми фінансуватиметься за рахунок коштів
державного і місцевих бюджетів та інших джерел.
Обсяги бюджетного фінансування визначатимуться щороку під час
складання проектів бюджетів на відповідний рік.вгору