Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про Червону книгу України" щодо покращення охорони
рідкісних видів тварин та рослин
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 19, ст.259 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про Червону книгу України"
( 3055-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 30,
ст. 201) такі зміни:
1. Статті 1, 9 і 18 після слів "Про природно-заповідний фонд
України" доповнити словами "Про захист тварин від жорстокого
поводження".
2. У частині першій статті 8 слова "спеціально уповноважені
центральні органи виконавчої влади з питань екології та природних
ресурсів" замінити словами "центральні органи виконавчої влади з
питань охорони навколишнього природного середовища".
3. Абзац другий частини другої статті 11 викласти в такій
редакції:
"установлення особливого правового режиму охорони рідкісних і
таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і
рослинного світу, заборони або обмеження їх використання
(добування та збирання) в господарських та військових цілях".
4. Частину четверту статті 15 викласти в такій редакції:
"До складу Національної комісії з питань Червоної книги
України включаються провідні вчені Національної академії наук
України, інших наукових установ, фахівці центральних органів
виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного
середовища, з питань лісового і мисливського господарства та
полювання, з питань рибного господарства, інших органів виконавчої
влади відповідно до їх повноважень і громадських організацій,
статутами яких передбачена діяльність в охороні видів тваринного
та/або рослинного світу".
5. Статтю 19 після частини першої доповнити новою частиною
такого змісту:
"Спеціальне використання (добування, збирання) об'єктів
Червоної книги України з метою отримання прибутку забороняється".
У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.
6. У тексті Закону ( 3055-14 ):
слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої
влади з питань екології та природних ресурсів" в усіх відмінках
замінити словами "центральний орган виконавчої влади з питань
охорони навколишнього природного середовища" у відповідному
відмінку;
слова "державні органи" в усіх відмінках замінити словами
"органи державної влади" у відповідному відмінку.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня
набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення нормативно-правових актів центральних
та місцевих органів виконавчої влади у відповідність із цим
Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 25 грудня 2008 року
N 805-VI


Публікації документа