Документ 795-2016-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.11.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.11.2016. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 9 листопада 2016 р. № 795
Київ

Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. № 1340 і від 19 листопада 2012 р. № 1104

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. № 1340 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 34, ст. 1280; 2000 р., № 4, ст. 117; 2001 р., № 52, ст. 2345; 2002 р., № 18, ст. 941; 2003 р., № 29, ст. 1476; 2006 р., № 9, ст. 553, № 14, ст. 989; 2012 р., № 11, ст. 401, № 24, ст. 917, № 49, ст. 1925, № 71, ст. 2870, № 87, ст. 3540; 2013 р., № 68, ст. 2488; 2016 р., № 18, ст. 723), і Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов’язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104 “Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 91, ст. 3697; 2016 р., № 56, ст. 1942), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 72
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 листопада 2016 р. № 795

ЗМІНИ,
що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. № 1340 і від 19 листопада 2012 р. № 1104

1. У Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. № 1340:

1) пункт 3 доповнити абзацами такого змісту:

“Обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок зберігається органами, що здійснили їх вилучення, або суб’єктами господарювання (за їх згодою), відомості про яких внесено до Єдиного державного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок відповідно до Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”.

Органи виконавчої влади, які здійснюють вилучення, конфіскацію та/або знищення тютюнових виробів, обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, паперу цигаркового і фільтрів, щомісяця до 5 числа наступного місяця подають до ДФС інформацію про результати їх знищення за попередній місяць. ДФС оприлюднює отриману інформацію не пізніше 15 числа на власному веб-порталі.”;

2) у пункті 4:

в абзаці першому слова “, митних органів, органів державної податкової служби” замінити словами “органів, територіальних органів ДФС”;

в абзаці другому слова “, митними органами та органами державної податкової служби” замінити словами “органами, територіальними органами ДФС”;

в абзаці третьому слова “, митних органів та органів державної податкової служби” замінити словами “органів, територіальних органів ДФС”;

3) у пункті 7:

в абзаці першому слова “державних податкових інспекцій в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонних, об’єднаних та спеціалізованих державних податкових інспекцій (далі - місцеві податкові інспекції)” замінити словами “територіальних органів ДФС”;

у першому реченні абзацу четвертого слова “Місцеві податкові інспекції” замінити словами “Територіальні органи ДФС”;

4) у підпункті “ж” пункту 8 слова “, Державною податковою адміністрацією” замінити словами “за погодженням з ДФС”;

5) у пункті 9:

підпункт 13 після слів “тютюнові вироби” доповнити словами і цифрами “, обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, папір цигарковий (товарна позиція 4813 згідно з УКТЗЕД, крім товарної підкатегорії 4813 10 00 00), фільтри для промислового виробництва сигарет: фільтропалочки ацетатні (товарна підкатегорія 5601 22 90 00 згідно з УКТЗЕД) (далі - папір цигарковий і фільтри)”;

в абзаці другому підпункту 15 слова “органами Держмитслужби” замінити словами “територіальними органами ДФС”;

у підпункті 16 слово “ДПС” замінити словом “ДФС”;

6) у першому реченні пункту 12 слова “місцеві податкові інспекції” і “цими інспекціями” замінити відповідно словами “територіальні органи ДФС” і “територіальними органами ДФС”;

7) в абзаці першому пункту 13 слова “органу державної податкової служби, митного органу” замінити словами “територіального органу ДФС”;

8) у пункті 16:

абзац третій після слів “тютюнових виробів” доповнити словами “, обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, паперу цигаркового і фільтрів”;

в абзаці п’ятому слово “ДПС” замінити словом “ДФС”;

абзац десятий після слова “продукції” доповнити словами “, обладнання, паперу цигаркового і фільтрів”;

в абзаці одинадцятому після слова “продукції” доповнити словами “, обладнання, паперу цигаркового і фільтрів”, а слово “її” замінити словом “їх”;

в абзаці тринадцятому слова “яка підлягає” замінити словами “обладнання, паперу цигаркового і фільтрів, які підлягають”;

доповнити пункт після абзацу тринадцятого новим абзацом такого змісту:

“3) знищення обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, паперу цигаркового і фільтрів здійснюється шляхом механічної, фізико-хімічної, біологічної обробки та розміщення (захоронення) продукції або її залишкових компонентів у спеціально визначених місцях відповідно до вимог законодавства. Знищення за рішенням комісії проводиться на підприємствах, що здійснюють переробку, утилізацію або знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції згідно із Законом України “Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції”.”.

У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий і п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами п’ятнадцятим і шістнадцятим;

абзац шістнадцятий доповнити реченнями такого змісту: “Знищення тютюнових виробів, обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, паперу цигаркового і фільтрів здійснюється у присутності представника суб’єкта господарювання, який має ліцензію на виробництво тютюнових виробів (за згодою), та представника асоціації виробників та/або імпортерів тютюнових виробів (за згодою). У разі знищення тютюнових виробів, позначених знаками для товарів і послуг суб’єкта господарювання, таке знищення здійснюється у присутності представника відповідного суб’єкта господарювання (за згодою суб’єкта господарювання).”;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“Комісія повинна не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дня знищення повідомити суб’єктам господарювання, зазначеним в абзаці шістнадцятому цього пункту, та асоціації виробників та/або імпортерам тютюнових виробів письмово та/або електронною поштою, телефаксом, телефонограмою про дату, час і місце знищення.

За фактом знищення тютюнових виробів, обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, паперу цигаркового і фільтрів складається акт за формою згідно з додатком. Акт підписується представниками комісії та у разі присутності - представником суб’єкта господарювання, який має ліцензію на виробництво тютюнових виробів, представником асоціації виробників та/або імпортерів тютюнових виробів, представником суб’єкта господарювання, знаками для товарів і послуг якого позначені тютюнові вироби, що знищуються, а у разі знищення продукції на підприємстві - також керівником такого підприємства та затверджується головою комісії.

У разі відсутності під час знищення представників суб’єктів господарювання, зазначених в абзаці шістнадцятому цього пункту, представника асоціації виробників та/або імпортерів тютюнових виробів комісія зазначає про це в акті.”;

9) у пункті 19 слова “ДПС, Держмитслужба” замінити словом “ДФС”;

10) у тексті Порядку слова “митний орган” та “(організація)” в усіх відмінках і формах числа замінити відповідно словами “митниця ДФС” та “(суб’єкт господарювання)” у відповідному відмінку і числі;

11) доповнити Порядок додатком такого змісту:


“Додаток
до Порядку

АКТ
про знищення тютюнових виробів, обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, паперу цигаркового і фільтрів

2. Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов’язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104, доповнити пунктом 18-1 такого змісту:

“18-1. Зберігання речових доказів у вигляді обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок здійснюється органами, що здійснили їх вилучення, або суб’єктами господарювання (за їх згодою), відомості про яких внесено до Єдиного державного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок відповідно до Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”.”.вгору