Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань створення Єдиного адресного реєстру України
Постанова Кабінету Міністрів України; Склад колегіального органу, Положення від 10.10.2018822
Документ 822-2018-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 26.03.2019, підстава - 197-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 10 жовтня 2018 р. № 822
Київ

Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань створення Єдиного адресного реєстру України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 197 від 13.03.2019}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Міжвідомчу робочу групу з питань створення Єдиного адресного реєстру України у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу робочу групу з питань створення Єдиного адресного реєстру України, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 29
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 10 жовтня 2018 р. № 822

СКЛАД
Міжвідомчої робочої групи з питань створення Єдиного адресного реєстру України

Заступник Міністра юстиції з питань державної реєстрації, голова Міжвідомчої робочої групи

Директор департаменту державної реєстрації та нотаріату Мін’юсту, заступник голови Міжвідомчої робочої групи

Директор департаменту приватного права Мін’юсту, заступник голови Міжвідомчої робочої групи

Заступник директора департаменту державної реєстрації та нотаріату Мін’юсту, секретар Міжвідомчої робочої групи

Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Заступник Міністра аграрної політики та продовольства

Перший заступник Голови Держгеокадастру

Генеральний Директор Директорату територіального та місцевого розвитку Секретаріату Кабінету Міністрів України

Заступник начальника Управління з питань діяльності правоохоронних органів та органів юстиції, завідуючий відділом з питань діяльності органів юстиції Департаменту з питань безпеки, оборони, діяльності органів юстиції та запобігання корупції Секретаріату Кабінету Міністрів України

Заступник начальника Управління з питань діяльності правоохоронних органів та органів юстиції, завідуючий відділом з питань діяльності правоохоронних органів Департаменту з питань безпеки, оборони, діяльності органів юстиції та запобігання корупції Секретаріату Кабінету Міністрів України

Заступник директора департаменту - начальник управління нормативно-правового забезпечення державної реєстрації департаменту приватного права Мін’юсту

Директор департаменту державного земельного кадастру Держгеокадастру

Директор департаменту інформатизації, телекомунікацій та захисту інформації Державної міграційної служби

Заступник директора департаменту інформатизації, телекомунікацій та захисту інформації Державної міграційної служби - начальник відділу “Головний обчислювальний центр”

Заступник директора департаменту з питань громадянства, паспортизації та реєстрації Державної міграційної служби

Директор департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держадміністрації) (за згодою)

Директор департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держадміністрації) (за згодою)

Директор департаменту інформаційних технологій державного підприємства “Центр державного земельного кадастру” (за згодою)

Генеральний директор державного підприємства “Національні інформаційні системи” (за згодою)

Заступник генерального директора з технологічних питань державного підприємства “Національні інформаційні системи” (за згодою)

Заступник генерального директора з питань програмного забезпечення державного підприємства “Національні інформаційні системи” (за згодою)

Керівник проекту ЄС “Підтримка реформ юстиції і правосуддя в Україні” (за згодою)

Голова департаменту адресного реєстру державного підприємства “Центр регістрів Литви” (за згодою)

Начальники відділів департаменту адресного реєстру державного підприємства “Центр регістрів Литви” (за згодою)

Керівник сектору політики та реінжинірингу Офісу реформи адміністративних послуг (за згодою)

Проектний менеджер з технічних питань Офісу реформи адміністративних послуг (за згодою)

Голова Держстату

Заступник Голови Державного агентства з питань електронного урядування

Експерт з правових питань Центрального офісу впровадження децентралізаційної реформи Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування “Асоціація міст України” (за згодою)

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 197 від 13.03.2019}ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 жовтня 2018 р. № 822

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу робочу групу з питань створення Єдиного адресного реєстру України

1. Міжвідомча робоча група з питань створення Єдиного адресного реєстру України (далі - Міжвідомча робоча група) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, що утворюється з метою узгодження дій центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо створення Єдиного адресного реєстру України (далі - Реєстр).

2. Міжвідомча робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Міжвідомчої робочої групи є:

1) сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з підготовки пропозицій щодо визначення основних засад створення Реєстру;

2) підготовка пропозицій (рекомендацій) щодо:

створення та функціонування Реєстру;

розроблення, впровадження та супроводження програмного забезпечення Реєстру;

3) участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що регулюють діяльність Реєстру;

4) визначення механізму та способів вирішення проблемних питань щодо створення Реєстру.

4. Міжвідомча робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

1) вивчає результати діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до її компетенції;

2) проводить моніторинг стану виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади покладених на них завдань з питань створення Реєстру;

3) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань створення Реєстру;

4) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи пропозиції та рекомендації.

5. Міжвідомча робоча група має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками).

6. Міжвідомча робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Посадовий склад Міжвідомчої робочої групи затверджує Кабінет Міністрів України.

Головою Міжвідомчої робочої групи є заступник Міністра юстиції з питань державної реєстрації.

Голова Міжвідомчої робочої групи затверджує персональний склад Міжвідомчої робочої групи та вносить у разі потреби до нього зміни.

Голова Міжвідомчої робочої групи має двох заступників.

8. Формою роботи Міжвідомчої робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням її голови не рідше ніж один раз на місяць.

Засідання Міжвідомчої робочої групи веде її голова, а в разі його відсутності - один із заступників за рішенням голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Міжвідомчої робочої групи забезпечує її секретар.

Засідання Міжвідомчої робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

9. На своїх засіданнях Міжвідомча робоча група розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Міжвідомчої робочої групи.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації Міжвідомчої робочої групи оформляються протоколом засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам Міжвідомчої робочої групи та Кабінетові Міністрів України.

Член Міжвідомчої робочої групи, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти в письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Пропозиції та рекомендації Міжвідомчої робочої групи можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

11. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Міжвідомчої робочої групи здійснює Мін’юст.вгору