Документ 807_022, чинний, поточна редакція — Підписання від 03.11.2010

               Угода 
про співробітництво в галузі
охорони навколишнього природного середовища
між Міністерством охорони навколишнього природного
середовища України та Міністерством з питань
навколишнього середовища та просторового
планування Республіки Македонія

Дата підписання: 03.11.2010 Дата набрання чинності для України: 03.11.2010
Міністерство охорони навколишнього природного середовища
України та Міністерство з питань навколишнього середовища та
просторового планування Республіки Македонія (далі - Сторони) з
метою співробітництва для поліпшення стану довкілля,
усвідомлюючи важливість охорони природи та сталого
використання природних ресурсів;
усвідомлюючи надзвичайну значимість охорони навколишнього
середовища від наслідків природних катастроф;
усвідомлюючи відповідальність за екологічну безпеку
теперішніх та прийдешніх поколінь;
керуючися загальноприйнятими нормами міжнародного права та
міжнародними договорами, до яких приєдналися Сторони в галузях, що
є предметом цієї Угоди;
будучи переконаними, що довготривале співробітництво є
важливим фактором дальшого розвитку дружніх відносин між
Сторонами,
домовилися про таке:
Стаття 1
Сторони співробітничають у сфері охорони навколишнього
природного середовища (далі - галузь співробітництва) на основі
рівноправності, взаємності та взаємовигідності.
Стаття 2
Сторони здійснюватимуть співробітництво в таких напрямах:
- охорони природи, біо-, гео- та ландшафтного різноманіття,
заповідних територій, рідкісних видів рослин і тварин, особливо
тих, які знаходяться під загрозою зникнення, та місць їхнього
існування, охорони та використання земель;
- охорони атмосфери, а саме захисту повітря від
транскордонного забруднення;
- охорони ґрунту й підземних вод від забруднення;
- транспортування через кордони небезпечних речовин,
небезпечної хімічної продукції, напівпродуктів і субстанцій,
небезпечних відходів і залишків, а також інших речовин та
продуктів, небезпечних для навколишнього середовища й здоров'я
людей;
- регулювання відходів та небезпечних речовин;
- просторового планування;
- освіти з питань охорони навколишнього природного
середовища;
- моніторингу навколишнього природного середовища;
- виконання зобов'язань, які випливають з міжнародних угод,
до яких приєдналися Сторони.
Стаття 3
Співробітництво в галузях, передбачених статтею 2 цієї Угоди,
Сторони реалізовуватимуть шляхом:
- затвердження та реалізації спільних програм і проектів у
галузях співробітництва;
- обміну науковцями, експертами й фахівцями, обміну знаннями
та досвідом з метою підвищення кваліфікації персоналу;
- організації конференцій, симпозіумів, семінарів;
- обміну інформацією про законодавство та його застосування,
інформацією про технологію та методологію оцінювання в галузях
співробітництва;
- спільної діяльності в міжнародних організаціях, які
працюють в галузях співробітництва, а також діяльності стосовно
третіх країн.
Стаття 4
Для виконання цієї Угоди Сторони можуть укладати окремі
договори з метою реалізації положень цієї Угоди", якими
затверджуються й розробляються окремі форми співробітництва.
Стаття 5
Для виконання цієї Угоди Сторони створюють Спільну
українсько-македонську комісію з галузей співробітництва (далі -
Спільна комісія).
Роботою Спільної комісії керуватимуть співголови. Сторони
призначають співголів протягом 6 місяців після набрання чинності
цією Угодою, про що в письмовій формі дипломатичними шляхами
повідомляють іншій Стороні.
Спільна комісія на своєму першому засіданні приймає Регламент
роботи, що встановлює порядок роботи й склад Спільної комісії.
Спільна комісія може формувати Робочі групи, окремо для
кожної з галузей співробітництва.
Стаття 6
Засідання Спільної комісії проводяться в разі потреби, але не
менше, ніж раз на рік, поперемінно в Україні та Республіці
Македонія.
У разі виникнення стихійних лих, що можуть становити
небезпеку для навколишнього середовища, Спільна комісія
скликається терміново, не пізніше, ніж через 72 години, та готує
пропозиції стосовно заходів для їхнього усунення.
Кожна Сторона несе витрати, пов'язані з участю її делегації в
засіданнях Спільної Комісії. Сторона, що приймає, бере на себе
організаційні витрати, пов'язані із засіданнями Спільної Комісії.
Стаття 7
Сторони відповідно до їх національного законодавства
допомагають у налагодженні та розвитку безпосередніх контактів між
суб'єктами господарювання в галузях співробітництва.
У рамках цієї Угоди суб'єкти господарювання можуть укладати
договори в галузі співробітництва, якими точніше визначаються
умови співробітництва між суб'єктами господарювання, зазначені в
абзаці першому цієї статті.
Сторони не несуть відповідальності за будь-яке зобов'язання
суб'єктів господарювання, що випливає з абзацу другого цієї
статті.
Стаття 8
Сторони погоджуються, що в галузях співробітництва не
вживатимуть заходів, які б могли завдати шкоди інтересам іншої
Сторони.
Стаття 9
Результати, отримані протягом спільної діяльності в рамках
цієї Угоди, не підлягають передачі та продажу юридичним і фізичним
особам третіх держав, якщо Сторони не домовилися про інше.
Положення цієї Угоди не порушують права Сторін застосовувати
національні закони, приписи, адміністративні положення або вживану
правову практику, які захищають інформацію, надання якої могло б
завдати шкоди виробничій або комерційній таємниці чи національній
безпеці.
Стаття 10
Ця Угода не стосується прав та зобов'язань Сторін, що
випливають з раніше укладених ними міжнародних договорів у галузях
співробітництва.
Стаття 11
Спори стосовно тлумачення або застосування положень цієї
Угоди вирішуються шляхом проведення переговорів і консультацій між
Сторонами.
Стаття 12
Ця Угода набирає чинності з дати її підписання Сторонами.
Ця Угода укладається строком на 5 (п'ять) років. Строк дії
Угоди автоматично продовжується на наступні п'ятирічні періоди,
якщо жодна зі Сторін не пізніше, ніж за шість місяців до
закінчення відповідного періоду, не заявить шляхом надіслання
письмового повідомлення іншій Стороні про свій намір припинити дію
цієї Угоди.
Договори та угоди, укладені на підставі цієї Угоди,
залишаються чинними до завершення терміну їхньої дії.
Угоду може бути змінено за взаємною письмовою згодою Сторін
шляхом укладення відповідних протоколів, які становитимуть її
невід'ємну частину.
Учинено в м. Київ 3 листопада 2010 року, у двох примірниках,
кожний українською, македонською та англійською мовами, при цьому
всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей у
тлумаченні переважну силу матиме текст англійською мовою.
За Міністерство охорони За Міністерство з питань
навколишнього природного навколишнього середовища
середовища України та просторового планування
Республіки Македонія (підпис) (підпис)вгору