Про затвердження Плану використання радіочастотного ресурсу України
Постанова Кабінету Міністрів України; План від 09.06.2006815
Документ 815-2006-п, попередня редакція — Редакція від 02.12.2008, підстава - 1093/2008
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 9 червня 2006 р. N 815
Київ
Про затвердження Плану використання
радіочастотного ресурсу України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 851 ( 851-2007-п ) від 20.06.2007
N 720 ( 720-2008-п ) від 20.08.2008
N 942 ( 942-2008-п ) від 22.10.2008
Указом Президента
N 1093/2008 ( 1093/2008 ) від 27.11.2008 }

Відповідно до Закону України "Про радіочастотний ресурс
України" ( 1770-14 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити План використання радіочастотного ресурсу
України, що додається.
2. Міністерству транспорту та зв'язку, Міністерству оборони,
Службі безпеки, Національній комісії з питань регулювання зв'язку
разом з Національною радою з питань телебачення і радіомовлення та
іншими заінтересованими органами вживати заходів до забезпечення
впровадження перспективних радіотехнологій.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 червня 2006 р. N 815
ПЛАН
використання радіочастотного ресурсу України

Цей План складається з двох розділів та додатків.
У розділі I наведено перелік радіотехнологій, що
використовуються в Україні, з визначенням смуг радіочастот та
служб радіозв'язку, а також строки припинення їх використання,
зокрема у графі:
першій - радіотехнології, що використовуються радіослужбами в
Україні;
другій - радіослужби відповідно до Національної таблиці
розподілу смуг радіочастот України, що використовують діючі в
Україні радіотехнології. У зазначеній графі поняття "малопотужні
застосування" не стосується конкретної радіослужби, а охоплює
радіотехнології різних радіослужб за умови використання ними
радіоелектронних засобів на вторинній основі і з обмеженою
потужністю випромінювання;
третій - вид радіозв'язку, якому відповідає та чи інша
радіотехнологія;
четвертій і п'ятій - базові стандарти (нормативні документи,
у яких наводиться опис радіотехнологій
) та основні загальні
стандарти (нормативні документи, у яких визначаються
характеристики обладнання радіотехнологій), а також міжнародні та
європейські стандарти, зокрема країн - розробників радіотехнологій
та виробників обладнання. У разі відсутності інформації про
стандарти радіотехнологія визначається технічними умовами України
(ТУУ) та технічними специфікаціями (ТС) на відповідні
радіоелектронні засоби;
шостій - положення Регламенту радіозв'язку Міжнародного союзу
електрозв'язку (РР МСЕ), резолюції всесвітніх конференцій
радіозв'язку (ВКР), рекомендації Міжнародного союзу електрозв'язку
(МСЕ) та Європейської конференції адміністрацій пошт та
електрозв'язку (СЕПТ), рішення Європейської комісії з комунікацій
(ЄКК), а також міжнародні угоди та відповідні рішення, прийняті в
Україні, в яких визначаються умови використання радіочастотного
ресурсу щодо забезпечення електромагнітної сумісності (ЕМС)
радіоелектронних засобів (РЕЗ);
сьомій - смуги або номінали радіочастот, виділені для
використання в радіотехнологіях;
восьмій - особливості застосування радіотехнологій в Україні
та умовні позначення ліцензій і дозволів, що дають право на
користування радіочастотним ресурсом:
Л01 - користування смугою радіочастот здійснюється на
підставі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом та
дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів. Ліцензія на
користування радіочастотним ресурсом встановлює виключне право на
користування визначеним в ній радіочастотним ресурсом у межах
зазначених регіонів;
Л02 - користування смугою радіочастот здійснюється на
підставі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом та
дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів. Смуга або
частина зазначеної смуги радіочастот може використовуватися в
межах одного регіону кількома користувачами за умови забезпечення
електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів;
Д01 - дозвіл на експлуатацію видається на кожний
радіоелектронний засіб, встановлений у місці з конкретними
географічними координатами з визначенням умов електромагнітної
сумісності з іншими радіоелектронними засобами;
Д02 - дозвіл на експлуатацію видається на кожний
радіоелектронний засіб для використання на зазначеній у дозволі
території з визначенням умов електромагнітної сумісності з іншими
радіоелектронними засобами;
Д03 - дозвіл на експлуатацію видається на кожний
радіоелектронний засіб, встановлений у місці з конкретними
географічними координатами, або на радіоелектронний засіб, що діє
на зазначеній у дозволі території без визначення умов
електромагнітної сумісності з іншими радіоелектронними засобами;
Т01 - користування смугою радіочастот здійснюється
технологічними користувачами на підставі дозволів на експлуатацію
радіоелектронного засобу.
Крім того, у графі восьмій використано такі позначки:
Б01 - можливе використання радіоелектронних засобів на
бездозвільній основі за умови їх включення до переліку
радіоелектронних засобів, що не потребують отримання дозволів
Українського державного центру радіочастот на їх експлуатацію;
К01 - користування смугою радіочастот передбачає проведення
конверсії;
К02 - впровадження перспективних радіотехнологій, які
плануються для застосування спеціальними користувачами,
здійснюється, як правило, у смугах радіочастот спеціального
користування, відповідно до Національної таблиці розподілу смуг
радіочастот України. Впровадження перспективних радіотехнологій
спеціальних користувачів у смугах радіочастот загального
користування здійснюється за узгодженням з Національною комісією з
питань регулювання зв'язку.
Позначки Л01, Л02, Д01, Д02, Д03 і Т01 стосуються тільки
загальних користувачів.
Визначені у Плані особливості використання радіотехнологій
стосуються тільки зазначених смуг радіочастот.
У разі коли у дев'ятій графі строки припинення використання
радіотехнології не визначено, радіотехнологія використовується до
моменту внесення відповідних змін до Плану.
У розділі II наведено перелік перспективних для впровадження
в Україні радіотехнологій з визначенням радіослужб, якими
планується їх використання, смуг радіочастот, а також строки
впровадження радіотехнологій, зокрема у графі:
першій - перспективні радіотехнології;
другій - базові стандарти, у яких наводиться опис
радіотехнології;
третій - радіослужби, якими планується використання тієї чи
іншої радіотехнології;
четвертій - смуги або номінали радіочастот, у межах яких
планується використання перспективних радіотехнологій;
п'ятій - особливості впровадження радіотехнологій;
шостій - строки впровадження радіотехнологій.
Кожний з обох розділів має підрозділи, у яких
радіотехнології, що використовуються загальними та спеціальними
користувачами, зазначаються окремо.
У додатку 1 до Плану визначені особливості використання
морською рухомою радіослужбою смуг радіочастот 156,025-157,925 МГц
та 160,625-162,025 МГц під час застосування радіотехнології
"Радіозв'язок берегових та суднових станцій", а в додатку 2 -
особливості використання рухомою радіослужбою загальних
користувачів смуги радіочастот 150,05-168,5 МГц під час
застосування відповідної радіотехнології.
РОЗДІЛ I. Діючі радіотехнології

частині, що стосується продовження строку використання
радіотехнології "Цифровий стільниковий радіозв'язок CDMA-800" у
смузі частот 840,45-842,97 МГц до 1 січня 2016 року, згідно з
Указом Президента N 1093/2008 ( 1093/2008 ) від 27.11.2008 }

РОЗДІЛ II. Перспективні для впровадження радіотехнології
------------------------------------------------------------------------------------------------ | Назва | Базові стандарти | Радіослуж-| Смуга радіочастот |Особливості|Початок | | радіотехнології | | ба, якою | |впроваджен-|впровад-| | | | планується| | ня радіо- |ження | | | | викорис- | |технологій | | | | | тання | | | | | | |радіотехно-| | | | | | | логії | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | Радіотехнології, які плануються для застосування загальними користувачами | |----------------------------------------------------------------------------------------------| |1. Цифрове наземне|IEC 62272-1 |радіомовна |148,5-283,5 кГц | |1 липня | |звукове мовлення | | |526,5-1606,5 кГц | |2006 р. | |стандарту DRM | | |2300-2498 кГц | | | | | | |3200-3230 кГц | | | | | | |3950-4000 кГц | | | | | | |4750-4850 кГц | | | | | | |5005-5060 кГц | | | | | | |5950-6020 кГц | | | | | | |7100-7200 кГц | | | | | | |7400-7500 кГц | | | | | | |9400-9900 кГц | | | | | | |11600-12100 кГц | | | | | | |13570-13870 кГц | | | | | | |15100-15800 кГц | | | | | | |17550-17900 кГц | | | | | | |18900-19020 кГц | | | | | | |21450-21850 кГц | | | | | | |25670-26100 кГц | | | |------------------+--------------------+-----------+---------------------+-----------+--------| { Дію окремих положень позиції 2 розділу II зупинено в
частині встановлення початку впровадження цифрового наземного
телевізійного мовлення стандарту DVB-T у смузі радіочастот 822-846
МГц з 1 січня 2016 року згідно з Указом Президента N 1093/2008
( 1093/2008 ) від 27.11.2008 }
|2. Цифрове |ETSI 302 296 |радіомовна |822-846 МГц | |1 січня | |наземне |ДСТУ 4215 | | | |2016 | |телевізійне |ДСТУ ETSI EN 300 468| | | |р. | |мовлення стандарту|ДСТУ ETSI TR 101 290| | | | | |DVB-T |ДСТУ EN 300 744 | | | | | |------------------+--------------------+-----------+---------------------+-----------+--------| |3. Цифрове наземне|EN 300 401 |радіомовна |174-230 МГц | |1 липня | |радіомовлення | | |1452-1479,5 МГц | |2006 р. | |стандарту T-DAB | | | | | | |------------------+--------------------+-----------+---------------------+-----------+--------| |4. Цифровий |IMT-MC-450 |сухопутна |450-453 МГц |К01 |1 січня | |стільниковий | |рухома |460-463 МГц | |2009 р. | |радіозв'язок | | |---------------------+-----------+--------| |CDMA-450 | | |457,5-460 МГц |К01 |1 січня | | | | |467,5-470 МГц | |2009 | | | | | | |р. | |------------------+--------------------+-----------+---------------------+-----------+--------| |5. Цифровий |E-GSM |рухома, за |880-890 МГц |К01 |1 липня | |стільниковий | |винятком |925-935 МГц | |2006 р. | |радіозв'язок E-GSM| |повітряної | | | | | | |рухомої | | | | |------------------+--------------------+-----------+---------------------+-----------+--------| |6. Цифровий |R-GSM |рухома, за |876-880 МГц |К01 |1 січня | |стільниковий | |винятком |921-925 МГц | |2008 р. | |радіозв'язок R-GSM| |повітряної | | | | | | |рухомої | | | | |------------------+--------------------+-----------+---------------------+-----------+--------| |7. Широкосмуговий |ІЕЕЕ 802.16 |фіксована, |3600-3800 |К01 |1 січня | |радіодоступ | |рухома |МГц | |2015 р. | | | | |---------------------+-----------+--------| | | | |5690-5725 МГц |К01 |1 січня | | | | |5725-5850 МГц | |2009 | | | | |10,15-10,3 ГГц | |р. | | | | |10,5-10,65 ГГц | | | |------------------+--------------------+-----------+---------------------+-----------+--------| |8. Супутникова |TR 102 168 |радіонаві- |1164-1215 МГц |тільки |1 січня | |радіонавігація |TS 101 528 |гаційна |1260-1300 МГц |приймальне |2008 р. | | | |супутникова|1559-1610 МГц |обладнання | | | | | | |системи | | | | | | |GALILEO К01| | | | |-----------+---------------------+-----------+--------| | | |радіонаві- |1242,9375-1251,25 МГц|тільки |1 січня | | | |гаційна |1598,0625-1608,75 МГц|приймальне |2009 р. | | | |супутникова| |обладнання | | | | | | |системи | | | | | | |ГЛОНАСС К01| | | | |-----------+---------------------+-----------+--------| | | |радіонаві- |1176,45 МГц |тільки |1 січня | | | |гаційна |1227,6 МГц |приймальне |2008 р. | | | |супутникова|1575,42 МГц |обладнання | | | | | | |системи | | | | | | |GPS К01 | | |------------------+--------------------+-----------+---------------------+-----------+--------| |9. Цифровий |IMT-2000 (UMTS/TDD) |рухома |1900-1920 МГц |К01 |1 січня | |стільниковий | | | | |2009 | |радіозв'язок | | | | |р. | |IMT-2000 (UMTS) | | | | | | |------------------+--------------------+-----------+---------------------+-----------+--------| |9.1. Цифровий |TIA/EIA/IS-95 |фіксована, |1900-1920 МГц |К01 |1 липня | |стільниковий |TIA/EIA/IS-97 |рухома |1980-2000 МГц | |2007 р. | |радіозв'язок |CDMA-2000-1x | | | | | |CDMA-2000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | Радіотехнології, які плануються для застосування спеціальними користувачами | |----------------------------------------------------------------------------------------------| |10. Цифровий | |рухома |1,5-30 МГц |К01, К02 |1 січня | |короткохвильовий | | | | |2007 р. | |радіозв'язок | | | | | | |------------------+--------------------+-----------+---------------------+-----------+--------| |11. Цифровий | |рухома |30-110 МГц |К01, К02 |1 січня | |ультракоротко- | | | | |2007 р. | |хвильовий | | | | | | |радіозв'язок | | | | | | |------------------+--------------------+-----------+---------------------+-----------+--------| |12. Цифровий | |рухома |1,6-59,99 МГц |К01, К02 |1 січня | |радіозв'язок | | | | |2011 р. | |MIL-STD-810 | | | | | | |------------------+--------------------+-----------+---------------------+-----------+--------| |13. Цифрова | |рухома |149-150 МГц | |1 січня | |безпроводова | | |162,75-163,2 МГц | |2016 р. | |телефонія | | |168,5-174 МГц | | | | | | |299,6-300 МГц | | | | | | |300,525-301,125 МГц | | | | | | |305,825-307,0375 МГц | | | | | | |308-312 МГц | | | | | | |335,4-336 МГц | | | | | | |336,525-337,125 МГц | | | | | | |341,825-343,0375 МГц | | | | | | |344-344,4 МГц | | | |------------------+--------------------+-----------+---------------------+-----------+--------| |14. Аналогова | |рухома |149-150 МГц | |1 січня | |безпроводова | | |162,75-163,2 МГц | |2016 р. | |телефонія | | |168,5-174 МГц | | | | | | |299,6-300 МГц | | | | | | |300,525-301,125 МГц | | | | | | |305,825-307,0375 МГц | | | | | | |308-312 МГц | | | | | | |335,4-336 МГц | | | | | | |336,525-337,125 МГц | | | | | | |341,825-343,0375 МГц | | | | | | |344-344,4 МГц | | | |------------------+--------------------+-----------+---------------------+-----------+--------| |15. Цифровий |TETRAPOL |рухома |380,875-393,95 МГц | |1 січня | |транкінговий |TETRA | |394,95-400,05 МГц | |2012 р. | |радіозв'язок |APCO25 | |400,15-401 МГц | | | | | |-----------+---------------------+-----------+--------| | | |рухома, за |401-413 МГц | |1 січня | | | |винятком |420-423 МГц | |2012 р. | | | |повітряної |442,125-442,525 МГц | | | | | |рухомої |447,74-448,14 МГц | | | |------------------+--------------------+-----------+---------------------+-----------+--------| |16. Система |ІЕЕЕ 802.16 |фіксована |2690-3400 МГц |К02 |1 липня | |безпроводової | | |4200-4400 МГц | |2009 | |передачі даних | | |4800-5150 МГц | |р. | | | | |5350-5470 МГц | | | | | | |5920-5925 МГц | | | | | | |7850-7900 МГц | | | | | | |8500-8550 МГц | | | | | | |8650-8850 МГц | | | | | | |9000-9300 МГц | | | | | | |9,5-9,8 ГГц | | | |------------------+--------------------+-----------+---------------------+-----------+--------| |17. Широкосмуговий|ІЕЕЕ 802.11 |фіксована |2,4-2,483 ГГц |К01, К02 |1 липня | |радіодоступ | | | | |2006 р. | |------------------+--------------------+-----------+---------------------+-----------+--------| |18. Супутниковий | |фіксована |17,3-17,7 ГГц |К01, К02 |1 січня | |радіозв'язок з | |супутникова| | |2013 р. | |високою щільністю | | | | | | |розміщення земних | | | | | | |станцій (HDFSS) | | | | | | |------------------+--------------------+-----------+---------------------+-----------+--------| |19. Супутниковий |NATO IV, C |рухома |4500-4800 МГц | |1 липня | |зв'язок | | |5725-5850 МГц | |2009 р. | | | | |5920-5925 МГц | | | |------------------+--------------------+-----------+---------------------+-----------+--------| |20. Радіорелейний |NATO IV |рухома |4200-5000 МГц | |1 липня | |зв'язок | | | | |2009 р. | |------------------+--------------------+-----------+---------------------+-----------+--------| |21. Тропосферний |NATO IV |рухома |4435-4500 МГц | |1 липня | |зв'язок | | |4630-4750 МГц | |2009 | | | | | | |р. | ------------------------------------------------------------------------------------------------
{ План із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 851
( 851-2007-п ) від 20.06.2007, N 720 ( 720-2008-п ) від
20.08.2008, N 942 ( 942-2008-п ) від 22.10.2008 }

Додаток 1
до Плану
ОСОБЛИВОСТІ
використання морською рухомою радіослужбою смуг
радіочастот 156,025-157,925 МГц та 160,625-162,025 МГц
під час застосування радіотехнології "Радіозв'язок берегових
та суднових станцій"
--------------------------------------------------------------------------- | Радіочастота | Радіочастота | Статус використання | | передавання | передавання | радіочастот (каналів) | | суднових станцій | берегових станцій | | | (номер каналу) | (номер каналу) | | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |156,025 МГц (60) |160,625 МГц (60) |міжнародний | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |156,05 МГц (1) |160,65 МГц (1) | -"- | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |156,075 МГц (61) |160,675 МГц (61) | -"- | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |156,1 МГц (2) |160,7 МГц (2) | -"- | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |156,125 МГц (62) |160,725 МГц (62) | -"- | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |156,15 МГц (3) |160,75 МГц (3) | -"- | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |156,175 МГц (63) |160,775 МГц (63) | -"- | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |156,2 МГц (4) |160,8 МГц (4) | -"- | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |156,225 МГц (64) |160,825 МГц (64) | -"- | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |156,25 МГц (5) |160,85 МГц (5) | -"- | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |156,275 МГц (65) |160,875 МГц (65) | -"- | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |156,3 МГц (6) | |міжнародний, для пошукових і | | | |рятувальних операцій море - | | | |повітря та зв'язку між суднами | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |156,325 МГц (66) |160,925 МГц (66) |міжнародний | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |156,35 МГц (7) |160,95 МГц (7) | -"- | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |156,375 МГц (67) |156,375 МГц (67) | -"- | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |156,4 МГц (8) | |міжнародний, для зв'язку між | | | |суднами | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |156,425 МГц (68) |156,425 МГц (68) |міжнародний | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |156,45 МГц (9) |156,45 МГц (9) | -"- | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |156,475 МГц (69) |156,475 МГц (69) | -"- | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |156,5 МГц (10) |156,5 МГц (10) | -"- | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |156,525 МГц (70) |156,525 МГц (70) |міжнародний, частота біди, | | | |безпеки і виклику з використанням| | | |обладнання цифрового вибіркового | | | |виклику | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |156,55 МГц (11) |156,55 МГц (11) |міжнародний | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |156,575 МГц (71) |156,575 МГц (71) | -"- | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |156,6 МГц (12) |156,6 МГц (12) | -"- | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |156,625 МГц (72) | |міжнародний, для зв'язку між | | | |суднами | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |156,65 МГц (13) |156,65 МГц (13) |міжнародний, для зв'язку між | | | |суднами з метою забезпечення | | | |безпеки навігації | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |156,675 МГц (73) |156,675 МГц (73) |міжнародний | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |156,7 МГц (14) |156,7 МГц (14) | -"- | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |156,725 МГц (74) |156,725 МГц (74) | -"- | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |156,75 МГц (15) |156,75 МГц (15) | -"- | |---------------------------------------+---------------------------------| | 156,7625-156,7875 МГц (75) |міжнародний, захисна смуга | |---------------------------------------+---------------------------------| |156,8 МГц (16) |156,8 МГц (16) |міжнародний, частота біди, | | | |безпеки і виклику | |---------------------------------------+---------------------------------| | 156,8125-156,875 МГц (76) |міжнародний, захисна смуга | |---------------------------------------+---------------------------------| |156,85 МГц (17) |156,85 МГц (17) |міжнародний | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |156,875 МГц (77) | |міжнародний, для зв'язку між | | | |суднами | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |156,9 МГц (18) |161,5 МГц (18) |міжнародний | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |156,925 МГц (78) |161,525 МГц (78) | -"- | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |156,95 МГц (19) |161,55 МГц (19) | -"- | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |156,975 МГц (79) |161,575 МГц (79) | -"- | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |157 МГц (20) |161,6 МГц (20) | -"- | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |157,025 МГц (80) |161,625 МГц (80) | -"- | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |157,05 МГц (21) |161,65 МГц (21) | -"- | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |157,075 МГц (81) |161,675 МГц (81) | -"- | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |157,1 МГц (22) |161,7 МГц (22) | -"- | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |157,125 МГц (82) |161,725 МГц (82) |міжнародний | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |157,15 МГц (23) |161,75 МГц (23) | -"- | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |157,175 МГц (83) |161,775 МГц (83) | -"- | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |157,2 МГц (24) |161,8 МГц (24) | -"- | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |157,225 МГц (84) |161,825 МГц (84) | -"- | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |157,25 МГц (25) |161,85 МГц (25) | -"- | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |157,275 МГц (85) |161,875 МГц (85) | -"- | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |157,3 МГц (26) |161,9 МГц (26) | -"- | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |157,325 МГц (86) |161,925 МГц (86) | -"- | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |157,35 МГц (27) |161,95 МГц (27) | -"- | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |157,375 МГц (87) | |міжнародний, для зв'язку між | | | |суднами | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |157,4 МГц (28) |162 МГц (28) |міжнародний | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |157,425 МГц (88) | |міжнародний, для зв'язку між | | | |суднами | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |161,975 МГц (АIS 1)|161,975 МГц (АIS 1)|міжнародний, для системи автома-| | | |тичної ідентифікації суден і | | | |спостереження | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |162,025 МГц (AIS 2)|162,025 МГц (AIS 2)| -"- | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |157,45 МГц (29) |157,45 МГц (29) |національний | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |157,475 МГц (89) |157,475 МГц (89) | -"- | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |157,5 МГц (30) |157,5 МГц (30) | -"- | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |157,525 МГц (90) |157,525 МГц (90) | -"- | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |157,55 МГц |157,55 МГц | -"- | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |157,575 МГц (91) |157,575 МГц (91) | -"- | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |157,6 МГц (32) |157,6 МГц (32) | -"- | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |157,625 МГц (92) |157,625 МГц (92) | -"- | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |157,65 МГц (33) |157,65 МГц (33) | -"- | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |157,675 МГц (93) |157,675 МГц (93) | -"- | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |157,7 МГц (34) |157,7 МГц (34) | -"- | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |157,725 МГц (94) |157,725 МГц (94) | -"- | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |157,75 МГц (35) |157,75 МГц (35) | -"- | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |157,775 МГц (35) |157,775 МГц (35) | -"- | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |157,8 МГц (36) |157,8 МГц (36) |національний | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |157,825 МГц (96) |157,825 МГц (96) | -"- | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |157,85 МГц (37) |157,85 МГц (37) | -"- | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |157,875 МГц (97) |157,875 МГц (97) | -"- | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |157,9 МГц (38) |157,9 МГц (38) | -"- | |-------------------+-------------------+---------------------------------| |157,925 МГц (98) |157,925 МГц (98) | -"- | ---------------------------------------------------------------------------
1. Радіочастоти, наведені у цьому додатку, використовуються
морською рухомою радіослужбою на зовнішніх комунікаціях, у
морських територіальних водах України, на території морських
портів і судноремонтних заводів під час застосування
радіотехнології "Радіозв'язок берегових та суднових станцій" з
правом пріоритетного захисту від радіоелектронних засобів
фіксованої та сухопутної радіослужб відповідно до статті 5.226
Регламенту радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку.
2. Допускається спільне використання радіочастот морською
рухомою радіослужбою кількома радіомережами зв'язку за умови
нестворення завад службам руху суден та лоцманського проведення
суден. Спільне використання радіочастот морською рухомою службою
забезпечується шляхом застосування позивних сигналів.
3. Радіочастоти (номери каналів) 156,3 МГц (6); 156,35/160,95
(7); 156,4 (8); 156,525 (70); 156,65 (13); 156,7 (14); 156,8 (16);
157,275/161,875 (85); 157,825 (96); 157,85 (37); 161,975 (АIS 1);
162,025 (АIS 2) МГц використовуються для зв'язку на внутрішніх
водних шляхах (ріка - море) України. Зазначені частоти можуть
використовуватися радіоелектронними засобами сухопутної рухомої
служби, якщо вони не створюють завади річковим, береговим і
судновим станціям.
4. Смуги радіочастот 156,025-157,925 МГц і
160,625-162,025 МГц можуть використовуватися сухопутною рухомою
службою в районах, віддалених від моря на відстань понад
100 кілометрів. Смуга радіочастот 160,975-161,475 МГц може
використовуватися сухопутною рухомою службою у прилеглих до моря
районах на відстані до 100 кілометрів для симплексного
радіозв'язку.
5. Смуга радіочастот 157,45-157,925 МГц використовується
переважно для внутрішніх потреб морських портів та інших
підприємств, а також судновими станціями, що забезпечують єдиний
технологічний зв'язок на одному підприємстві.

Додаток 2
до Плану
ОСОБЛИВОСТІ
використання рухомою радіослужбою загальних
користувачів смуги радіочастот 150,05-168,5 МГц
------------------------------------------------------------------------- |Смуга радіочастот,|Спосіб організації| Особливості використання | | МГц | радіоканалу | | |------------------+------------------+---------------------------------| |150,05 - 150,225 |симплексний | | |------------------+------------------+---------------------------------| |150,25 - 150,475/ |дуплексний з | | |165,25 - 165,475 |розносом 15 МГц | | |------------------+------------------+---------------------------------| |150,5 - 150,95 |симплексний | | |------------------+------------------+---------------------------------| |150,975 - 151,7/ |дуплексний з | | |157,925 - 158,65 |розносом 6,95 МГц | | |------------------+------------------+---------------------------------| |151,725 - 154 |симплексний |призначена для використання | | | |радіоелектронними засобами | | | |Укрзалізниці | |------------------+------------------+---------------------------------| |154,025 - 154,975 |симплексний | | |------------------+------------------+---------------------------------| |155 - 156 |симплексний |призначена для використання | | | |радіоелектронними засобами | | | |Укрзалізниці | |------------------+------------------+---------------------------------| |156,025 - 157,425/|дуплексний з |використовується згідно з | |160,625 - 162,025 |розносом 4,6 МГц |додатком 1. Додатково смуга | | | |радіочастот 160,975-161,5 МГц | | | |може використовуватися по всій | | | |території України сухопутною | | | |рухомою службою у симплексному | | | |режимі. У районах, віддалених | | | |від моря на відстань понад 100 | | | |кілометрів, смуги радіочастот | | | |156,025-157,45 МГц та | | | |160,625-162,025 МГц можуть | | | |використовуватися сухопутною | | | |рухомою службою, крім | | | |радіочастот 156,3 МГц; | | | |156,35; 160,95; 156,4; 156,525; | | | |156,65; 156,75; 156,8; 156,825; | | | |157,275; 161,875; 161,975; | | | |162,025 МГц | |------------------+------------------+---------------------------------| |157,45 - 157,925 |симплексний |призначена для національного | | | |використання морською рухомою | | | |службою згідно з додатком 1. | | | |У районах, віддалених від моря на| | | |відстань понад 100 кілометрів, | | | |така смуга радіочастот може | | | |використовуватися сухопутною | | | |рухомою службою, крім частот | | | |157,825 і 157,850 МГц | |------------------+------------------+---------------------------------| |158,675 - 160,55/ |дуплексний з | | |165,625 - 167,5 |розносом 6,95 МГц | | |------------------+------------------+---------------------------------| |160,575 - 160,6 |симплексний | | |------------------+------------------+---------------------------------| |162,05 - 162,75/ |дуплексний з | | |167,775 - 168,475 |розносом 5,725 МГц| | |------------------+------------------+---------------------------------| |164,2 - 165,225 |симплексний | | |------------------+------------------+---------------------------------| |165,5 - 165,6 |симплексний | | |------------------+------------------+---------------------------------| |167,525 - 167,75 |симплексний | | -------------------------------------------------------------------------вгору