Документ 805-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.08.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.10.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 29 серпня 2018 р. № 805
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 р. № 838 і від 12 липня 1999 р. № 1228

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 р. № 838 “Про затвердження Положення про порядок надання суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 23, ст. 839; 2001 р., № 12, ст. 490; 2002 р., № 24, ст. 1170, № 42, ст. 1934; 2006 р., № 22, ст. 1609; 2007 р., № 60, ст. 2382; 2008 р., № 36, ст. 1207, № 59, ст. 2027; 2012 р., № 56, ст. 2254; 2014 р., № 3, ст. 53; 2016 р., № 68, ст. 2272; 2018 р., № 20, ст. 659, № 52, ст. 1843) і від 12 липня 1999 р. № 1228 “Про надання суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 28, ст. 1412; 2012 р., № 56, ст. 2254) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 серпня 2018 р. № 805

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 р. № 838 і від 12 липня 1999 р. № 1228

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 р. № 838:

1) у назві та постановляючій частині постанови слова “суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності” замінити словами “суб’єктам господарювання”;

2) у Положенні про порядок надання суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, затвердженому зазначеною постановою:

у назві та тексті Положення слова “суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “суб’єкт господарювання” у відповідному відмінку і числі;

пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Суб’єкти господарювання, які одержали повноваження відповідно до цього Положення, можуть здійснювати експорт та імпорт товарів за наявності у них відповідного дозволу Держекспортконтролю.”;

в абзаці сьомому пункту 4 слова “підприємствами (установами, організаціями) України” замінити словами “у встановленому порядку”;

пункти 5-7 викласти в такій редакції:

“5. Висновок стосовно необхідності отримання суб’єктом господарювання повноважень видається під час реєстрації цього суб’єкта в Держекспортконтролі як суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів.

6. Для визначення можливості одержання повноважень, крім випадків, зазначених у пункті 13 цього Положення, суб’єкт господарювання надсилає до Держекспортконтролю лист, оформлений на бланку такого суб’єкта, із зазначенням мети звернення, до якого додає заяву про отримання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю (далі - заява), форма якої та вимоги до заповнення встановлюються Мінекономрозвитку.

У разі коли суб’єкт господарювання передбачає здійснення імпорту товарів військового призначення за окремими позиціями списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю, не для потреб власного виробництва, до зазначених документів додається засвідчена в установленому порядку копія дилерського договору з іноземним виробником товарів за відповідними позиціями, імпорт яких передбачається здійснити.

7. Заяви та документи, подані для одержання повноважень, розглядаються Держекспортконтролем та надсилаються на розгляд до Мінекономрозвитку, Міноборони, МЗС, СБУ, розвідувальних органів України та у разі потреби інших центральних органів виконавчої влади.

Під час розгляду заяви суб’єкта господарювання враховуються:

його діяльність на міжнародному ринку за попередні три роки (у разі провадження такої діяльності);

відсутність даних про порушення ним або його посадовими особами законодавства, в тому числі законодавства з питань експортного контролю, а також у сфері захисту державної таємниці під час провадження зовнішньоекономічної діяльності;

участь у виконанні державного оборонного замовлення (у разі наявності);

доцільність надання повноважень за визначеною номенклатурою товарів, виходячи з інтересів держави;

наявність на підприємстві (в установі, організації) системи внутрішньофірмового експортного контролю та посадових осіб, які забезпечують функціонування цієї системи;

кредиторська та дебіторська заборгованість;

наявність виробничих потужностей та науково-технічного потенціалу.”;

пункт 8 виключити;

пункти 9 і 10 викласти в такій редакції:

“9. Строк розгляду Держекспортконтролем заяви не може перевищувати 40 днів від дня подання суб’єктом господарювання належним чином оформленої заяви.

Якщо заява містить неповні відомості або заповнена з порушенням установлених вимог, Держекспортконтроль протягом п’яти робочих днів інформує суб’єкта господарювання про необхідність приведення її у відповідність з такими вимогами. Заява, не приведена у відповідність з установленими вимогами протягом одного місяця, розгляду не підлягає.

Заява суб’єкта господарювання також не підлягає розгляду Держекспортконтролем у разі:

коли вона містить недостовірні відомості;

наявності в Держекспортконтролі інформації про факти порушення суб’єктом господарювання законодавства у сфері державного експортного контролю;

коли строк дії посвідчення про реєстрацію суб’єкта господарювання як суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів або свідоцтва про державну атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної цим суб’єктом, закінчується менше ніж через 30 днів з дня надходження заяви і при цьому суб’єктом господарювання не подано в установленому порядку до Держекспортконтролю документів, необхідних для отримання нових зазначених посвідчення та свідоцтва.

Держекспортконтроль протягом п’яти робочих днів інформує суб’єкта господарювання про те, що його заява розгляду не підлягає.

Мінекономрозвитку, Міноборони, МЗС, СБУ та розвідувальні органи України у 20-денний строк з моменту одержання від Держекспортконтролю запиту подають в межах їх компетенції інформацію про відсутність (наявність) заперечень щодо надання такому суб’єкту повноважень.

10. Держекспортконтроль на підставі поданої заяви про одержання суб’єктом господарювання повноважень з урахуванням інформації Мінекономрозвитку, Міноборони, МЗС, інших центральних органів виконавчої влади, залучених до її розгляду, а також СБУ і розвідувальних органів України готує проект відповідної постанови Кабінету Міністрів України щодо надання/скасування такому суб’єкту повноважень або висновок про недоцільність надання йому повноважень.”;

у пункті 11:

в абзаці першому слова “і Державним концерном “Укроборонпром”, а також” замінити словами “в межах їх компетенції та”;

в абзаці другому слова “разом з витягом з рішення зазначеної Комісії” виключити;

абзац третій виключити;

у пункті 13:

в абзаці третьому слова “Національним космічним агентством” замінити словом “ДКА”;

абзац четвертий після слів “здійснення міжнародних передач товарів” доповнити словами “(за відповідними товарами військового призначення)”;

абзац перший пункту 14 викласти в такій редакції:

“14. Строк дії повноважень, крім випадків, передбачених пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 1996 р. № 1247 “Питання Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 59, ст. 2013) та пунктом 13 цього Положення, встановлюється Кабінетом Міністрів України на період до п’яти років. Строк дії повноважень, наданих Кабінетом Міністрів України, продовжується автоматично на кожні наступні п’ять років у разі неподання Держекспортконтролем чи іншими центральними органами виконавчої влади Кабінетові Міністрів України мотивованого клопотання про припинення таких повноважень.”;

у назві розділу “Термін дії повноважень та умови їх призупинення або скасування” слова “призупинення або” виключити;

у пункті 16:

в абзаці першому слова “призупинена або” виключити;

в абзаці другому слова “експорту, імпорту” замінити словами “міжнародних передач”;

абзац четвертий виключити;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“закінчення строку дії посвідчення про реєстрацію суб’єкта господарювання як суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів або свідоцтва про державну атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної таким суб’єктом, якщо при цьому суб’єкт господарювання не подав до Держекспортконтролю документи, необхідні для отримання нових зазначених посвідчення або свідоцтва;

припинення в установленому законодавством порядку суб’єкта господарювання.”;

у пункті 17 слова “відновлення дії або повторне надання” замінити словами “повторне отримання”, а слова “призупинено або” виключити;

у пункті 18:

в абзаці другому слова “попередньо узгоджену з Державним концерном “Укроборонпром” виключити;

абзаци шостий та восьмий виключити;

у пункті 19:

в абзаці п’ятому слова “(у частині проведення операцій з товарами військового призначення) з Державним концерном “Укроборонпром”, а також свою діяльність” виключити;

абзац сьомий виключити;

в абзаці восьмому слова “Державним концерном “Укроборонпром” замінити словами “уповноваженим суб’єктом господарювання з управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі з метою уникнення недобросовісної конкуренції”;

в абзаці дев’ятому слова “та Державним концерном “Укроборонпром” виключити;

абзаци одинадцятий та тринадцятий виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“сприяти органам державної влади та розвідувальним органам у провадження ними передбаченої законодавством діяльності у сфері державного експортного контролю.”.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 12 липня 1999 р. № 1228:

1) у назві та пункті 2 постанови слова “суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності” замінити словами “суб’єктам господарювання”;

2) у пункті 2 слова “Державним концерном “Укроборонпром” замінити словами “уповноваженим суб’єктом господарювання з управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі з метою уникнення недобросовісної конкуренції”.вгору