Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на реалізацію проекту “Вища освіта України”
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Перелік, Інформація, Розпорядження, Форма типового документа від 26.09.2018815
Документ 815-2018-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.08.2019, підстава - 668-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 вересня 2018 р. № 815
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на реалізацію проекту “Вища освіта України”

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 668 від 17.07.2019}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на реалізацію проекту “Вища освіта України”, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 вересня 2018 р. № 815

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті на реалізацію проекту “Вища освіта України”

{У тексті Порядку слова “рахунок для одержання коштів” у всіх відмінках і формах числа замінено словами “рахунок вибірки” у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 668 від 17.07.2019}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 2201610 “Вища освіта, енергоефективність та сталий розвиток” (далі - бюджетні кошти), джерелом надходження яких є кредитні кошти, що отримані відповідно до Фінансової угоди (Проект “Вища освіта України”) між Україною та Європейським інвестиційним банком, ратифікованої Законом України від 8 листопада 2017 р. № 2186-VIII, та Фінансової угоди (Проект “Вища освіта України”) між Україною та Північною екологічною фінансовою корпорацією, ратифікованої Законом України від 20 червня 2018 р. № 2467-VIII (далі - фінансові угоди).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є МОН, а розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня - державні заклади вищої освіти, перелік яких наведено у додатку 1, що відібрані МОН за погодженням з Мінфіном, Європейським інвестиційним банком та Північною екологічною фінансовою корпорацією з дотриманням положень фінансових угод, субпроекти яких фінансуються за рахунок коштів державного бюджету в рамках реалізації проекту “Вища освіта України” відповідно до фінансових угод (перший та другий етапи) (далі - виконавці).

МОН за погодженням з Мінфіном, Європейським інвестиційним банком та Північною екологічною фінансовою корпорацією з дотриманням положень фінансових угод:

визначає субпроекти виконавців, що відповідають критеріям прийнятності для фінансування;

затверджує перелік субпроектів виконавців, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів.

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 668 від 17.07.2019}

3. Бюджетні кошти спрямовуються відповідно до умов та вимог фінансових угод на закупівлю товарів, робіт та послуг, необхідних для реалізації субпроектів виконавців, перелік яких затверджується відповідно до пункту 2 цього Порядку.

4. Умовою надання бюджетних коштів є залишення об’єктів, зокрема створених, покращених, відремонтованих, модернізованих за результатами реалізації субпроектів виконавців, у державній власності, використання їх за цільовим призначенням протягом не менше 20 років з дати завершення реалізації субпроектів і відсутність щодо них рішень, наслідком яких може бути відчуження їх з державної власності.

5. Бюджетні кошти не використовуються для сплати податків, зборів та митних платежів. Витрати на сплату податку на додану вартість, що включається до вартості товарів, робіт та послуг, закупівля яких здійснюється в рамках реалізації субпроектів, інших зборів та митних платежів фінансуються виконавцями за рахунок власних надходжень та/або інших джерел, не заборонених законодавством.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 668 від 17.07.2019}

6. Використання бюджетних коштів здійснюється з дотриманням умов та вимог фінансових угод та відповідно до угод про передачу коштів позики, що укладаються між Мінфіном, МОН і виконавцем.

7. Кредитні кошти, що отримані відповідно до фінансових угод, які є джерелом надання бюджетних коштів із спеціального фонду державного бюджету (далі - кредитні кошти), перераховуються Європейським інвестиційним банком та Північною екологічною фінансовою корпорацією за заявками на їх вибірку, оформленими відповідно до положень фінансових угод та угод про передачу коштів позики, укладених відповідно до фінансових угод, на рахунки Мінфіну в ПАТ “Державний експортно-імпортний банк України”, відкриті для виконання фінансових угод (далі - рахунки вибірки). З моменту зарахування кредитних коштів на рахунки вибірки бюджетні кошти вважаються наданими головному розпорядникові бюджетних коштів. Мінфін відкриває в ПАТ “Державний експортно-імпортний банк України” для кожної угоди про передачу коштів позики рахунки для реалізації субпроектів (далі - проектні рахунки), на які перераховуються кошти для реалізації відповідних субпроектів з рахунка вибірки. У разі необхідності здійснення виконавцями видатків у національній валюті Мінфін разом з головним розпорядником бюджетних коштів здійснює продаж необхідної суми коштів у іноземній валюті. Бюджетні кошти використовуються виконавцями шляхом перерахування коштів у національній або іноземній валюті у порядку, передбаченому угодами про передачу коштів позики, з проектного рахунка постачальникам товарів (виконавцям робіт або надавачам послуг) для оплати поставлених товарів, виконаних робіт, наданих послуг за договорами, укладеними виконавцями для реалізації їх субпроектів, з подальшим відображенням таких операцій у бухгалтерському обліку, фінансовій і бюджетній звітності.

8. Кредитні кошти, перераховані на проектний рахунок, вважаються коштами, що надані з державного бюджету головним розпорядником бюджетних коштів відповідним виконавцям у день перерахування коштів у відповідній валюті та сумі.

9. Заявки на перерахування коштів підписуються:

з рахунка вибірки - уповноваженими особами Мінфіну, головного розпорядника бюджетних коштів;

з проектного рахунка - уповноваженими особами Мінфіну, головного розпорядника бюджетних коштів та відповідного виконавця.

10. Головний розпорядник бюджетних коштів та виконавці до першого подання платіжних документів подають Мінфіну необхідні підтвердження повноважень та зразки підписів осіб, які мають право підписувати такі документи.

11. Відображення головним розпорядником бюджетних коштів у бухгалтерському обліку, фінансовій і бюджетній звітності операцій у частині здійснення надходжень та видатків державного бюджету проводиться на підставі інформації про фактичний стан надходжень кредитних коштів на рахунки вибірки та використання кредитних коштів з рахунків вибірки, проектних рахунків.

Відображення виконавцями у бухгалтерському обліку, фінансовій і бюджетній звітності операцій у частині здійснення надходжень та видатків державного бюджету проводиться на підставі інформації про фактичний стан надходжень на проектні рахунки та використання кредитних коштів з проектних рахунків згідно з додатком 2. Таку інформацію головний розпорядник бюджетних коштів подає виконавцям.

{Пункт 11 в редакції Постанови КМ № 668 від 17.07.2019}

12. Головний розпорядник бюджетних коштів з метою відображення в обліку та звітності про виконання бюджетів у частині здійснення надходжень і видатків державного бюджету подає Казначейству зведене розпорядження за формою згідно з додатком 3.

Мінфін надає Казначейству розпорядження про відображення операцій за спеціальним фондом державного бюджету в частині здійснення державних запозичень.

13. Казначейство забезпечує відображення в обліку та звітності про виконання бюджетів операцій у частині здійснення державних запозичень, у частині надходжень і видатків державного бюджету за відповідними кодами бюджетної класифікації у національній валюті або у відповідному гривневому еквіваленті євро.

14. Головний розпорядник бюджетних коштів інформує щомісяця до 25 числа Мінфін про використання бюджетних коштів.

15. Видатки, пов’язані з фінансуванням капітального будівництва за рахунок бюджетних коштів, здійснюються за умови наявності затверджених проектів будівництва та результатів проведення їх державної експертизи відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674); титулів об’єктів, що затверджені відповідно до Порядку затвердження титулів об’єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. № 995 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 17; 2015 р., № 97, ст. 3320).

16. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи здійснюється в установленому законодавством порядку.

17. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

18. Виконавці подають щомісяця до 20 числа головному розпорядникові бюджетних коштів звіт про використання бюджетних коштів.

19. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

20. У разі встановлення Європейським інвестиційним банком або Північною екологічною фінансовою корпорацією невідповідності субпроекту виконавців або його частини фінансовим угодам бюджетні кошти можуть бути перерозподілені на інші субпроекти. У разі нецільового використання бюджетних коштів або встановлення Європейським інвестиційним банком невідповідності субпроекту Фінансовій угоді (Проект “Вища освіта України”) між Україною та Європейським інвестиційним банком чи Північною екологічною фінансовою корпорацією невідповідності субпроекту Фінансовій угоді (Проект “Вища освіта України”) між Україною та Північною екологічною фінансовою корпорацією виконавець повертає відповідну суму коштів до державного бюджету відповідно до законодавства та укладених договорів за рахунок власних надходжень разом з нарахованими відсотками, комісіями та іншими платежами, що зобов’язана сплатити Україна згідно з відповідною Фінансовою угодою. Якщо виконавець не дотримався будь-якого зобов’язання чи положення, передбаченого фінансовими угодами, цим Порядком, угодою про передачу коштів позики, бюджетні кошти можуть бути перерозподілені за рішенням головного розпорядника бюджетних коштів на інший субпроект іншого виконавця, а у разі, коли бюджетні кошти вже надані виконавцю, він повертає надану суму коштів до державного бюджету за рахунок власних надходжень.

21. Виконавець забезпечує наявність коштів для фінансування субпроектів у тій частині, що не покривається бюджетними коштами, або співфінансування субпроекту за рахунок власних надходжень.

22. Бюджетні кошти не можуть бути спрямовані на погашення штрафних санкцій та/або пені, що нараховуються за порушення умов договорів, та на витрати, пов’язані з перерахуванням та конвертацією коштів за рахунками вибірки та проектними рахунками.

23. Витрати, пов’язані з перерахуванням та конвертацією коштів за рахунками вибірки та проектними рахунками, здійснюються виконавцями за рахунок власних надходжень.

24. Надання бюджетних коштів може бути зупинено або кошти анульовані у разі, коли Європейський інвестиційний банк або Північна екологічна фінансова корпорація здійснять такі заходи відповідно до фінансових угод або відповідні суми буде достроково погашено відповідно до фінансових угод.

25. Виконавці забезпечують зберігання фінансових та інших документів, ведення бухгалтерського обліку та доступ аудиторів до проведення аудиту в рамках реалізації субпроектів.

26. Під час використання бюджетних коштів головний розпорядник бюджетних коштів забезпечує контроль за дотриманням виконавцями обмежень, встановлених фінансовими угодами, стосовно відсотка покриття витрат за проектом “Вища освіта України” за рахунок кредитних коштів.

27. Виконавець проводить оцінку використання бюджетних коштів та траншів, їх відображення в обліку і звітності, забезпечує належне списання з перших траншів комісій за проведення оцінки відповідно до умов фінансових угод.

28. Не допускається будь-яке подвійне фінансування одних і тих же компонентів субпроектів виконавців, у тому числі за рахунок коштів, наданих Європейським інвестиційним банком, Північною екологічною фінансовою корпорацією, іншими донорами, коштів державного чи місцевих бюджетів.

29. Контроль за виконанням умов договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг у рамках реалізації проекту “Вища освіта України”, виконанням робіт та наданням послуг під час реалізації субпроектів виконавців, організацією та проведенням торгів (тендерів), ходом будівництва та здійсненням технічного нагляду за ним, проведенням розрахунків за поставлену продукцію, виконані роботи та надані послуги, прийманням завершених робіт, забезпеченням використання бюджетних коштів за їх цільовим призначенням відповідно до фінансових угод, угод про передачу коштів позики, взяттям на облік відповідних активів, а також їх зберіганням і раціональним використанням за цільовим призначенням здійснюється головним розпорядником бюджетних коштів відповідно до фінансових угод та законодавства.

30. Замовники будівництва забезпечують врахування потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

31. Головний розпорядник бюджетних коштів та виконавці повинні забезпечити дотримання та виконання положень статей 6 і 8 фінансових угод щодо надання інформації про хід реалізації проекту “Вища освіта України” та інших вимог і зобов’язань, зазначених у фінансових угодах.Додаток 1
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2019 р. № 668)

ПЕРЕЛІК
державних закладів вищої освіти, субпроекти яких фінансуються за рахунок коштів державного бюджету в рамках реалізації проекту “Вища освіта України” відповідно до Фінансової угоди (Проект “Вища освіта України”) між Україною та Європейським інвестиційним банком та Фінансової угоди (Проект “Вища освіта України”) між Україною та Північною екологічною фінансовою корпорацією

Перший етап

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Національний університет “Львівська політехніка”

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Чернігівський національний технологічний університет

Сумський державний університет

Вінницький національний технічний університет

Другий етап

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Національний університет харчових технологій

Одеська державна академія будівництва та архітектури

Луцький національний технічний університет

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Львівський національний університет імені Івана Франка

Національний університет “Києво-Могилянська академія”

Національний університет водного господарства та природокористування

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Ужгородський національний університет

Київський національний університет будівництва та архітектури

{Додаток 1 в редакції Постанови КМ № 668 від 17.07.2019}Додаток 2
до Порядку

ІНФОРМАЦІЯ
про фактичний стан використання коштів Європейського інвестиційного банку та Північної екологічної фінансової корпорації, залучених Україною відповідно до Фінансової угоди (Проект “Вища освіта України”) між Україною та Європейським інвестиційним банком та Фінансової угоди (Проект “Вища освіта України”) між Україною та Північною екологічною фінансовою корпорацією


Додаток 3
до Порядку

ЗВЕДЕНЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯвгору