Документ 807-2017-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.10.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.11.2017. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 жовтня 2017 р. № 807
Київ

Про внесення змін до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 153 “Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 8, ст. 340; 2007 р., № 52, ст. 2106; 2011 р., № 4, ст. 213, № 99, ст. 3602; 2012 р., № 52, ст. 2088; 2013 р., № 68, ст. 2492; 2015 р., № 64, ст. 2121; 2017 р., № 24, ст. 674, № 76, ст. 2328), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 27
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 жовтня 2017 р. № 807

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги

1. Абзац перший пункту 1 після слів “(юридичних осіб - нерезидентів)” доповнити словами “, реєстрації представництва донорської установи в Україні”.

2. У пункті 2:

1) абзац другий після слів “яких належить” доповнити словами “формування та/або”;

2) доповнити пункт після абзацу дев’ятого новим абзацом такого змісту:

“представництво донорської установи - це представництво іноземної організації незалежно від його назви (бюро, агентство, офіс тощо), метою діяльності якого є здійснення представництва інтересів донорської установи, координація міжнародної технічної допомоги, що надається Україні такою установою;”.

У зв’язку з цим абзаци десятий - п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим - шістнадцятим.

3. Доповнити Порядок розділом такого змісту:

Реєстрація представництва донорської установи в Україні

48. Реєстрація представництва донорської установи в України, утворення якого передбачено міжнародним договором України, провадиться Мінекономрозвитку.

49. Для реєстрації представництва донорської установи в Україні до Мінекономрозвитку подаються:

лист-звернення від донора щодо реєстрації представництва донорської установи в Україні, в якому зазначаються його назва, юридична адреса, ім’я, прізвище, посада особи, уповноваженої представляти донорську установу в Україні, міжнародний договір України, яким передбачено утворення представництва донорської установи в Україні;

завірені донором копії установчих документів донорської установи;

легалізоване згідно з вимогами законодавства доручення донора про надання повноважень особі представляти донорську установу в Україні із зазначенням строку його дії.

50. Документи, необхідні для реєстрації представництва донорської установи в Україні, подаються мовою оригіналів з обов’язковим офіційним перекладом українською мовою.

51. Мінекономрозвитку розглядає подані документи протягом 10 робочих днів з дня їх надходження і приймає рішення про реєстрацію представництва донорської установи в Україні.

52. Реєстрація представництва донорської установи в Україні підтверджується посвідченням, складеним за формою згідно з додатком 10 до цього Порядку, яке підписується уповноваженою особою Мінекономрозвитку та засвідчується печаткою Міністерства.

Мінекономрозвитку протягом п’яти робочих днів з моменту прийняття рішення про реєстрацію представництва донорської установи в Україні зобов’язане повідомити про це МЗС, ДФС, ДМС, Адміністрації Держприкордонслужби з надсиланням копії посвідчення.

53. Посвідчення є підставою для одержання пільг, привілеїв, імунітетів, передбачених законодавством та міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, та для відкриття рахунків у банках, відомості про які внесено до Державного реєстру банків.

54. Якщо в інформації, що міститься в документах, поданих для реєстрації представництва донорської установи в Україні, сталися будь-які зміни, таке представництво надсилає протягом п’яти робочих днів письмове повідомлення про це Мінекономрозвитку і оформлені відповідно до вимог пункту 49 цього Порядку документи та посвідчення. На підставі цього Міністерство видає нове посвідчення.

55. У реєстрації представництва донорської установи в Україні може бути відмовлено у разі:

невідповідності поданих документів документам, зазначеним у пункті 49 цього Порядку;

завершення строку легалізованого згідно з вимогами законодавства України доручення донора про надання повноважень особі представляти донорську установу в Україні.

У разі відмови у реєстрації представництва донорської установи в Україні Мінекономрозвитку протягом 10 робочих днів інформує про це донора.

56. У разі втрати (знищення) посвідчення про реєстрацію донорської установи в Україні видається його дублікат, для одержання якого подається до Мінекономрозвитку відповідне звернення.

57. Мінекономрозвитку має право анулювати рішення про реєстрацію представництва донорської установи в Україні у разі:

офіційного звернення донора щодо анулювання рішення про реєстрацію представництва;

відсутності надання допомоги Україні в рамках проектів (програм) міжнародної технічної допомоги протягом 24 місяців.

58. Мінекономрозвитку протягом п’яти робочих днів з моменту анулювання рішення про реєстрацію представництва донорської установи в Україні зобов’язане повідомити про це зазначеному представництву, МЗС, ДФС, ДМС, Адміністрації Держприкордонслужби та донору.

59. Після повідомлення щодо анулювання рішення про реєстрацію представництва донорської установи в Україні таке представництво або уповноважена ним особа зобов’язані протягом 10 робочих днів повернути до Мінекономрозвитку оригінал посвідчення про реєстрацію представництва донорської установи в Україні.”.

4. У виносці “*” до додатка 9 до Порядку слова і цифри “пунктом 154.4 статті 154” замінити словами і цифрами “пунктом 142.3 статті 142”.

5. Доповнити Порядок додатком 10 такого змісту:


“Додаток 10
до Порядку

ПОСВІДЧЕННЯ
про реєстрацію представництва донорської установи в Україні”.вгору