Документ 800-2006-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.06.2006

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 червня 2006 р. N 800
Київ
Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України
від 4 березня 1996 р. N 288 і N 295

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 4 березня
1996 р. N 288 ( 288-96-п ) "Про затвердження Порядку надання
дозволу на ввезення та застосування незареєстрованих пестицидів і
агрохімікатів іноземного виробництва" (ЗП України, 1996 р., N 8,
ст. 250; Офіційний вісник України, 2000 р., N 50, ст. 2156;
2004 р., N 24, ст. 1588) і від 4 березня 1996 р. N 295
( 295-96-п ) "Про затвердження Порядку проведення державних
випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання
переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в
Україні" (ЗП України, 1996 р., N 8, ст. 253; Офіційний вісник
України, 2000 р., N 50, ст. 2156; 2002 р., N 27, ст. 1260;
2004 р., N 24, ст. 1588; 2005 р., N 37, ст. 2272) зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 червня 2006 р. N 800
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України
від 4 березня 1996 р. N 288 ( 288-96-п )
і N 295 ( 295-96-п )

1. У Порядку надання дозволу на ввезення та застосування
незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів іноземного
виробництва, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України
від 4 березня 1996 р. N 288 ( 288-96-п ):
1) пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:
"Вимоги цього Порядку не поширюються на ввезення та
застосування стандартних аналітичних зразків препаратів,
призначених для проведення контрольно-аналітичних вимірювань,
розроблення методик визначення залишкових кількостей препаратів,
приготування калібрувальних або реперних розчинів";
2) пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:
"Дозвіл на ввезення та застосування насіннєвого (посадкового)
матеріалу, обробленого препаратами, надається за узгодженням з МОЗ
відповідно до клопотання Мінагрополітики, в якому обґрунтовується
необхідність надання такого дозволу і зазначається кількість
насіннєвого (посадкового) матеріалу";
3) пункт 3 викласти в такій редакції:
"3. Для розгляду питання про надання дозволу на ввезення та
застосування дослідних партій препаратів, обробленого ними
насіннєвого (посадкового) матеріалу Мінприроди подаються такі
документи:
клопотання заінтересованого центрального органу виконавчої влади, установ та організацій з обґрунтуванням необхідності
надання дозволу, вибору препарату та його кількості;
позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної
експертизи про включення препарату до плану державних випробувань
чи лист-погодження МОЗ - у разі включення препарату до
науково-дослідницьких планів наукових установ та організацій;
документальне підтвердження використання препарату у країні
його виробника, копії сертифікатів якості та відповідності, листка
безпеки препарату чи карти даних небезпечного фактору;
документальне підтвердження страхування діяльності,
пов'язаної з ввезенням препаратів на територію України, їх
транспортуванням, зберіганням та застосуванням";
4) в абзаці першому пункту 4:
друге речення після слів "У разі" доповнити словами
"прийняття рішення про";
третє речення доповнити словами "Держекоінспекції".
2. У Порядку проведення державних випробувань, державної
реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і
агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1996 р. N 295
( 295-96-п ):
1) пункт 8 доповнити абзацом такого змісту:
"Мінприроди розробляє та затверджує за погодженням з МОЗ
методики визначення відповідності препаратів сертифікатам якості";
2) пункти 9 і 10 викласти в такій редакції:
"9. Для включення препарату до плану державних випробувань
суб'єкт господарювання (далі - заявник) подає Мінприроди такі
документи:
клопотання про включення препарату до плану;
заявку на випробування препарату українською мовою у двох
примірниках;
матеріали (досьє), на підставі яких складається заявка на
випробування препарату, українською та англійською (або
російською) мовами у двох примірниках;
проект технічних умов на виробництво дослідної партії у двох
примірниках - для вітчизняних препаратів;
копію патенту на винахід препарату;
копію свідоцтва України на знак для товарів і послуг або
копію ліцензії на використання знака.
Мінприроди забезпечує зберігання матеріалів (досьє) на період
реєстрації препарату.
10. Клопотання про включення препаратів до плану державних
випробувань на поточний рік приймаються Мінприроди до 25 лютого
поточного року. В разі потреби строк подання клопотання може бути
продовжений до 25 березня, а для препаратів, що використовуються в
літньо-осінній період, - до 1 липня";
3) у пункті 11 слова "і Українській академії аграрних наук"
виключити;
4) пункт 13 виключити;
5) пункти 14, 15 і 20 викласти в такій редакції:
"14. Згідно з планом державних випробувань, планами наукових
досліджень та договорами, укладеними заявником і виконавцем,
Мінприроди надає за узгодженням з МОЗ дозволи на ввезення
дослідних партій препаратів, де зазначаються їх обсяги.
15. Дозвіл на виготовлення та застосування дослідних партій
вітчизняних препаратів Мінприроди надає після затвердження плану
державних випробувань та технічних умов на виробництво дослідної
партії.
Обсяги дослідних партій визначаються Мінприроди у межах
науково обґрунтованої кількості препаратів, необхідної для
проведення державних випробувань, науково-технологічних досліджень
та випробувань";
"20. Для державної реєстрації препаратів заявник подає
Мінприроди такі документи (далі - реєстраційні документи):
заявку на державну реєстрацію препарату українською мовою у
трьох примірниках;
матеріали (досьє), на підставі яких укладається заявка на
реєстрацію препарату, що комплектуються за розділами і пунктами
заявки, українською та англійською (або російською) мовами у двох
примірниках;
довідку про сталість складу препарату, державний (галузевий)
стандарт або технічні умови на діючу речовину і препаративну форму
у двох примірниках - для вітчизняних препаратів;
звіт про результати державних випробувань препарату у двох
примірниках;
методичні вказівки щодо визначення вмісту залишкових
кількостей пестицидів у сільськогосподарській продукції, кормах,
харчових продуктах, ґрунті, воді, повітрі та методики визначення
відповідності пестицидів і агрохімікатів сертифікатам якості у
двох примірниках;
копію патенту на винахід заявленого препарату;
зразок етикетки та інструкцію з безпечного застосування
препарату у двох примірниках";
6) друге речення абзацу третього пункту 21 доповнити словами
"забезпечення роботи науково-експертної ради, виконання
науково-дослідних робіт у сфері поводження з пестицидами
та агрохімікатами, розроблення стандартних аналітичних зразків
препаратів і методик визначення відповідності препаратів
сертифікатам якості, зберігання реєстраційних документів";
7) у пункті 24:
абзац перший доповнити словами "зразок якого затверджується
Мінприроди";
у другому реченні абзацу другого цифру "5" замінити цифрами
"10";
8) у пункті 35 слова "один раз на п'ять років" замінити
словами "один раз на два роки".вгору