Питання створення комп'ютеризованої системи "Картка обліку соціальних пільг"
Постанова Кабінету Міністрів України; Склад колегіального органу, Положення від 09.06.2006814
Документ 814-2006-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.06.2010, підстава - 397-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 9 червня 2006 р. N 814
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 397 ( 397-2010-п ) від 02.06.2010 }
Питання створення комп'ютеризованої
системи "Картка обліку соціальних пільг"
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1694 ( 1694-2006-п ) від 08.12.2006 }

З метою комп'ютеризації обліку соціальних пільг Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Міжвідомчу комісію з питань створення
комп'ютеризованої системи "Картка обліку соціальних пільг" та
наукову групу з питань інноваційного проектування, впровадження та
розвитку зазначеної системи у складі згідно з додатками 1 і 2.
2. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з питань
створення комп'ютеризованої системи "Картка обліку соціальних
пільг", що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 42

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 червня 2006 р. N 814
СКЛАД
Міжвідомчої комісії з питань
створення комп'ютеризованої системи
"Картка обліку соціальних пільг"

Прем'єр-міністр - голова Комісії
України
ЩЕРБИНА - заступник Міністра транспорту та Микола Миколайович зв'язку, перший заступник голови Комісії
ГЕЄЦЬ - директор Інституту економіки та Валерій Михайлович прогнозування, заступник голови Комісії
БАРАНЧУК - заступник Міністра промислової політики
Віктор Миколайович
ВЕСЕЛЬСЬКИЙ - перший заступник Міністра охорони Віктор Леонідович здоров'я
ВЕЧІР - перший заступник начальника Управління Юрій Євгенович інвестиційної та інноваційної політики
Секретаріату Кабінету Міністрів України
ГЕРЖОД - директор департаменту безпеки у галузі Юрій Володимирович Мінтрансзв'язку
ДЄЄВА - голова Дніпропетровської Надія Миколаївна облдержадміністрації
ДЬЯЧЕНКО - заступник Міністра праці та соціальної Віктор Миколайович політики
ЗАЙЧУК - Голова правління Пенсійного фонду України
Борис Олександрович
ЗДЗЕБА - начальник Управління стратегії розвитку
Ігор Олексійович інформаційних ресурсів та технологій
Секретаріату Кабінету Міністрів України
КОНДИК - начальник Управління правового Павло Михайлович забезпечення Секретаріату Кабінету
Міністрів України
КРАВЕЦЬ - виконавчий директор з питань платіжних Віктор Михайлович систем та розрахунків Національного банку
(за згодою)
КРАСИЛЬЩИКОВ - начальник Управління стратегії Анатолій Лаврентійович реформування соціальних відносин
Секретаріату Кабінету Міністрів України
ЛИКОВ - начальник Управління промислової Олександр Іванович політики Секретаріату Кабінету Міністрів
України
МАКСЮТА - перший заступник Міністра економіки Анатолій Аркадійович
МАТВІЙЧУК - заступник Міністра фінансів Володимир Макарович
НАЗАРЕНКО - заступник Міністра Кабінету Міністрів Юрій Миколайович України
ОГОНЬ - заступник Міністра освіти і науки Цезар Григорович
ПІКОВСЬКИЙ - радник Прем'єр-міністра України, член Ігор Олександрович ради Спілки малих, середніх та
приватизованих підприємств (за згодою)
РЕДЬКО - начальник Управління інвестиційної та Віктор Володимирович інноваційної політики Секретаріату
Кабінету Міністрів України -
відповідальний секретар Комісії
САЛІЙ - радник Київського міського голови - Іван Миколайович виконуючий обов'язки заступника голови
Київської міськдержадміністрації
СЕМЧУК - заступник Міністра будівництва, Григорій Михайлович архітектури та житлово-комунального
господарства
ЯЦУК - заступник директора Держзв'язку Петро Петрович
{ Склад із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1694
( 1694-2006-п ) від 08.12.2006 }

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 червня 2006 р. N 814
СКЛАД
наукової групи з питань інноваційного
проектування, впровадження та розвитку
комп'ютеризованої системи
"Картка обліку соціальних пільг"

ЩЕРБИНА - заступник Міністра транспорту та Микола Миколайович зв'язку, керівник наукової групи
ВЕЧІР - перший заступник начальника Управління Юрій Євгенович інвестиційної та інноваційної політики
Секретаріату Кабінету Міністрів України,
заступник керівника наукової групи
ГЕРЖОД - директор департаменту безпеки у галузі Юрій Володимирович Мінтрансзв'язку
КРАСИЛЬЩИКОВ - начальник Управління стратегії Анатолій Лаврентійович реформування соціальних відносин
Секретаріату Кабінету Міністрів України
КУШНІР - перший заступник начальника Управління Василь Миколайович стратегії розвитку інформаційних ресурсів
та технологій Секретаріату Кабінету
Міністрів України
ЛИКОВ - начальник Управління промислової політики
Олександр Іванович Секретаріату Кабінету Міністрів України
МАЖАН - головний спеціаліст Управління правового
Олексій Григорович забезпечення Секретаріату Кабінету
Міністрів України
МУЩИНІН - директор департаменту соціального Віталій Вадимович захисту населення Мінпраці
НОВОХАЦЬКИЙ - перший заступник начальника Головного Іван Олексійович управління транспорту, зв'язку та
інформатизації Київської
міськдержадміністрації
РЕДЬКО - начальник Управління інвестиційної та Віктор Володимирович інноваційної політики Секретаріату
Кабінету Міністрів України
САВЧЕНКО - директор департаменту інформаційних Анатолій Стефанович систем Національного банку (за згодою)
СЕМЕНЮК - начальник Головного управління праці та
Володимир Миколайович соціального захисту населення
Дніпропетровської облдержадміністрації
СОЛОВИХ - начальник відділу департаменту Наталія Григорівна бюджетної політики Мінфіну
ЯЦУК - заступник директора Держзв'язку Петро Петрович

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 червня 2006 р. N 814
ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію з питань
створення комп'ютеризованої системи
"Картка обліку соціальних пільг"

1. Міжвідомча комісія з питань створення комп'ютеризованої
системи "Картка обліку соціальних пільг" (далі - Міжвідомча
комісія) є постійно діючим робочим органом при Кабінеті Міністрів
України, утвореним з метою створення на основі сучасних
інформаційних технологій комп'ютеризованої системи "Картка обліку
соціальних пільг" (далі - комп'ютеризована система), завданням
якої є визначення фактичного обсягу реалізованих соціальних пільг
і витрат надавачів відповідних послуг, а також забезпечення
персоніфікованого обліку таких пільг.
2. Міжвідомча комісія у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента
України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями Міжвідомчої комісії є:
розроблення і схвалення концепції створення та функціонування
комп'ютеризованої системи та її структурних складових;
внесення до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо
створення та функціонування комп'ютеризованої системи, а також
вирішення проблемних питань у сфері надання та обліку соціальних
пільг шляхом використання сучасних інформаційних технологій;
координація діяльності робочих органів, утворених
міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади з
питань, що належать до компетенції Міжвідомчої комісії.
4. Міжвідомча комісія має право:
одержувати в установленому порядку від міністерств, інших
центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій
інформацію, матеріали і документи, необхідні для виконання
покладених на неї завдань;
залучати спеціалістів центральних та місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою
їх керівників) для розгляду питань, що належать до її компетенції;
утворювати в разі потреби робочі групи, залучати до участі в
них спеціалістів міністерств, інших центральних та місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників);
заслуховувати інформацію керівників (представників)
центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань, що
належать до її компетенції.
5. Міжвідомчу комісію очолює голова, який організовує роботу
Міжвідомчої комісії, несе персональну відповідальність за
виконання покладених на Комісію завдань, розподіляє обов'язки між
членами Міжвідомчої комісії.
Голова Комісії має двох заступників, у тому числі одного
першого.
Роботою Міжвідомчої комісії керує її голова, а у разі
відсутності голови за його дорученням один із заступників.
Склад Міжвідомчої комісії затверджує Кабінет Міністрів
України.
Голова Міжвідомчої комісії має право вносити у разі потреби
зміни до її складу.
6. Перший заступник голови Міжвідомчої комісії одночасно є
головним конструктором створення комп'ютеризованої системи та
керівником наукової групи з питань інноваційного проектування,
впровадження та розвитку комп'ютеризованої системи.
Головний конструктор здійснює загальне керівництво роботою
наукової та робочих груп, визначає стратегію розроблення
структурних складових комп'ютеризованої системи, готує пропозиції
голові Міжвідомчої комісії з вирішення проблемних питань та
здійснює контроль за впровадженням комп'ютеризованої системи.
Склад наукової групи затверджує Кабінет Міністрів України.
Головний конструктор може вносити у разі потреби зміни до
складу наукової групи.
7. Основними завданнями наукової групи є:
розроблення комп'ютеризованої системи у галузях транспорту,
житлово-комунального господарства та медицини;
вивчення та узагальнення досвіду роботи країн - членів ЄС та
СНД з комп'ютеризації процедури надання соціальних пільг;
наукове супроводження робіт з виконання завдань Міжвідомчої
комісії;
розроблення та внесення на розгляд Міжвідомчої комісії
пропозицій щодо визначення концептуальних засад комп'ютеризації
обліку соціальних пільг на державному, регіональному та місцевому
рівні;
розгляд, узагальнення та подання на розгляд Міжвідомчої
комісії пропозицій та матеріалів, підготовлених робочими групами.
8. Відповідальний секретар Міжвідомчої комісії забезпечує
підготовку матеріалів до її засідань, проектів перспективних і
поточних планів роботи Комісії, щорічних та поточних звітів про
результати діяльності Комісії.
9. Організаційною формою роботи Міжвідомчої комісії є
засідання, що проводяться відповідно до затверджених її головою
планів.
Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому
присутні не менш як половина її членів.
На засіданнях Комісії у разі потреби можуть бути присутні
керівники (представники) центральних та місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій.
10. Рішення Міжвідомчої комісії приймається відкритим
голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні її
членів і оформляється протоколом, який підписують головуючий на
засіданні та відповідальний секретар.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос
головуючого на засіданні.
Рішення Міжвідомчої комісії мають рекомендаційний характер.
Протокол та інші матеріали після проведення засідання
надсилаються членам Комісії, а у разі потреби органам виконавчої
влади, підприємствам, установам та організаціям.
11. Організаційне забезпечення роботи Міжвідомчої комісії
здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.
12. Міжвідомча комісія має бланк із своїм найменуванням.вгору