Документ 801-94-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 23.12.2011, підстава - 1294-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 листопада 1994 р. N 801
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1294 ( 1294-2011-п ) від 14.12.2011 }
Про затвердження Положення про державний геологічний
контроль за веденням робіт по геологічному вивченню
та використанню надр України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 22 ( 22-96-п ) від 09.01.96
N 24 ( 24-96-п ) від 09.01.96
N 792 ( 792-2004-п ) від 21.06.2004
N 754 ( 754-2006-п ) від 25.05.2006
N 1570 ( 1570-2006-п ) від 08.11.2006 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про державний геологічний контроль за
веденням робіт по геологічному вивченню та використанню надр
України (додається). ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 792 ( 792-2004-п ) від 21.06.2004 )

( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 22
( 22-96-п ) від 09.01.96 )

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 17 березня 1993 р. N 200 ( 200-93-п ) "Про
затвердження Положення про державний геологічний контроль за
веденням робіт по геологічному вивченню надр України" (ЗП України,
1993 р., N 9, ст.170).

Прем'єр-міністр України В. МАСОЛ
Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.19
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 1994 р. N 801

ПОЛОЖЕННЯ
про державний геологічний контроль за веденням робіт
по геологічному вивченню та використанню надр України
{ Назва Положення із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 792 ( 792-2004-п ) від 21.06.2004 }

{ У тексті Положення слово "Держкомгеології" замінено словом
"Держкомприродресурсів", а слово "відомствами" в усіх
відмінках - словами "іншими центральними органами
виконавчої влади" у відповідному відмінку згідно з
Постановою КМ N 792 ( 792-2004-п ) від 21.06.2004 }
{ У тексті Положення слово "Держкомприродресурсів" замінено
словом "Мінприроди" згідно з Постановою КМ N 754
( 754-2006-п ) від 25.05.2006 }

1. Державний геологічний контроль за веденням робіт по
геологічному вивченню та використанню надр України (далі -
державний геологічний контроль) здійснюється Мінприроди та його
органами на місцях. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 792
( 792-2004-п ) від 21.06.2004 )
2. Органами державного геологічного контролю є: Головне управління державного геологічного контролю за
веденням робіт по геологічному вивченню та використанню надр, що
утворюється в структурі Мінприроди; ( Абзац другий пункту 2 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 792 ( 792-2004-п ) від
21.06.2004 ) територіальні інспекції державного геологічного контролю за
веденням робіт по геологічному вивченню та використанню надр.
( Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 792 ( 792-2004-п ) від 21.06.2004 )
3. Органи державного геологічного контролю у своїй діяльності
керуються Конституцією ( 888-09 ) та законами України, постановами
Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента
України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету
Міністрів України, цим Положенням, а також іншими нормативними
актами щодо геологічного вивчення та використання надр. ( Пункт 3
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 792 ( 792-2004-п )
від 21.06.2004 )
4. Головним завданням органів державного геологічного
контролю є забезпечення дотримання всіма міністерствами, іншими
центральними органами виконавчої влади, підприємствами, їх
об'єднаннями, установами та організаціями незалежно від форм
власності: встановленого порядку, норм і правил ведення
геологозйомочних, пошукових, розвідувальних, гідрогеологічних,
геохімічних, інженерно-геологічних, геофізичних та інших робіт,
пов'язаних з геологічним вивченням надр, включаючи
континентальний шельф України і виключну (морську) економічну
зону; ( Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 24 ( 24-96-п ) від 09.01.96 ) правил користування надрами з метою геологічного вивчення та
використання, вимог у галузі охорони надр у частині повного і
комплексного їх вивчення. ( Абзац третій пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 792 ( 792-2004-п ) від
21.06.2004 )
5. Органи державного геологічного контролю відповідно до
покладених на них завдань здійснюють державний контроль за: а) виконанням державних програм геологорозвідувальних робіт,
геологічних завдань і замовлень; б) обгрунтованістю напрямів пошукових, розвідувальних та
інших робіт по геологічному вивченню надр; в) виконанням рішень з питань методичного забезпечення робіт
по геологічному вивченню та використанню надр; ( Підпункт "в"
пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 792
( 792-2004-п ) від 21.06.2004 ) г) обгрунтованістю застосування методик і технологій, якістю,
комплексністю, ефективністю робіт по геологічному вивченню та
використанню надр; ( Підпункт "г" пункту 5 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 792 ( 792-2004-п ) від 21.06.2004 ) д) ефективністю та цільовим використанням державних коштів,
що спрямовуються на геологічне вивчення надр; е) повнотою й вірогідністю вихідних даних про кількість та
якість запасів основних і спільно залягаючих корисних копалин і
компонентів, що містяться в них; є) своєчасністю і правильністю державної реєстрації робіт по
геологічному вивченню та використанню надр, наявністю спеціальних
дозволів на користування надрами та виконанням передбачених ними
умов; { Підпункт "є" пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 792 ( 792-2004-п ) від 21.06.2004, N 1570
( 1570-2006-п ) від 08.11.2006 } ж) дотриманням міністерствами, іншими центральними органами
виконавчої влади, підприємствами, їх об'єднаннями, установами та
організаціями нормативів, стандартів та інших вимог щодо
геологічного вивчення та використання надр; ( Підпункт "ж" пункту
5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 792
( 792-2004-п ) від 21.06.2004 ) з) відповідністю геологорозвідувальних робіт і наукових
досліджень державним контрактам і замовленням, а також проектам з
проведення таких робіт; и) повнотою вивчення геологічної будови надр,
гірничо-технічних, гідрогеологічних,— інженерно-геологічних,
геолого-екологічних та інших умов родовищ корисних копалин; і) використанням технічних засобів і методів ведення робіт по
геологічному вивченню та використанню надр, що виключають
невиправдані втрати корисних копалин і погіршення їх якості;
( Підпункт "і" пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 792 ( 792-2004-п ) від 21.06.2004 ) ї) виконанням рішень Державної комісії України по запасах
корисних копалин; й) дотриманням під час дослідної експлуатації родовищ
корисних копалин технологій, які б забезпечували необхідне їх
вивчення, не знижуючи при цьому промислову цінність; к) збереженням розвідувальних гірничих виробок і свердловин
для розроблення родовищ корисних копалин, а також геологічної
документації, зразків порід, дублікатів проб, що можуть бути
використані при подальшому вивченні надр.
6. Органи державного геологічного контролю при виконанні
покладених на них функцій взаємодіють з органами Мінпрроди та
Держнаглядохоронпраці.
7. Органи державного геологічного контролю мають право: а) здійснювати в межах своєї компетенції перевірку діяльності
підприємств, їх об'єднань, установ та організацій незалежно від
форм власності з питань геологічного вивчення та використання
надр; ( Підпункт "а" пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 792 ( 792-2004-п ) від 21.06.2004 ) б) припиняти всі види робіт по геологічному вивченню надр,
якщо вони не відповідають затвердженим проектам, проводяться без
державної реєстрації, а також з порушенням стандартів та правил і
можуть спричинити псування родовищ, суттєве зниження ефективності
робіт або призвести до значних збитків; в) зупиняти роботи підприємств і організацій, що займаються
геологічним вивченням та використанням надр без спеціальних
дозволів або з порушенням умов, передбачених цими дозволами,
ставити питання перед Мінприроди про позбавлення зазначених
дозволів; { Підпункт "в" пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 792 ( 792-2004-п ) від 21.06.2004, N 1570
( 1570-2006-п ) від 08.11.2006 } г) давати підприємствам, їх об'єднанням, установам і
організаціям обов'язкові для виконання вказівки про усунення
недоліків і порушень нормативів і стандартів під час проведення
робіт по геологічному вивченню та використанню надр; ( Підпункт
"г" пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 792
( 792-2004-п ) від 21.06.2004 ) д) вносити подання до органів державної виконавчої влади,
виконавчих комітетів місцевих Рад народних депутатів, які
фінансують роботи по геологічному вивченню надр, щодо виявлених
фактів нераціонального використання державних коштів у результаті
порушення встановленого порядку, норм і правил ведення зазначених
робіт з метою вжиття відповідних заходів; е) залучати за домовленістю спеціалістів підприємств, установ
та організацій для участі у здійсненні державного геологічного
контролю за веденням робіт по геологічному вивченню надр; є) заслуховувати інформації представників міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади, підприємств, їх об'єднань,
установ та організацій незалежно від форм власності з питань, що
входять до компетенції органів державного геологічного контролю, а
також одержувати від них пояснення щодо порушення правил і норм
ведення робіт по геологічному вивченню надр; ж) одержувати безоплатно від підприємств, їх об'єднань,
установ та організацій, що провадять геологічне вивчення та
використання надр, інформацію, необхідну для виконання завдань,
покладених на органи державного геологічного контролю; ( Підпункт
"ж" пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 792
( 792-2004-п ) від 21.06.2004 ) з) брати участь у розробленні документів нормативного
характеру, що стосуються геологічного вивчення та використання
надр; ( Підпункт "з" пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 792 ( 792-2004-п ) від 21.06.2004 ) и) брати у необхідних випадках участь у роботі комісії з
питань приймання в експлуатацію підприємств по розробці родовищ
корисних копалин, а також розгляду конфліктних питань щодо
користування надрами; і) складати протоколи про порушення правил і вимог проведення
робіт по геологічному вивченню надр, вчинені не в процесі розробки
родовищ корисних копалин. Права, зазначені у цьому пункті, надаються головному
державному інспектору державного геологічного контролю та його
заступникам, а у підпунктах "а", "е" - "і" цього пункту, - також і
державним інспекторам.
8. Начальник Головного управління державного геологічного
контролю за веденням робіт по геологічному вивченню та
використанню надр є головним державним інспектором державного
геологічного контролю, призначається на посаду і звільняється з
посади головою Мінприроди і підлеглий безпосередньо голові
Комітету. Заступники начальника Головного управління державного
геологічного контролю за веденням робіт по геологічному вивченню
та використанню надр є заступниками головного державного
інспектора державного геологічного контролю. Начальники територіальних інспекцій державного геологічного
контролю за веденням робіт по геологічному вивченню та
використанню надр є заступниками головного державного інспектора
державного геологічного контролю по територіальній зоні. Заступники начальника Головного управління державного
геологічного контролю за веденням робіт по геологічному вивченню
та використанню надр і начальники територіальних інспекцій
державного геологічного контролю за веденням робіт по геологічному
вивченню та використанню надр призначаються на посаду і
звільняються з посади головою Мінприроди за поданням начальника
Головного управління державного геологічного контролю за веденням
робіт по геологічному вивченню та використанню надр. Начальник
Головного управління державного геологічного контролю за веденням
робіт по геологічному вивченню та використанню надр несе
персональну відповідальність за здійснення покладених на органи
державного геологічного контролю функцій, встановлює ступінь
відповідальності заступників начальника, а також інших
працівників. ( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 792
( 792-2004-п ) від 21.06.2004 )
9. Чисельність працівників територіальних інспекцій
державного геологічного контролю за веденням робіт по геологічному
вивченню та використанню надр визначається головою
Мінприроди за поданням начальника Головного управління державного
геологічного контролю за веденням робіт по геологічному вивченню
та використанню надр. ( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 792
( 792-2004-п ) від 21.06.2004 )
10. Фінансування діяльності територіальних інспекцій
державного геологічного контролю за веденням робіт по геологічному
вивченню та використанню надр здійснюється за рахунок коштів на
геологорозвідувальні роботи. ( Пункт 10 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 792 ( 792-2004-п ) від 21.06.2004 )
11. Керівники підприємств, їх об'єднань, установ та
організацій, що провадять роботи по геологічному вивченню та
використанню надр, повинні подавати посадовим особам державного
геологічного контролю геологічну, виробничо-технічну,
проектно-кошторисну та іншу документацію і забезпечувати необхідні
умови для проведення перевірок. ( Пункт 11 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 792 ( 792-2004-п ) від 21.06.2004 )
12. Покладення на органи державного геологічного контролю
функцій, передбачених цим Положенням, не звільняє міністерства і
інші центральні органи виконавчої влади від контролю за виконанням
підприємствами, їх об'єднаннями, установами та організаціями, що
входять до сфери їх управління, встановлених вимог ведення робіт
по геологічному вивченню та використанню надр і не знімає з їх
керівників персональної відповідальності за дотримання діючого
порядку виконання цих робіт. ( Пункт 12 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 792 ( 792-2004-п ) від 21.06.2004 )
13. Органи державного геологічного контролю мають печатку із
зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.вгору