Про затвердження Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі
Постанова Кабінету Міністрів України; Технічний регламент, Вимоги, Форма типового документа, Декларація, Перелік від 04.07.2018814
Документ 814-2018-п, набирає чинності, поточна редакція — Редакція від 06.04.2019, підстава - 272-2019-п
( Остання подія — Набрання чинності, відбудеться 06.01.2020. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 4 липня 2018 р. № 814
Київ

Про затвердження Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 272 від 03.04.2019}

Відповідно до частини першої статті 5 Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Технічний регламент приладів, що працюють на газоподібному паливі, що додається.

2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі забезпечити впровадження затвердженого цією постановою Технічного регламенту.

3. Установити, що надання на ринку або введення в експлуатацію приладів, що працюють на газоподібному паливі, які відповідають вимогам Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 856 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 73, ст. 2459), та введені в обіг до дня набрання чинності цією постановою, не може бути заборонено або обмежено з причин невідповідності таких приладів вимогам Технічного регламенту, затвердженого цією постановою.

4. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. № 35 “Про затвердження Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 5, ст. 246; 2017 р., № 8, ст. 236) і від 28 грудня 2016 р. № 1069 “Про затвердження переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 50, ст. 1550) зміни, що додаються.

5. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

6. Ця постанова набирає чинності через 15 місяців з дня її опублікування.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 272 від 03.04.2019}

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 21ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 липня 2018 р. № 814

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
приладів, що працюють на газоподібному паливі

Загальна частина

1. Цей Технічний регламент встановлює вимоги до приладів, що працюють на газоподібному паливі (далі - прилади), та арматури до них.

Цей Технічний регламент розроблено на основі Регламенту (ЄС) 2016/426 Європейського Парламенту та Ради від 9 березня 2016 р. про прилади, що спалюють газоподібні палива, та скасування Директиви 2009/142/ЄС.

2. Для цілей цього Технічного регламенту прилад вважається таким, що “нормально експлуатується”, за дотримання таких умов:

прилад належно встановлений і регулярно обслуговується згідно з інструкціями виробника;

прилад експлуатується за умови нормативних змін якості та нормативного коливання тиску подачі газу, визначених законодавством;

прилад експлуатується за призначенням або за інших передбачуваних умов.

3. Дія цього Технічного регламенту не поширюється на прилади, спеціально спроектовані:

для використання у промислових процесах, що здійснюються у промислових приміщеннях;

для використання на повітряних суднах та залізницях;

для тимчасового використання у лабораторіях в дослідницьких цілях.

Прилад вважається “спеціально спроектованим”, коли конструкція призначена тільки для розв’язання конкретних потреб для конкретного процесу або експлуатації.

4. Якщо для відповідних приладів або арматури вимоги, встановлені цим Технічним регламентом, більш детально визначені іншими технічними регламентами, дія цього Технічного регламенту не застосовується або його застосування припиняється до таких приладів або арматури в частині зазначених вимог.

5. Встановлена у пункті 32 додатка 1 суттєва вимога щодо раціонального використання енергії не застосовується до приладів, на які поширюється дія пунктів 34-38 Технічного регламенту щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. № 804.

6. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються в такому значенні:

арматура - пристрої безпеки, контролюючі або регулюючі пристрої та їх складальні вузли, призначені для вмонтування в прилад або складання приладу;

введення в експлуатацію - використання приладу за його призначенням кінцевим споживачем (користувачем) в Україні в перший раз;

введення в обіг - надання приладу або арматури на ринку України в перший раз;

відкликання - будь-який захід, спрямований на забезпечення повернення приладу, який вже був наданий кінцевому споживачу (користувачу), або арматури, яка вже була надана виробнику приладу;

виробник - будь-яка фізична чи юридична особа (резидент чи нерезидент України), яка виготовляє прилад або арматуру або доручає її розроблення чи виготовлення та реалізує такий прилад або арматуру під своїм найменуванням або торговельною маркою, або використовує прилад для власних цілей;

вилучення з обігу - будь-який захід, спрямований на запобігання наданню на ринку приладу або арматури, що перебуває в ланцюгу постачання продукції;

газоподібне паливо - будь-яке паливо, яке за температури 15 °C і під тиском 1 бар перебуває в газоподібному стані;

гармонізований європейський стандарт - технічна специфікація, яка не має зобов’язального характеру та прийнята органом стандартизації, а саме Європейським комітетом зі стандартизації (СЕN), Європейським комітетом зі стандартизації в електротехніці (CENELEC) або Європейським інститутом телекомунікаційних стандартів (ETSI), на основі мандата, наданого Європейською Комісією згідно з установленою процедурою;

горіння - процес, у якому газоподібне паливо вступає в реакцію з киснем, який супроводжується виділенням тепла та світла;

група газів - зазначений діапазон чисел Воббе, в рамках якого перебувають визначені типи газів;

енергетична ефективність - співвідношення між вихідною продуктивністю приладу та споживаною енергією;

знак відповідності технічним регламентам - маркування, за допомогою якого виробник інформує, що прилад або арматура відповідає вимогам, які застосовуються до них та визначені в технічних регламентах, якими передбачене нанесення такого маркування;

імпортер - будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, яка вводить в обіг на ринку України прилад або арматуру походженням з іншої країни;

категорія приладу - класифікація приладу за ознаками сімейства газів та/або груп газів, для яких прилад був спроектований за умови безпечного спалювання за рівня ефективності, який зазначений на його маркуванні;

надання на ринку - будь-яке платне або безоплатне постачання приладу або арматури для розповсюдження, споживання чи використання на ринку України у процесі провадження господарської діяльності;

орган з оцінки відповідності - орган, що провадить діяльність з оцінки відповідності, зокрема калібрування, випробування, сертифікацію та інспектування;

оцінка відповідності - процес доведення того, що суттєві вимоги цього Технічного регламенту, які стосуються приладу або арматури, були виконані;

прання - повний процес прання, включаючи сушіння та прасування;

приготування їжі - процес готування або підігрівання їжі різними методами для споживання з використанням тепла;

прилади - прилади спалювання газоподібного палива, які використовуються для приготування їжі, охолодження, кондиціонування, опалення приміщень, нагріву води, освітлення чи прання, а також пальники з примусовою тягою та нагрівальне обладнання, що оснащене такими пальниками;

промислове приміщення - приміщення, в якому здійснюється промисловий процес, безпечність якого регулюється нормативно-правовими актами з охорони праці;

промисловий процес - видобуток, вирощування, очищення, переробка, виробництво, виготовлення або підготовка матеріалів, рослин, тварин, продуктів тваринного походження, харчових продуктів або інших продуктів з метою їх комерційного використання;

розповсюджувач - будь-яка інша, ніж виробник або імпортер, фізична чи юридична особа в ланцюгу постачання, яка надає прилад або арматуру на ринку України;

сімейство газів - група газоподібного палива з подібною поведінкою під час горіння, пов’язана між собою діапазоном чисел Воббе;

суб’єкти господарювання - виробник, уповноважений представник, імпортер та розповсюджувач;

технічна специфікація - документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинні відповідати прилад або арматура;

уповноважений представник - будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, яка одержала від виробника письмове доручення діяти від його імені стосовно визначених у такому дорученні завдань;

число Воббе - показник взаємозамінності газоподібних палив, що використовується для порівняння енергії, що виділяється під час згоряння в приладі різних за складом газоподібних палив.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”, “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції”, “Про загальну безпечність нехарчової продукції”.

Надання на ринку та введення в експлуатацію

7. Прилади можуть бути надані на ринку та введені в експлуатацію у разі, коли за нормальної експлуатації вони відповідають вимогам цього Технічного регламенту.

8. Арматура може бути надана на ринку тільки у разі, коли вона відповідає вимогам цього Технічного регламенту.

Суттєві вимоги

9. Прилади та арматура повинні відповідати суттєвим вимогам, встановленим в додатку 1.

Вільний рух

10. Надання на ринку та введення в експлуатацію на території України приладів, що відповідають вимогам цього Технічного регламенту, не може бути заборонено або обмежено чи створено будь-які інші перешкоди стосовно тих аспектів, які охоплюються цим Технічним регламентом.

11. Надання на ринку на території України арматури, що відповідає вимогам цього Технічного регламенту, не може бути заборонено або обмежено чи створено будь-які інші перешкоди стосовно тих ризиків, які охоплюються цим Технічним регламентом.

12. Показ приладів або арматури, які не відповідають вимогам цього Технічного регламенту, під час проведення ярмарків, виставок, демонстрацій або інших заходів здійснюється за наявності видимого позначення, на якому чітко зазначено, що такі прилади або арматура не відповідають вимогам цього Технічного регламенту та не можуть бути надані на ринку до приведення їх у відповідність з вимогами цього Технічного регламенту. Під час демонстрації приладів або арматури вживаються належні заходи до безпеки для захисту осіб, домашніх тварин і майна.

Обов’язки виробників

13. Виробники під час введення своїх приладів або арматури в обіг або використання їх у своїх цілях гарантують, що вони спроектовані та виготовлені відповідно до суттєвих вимог, встановлених у додатку 1.

14. Виробники складають технічну документацію, визначену в додатку 2, та проводять або доручають уповноваженому представнику проведення відповідної процедури оцінки відповідності згідно з пунктами 41-44 цього Технічного регламенту.

Якщо відповідність приладу або арматури вимогам, які до них застосовуються, була доведена відповідною процедурою оцінки відповідності, виробники складають декларацію про відповідність та наносять знак відповідності технічним регламентам.

15. Виробники зберігають технічну документацію та декларацію про відповідність протягом десяти років після введення приладу або арматури в обіг.

16. Виробники забезпечують дотримання процедур, необхідних для підтримання відповідності серійного виробництва вимогам цього Технічного регламенту. При цьому повинні враховуватися зміни в конструкції чи характеристиках приладу або арматури та зміни в національних стандартах, які є ідентичними гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності приладу або арматури вимогам цього Технічного регламенту, або в інших технічних специфікаціях, шляхом посилання на які декларується відповідність приладу або арматури.

Зважаючи на ризики, які становить прилад, виробники з метою захисту здоров’я та безпеки споживачів (користувачів) проводять вибіркові випробування приладів, що надані на ринку, розглядають звернення споживачів (користувачів), досліджують прилади, що не відповідають вимогам цього Технічного регламенту, і випадки відкликання приладів і арматури та у разі потреби ведуть облік звернень щодо невідповідності приладів і арматури встановленим вимогам і випадків їх відкликання, а також інформують розповсюджувачів про будь-який такий моніторинг.

17. Виробники гарантують, що на їх приладах та арматурі зазначено тип, номер партії чи серійний номер або інший елемент, який дає змогу їх ідентифікувати, та написи відповідно до додатка 3.

Якщо через розмір або характер приладу або арматури нанесення відповідного позначення неможливе, виробники гарантують, що необхідна інформація зазначається на її пакуванні або в документі, що супроводжує такий прилад або арматуру.

18. Виробники зазначають своє найменування, зареєстроване комерційне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарів і послуг) та контактну поштову адресу, яка повинна вказувати на єдине місце, за яким можна звернутися до виробника:

на приладі, а якщо це неможливо, - на його пакуванні чи в документі, що супроводжує такий прилад. Контактні дані наводяться згідно з вимогами закону про порядок застосування мов;

на арматурі, а якщо це неможливо, - на її пакуванні чи в документі, що супроводжує таку арматуру. Контактні дані наводяться згідно з вимогами закону про порядок застосування мов.

19. Прилад супроводжується інструкціями та інформацією про безпечність, визначеними пунктом 7 додатка 1, складеними виробниками згідно з вимогами закону про порядок застосування мов. Зазначені інструкції та інформація про безпечність, а також будь-яке маркування повинні бути чіткими, зрозумілими та розбірливими.

Арматура супроводжується копією декларації про відповідність, яка, крім іншого, повинна містити інструкції щодо вмонтування в прилад або складання приладу, налагодження, експлуатації та технічного обслуговування відповідно до пункту 11 додатка 1, складеними згідно з вимогами закону про порядок застосування мов.

Якщо одному користувачу постачається велика кількість арматури, така партія може супроводжуватися однією копією декларації про відповідність.

20. Якщо виробники вважають або мають підстави вважати, що прилад або арматура, які вони ввели в обіг, не відповідають вимогам цього Технічного регламенту, вони негайно вживають коригувальних заходів, необхідних для приведення таких приладів або арматури у відповідність із встановленими вимогами, вилучення її з обігу та/або її відкликання (залежно від обставин). Якщо прилад або арматура становить ризик, виробники негайно повідомляють про це відповідному органу державного ринкового нагляду та подають йому детальні відомості, зокрема про невідповідність такого приладу або арматури вимогам цього Технічного регламенту та вжиті коригувальні заходи.

21. На обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду виробники надають всю інформацію та документацію, необхідну для демонстрування відповідності приладу або арматури вимогам цього Технічного регламенту (в паперовій або електронній формі). На вимогу зазначеного органу державного ринкового нагляду виробники співпрацюють з ним стосовно будь-яких дій, які вживаються для усунення ризиків, що становлять введені ними в обіг прилад або арматура.

Обов’язки уповноважених представників

22. Виробник на підставі письмового доручення може визначити уповноваженого представника.

Обов’язки виробника, передбачені пунктом 13 цього Технічного регламенту, та обов’язок щодо складення технічної документації не повинні включатися до предмета доручення, одержаного уповноваженим представником.

23. Уповноважений представник виконує завдання, визначені у дорученні, одержаному від виробника, яке дає йому змогу як мінімум:

зберігати декларацію про відповідність і технічну документацію для надання їх на запити органів державного ринкового нагляду протягом десяти років після введення приладу або арматури в обіг;

на обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду надавати всю інформацію та документацію, необхідну для демонстрування відповідності приладу або арматури вимогам цього Технічного регламенту;

на вимогу органу державного ринкового нагляду співпрацювати з ним стосовно будь-яких заходів, які вживаються для усунення ризиків, що становлять прилад або арматура, на які поширюється дія доручення, одержаного уповноваженим представником.

Обов’язки імпортерів

24. Імпортери вводять в обіг лише прилади або арматуру, які відповідають вимогам цього Технічного регламенту.

25. Перед введенням приладу в обіг імпортери пересвідчуються в тому, що виробник провів відповідну процедуру оцінки відповідності, визначену в пунктах 41-44 цього Технічного регламенту, склав технічну документацію, наніс на прилад знак відповідності технічним регламентам, що прилад супроводжується інструкціями та інформацією про безпечність, визначеними пунктом 7 додатка 1, а також в тому, що виробник виконав вимоги, встановлені у пунктах 17 і 18 цього Технічного регламенту.

Перед введенням арматури в обіг імпортери пересвідчуються у тому, що виробник провів відповідну процедуру оцінки відповідності, визначену в пунктах 41-44 цього Технічного регламенту, склав технічну документацію, наніс на арматуру знак відповідності технічним регламентам, що арматура супроводжується копією декларації про відповідність та інструкціями щодо вмонтування в прилад або складання приладу, налагодження, експлуатації та технічного обслуговування відповідно до пункту 11 додатка 1, а також в тому, що виробник виконав вимоги, встановлені у пунктах 17 і 18 цього Технічного регламенту.

Якщо імпортер вважає або має підстави вважати, що прилад або арматура не відповідає суттєвим вимогам, встановленим у додатку 1, він не вводить прилад або арматуру в обіг до приведення їх у відповідність із зазначеними вимогами. Якщо прилад або арматура становить ризик, імпортер повідомляє про це виробнику та відповідному органу державного ринкового нагляду.

26. Імпортери зазначають своє найменування, зареєстроване комерційне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарів і послуг) та контактну поштову адресу:

на приладі, а якщо це неможливо, - на його пакуванні чи в документі, що супроводжує такий прилад. Контактні дані наводяться згідно з вимогами закону про порядок застосування мов;

на арматурі, а якщо це неможливо, - на її пакуванні чи в документі, що супроводжує таку арматуру. Контактні дані наводяться згідно з вимогами закону про порядок застосування мов.

27. Імпортери забезпечують супроводження:

приладу інструкціями та інформацією про безпечність, визначеними в пункті 7 додатка 1, які складені згідно з вимогами закону про порядок застосування мов;

арматури копією декларації про відповідність та інструкціями щодо вмонтування в прилад або складання приладу, налагодження, експлуатації та технічного обслуговування відповідно до пункту 11 додатка 1, які складені згідно з вимогами закону про порядок застосування мов.

28. Імпортери забезпечують, щоб умови зберігання чи транспортування приладу або арматури (доки вони перебувають під їх відповідальністю) не ставили під загрозу їх відповідність суттєвим вимогам, встановленим у додатку 1.

29. Зважаючи на ризики, які становить прилад, імпортери з метою захисту здоров’я та безпеки споживачів (користувачів) проводять вибіркові випробування приладів, що надані на ринку, розглядають звернення споживачів (користувачів), досліджують прилади, що не відповідають вимогам цього Технічного регламенту, і випадки відкликання таких приладів і арматури та у разі потреби ведуть облік звернень щодо невідповідності приладів і арматури встановленим вимогам і випадків їх відкликання, а також інформують розповсюджувачів про будь-який такий моніторинг.

30. Якщо імпортери вважають або мають підстави вважати, що прилад або арматура, які введені в обіг, не відповідають вимогам цього Технічного регламенту, вони негайно вживають коригувальних заходів, необхідних для приведення такого приладу або арматури у відповідність із встановленими вимогами, вилучення їх з обігу та/або їх відкликання (залежно від обставин). Якщо прилад або арматура становлять ризик, імпортери негайно повідомляють про це відповідному органу державного ринкового нагляду та подають йому детальні відомості, зокрема про невідповідність таких приладу або арматури вимогам цього Технічного регламенту та вжиті коригувальні заходи.

31. Імпортери протягом десяти років після введення приладу або арматури в обіг зберігають копію декларації про відповідність або для надання її на запити органів державного ринкового нагляду та забезпечують можливість надання зазначеним органам за їх запитами доступу до технічної документації.

32. На обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду імпортери надають всю інформацію та документацію, необхідні для демонстрування відповідності приладу або арматури вимогам цього Технічного регламенту (в паперовій або електронній формі). На вимогу зазначеного органу державного ринкового нагляду імпортери співпрацюють з ним стосовно будь-яких дій, які вживаються для усунення ризиків, що становлять введені ними в обіг прилад або арматура.

Обов’язки розповсюджувачів

33. Розповсюджувачі під час надання приладу або арматури на ринку діють згідно з вимогами цього Технічного регламенту.

34. Перед наданням приладу на ринку розповсюджувачі перевіряють, що на прилад нанесено знак відповідності технічним регламентам, він супроводжується інструкціями та інформацією про безпечність, визначеними у пункті 7 додатка 1, які складені згідно з вимогами закону про порядок застосування мов, а виробник та імпортер виконали вимоги, визначені у пунктах 17, 18 і 26 цього Технічного регламенту відповідно.

Перед наданням арматури на ринку розповсюджувачі перевіряють, що на арматурі нанесено знак відповідності технічним регламентам, вона супроводжується копією декларації про відповідність та інструкціями щодо вмонтування в прилад або складання приладу, налагодження, експлуатації та технічного обслуговування відповідно до пункту 11 додатка 1, які складені згідно з вимогами закону про порядок застосування мов, а виробник та імпортер виконали вимоги, визначені у пунктах 17, 18 і 26 цього Технічного регламенту відповідно.

Якщо розповсюджувач вважає або має підстави вважати, що прилад або арматура не відповідають суттєвим вимогам, встановленим у додатку 1, він не надає такі прилад або арматуру на ринок до приведення їх у відповідність із зазначеними вимогами. Якщо прилад або арматура становлять ризик, розповсюджувач повідомляє про це виробнику або імпортеру, а також відповідному органу державного ринкового нагляду.

35. Розповсюджувачі забезпечують, щоб умови зберігання чи транспортування приладу або арматури (доки вони перебувають під їх відповідальністю) не ставили під загрозу їх відповідність суттєвим вимогам, встановленим у додатку 1.

36. Розповсюджувачі, які вважають або мають підстави вважати, що прилад або арматура, які вони надали на ринку, не відповідають вимогам цього Технічного регламенту, пересвідчуються у вжитті коригувальних заходів, необхідних для приведення таких приладу або арматури у відповідність із зазначеними вимогами, вилучення їх з обігу та/або відкликання (залежно від обставин). Якщо зазначені прилад або арматура становлять ризик, розповсюджувачі негайно повідомляють про це відповідному органу державного ринкового нагляду та подають йому детальні відомості, зокрема про невідповідність таких приладу або арматури вимогам цього Технічного регламенту та вжиті коригувальні заходи.

37. На обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду розповсюджувачі надають всю інформацію та документацію, необхідні для демонстрування відповідності приладу або арматури вимогам цього Технічного регламенту (в паперовій або електронній формі). На вимогу зазначеного органу державного ринкового нагляду розповсюджувачі співпрацюють з ним стосовно будь-яких заходів, які вживаються для усунення ризиків, що становлять надані ними на ринку прилад або арматура.

Випадки покладення обов’язків виробників на імпортерів та розповсюджувачів

38. Якщо імпортер або розповсюджувач вводить прилад або арматуру в обіг під своїм найменуванням чи торговельною маркою (знаком для товарів і послуг) або модифікує вже введений в обіг прилад або арматуру в такий спосіб, що може вплинути на їх відповідність вимогам цього Технічного регламенту, він вважається виробником та виконує обов’язки виробника, встановлені цим Технічним регламентом.

Ідентифікація суб’єктів господарювання

39. Суб’єкти господарювання надають органам державного ринкового нагляду за їх запитами інформацію, що дає змогу ідентифікувати:

будь-якого суб’єкта господарювання, який поставив їм прилад або арматуру;

будь-якого суб’єкта господарювання, якому вони поставили прилад або арматуру.

Суб’єкти господарювання надають інформацію, визначену в цьому пункті, протягом десяти років після того, як їм було поставлено прилад або арматуру, та протягом десяти років після того, як вони поставили прилад або арматуру.

Відповідність приладів та арматури. Презумпція відповідності приладівта арматури

40. Перелік національних стандартів, які є ідентичними гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності приладу та арматурі суттєвим вимогам (далі - перелік національних стандартів), затверджується та оприлюднюється відповідно до закону.

Відповідність приладу або арматури стандартам, які включені до переліку національних стандартів, чи їх частинам надає презумпцію відповідності таких приладу або арматури суттєвим вимогам, визначеним у додатку 1, які охоплюються такими стандартами чи їх частинами.

Процедури оцінки відповідності для приладів та арматури

41. Перед введенням в обіг приладу або арматури виробник забезпечує виконання процедур оцінки відповідності згідно з пунктами 42 і 43 цього Технічного регламенту.

42. Відповідність приладів та арматури, що виготовляються серійно, вимогам цього Технічного регламенту оцінюється шляхом застосування процедури експертизи типу (модуль B - експертиза типу - поєднання експертизи типового зразка та його проекту), визначеної у пунктах 1-11 додатка 2, у поєднанні за вибором виробника з однією з таких процедур оцінки відповідності:

відповідність типу на основі внутрішнього контролю виробництва з проведенням перевірок продукції під наглядом через випадкові інтервали часу (модуль С2), визначеної у пунктах 12-17 додатка 2;

відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу (модуль D), визначеної у пунктах 18-33 додатка 2;

відповідність типу на основі забезпечення якості продукції (модуль Е), визначеної у пунктах 34-49 додатка 2;

відповідність типу на основі перевірки продукції (модуль F), визначеної у пунктах 50-63 додатка 2.

43. Якщо прилад або арматура виготовлені в одиничній чи невеликій кількості, виробник може обрати одну з процедур оцінки відповідності, визначених у пункті 42 цього Технічного регламенту, або процедуру оцінки відповідності на основі перевірки одиниці продукції (модуль G), визначену в пунктах 64-72 додатка 2.

44. Звіти та листування щодо процедур оцінки відповідності приладу або арматури, зазначених у пунктах 42 і 43 цього Технічного регламенту, повинні складатися державною мовою або мовою, прийнятною для сторін.

Декларація про відповідність

45. У декларації про відповідність зазначається про дотримання суттєвих вимог, визначених у додатку 1.

46. Декларація про відповідність складається згідно з примірною структурою, встановленою в додатку 4, містить відомості, визначені у відповідних процедурах оцінки відповідності, встановлені в додатку 2, та постійно оновлюється. Декларація про відповідність приладу або арматури складається або перекладається згідно з вимогами закону про порядок застосування мов.

47. З метою забезпечення відповідності готових приладів застосовним суттєвим вимогам, встановленим у додатку 1, декларація про відповідність для арматури повинна містити характеристики арматури та інструкції щодо вмонтування в прилад або складання приладу.

48. Якщо на прилад або арматуру поширюється дія кількох технічних регламентів, що вимагають складення декларації про відповідність, складається єдина декларація про відповідність стосовно всіх таких технічних регламентів. У такій декларації про відповідність зазначаються відповідні технічні регламенти, включаючи відомості про їх офіційне опублікування.

Єдина декларація про відповідність може мати форму досьє, яке складається з відповідних окремих декларацій про відповідність.

49. Виробник шляхом складення декларації про відповідність бере на себе відповідальність за відповідність приладу або арматури вимогам, установленим у цьому Технічному регламенті.

50. Копія декларації про відповідність повинна надаватися разом з арматурою.

Загальні принципи маркування знаком відповідності технічним регламентам

51. Знак відповідності технічним регламентам застосовується згідно із загальними принципами маркування зазначеним знаком, установленими статтею 30 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності".

Правила та умови нанесення знака відповідності технічним регламентам

52. Знак відповідності технічним регламентам наноситься на прилад та арматуру або на табличку з технічними даними та повинен бути видимим, розбірливим і стійкім до стирання. Якщо це є неможливим або невиправданим через характер приладу або арматури, знак відповідності технічним регламентам наноситься на пакування та на документ, що супроводжує прилад або арматуру.

53. Знак відповідності технічним регламентам наноситься перед введенням приладу або арматури в обіг.

54. Знак відповідності технічним регламентам супроводжується ідентифікаційним номером призначеного органу з оцінки відповідності, якщо такий орган залучений на етапі контролю виробництва приладу або арматури, та двома останніми цифрами року нанесення такого знака. Ідентифікаційний номер призначеного органу наноситься самим органом або за його вказівкою виробником або уповноваженим представником.

55. Знак відповідності технічним регламентам та ідентифікаційний номер призначеного органу з оцінки відповідності можуть супроводжуватися будь-яким іншим маркуванням, що вказує на особливий ризик або особливості використання.

56. Обмежувальні (коригувальні) заходи в разі неналежного застосування знака відповідності технічним регламентам вживаються відповідно до законодавства.

Написи

57. Написи, визначені в додатку 3, наносяться на прилад або на табличку з технічними даними та повинні бути видимими, розбірливими та стійкими до стирання, і у відповідних випадках - на арматуру або на табличку з технічними даними.

58. Написи, визначені в додатку 3, наносяться перед введенням приладу або арматури в обіг.

Призначення органів з оцінки відповідності

59. Призначення органів з оцінки відповідності для виконання ними як третіми сторонами завдань з оцінки відповідності згідно з цим Технічним регламентом здійснюється відповідно до Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”.

Спеціальні вимоги до призначених органів

60. Призначені органи з оцінки відповідності повинні відповідати загальним вимогам, установленим пунктом 1 частини першої статті 32 Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”, та спеціальним вимогам, установленим пунктами 61-68 цього Технічного регламенту.

61. Орган з оцінки відповідності повинен бути третьою стороною, органом, незалежним від особи, що надає прилад або арматуру на оцінку відповідності.

Орган з оцінки відповідності, який є членом об’єднання підприємців, що представляє юридичних осіб та/або фізичних осіб - підприємців, які беруть участь у проектуванні, виготовленні, реалізації, монтажі, використанні чи технічному обслуговуванні приладів або арматури, які він оцінює, може вважатися третьою стороною за умови доведення незалежності такого органу та відсутності будь-якого конфлікту інтересів.

62. Орган з оцінки відповідності (його керівник, заступники керівника та персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності) не повинен:

бути проектувальником, виробником, імпортером, розповсюджувачем, монтажником, покупцем, власником, користувачем чи відповідальним за технічне обслуговування приладів або арматури, які він оцінює, або представником будь-якої із зазначених сторін. Зазначена вимога не виключає можливості використання оцінюваних приладів або арматури, яка є необхідною для роботи органу з оцінки відповідності, чи використання таких приладів або арматури в своїх цілях;

брати безпосередньої участі у проектуванні, виготовленні чи спорудженні, реалізації, монтажі, використанні чи технічному обслуговуванні приладів або арматури, які він оцінює, або представляти сторони, що беруть участь у такій діяльності. Такий орган не повинен провадити будь-яку діяльність, яка може суперечити незалежності його суджень або його доброчесності стосовно діяльності з оцінки відповідності, на провадження якої він призначається або призначений. Така вимога, зокрема, стосується послуг з консультування.

Орган з оцінки відповідності повинен забезпечувати, щоб діяльність субпідрядників або дочірніх підприємств, які ними залучаються до виконання робіт з оцінки відповідності, не впливала на конфіденційність інформації, об’єктивність і неупередженість діяльності з оцінки відповідності таких органів.

63. Орган з оцінки відповідності та його персонал повинен провадити діяльність з оцінки відповідності належним чином та з технічною компетентністю у відповідній сфері, бути вільним від будь-якого тиску та спонукання, зокрема фінансового характеру, які могли б впливати на його судження або результати його діяльності з оцінки відповідності, особливо з боку осіб чи груп осіб, заінтересованих у результатах такої діяльності.

64. Орган з оцінки відповідності повинен бути здатним виконувати всі завдання, які покладені на нього згідно з додатком 2 та стосовно яких він призначається чи був призначений, незалежно від того, чи такі завдання виконуються самим органом з оцінки відповідності, чи від його імені та під його відповідальність.

Орган з оцінки відповідності у будь-який час і для кожної процедури оцінки відповідності та кожного виду чи категорії приладів або арматури, стосовно яких він призначається чи був призначений, повинен мати необхідні:

кваліфікований та досвідчений персонал для виконання завдань з оцінки відповідності;

описи процедур, згідно з якими проводиться оцінка відповідності, що забезпечують прозорість і відтворюваність таких процедур. Орган з оцінки відповідності повинен мати відповідні політики та процедури тощо, що дають змогу розрізняти завдання, які він виконує як призначений орган, та іншу діяльність;

процедури для провадження діяльності з оцінки відповідності з належним урахуванням розміру суб’єкта господарювання, що замовляє роботи з оцінки відповідності, галузі, в якій він провадить діяльність, його структури, ступеня складності технології виробництва відповідних приладів або арматури та масового чи серійного характеру виробничого процесу.

Орган з оцінки відповідності повинен мати необхідні для виконання в належний спосіб технічних і адміністративних завдань з оцінки відповідності засоби, а також мати доступ до всього необхідного обладнання чи матеріально-технічної бази.

65. Персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, повинен мати:

технічну і професійну підготовку, що охоплює всю діяльність з оцінки відповідності, стосовно якої орган з оцінки відповідності був призначений;

достатні знання вимог, які стосуються робіт з оцінки відповідності, які він проводить, та відповідні повноваження для проведення таких робіт;

відповідні знання та розуміння суттєвих вимог, встановлених у додатку 1, стандартів з переліку національних стандартів, що застосовуються, відповідних положень законодавства Європейського Союзу та національного законодавства;

навички із складення сертифікатів, протоколів та звітів, які підтверджують проведення робіт з оцінки відповідності.

66. Повинна бути забезпечена неупередженість органу з оцінки відповідності його керівника, заступників керівника та персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності.

Оплата праці керівника, заступників керівника органу з оцінки відповідності та його персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, не повинна залежати від кількості проведених робіт з оцінки відповідності чи їх результатів.

67. Персонал органу з оцінки відповідності повинен забезпечувати дотримання вимог щодо конфіденційності інформації, яка захищається в режимі комерційної таємниці, одержаної під час виконання своїх завдань згідно з додатком 2, крім її надання у визначених законом випадках відповідним уповноваженим органам. Майнові права повинні бути захищені.

68. Орган з оцінки відповідності повинен брати участь у відповідній діяльності із стандартизації або забезпечувати інформованість свого персоналу, який відповідає за виконання завдань з оцінки відповідності, про таку діяльність.

Призначений орган бере участь у відповідній діяльності секторальної групи призначених органів, утвореної згідно з пунктом 81 цього Технічного регламенту, забезпечує інформованість свого персоналу, який відповідає за виконання завдань з оцінки відповідності, про таку діяльність, а також застосовує документи, підготовлені за результатами роботи зазначеної групи, як загальні настанови.

Залучення призначеними органами субпідрядників та дочірніх підприємств

69. У разі коли призначений орган залучає до виконання конкретних робіт, пов’язаних з оцінкою відповідності, субпідрядника або дочірнє підприємство, він повинен пересвідчитися у тому, що зазначений субпідрядник чи дочірнє підприємство відповідає вимогам, визначеним у пунктах 61-68 цього Технічного регламенту, та повідомити про це органу, що призначає.

70. Призначені органи несуть повну відповідальність за роботи, що виконуються субпідрядниками або дочірніми підприємствами, незалежно від їх місцезнаходження.

71. Субпідрядник або дочірнє підприємство можуть бути залучені до виконання робіт з оцінки відповідності лише за згодою замовника.

72. Призначені органи повинні зберігати для надання на запити органу, що призначає, відповідні документи стосовно оцінювання кваліфікації залучених субпідрядників або дочірніх підприємств і робіт, що виконуються ними, згідно з додатком 2.

Обов’язки призначених органів стосовно їх діяльності

73. Призначені органи проводять оцінку відповідності згідно з процедурами оцінки відповідності, встановленими в додатку 2.

74. Оцінка відповідності повинна проводитися у пропорційний спосіб без покладення зайвого навантаження на суб’єктів господарювання.

Призначені органи повинні:

провадити свою діяльність з належним урахуванням величини суб’єкта господарювання, що замовляє роботи з оцінки відповідності, галузі, в якій він провадить діяльність, його структури, ступеня складності технологічного процесу виробництва відповідних приладу або арматури та масового чи серійного характеру виробничого процесу;

дотримуватися ступеня вимогливості та рівня захисту, що є необхідними для відповідності приладу або арматури вимогам цього Технічного регламенту.

75. Якщо призначений орган вважає, що виробником не були виконані суттєві вимоги, встановлені в додатку 1 або у відповідних стандартах з переліку національних стандартів чи інших технічних специфікаціях, зазначений орган вимагає від виробника вжиття відповідних коригувальних заходів та не видає документ про відповідність.

76. Якщо під час проведення моніторингу відповідності приладу або арматури після видачі документа про відповідність призначений орган виявить, що прилад або арматура вже не відповідають вимогам, зазначений орган вимагає від виробника вжиття відповідних коригувальних заходів і в разі потреби призупиняє або скасовує виданий документ про відповідність.

77. Якщо коригувальних заходів не було вжито або вони не дали необхідних результатів, призначений орган залежно від обставин обмежує сферу дії, призупиняє або скасовує будь-який документ про відповідність.

Апеляції на рішення призначених органів

78. Подання та розгляд апеляцій на рішення призначених органів здійснюються відповідно до Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”.

Обов’язки призначених органів стосовно надання інформації

79. Призначені органи інформують орган, що призначає, про:

будь-яку відмову у видачі, обмеження сфери, призупинення або скасування документа про відповідність;

будь-які обставини, що впливають на сферу та умови призначення таких органів;

будь-які запити щодо надання інформації про діяльність з оцінки відповідності, одержані ними від органів державного ринкового нагляду.

На запит органу, що призначає, призначені органи також інформують його про діяльність з оцінки відповідності, яка провадиться в межах сфери їх призначення, та будь-яку іншу діяльність, включаючи транскордонну діяльність та роботи за договорами субпідряду.

80. Призначені органи надають іншим органам з оцінки відповідності, які призначені згідно з цим Технічним регламентом та провадять подібну діяльність з оцінки відповідності, що охоплює такі самі прилади або арматуру, відповідну інформацію з питань, які стосуються негативних результатів оцінки відповідності та на їх запит - також позитивних результатів оцінки відповідності.

Координація призначених органів

81. Відповідна координація та співпраця між органами з оцінки відповідності, призначеними згідно з цим Технічним регламентом, здійснюється у формі секторальної групи або груп призначених органів.

Призначені органи беруть участь у роботі секторальної групи або груп призначених органів безпосередньо або через визначених представників.

Державний ринковий нагляд і контроль приладів та арматури

82. Державний ринковий нагляд і контроль введених в обіг приладів та арматури здійснюється відповідно до Закону України “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції” з урахуванням вимог цього Технічного регламенту.

Формальна невідповідність

83. Заходи щодо усунення формальної невідповідності вживаються відповідним суб’єктом господарювання, якщо орган державного ринкового нагляду встановить таку невідповідність:

знак відповідності технічним регламентам було нанесено з порушенням загальних принципів маркування зазначеним знаком, установлених законом, або вимог, визначених у пунктах 52-56 цього Технічного регламенту;

не було нанесено знак відповідності технічним регламентам;

написи, визначені в додатку 3, не нанесені або нанесені з порушенням вимог, визначених у пунктах 57 і 58 цього Технічного регламенту;

ідентифікаційний номер призначеного органу, залученого на етапі контролю виробництва, було нанесено з порушенням вимог пунктів 52-56 цього Технічного регламенту або не нанесено;

декларацію про відповідність не було складено або було складено з порушенням вимог, установлених цим Технічним регламентом;

копія декларації про відповідність не супроводжує арматуру;

технічна документація або відсутня, або є неповною;

інформація, визначена у пункті 18 або 26 цього Технічного регламенту, відсутня, є неправдивою або неповною;

не виконано будь-яку іншу з адміністративних вимог, установлених у пунктах 13-21 або 24-32 цього Технічного регламенту.

84. Якщо формальну невідповідність, зазначену в пункті 83 цього Технічного регламенту не усунено, органи державного ринкового нагляду повинні вжити усіх необхідних заходів до обмеження чи заборони надання відповідного приладу або арматури на ринку або забезпечити їх відкликання чи вилучення з обігу.

Таблиця відповідності

85. Таблиця відповідності положень Регламенту (ЄС) 2016/426 Європейського Парламенту та Ради від 9 березня 2016 р. про прилади, що спалюють газоподібні палива, та скасування Директиви 2009/142/ЄС та цього Технічного регламенту наведена в додатку 5.Додаток 1
до Технічного регламенту

СУТТЄВІ ВИМОГИ
до приладів та арматури

1. Суттєві вимоги, викладені в Технічному регламенті приладів, що працюють на газоподібному паливі, є обов’язковими.

2. Суттєві вимоги повинні бути інтерпретовані та застосовані з урахуванням сучасного стану науки і технології під час проектування і виготовлення приладів та арматури, а також технічних та економічних рішень, які узгоджуються з високим ступенем енергоефективності, захисту здоров’я та безпеки.

Загальні вимоги

3. Прилади повинні бути спроектовані і виготовлені таким чином, щоб бути здатними функціонувати безпечно і не представляти жодної небезпеки для людей, домашніх тварин або майна під час використання за призначенням.

Арматура повинна бути спроектована і виготовлена таким чином, щоб бути здатною функціонувати відповідно до її цільового призначення для вмонтування в прилад або складання приладу.

4. Виробник зобов’язаний провести аналіз ризиків з метою виявлення тих, що віднесені до його приладу або арматури. Потім він повинен спроектувати і виготовити прилад з урахуванням оцінки ризиків.

5. Під час вибору найбільш прийнятних рішень виробник повинен застосовувати принципи, викладені нижче, в такому порядку:

усунути або зменшити ризики, наскільки це можливо (по суті безпечне проектування і виготовлення);

вжити необхідних заходів захисту щодо ризиків, які не можуть бути усунені;

інформувати користувачів про залишкові ризики через будь-які недоліки прийнятих захисних заходів і зазначити, чи необхідні якісь особливі запобіжні заходи.

6. Під час проектування і виготовлення приладу, а також під час складання інструкцій виробник повинен передбачити не тільки використання приладу за призначенням, але і його використання за інших передбачуваних умов.вгору