Документ 810/94, поточна редакція — Прийняття від 28.12.1994

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про присудження Державних премій України
в галузі науки і техніки 1994 року

На підставі подання Комітету по Державних преміях України в
галузі науки і техніки при Кабінеті Міністрів України
п о с т а н о в л я ю:
1. Присудити Державні премії України в галузі науки і техніки
1994 року:
- за цикл наукових праць "Теорія сплайнів та її застосування
в оптимізації наближень":
КОРНЕЙЧУКУ Миколі Павловичу - члену-кореспонденту
Національної академії наук України, завідувачу відділу Інституту
математики НАН України
НИКОЛЬСЬКОМУ Сергію Михайловичу - академікові Російської
академії наук, радникові дирекції Математичного інституту імені
В.А. Стєклова РАН
МОТОРНОМУ Віталію Павловичу - докторові фізико-математичних
наук, завідувачу кафедри Дніпропетровського державного
університету
БАБЕНКУ Владиславу Федоровичу - докторові фізико-математичних
наук, завідувачу кафедри Дніпропетровського державного
університету
ВЕЛИКІНУ Валерію Лазаровичу - кандидатові фізико-математичних
наук, доцентові Дніпропетровського державного університету
ЛІГУНУ Анатолію Олександровичу - докторові
фізико-математичних наук, завідувачу кафедри Дніпродзержинського
індустріального інституту;
- за розроблення науково-методичних основ та створення
прогресивної високопродуктивної бази автоматизації промислового
експерименту:
ТУЗУ Юліану Михайловичу - докторові технічних наук,
завідувачу кафедри Київського політехнічного інституту
БЄЛОУСОВУ Борису Миколайовичу - кандидатові
фізико-математичних наук, доцентові Київського політехнічного
інституту
РАДЧЕНКУ Станіславу Григоровичу - кандидатові технічних наук,
доцентові Київського політехнічного інституту
ЄГІПКУ Володимиру Михайловичу - докторові технічних наук,
завідувачу відділу Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН
України
ГОРІНУ Феліксу Миколайовичу - кандидатові технічних наук,
ученому секретареві відділення Інституту кібернетики імені
В.М. Глушкова НАН України
ЗІНЧЕНКУ Валерію Петровичу - кандидатові технічних наук,
начальникові бригади Авіаційного науково-технічного комплексу
імені О.К. Антонова
РУДЕНКУ Миколі Васильовичу - кандидатові технічних наук,
провідному конструкторові Авіаційного науково-технічного комплексу
імені О.К. Антонова
КІСЕЛЬОВУ Альберту Дмитровичу - головному конструкторові
Авіаційного науково-технічного комплексу імені О.К. Антонова;
- за працю "Рентгено-, оптико-акустичні явища в реальних
кристалах при комбінованому впливі різних фізичних полів":
БРОДИНУ Михайлу Семеновичу - академікові Національної
академії наук України, директорові Інституту фізики НАН України
БЛОНСЬКОМУ Івану Васильовичу - докторові фізико-математичних
наук, завідувачу лабораторії Інституту фізики НАН України
МОЛОДКІНУ Вадиму Борисовичу - члену-кореспонденту
Національної академії наук України, завідувачу відділу Інституту
метало-фізики НАН України
ДАЦЕНКУ Леоніду Івановичу - докторові фізико-математичних
наук, завідувачу відділу Інституту фізики напівпровідників НАН
України
ХРУПІ Валерію Івановичу - докторові фізико-математичних наук,
провідному науковому співробітникові Інституту фізики
напівпровідників НАН України
МАЧУЛІНУ Володимиру Федоровичу - кандидатові
фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові
Інституту фізики напівпровідників НАН України
РАРАНСЬКОМУ Миколі Дмитровичу - докторові фізико-математичних
наук, завідувачу кафедри Чернівецького державного університету
імені Ю. Федьковича
ФОДЧУКУ Ігорю Михайловичу - кандидатові фізико-математичних
наук, доцентові Чернівецького державного університету імені
Ю. Федьковича;
- за розроблення технологій та організацію виробництв сполук
мангану з руд України для феритів, хімічних джерел струму,
герметиків, оксидно-напівпровідникових конденсаторів і композицій,
що фосфатуються:
КОРОВІНУ Юрію Федоровичу - докторові технічних наук,
генеральному директорові виробничого об'єднання "Придніпровський
хімічний завод"
НОВОСЕЛОВУ Анатолію Андрійовичу - начальникові цеху
виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод"
СТЕПАНОВУ Андрію Юрійовичу - заступникові начальника цеху
виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод"
ШАБАНОВУ Анатолію Івановичу - заступникові начальника цеху
виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод"
БОЛКОВУ Олександру Федоровичу - керівникові групи виробничого
об'єднання "Придніпровський хімічний завод"
БУТУЗОВУ Геннадію Миколайовичу - кандидатові хімічних наук,
директорові Державного науково-дослідного інституту реактивів та
матеріалів для електронної техніки
АБРАМОВУ Леоніду Олександровичу - кандидатові технічних наук,
завідувачу сектора Державного науково-дослідного інституту
реактивів та матеріалів для електронної техніки
ЦЕЛІНСЬКОМУ Юрію Костянтиновичу - кандидатові хімічних наук,
провідному науковому співробітникові Державного науково-дослідного
інституту реактивів та матеріалів для електронної техніки;
- за цикл праць "Тектонічні карти як основа геологічного
вивчення надр України":
ГЛУШКУ Василю Васильовичу - члену-кореспонденту Національної
академії наук України, професорові Львівського державного
університету імені І. Франка
КРУГЛОВУ Станіславу Сергійовичу - докторові
геолого-мінералогічних наук, провідному науковому співробітникові
Українського державного геологорозвідувального інституту
ВИШНЯКОВУ Ігорю Борисовичу - кандидатові
геолого-мінералогічних наук, провідному науковому співробітникові
Українського державного геологорозвідувального інституту
КРИЛОВУ Миколі Олексійовичу - докторові
геолого-мінералогічних наук, директорові Інституту геології та
розробки горючих копалин Російської академії наук
БУРОВУ Віктору Сергійовичу - кандидатові
геолого-мінералогічних наук (посмертно)
РАСПОПОВІЙ Мірі Георгіївні - кандидатові
геолого-мінералогічних наук (посмертно)
САМАРСЬКОМУ Олександру Дем'яновичу - кандидатові
геолого-мінералогічних наук (посмертно)
УТРОБІНУ В'ячеславу Миколайовичу - геологові (посмертно);
- за працю "Патогенез, діагностика та хірургічне лікування
аневризм черевної аорти":
СУХАРЄВУ Івану Івановичу - докторові медичних наук,
завідувачу відділу Інституту клінічної та експериментальної
хірургії Академії медичних наук України
ГРИГОРАШУ Георгію Андрійовичу - докторові медичних наук,
завідувачу лабораторії Інституту клінічної та експериментальної
хірургії Академії медичних наук України
ГОМОЛЯКО Ірині Володимирівні - докторові медичних наук,
завідувачу лабораторії Інституту клінічної та експериментальної
хірургії Академії медичних наук України
ЗУБКОВУ Віктору Івановичу - кандидатові медичних наук,
завідувачу відділу Інституту клінічної та експериментальної
хірургії Академії медичних наук України
НІКУЛЬНІКОВУ Павлу Івановичу - кандидатові медичних наук,
старшому науковому співробітникові Інституту клінічної та
експериментальної хірургії Академії медичних наук України
ЧЕРНЯКУ Віктору Анатолійовичу - кандидатові медичних наук,
науковому співробітникові Інституту клінічної та експериментальної
хірургії Академії медичних наук України
ЧИРКОВІЙ Ірині Валеріївні - кандидатові медичних наук,
лікареві Інституту клінічної та експериментальної хірургії
Академії медичних наук України
НІКІШИНУ Леоніду Федоровичу - кандидатові медичних наук,
доцентові Київського інституту вдосконалення лікарів;
- за розроблення наукових основ створення нового покоління
матеріалів, технології та устаткування для електроіскрового
зміцнення деталей машин та інструментів та їх освоєння у
промисловості:
КОВАЛЬЧЕНКУ Михайлу Савичу - докторові технічних наук,
завідувачу відділу Інституту проблем матеріалознавства імені
І.М. Францевича НАН України
ТКАЧЕНКУ Юрію Григоровичу - кандидатові технічних наук,
завідувачу лабораторії Інституту проблем матеріалознавства імені
І.М. Францевича НАН України
ПАУСТОВСЬКОМУ Олександру Васильовичу - кандидатові технічних
наук, завідувачу лабораторії Інституту проблем матеріалознавства
імені І.М. Францевича НАН України
БОВКУН Галині Олександрівні - кандидатові технічних наук,
старшому науковому співробітникові Інституту проблем
матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України
КОСТЮКУ Анатолію Івановичу - кандидатові технічних наук,
завідувачу лабораторії Інституту надтвердих матеріалів імені
В.М. Бакуля НАН України
ГОЛУБЦЮ Володимиру Михайловичу - докторові технічних наук,
завідувачу кафедри Українського державного лісотехнічного
університету
ВЛАСОВУ Володимиру Миколайовичу - директорові Луганського
проектно-технологічного інституту машинобудування
АНІСІМОВУ Геннадію Миколайовичу - провідному інженерові
Луганського проектно-технологічного інституту машинобудування;
- за цикл праць "Дослідження та розроблення субміліметрових
молекулярних лазерів з оптичним накачуванням":
СВІЧУ Василю Антоновичу - докторові фізико-математичних наук,
ректорові Харківського державного університету
ДЮБКУ Станіславу Пилиповичу - докторові фізико-математичних
наук, професорові Харківського державного університету
ЄФРЕМОВУ Віктору Олексійовичу - кандидатові
фізико-математичних наук, доцентові Харківського державного
університету
ГЕРАСІМОВУ Василю Герасимовичу - кандидатові
фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові
Харківського державного університету
ПОКОРМЯХУ Миколі Григоровичу - кандидатові
фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові
Харківського державного університету
ТОПКОВУ Олександру Миколайовичу - кандидатові
фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові
Харківського державного університету
ЄФИМЕНКУ Михайлу Никифоровичу - науковому співробітникові
Харківського державного університету
ФЕСЕНКУ Леоніду Дмитровичу - кандидатові фізико-математичних
наук, завідувачу кафедри Харківського інженерно-педагогічного
інституту;
- за розроблення та впровадження нових технологічних процесів
виробництва прокатних валків і борошномельних вальців високої
експлуатаційної надійності:
БУДАГ'ЯНЦУ Миколі Абрамовичу - докторові технічних наук,
генеральному директорові Лутугінського об'єднання з виробництва
валків
КОНДРАТЕНКУ Віктору Івановичу - головному інженерові
Лутугінського об'єднання з виробництва валків
ДЯЧЕНКУ Юрію Васильовичу - директорові заводу Лутугінського
об'єднання з виробництва валків
СИРОТІ Олександру Олексійовичу - головному металургові
Лутугінського об'єднання з виробництва валків
СКОБЛО Тамарі Семенівні - докторові технічних наук,
професорові Харківського інституту механізації та електрифікації
сільського господарства
СІДАШЕНКУ Олександру Івановичу - кандидатові технічних наук,
завідувачу кафедри Харківського інституту механізації та
електрифікації сільського господарства
ГОЛУБЧЕНКУ Анатолію Костянтиновичу - кандидатові технічних
наук, Міністрові промисловості України
КЛІМАНЧУКУ Владиславу Владиславовичу - кандидатові технічних
наук, начальникові лабораторії орендного підприємства
"Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча";
- за розроблення, освоєння серійного виробництва та
впровадження щитових агрегатів для комплексної механізації
виймання вугілля з крутих та крутопохилих пластів, у тому числі
викидонебезпечних, широкими смугами за падінням:
КОСАРЄВУ Василю Васильовичу - головному інженерові
Донецького державного проектно-конструкторського та
експериментального інституту механізації шахт
АНДРЄЄВУ Георгію Володимировичу - завідувачу відділу
Донецького державного проектно-конструкторського та
експериментального інституту комплексної механізації шахт
ДЬЯЧЕНКУ Костянтину Івановичу - головному конструкторові
проекту Донецького державного проектно-конструкторського та
експериментального інституту комплексної механізації шахт
ВАСИЛЬЄВУ Григорію Григоровичу - кандидатові технічних наук,
колишньому провідному конструкторові Донецького державного
проектно-конструкторського та експериментального інституту
комплексної механізації шахт
МАЛЮЗІ Михайлу Федоровичу - кандидатові технічних наук,
генеральному директорові Артемівського виробничого об'єднання по
видобутку вугілля
МЕЛЬНИЧУКУ Юрію Омеляновичу - кандидатові технічних наук,
директорові Комплексного науково-дослідного та
проектно-конструкторського інституту з проблем Центрального району
Донбасу
КОНСТАНТИНОВУ Євгену Семеновичу - директорові Дружківського
машинобудівного заводу
СКАФІ Борису Пилиповичу - кандидатові технічних наук,
колишньому завідувачу лабораторії Донецького науково-дослідного
вугільного інституту;
- за цикл наукових праць "Теорія розрахунку просторових
конструкцій будівель і споруд на статичні та динамічні
навантаження":
ШИМАНОВСЬКОМУ Віталію Миколайовичу - члену-кореспонденту
Національної академії наук України, голові правління відкритого
акціонерного товариства "УкрНДІпроектстальконструкція"
ЛОБАНОВУ Леоніду Михайловичу - члену-кореспонденту
Національної академії наук України, заступникові директора
Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України
НЕМЧИНОВУ Юрію Івановичу - докторові технічних наук,
заступникові директора Науково-дослідного інституту будівельних
конструкцій
ДЕХТЯРУ Анатолію Соломоновичу - докторові технічних наук,
завідувачу кафедри Українського транспортного університету
ПІСКУНОВУ Вадиму Георгійовичу - докторові технічних наук,
завідувачу кафедри Українського транспортного університету
РАССКАЗОВУ Олександру Олеговичу - докторові технічних наук,
завідувачу кафедри Українського транспортного університету
ЧИБІРЯКОВУ Валерію Кузьмичу - докторові технічних наук,
професорові Київського державного технічного університету
будівництва і архітектури;
- за створення, впровадження у серійне виробництво та
експлуатацію транспортних літаків Ан-72, Ан-74:
КІВІ Дмитру Семеновичу - докторові технічних наук, першому
заступникові генерального конструктора Авіаційного
науково-технічного комплексу імені О.К. Антонова
ПУСТОВОЙТОВУ Валентину Петровичу - докторові технічних наук,
провідному конструкторові Авіаційного науково-технічного комплексу
імені О.К. Антонова
ШИТИКОВУ Герману Федоровичу - кандидатові технічних наук,
начальникові бригади Авіаційного науково-технічного комплексу
імені О.К. Антонова
ГІНДІНУ Гілілу Пейсаховичу - начальникові відділу Авіаційного
науково-технічного комплексу імені О.К. Антонова
ДАНИЛЬЧЕНКУ Віктору Олексійовичу - начальникові відділу
Авіаційного науково-технічного комплексу імені О.К. Антонова
НІКІТІНУ Валентину Михайловичу - провідному конструкторові
Авіаційного науково-технічного комплексу імені О.К. Антонова
ПОВАЛІЮ Юрію Івановичу - провідному конструкторові
Авіаційного науково-технічного комплексу імені О.К. Антонова
ВАСИЛЬЧЕНКУ Льву Петровичу - генеральному директорові
Харківського державного авіаційного виробничого підприємства;
- за цикл наукових праць "Промислова кристалізація цукрози":
ГУЛОМУ Івану Степановичу - академікові Української академії
аграрних наук, ректорові Українського державного університету
харчових технологій
СІРЕНКУ Сергію Івановичу - кандидатові технічних наук,
професорові Українського державного університету харчових
технологій
КОТУ Юрію Дмитровичу - докторові технічних наук, старшому
науковому співробітнику-консультанту Українського
науково-дослідного інституту цукрової промисловості
СУЩЕНКУ Анатолію Костянтиновичу - кандидатові технічних наук,
завідувачу відділу Українського науково-дослідного інституту
цукрової промисловості
КРАВЧУКУ Анатолію Федоровичу - завідувачу відділу
Українського науково-дослідного інституту цукрової промисловості
ШТАНГЕЄВУ Валерію Остаповичу - кандидатові технічних наук,
генеральному директорові науково-виробничого об'єднання "Цукор"
БАЖАЛУ Івану Гавриловичу - докторові технічних наук
(посмертно)
ПОПОВУ Володимиру Дмитровичу - докторові технічних наук
(посмертно);
- за підручник "Гістологія людини" (Львів: Мир, 1992):
ЛУЦИКУ Олександру Дмитровичу - докторові медичних наук,
завідувачу кафедри Львівського державного медичного інституту
ІВАНОВІЙ Антоніні Йосифівні - кандидатові медичних наук,
доцентові Львівського державного медичного інституту
КАБАКУ Костянтину Степановичу - докторові медичних наук,
колишньому завідувачу кафедри Українського державного медичного
університету імені академіка О.О. Богомольця;
- за підручник "Підйомно-транспортні машини" (К.: Вища школа,
1993):
ІВАНЧЕНКУ Федору Кіндратовичу - члену-кореспонденту
Національної академії наук України, професорові Київського
політехнічного інституту.
2. Установити на 1994 рік розмір Державної премії України в
галузі науки і техніки сто мільйонів карбованців кожна.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 28 грудня 1994 року
N 810/94вгору